Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU

PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợpDo đặc điểm tổ chức của cơng ty có quy mơ nhỏ nên hình thức tổ chức

kế tốn của cơng ty là tổ chức kế tốn tập trung. Theo hình thức này cơng tác

kế tốn được thực hiện tập trung tại phòng kế tốn của cơng ty.

2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế tốn tại cơng ty TNHH Phong Châu”

2.2.1Chính sách,chế độ kế tốn mà công ty áp dụng:

Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định

48/2006 của Bộ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

_Niên độ kế tốn: niên độ kế tốn của cơng ty bắt đầu từ ngày 01/01 và

kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, theo năm dương lịch.

_Công ty nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.

_Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương

pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: VNĐ là đơn vị tiền tệ được sử dụng

thống nhất trong hạch toán kế toán của Công ty. Phương pháp chuyển đổi

ngoại tệ mà công ty áp dụng là phương pháp tỷ giá thực tế.

_Phương pháp kế toán TSCĐ: nguyên giá TSCĐ được xác định theo

nguyên giá thực tế. Khấu hao TSCĐ đựoc xác định theo phương pháp khấu

hao theo đường thẳng.

_Phương pháp kế toán hàng tồn kho: nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

là đánh giá theo giá thực tế. Hàng hoá xuất đi tiêu thụ và tồn cuối kỳ được

đánh giá theo giá thực tế bình qn gia quyền. Phương pháp hạch tốn hang

tồn kho được áp dụng là kê khai thường xuyên.

2.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế tốn:

Tổ chức chế độ chứng từ kế toán là khâu đầu tiên, quan trọng của tổ

chức cơng tác kế tốn. Nắm vững được vai trò của chứng từ nên ngay sau khi

Bộ tài chính ban hành quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày vào

trong cơng tác kế tốn.

Các chứng từ của Cơng ty đều được lập trên máy tính theo đúng mẫu

quy định của Nhà nước trừ hoá đơn giá trị gia tăng ( phải mua từ cơ quan

SVTH: Lê Hải Yến19Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpthuế), phản ánh đúng sự thực nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, đảm bảo

tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ của chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán và

cung cấp thong tin cho nhà quản lý.

Một bộ chứng từ xuất khẩu thường bao gồm: hợp đồng ngoại thương

( sales contract), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói

(Packing list), vận đơn hàng khơng hoặc đường biển ( Bill of Lading) ( khi

xuất theo giá CIF), giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate of Origin),

giáy chứng nhận số lượng, chất lượng hàng hoá (Certificate of Quantity,

Quality), tờ khai hang hoá xuất khẩu của hải quan, hoá đơn thu cước phí vận

chuyển, giấy chứng nhận bào hiểm (xuất khẩu theo giá CIF)

Chứng từ kế tốn gồm có: hố đơn GTGT về hang xuất khẩu do Cơng ty

lập, hố đơn GTGT ( lien 2: giao khách hàng) trong trường hợp Công ty mua

hàng để xuất khẩu, các chứng từ thanh toán, phiếu xuất kho, chứng từ nộp

thuế hàng xuất khẩu.

Một số chứng từ khác do các phòng nghiệp vụ lập kèm theo các chứng từ

hang hoá xuất khẩu như: lệnh viết hố đơn, phương án kinh doanh, bảng phân

tích ngoại tệ...

Khi nhận được đơn đặt hàng của khách ngoại, phòng kinh doanh sẽ lập

phương án kinh doanh và trình cho ban Giám đốc. Khi phương án xuất khẩu

được duyệt, bộ phận kinh doanh sẽ tiến hành thu mua hàng trong nước phục

vụ cho xuất khẩu đảm bảo các yêu cầu của khách ngoại đồng thời thu thập các

chứng từ cần thiết để hoàn tất thủ tục xuất khẩu hàng hoá như: làm bộ hồ sơ

Hải Quan, bộ chứng từ hàng hoá xuất khẩu… Sau khi làm thủ tục xong hàng

được chuyển ra cảng, cơ quan Hải Quan xác định thủ tục xuất khẩu đã hồn

tất thì hàng được chuyển giao cho khách hàng. Khi hàng đã được xác định là

xuất khẩu, các bộ phận kinh doanh sẽ nộp các chứng từ hàng hố xuất khẩu

cần thiết cho phòng kế tốn cơng ty, Phòng kế tốn sẽ kiểm tra tính hợp lệ của

SVTH: Lê Hải Yến20Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpcác chứng từ về các yếu tố ghi trên chứng từ và sự tuân thủ chế độ chứng từ

do Bộ Tài Chính ban hành, tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Sau đó hệ thống

chứng từ sẽ được luân chuyển theo tính chất nghiệp vụ phát sinh. Mỗi phân hệ

kế tốn sẽ có quy trình ln chuyển chứng từ riêng.

