Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng VIB Hoàn Kiếm

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng VIB Hoàn Kiếm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp6GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền- Vay vốn của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác: trong những

trường hợp cần thiết chi nhánh có thể nhờ tới sự giúp đỡ của ngân hàng Trung Ương

và các tổ chức tín dụng khác bằng cách vay vốn từ NHTW và các tổ chức tín dụng

để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

- Cho vay ngắn, trung và dài hạn: Hoạt động chính của ngân hàng là đi vay để

cho vay, gần 70% thu nhập của ngân hàng là từ hoạt động cho vay. Vì thế đây có thể

coi là hoạt động đặc trưng, căn bản của ngân hàng.

- Hùn vốn liên doanh theo quy định pháp luật: Chi nhánh có thể không đủ khả

năng tài trợ một dự án nên có thể liên kết với các ngân hàng khác để thực hiện cho

vay theo quy định của pháp luật.

- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác: Ngân hàng

thực hiện thanh toán hộ giữa các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp bằng việc chiết

khấu thương phiếu, hối phiếu và các giấy tờ có giá.

- Làm dịch vụ thanh tốn giữa các ngân hàng

Mỗi phòng ban trong chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng

đều hỗ trợ giúp chi nhánh thực hiện tốt các hoạt động của mình. Cụ thể là:

 Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo gồm : một giám đốc và hai phó giám đốc.

Giám đốc ngân hàng là người đứng đầu, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của

mình theo quy định của pháp luật và của ngân hàng cấp trên. Giám đốc chịu trách

nhiệm về hoạt động của Ngân hàng VIB Hồn Kiếm. Giám đốc có quyền phân

cơng, uỷ quyền cho các phó giám đốc giải quyết và ký một số văn bản thuộc thẩm

quyền của mình.Ban giám đốc điều hành cơng việc theo chương trình, kế hoạch

tháng, q, năm theo quy định của ngân hàng cấp trên.

Phó giám đốc là người trợ giúp công việc của Giám đốc, phụ trách điều hành

một số nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước

Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các nghiệp vụ được phân cơng.

 Văn phòng

Thực hiện những nhiệm vụ như: tuyển tập hồ sơ CBNV theo quy chế của VIB,

tổ chức phục vụ thi tuyển; theo dõi báo cáo các vấn đề về chế độ, tiền lương...; quảnChuyên đề thực tập tốt nghiệp7GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnlý TSCĐ, TSLĐ và các trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu của VIB...

 Phòng tín dụng

Phòng tín dụng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tín dụng của năm và tổ

chức thực hiện kế hoạch tín dụng; xây dựng quy trình nghiệp vụ tín dụng; trực tiếp

thẩm định và cho vay đối với cá nhân và tổ chức ...

 Phòng kế tốn nội bộ

Nhiệm vụ của phòng là thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng, các

công việc liên quan đến quản lý tài chính, chi tiêu nội tài chính của chi nhánh.

 Phòng quan hệ đối ngoại và thanh tốn quốc tế

Phòng này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiệp vụ quan hệ đối ngoại và

thanh toán quốc tế. Cụ thể như:

- Thực hiện nghiệp vụ và thanh toán xuất nhập khẩu theo hạn mức được cấp

- Thực hiện nghiệp vụ về mua bán ngoại tệ

- Phối hợp với phòng kế tốn thực hiện chuyển tiền ra nước ngồi...

 Phòng tiền tệ kho quỹ

Nhiệm vụ của phòng là nhận và quản lý an toàn các loại tiền mặt, hồ sơ thế

chấp của khách hàng; thực hiện thu chi tiền mặt theo địa chỉ của khách hàng; lập và

báo cáo về tiền mặt, kho quỹ theo quy định của NHNN.

 Phòng kế hoạch và dịch vụ ngân hàng

Có nhiệm vụ chính là nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu thị trường tài chính –

tiền tệ, dự kiến chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch quý, năm và kế họach dài

hạn của VIB, thông báo chỉ tiêu kế hoạch cho đợn vị trực thuộc.

 Phòng kiểm tra, kiểm tốn nội bộ

Phòng kiểm tra, kiểm tốn nội bộ có chức năng kiểm tra, kiếm toán các hoạt

động kinh doanh tại trụ sở chi nhánh và các đơn vị trực thuộc chi nhánh nhằm đảm

bảo thực hiện đúng pháp chế và quy định của nghành.

