Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty

Sơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợp(8) kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng trong kỳ.

Với ví dụ minh hoạ trên kế tốn cơng ty hạch tốn như sau:

-Căn cứ vào hố đơn GTGT số 32302 do cơng ty TNHHNN 1 thanh viên

giầy Thượng Đình, kế tốn cập nhật vào phần hành kế tốn mua hàng:

Nợ TK 151

Nợ TK 133

Có TK 331

Căn cứ vào hoá đơn GTGT số PI 02/11/PC, kế toán cập nhật số liệu vào

phần hành kế toán bán hàng:

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 33311

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng xuất khẩu:

Nợ TK 632

Có TK 151

Giầy lưa hoá là mặt hang được hưởng thuế suất ưu đãi 0% nên Công ty

không phải nộp thuế xuất khẩu.

Khi cơng ty nhận được giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền khách

hàng thanh toán, tỷ giá tại thời điểm thanh tốn là

Nợ TK 112(1122)

Nợ TK 635

Có TK 131

d. Trình tự ghi sổ kế tốn:

Hàng ngày khi nhận được bộ chứng từ do nhân viên phòng kinh doanh

gửi liên quan đến nghiệp vụ xuất khẩu. , kế toán tiến hành cập nhật số liệu

trên máy. Sau đó số liệu sẽ được chuyển sang sổ chi tiết và sổ cái các TK

151,131,511,632

SVTH: Lê Hải Yến28Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpSổ chi tiết của một tài khoản

Tài khoản 1311 - phải thu khách hàng nước ngoài

2.3.2 Kế tốn nghiệp vụ cơng ty nhận uỷ thác xuất khẩu:

*Chứng từ sử dụng:

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp,phương thức kinh doanh

hàng xuất khẩu uỷ thác cũng phải có một bộ chứng từ xuất khẩu đầy đủ theo

quy định. Ngồi ra xuất khẩu uỷ thác còn có một bộ chứng từ sau:

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT về tiền hoa hồng nhận được từ dịch vụ uỷ thác

- Hố đơn GTGT do cơng ty lập để phản ánh các khoản phí thu hộ chi hộ

cho đơn vị giao uỷ thác.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị giao uỷ thác.

Công ty tiến hành làm đầy đủ các thủ tục cho lô hàng xuất khẩu uỷ thác

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp. Nếu hàng được xuất khẩu

theo giá CIF, công ty sẽ phải mua bảo hiểm cho lô hang và thuê tàu vận

chuyển đến cảng của người nhập khẩu. Đến ngày giao cho khách ngoại, bên

giao uỷ thác sẽ vận chuyển hàng đến tận tàu của hàng vận tải biển mà Công ty

đã thuê. Khi hàng đến cảng, người bán nhận hang thi thuyền trưởng ký vào

vận đơn, lúc này hàng đã được xác định là tiêu thụ và thuộc quyền sở hữu của

người mua.

Sau khi hàng được xác nhận là tiêu thụ, phòng kinh doanh của cơng ty sẽ

hồn tất bộ chứng từ thanh tốn và chuyển cho bộ phận kế toán ngân hàng để

làm thủ tục thanh tốn tại ngân hàng của cơng ty. Bộ chứng từ thanh tốn theo

hình thức L/C thường bao gồm: hối phiếu, thư yêu cầu thanh toán tiền hàng

xuất khẩu bằng L/C, hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, các loại giấy tờ

khác về hàng hố.

Khi có tiền khác ngoại trả, căn cứ vào các chứng từ chứng minh việc

Công ty trả các loại chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu hộ bên giao uỷ

SVTH: Lê Hải Yến29Lớp: Kế tốn 47ABáo cáo thực tập tổng hợpthác, phòng kinh doanh sẽ lập bảng phân tích ngoại tệ, xác định số tiền phải

thu, phải trả cho bên giao uỷ thác và tiến hàng thanh lý, kết thúc hợp đồng.

Sơ đồ 2.6: Hạch toán xuất khẩu uỷ thác (nhận uỷ thác) tại công ty:

1TK 111, 112TK 331

2

3

5TK 511

4TK 333111. Số tiền hàng XK phải trả đơn vị giao ủy thác

2. Thuế nộp hộ

3. Các khoản chi trả hộ khác

4. Hoa hồng ủy thác XK được hưởng

5. Thanh toán nốt tiền hàng còn lại và các khoản khác (nếu có)

*Định khoản kế toán:

- kế toán căn cứ vào hợp đồng ngoại và hợp đồng XKUT, lập hoá đơn

cho số tiền hoa hồng uỷ thác được hưởng:

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK33311

SVTH: Lê Hải Yến30Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợp-Phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ:

Nợ tk 131

Nợ tk 133

Có tk 111,112

-Khi cơng ty lập hố đơn về các khoản phí thu hộ, chi hộ:

Nợ tk 131

Có tk 511

Có tk 33311

-Khi nhận được tiền khách ngoại thanh toán

Nợ tk 1122

Có tk 131

-Khi thanh tốn tiền cho bên giao uỷ thác

Nợ tk 331

Có tk 1121

-Kết chuyển số tiền nợ phải trả sang nợ phải thu của đơn vị giao uỷ thác

Nợ tk 131

Có tk 331

-Kết chuyển các khoản phí thu hộ chi hộ:

Nợ tk 511:

Có tk 131

*Sổ sách sử dụng:

Trên cơ sở các chứng từ nhận được, kế toán tiến hành cập nhật số liệu

vào phần hành kế toán để từ đó máy đưa số liệu lên sổ chi tiết và sổ tổng hợp

các tài khoản liên quan.

2.3.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

* Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp:

Tại công ty hiện nay các khoản chi phí được xem là chi phí QLDN bao gồm:SVTH: Lê Hải Yến31Lớp: Kế toán 47ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×