Ta có thể khái qt quy trình luân chuyển chứng từ tại công ty Phong

Châu như sau:

Sơ đồ 2.2: Quy trình ln chuyển chứng từ

Kế

Kếtốn

tốnphần

phầnhành:

hành:Mua

Mua

hàng,

hàng,Bán

Bánhàng,

hàng,TSCĐ,

TSCĐ,vật

vậttư

4Thủ

Thủquỹ

quỹ1a

1

Người

Người

thanh

thanhKế

Kếtốn

tốntiền

tiềnmặt

mặt2

1tốn

tốn

12a3Kế

Kếtốn

tốntrưởng

trưởng234aNgân

Ngânhàng

hàng2a 3aKế

Kếtốn

tốnngân

ngânhàng

hàng1. Nhận chứng từ từ người thanh toán

1a. Kế toán phần hành kiểm tra chứng từ, lập chứng từ ghi sổ, chuyển kế

toán tiền mặt.

2. Kế toán tiền mặt sau khi kiểm tra chứng từ chuyển kế toán trưởng và

giám đốc ký

2a. Trình giám đốc ký

3. Trình kế tốn trưởng duyệt phiếu thu, chi

4. Kế toán tiền mặt chuyển chứng từ phiếu thu, chi cho thủ quỹ làm căn

cứ chi tiền.

4a. Kế toán TGNH chuyển chứng từ kế toán đi ngân hàng

SVTH: Lê Hải Yến21Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpVí dụ minh hoạ:

Ngày 10/11/2008 Cơng ty Phong Châu ký hợp đồng xuất khẩu hàng hố

số 02/11/PC-HAN/08 với cơng ty Soluciones (Mexico). Mặt hàng xuất khẩu

là giầy lưu hoá. Mặt hàng này công ty mua của công ty TNHHNN 1 thành

viên giầy Thượng Đình. Hàng mua được chuyển thẳng đi xuất khẩu.

Với hợp đồng xuất khẩu này công ty sử dụng một số mẫu chứng từ sau:

(Xem tài liệu đính kèm)

2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế tốn

Hệ thống tài khoản kế tốn áp dụng tại cơng ty ban hành theo quyết định

số 15/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính..

Tuy nhiên do đặc thù kinh doanh là thương mại xuất nhập khẩu do vậy

có 1 số tài khoản do khơng có nghiệp vụ phát sinh nên cơng ty đã khơng sử

dụng và có 1 số tài khoản đã được chi tiét theo từng đối tượng để dễ theo dõi.

Hệ thống tài khoản của doanh nghiệp (Xem tài liệu đính kèm)

2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán

Sau khi thu thập chứng từ gốc, kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào máy từ

các cửa sổ nhập số liệu, máy sẽ tự động xử lý ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp và

lên bảng cân đối số phát sinh.

Cơng ty đang sử dụng hạch tốn kế toán nhật ký chung kết hợp với phần

mềm kế toán Fast Accounting. Đây là hình thức ghi sổ phù hợp với doanh

nghiệp vừa và nhỏ.SVTH: Lê Hải Yến22Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpQuy trình ghi sổ của cơng ty có thể khái qt như sau:

Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổCHỨNG

CHỨNGTỪ

TỪGỐC

GỐC

(Các

(Cácbảng

bảngphân

phânbổ

bổnếu

nếucó)

có)Sổ

Sổ(thẻ)

(thẻ)