Mỗi phòng ban có nhiệm vụ khác nhau nhưng đều nhằm mục đích củng cố vị

thế của VIB nói chung trên thị trường, và làm cho VIB Hồn Kiếm nói riêng ngàyChuyên đề thực tập tốt nghiệp8GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềncàng hoàn thiện, hiệu quả, đáp ứng hơn nữa yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

1.1.3 Một số hoạt động kinh doanh của chi nhánh VIB Hồn Kiếm

Chính thức đi vào hoạt động từ 27/12/2004, sau gần 8 hoạt động, VIB Hoàn

Kiếm đang từ bước khẳng định vị thế là một trong những chi nhánh có tốc độ phát

triển bền vững trong hệ thống

Với 28 cán bộ nhân viên VIB Hồn Kiếm đã ln nỗ lực để hoàn thành xuất

sắc các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, bộ phận

dịch vụ khách hàng mà trực tiếp các giao dịch viên chi nhánh đã đóng góp khơng

nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh những nhân viên ngân hàng thân thiện và nhiệt

tình.Với nghiệp vụ vững vàng các giao dịch viên VIB Hồn Kiếm nhiệt tình giải

đáp cặn kẽ mọi vướng mắc của khách hàng. Ngược lại thơng qua hòm thư góp ý

khách hàng lại là những tư vấn viên tốt nhất cho chi nhánh trong việc hoàn thiện

chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ. Từ những việc làm thiết thực ấy VIB

Hoàn Kiếm đã, đang và sẽ dành được nhiều thiện cảm và ủng hộ của khách hàng

nhờ phương châm phục vụ “Ưu tiên số 1 - chất lượng dịch vụ khách hàng”.

Những năm qua đặc biệt là năm 2009, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa

các ngân hàng thương mại về tiền gửi từ khách hàng để đảm bảo nguồn vốn và

thanh khoản, chi nhánh Ngân hàng VIB Hoàn Kiếm vẫn đạt mức tăng trưởng tốt về

nguồn vốn.

1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn

Công tác huy động vốn của Chi nhánh không ngừng tăng cao và được thể hiện

qua các năm dưới bảng sau:9Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnBảng 1: Tình hình huy động vốn của VIB Hồn Kiếm giai đoạn 2006-2010

Đơn vị : Triệu đồngST

TChỉ tiêu

Tổng nguồn huy động

(VNĐ)20062007200820092010823,467898,372978,9381,154,6001,298,708I.Nguồn nội tệ huy động573,382637,627759,637793,6681,004,0261Tiền gửi doanh nghiệp198,678200,467234,788247,842292,8282Tiền gửi tiết kiệm167,387212,738223,646245,996330,6133Phát hành các cơng cụ nợ

Tiền gửi các định chế tài8,38210,62810,75511,64815,094100,657145,678173,342183,223231,19298,27868,116117,106104,957134,300250,085260,745219,301360,994294,68290,64694,56676,688143,624123,4354

5

II.chính

Tiền vay các tổ chức khác

Nguồn ngoại tệ huy1động

Tiền gửi doanh nghiệp2Tiền gửi tiết kiệm57,87858,13345,67872,55218,7383Phát hành các công cụ nợ4,6785,3556,4566,7677,52567,76770,34559,35692,94590,56729,11632,34631,12345,10654,4174

5Tiền gửi các định chế tài

chính

Tiền vay các tổ chức khác(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH VIB Hoàn Kiếm

giai đoạn 2006-2010)Chuyên đề thực tập tốt nghiệp10GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnBiểu đồ 1: Tình hình huy động vốn của VIB Hồn Kiếm giai đoạn 2006-2010Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ huy động vốn của chi nhánh ta thấy tổng

nguồn vốn huy động của chi nhánh không ngừng tăng qua các năm, trừ năm 2008,

do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tổng vốn huy động giảm.

Điển hình như tổng vốn huy động tăng từ 1,154,600 triệu đồng ( 1,154 tỉ đồng)

năm 2009 lên 1,298,708 ( 1,298 tỉ) năm 2010, tương ứng với tốc độ tăng 12,5%.

Trong đó huy động vốn bằng VNĐ chiếm 68,74% năm 2009 lên 77,3 % trong năm

2010 trên tổng vốn huy động. Trong khi đó huy động bằng ngoại tế giảm từ 33,86%

( 2009 ) xuống còn 22,7 % ( 2010). Nguyên nhân do năm 2009 lượng ngoại tệ vào

Việt Nam lớn và nguồn chủ yếu là do các kiều bào gửi về cho người thân qua hệ

thống ngân hàng.

Nguyên nhân tăng trưởng trong nguồn vốn huy động của chi nhánh là do:

- Chi nhánh được đầu tư vốn từ ngân hàng trên để mở rộng mạng lưới từ 01

phòng giao dich và 02 quỹ tiết kiệm ban đầu lên thành 04 phòng giao dịch và 04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng VIB Hoàn Kiếm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×