KT

KTchi

chitiết

tiếtSổ

Sổquỹ

quỹNhật

Nhậtkýđặc

đặcbịêt

bịêtNhật

Nhậtkýchung

chungSổ

Sổcái

cáiSổ

Sổtổng

tổnghợp

hợp

chi

tiết

chi tiếtBảng

Bảngcân

cânđối

đối

số

sốphát

phátsinh

sinhBáo

Báocáo

cáo

kế

kếtốn

tốn2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, công ty sử dụng hệ

thống BCTC theo quyết định số 15/2006/QĐ _BTC bao gồm 4 loại báo cáo sau

Bảng 2.1: Các loại báo cáo

STT

1

2

3

4Tên báo cáo

Bảng CĐKT

Báo cáo KQ HĐKD

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chínhSVTH: Lê Hải Yến23Ký hiệu

MS B01-DNN

MS B02-DNN

MS F01

MS B09Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpNgồi ra cơng ty còn lập các báo cáo khác như:

Bảng 2.1: Các báo cáo khác

STT

1

2Tên báo cáo

Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Bảng tổng hợp nhập_xuất_tồn hàng hoáKý hiệu

MS F02

MS B15a_KTNB2.3 Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty TNHH

Phong Châu:

2.3.1. Kế tốn nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại cơng ty Phong Châu

a. Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty TNHH Phong Châu

_Ký hợp đồng xuất khẩu: công ty thực hiện gửi đơn chào hàng đến

những nước có nhu cầu mua hàng. Sau đó khi nhận đuợc đơn đặt hàng, công

ty sẽ cung cấp mẫu hàng, lập thư chào hàng bao gồm những nội dung sau:

+ Tên hàng.

+ Số lượng

+ Bao bì

+ Mẫu mã

+ Đơn giá

+ Thời hạn giao hàng

+ Phương thức thanh tốn

Từ đó trên cơ sở sự thoả thuận, 2 bên ký kết hợp đồng xuất khẩu

_ Xin giấy phép xuất khẩu: công ty muốn xuất khẩu thì cán bộ phòng

xuất khẩu xin giấy phép xuất khẩu tại Bộ thương mại. Đây là việc cần có

trước tiên để tiến hành các bước khác của quá trình xuất khẩu.

_ Chuẩn bị hàng hố xuất khẩu: đây là quá trinh gồm 3 công đoạn : thu

gom hàng hố, tập trung thành lơ hàng xuất khẩu, đóng gói bao bì,kẻ ký mã

hiệu hàng hố.

_ Th tàu lưu cước: được tiến hành căn cứ vào những điều khoản trong

hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, đặc điểm của hàng hoá xuất khẩu, điều kiện

SVTH: Lê Hải Yến24Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpvận tải. Thông thường công ty thường uỷ thác việc thuê tàu cho 1công ty vận

tải th tàu

_ Kiểm nghiệm hàng hố: cơng ty cần kiểm tra phẩm chất, khối lượng,

bao bì…của hàng xuất khẩu.

_ Làm thủ tục hải quan: trong giai đoạn này công ty thực hiện các công

việc : khai báo hải quan, xuất khẩu hàng hoá và nộp thuế, thực hiện các quyết

định của hải quan.

_ Giao hàng lên tàu: công ty tiến hành lập bảng đăng ký, xuất trình đăng

ký chuyên trở cho bên vận tải, trao đổi với các cơ quan điều độ cảng để nắm

rõ ngày giờ giao hàng. Sau đó cơng ty gửi bộ chứng từ cho khách hang: hoá

đơn thương mại ( Comercial Invoice), vận đơn (Bill of Lading – B/L), giấy

chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin C/O), giấy chứng nhận số lượng

( Certificate of Quantity), giấy chứng nhận chất lượng ( Certificate of

Quality), phiếu đóng gói (Packing List)…

_ Làm thủ tục thanh tốn: cơng ty làm các thủ tục liên quan tới tiền tệ

thanh toán, tỷ giá hối đoái, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán, điều

kiện đảm báo hối đoái.

_Thanh lý hợp đồng và khiếu nại (nếu có)

Nhìn chung trình tự tiến hành 1 nghiệp vụ xuất khẩu có thể được khái

quát theo sơ đồ:

Sơ đồ 2.4: Trình tự tiến hành nghiệp vụ xuất khẩuKýkết

kếthợp

hợp

đồng

XK

đồng XKThu

Thumua

muahàng

hàng

xuất

khẩu

xuất khẩuThực

Thựchiện

hiệncác

các

thủ

thủtục

tụcđể

đểXK

XKThanh

Thanhlý

lýHĐ

vàkhiếu

khiếunại

nạiThủ

Thủtục

tục

thanh

toán

thanh toánXuất

Xuấthàng

hàngb. Tài khoản kế toán sử dụng:SVTH: Lê Hải Yến25Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpNghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty được hạch toán trên các tài

khoản sau:

TK 131-“phải thu của khách hàng” được chi tiết thành 3 tiều khoản

1311,1312,1313

1311: phải thu của khách hàng: hoạt động SXKD.

1312: Phải thu của khách hàng: hoạt động đầu tư.

1313: Phải thu của khách hàng: hoạt động tài chính.

TK 151: “hàng mua đang đi đường”

TK 156: “hang hoá”

TK 3333:”thuế xuất nhập khẩu”

TK 511: “ doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ” được chi tiết thành 4

tiểu khoản: 5111,5112,5113,5114.

TK 632: “ giá vốn hang bán”

Ngồira cơng ty còn sử dụng một số tài khoản như:111,112,641,642,515,635,911.

c. Trình tự hạch tốn:

Sau khi cơng việc xuất khẩu hàng hố đã hồn tất, phòng kinh doanh sẽ

gửi bộ chứng từ bao gồm: hợp đồng ngoại, hợp đồng nội, hoá đơn GTGT của

mua hàng nội địa, hoá đơn GTGT của bán hàng xuất khẩu kèm theo các

chứng từ có liên quan đến lơ hàng cho phòng kế tốn. Khi đó kế tốn tiến

hành cập nhập vào máy tính theo sơ đồ định khoản sau:SVTH: Lê Hải Yến26Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpSơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty

TK 111, 112, 331TK 157TK 63218TK 15627TK 157

536TK 133

4TK 3333TK 131TK 511109(1) Giá vốn hàng xuất đi xuất khẩu.

(2) Xác định doanh thu hàng xuất khẩu.

(3) thuế xuất khẩu phải nộp(nếu có).

(4) Các khoản chi phí phát sinh trong q trình nhập khẩu.

(5) Khách hàng thanh tốn tiền hàng nếu có chênh lệch tỷ giá hối đối.

(6) kết chuyển gíá vốn hàng xuất khẩu trong kỳ.

(7) kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

SVTH: Lê Hải Yến27Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợp(8) kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng trong kỳ.

Với ví dụ minh hoạ trên kế tốn cơng ty hạch tốn như sau:

-Căn cứ vào hố đơn GTGT số 32302 do cơng ty TNHHNN 1 thanh viên

giầy Thượng Đình, kế tốn cập nhật vào phần hành kế tốn mua hàng:

Nợ TK 151

Nợ TK 133

Có TK 331

Căn cứ vào hoá đơn GTGT số PI 02/11/PC, kế toán cập nhật số liệu vào

phần hành kế toán bán hàng:

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 33311

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng xuất khẩu:

Nợ TK 632

Có TK 151

Giầy lưa hoá là mặt hang được hưởng thuế suất ưu đãi 0% nên Công ty

không phải nộp thuế xuất khẩu.

Khi cơng ty nhận được giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền khách

hàng thanh toán, tỷ giá tại thời điểm thanh tốn là

Nợ TK 112(1122)

Nợ TK 635

Có TK 131

d. Trình tự ghi sổ kế tốn:

Hàng ngày khi nhận được bộ chứng từ do nhân viên phòng kinh doanh

gửi liên quan đến nghiệp vụ xuất khẩu. , kế toán tiến hành cập nhật số liệu

trên máy. Sau đó số liệu sẽ được chuyển sang sổ chi tiết và sổ cái các TK

151,131,511,632

SVTH: Lê Hải Yến28Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpSổ chi tiết của một tài khoản

Tài khoản 1311 - phải thu khách hàng nước ngồi

2.3.2 Kế tốn nghiệp vụ công ty nhận uỷ thác xuất khẩu:

*Chứng từ sử dụng:

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp,phương thức kinh doanh

hàng xuất khẩu uỷ thác cũng phải có một bộ chứng từ xuất khẩu đầy đủ theo

quy định. Ngồi ra xuất khẩu uỷ thác còn có một bộ chứng từ sau:

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT về tiền hoa hồng nhận được từ dịch vụ uỷ thác

- Hố đơn GTGT do cơng ty lập để phản ánh các khoản phí thu hộ chi hộ

cho đơn vị giao uỷ thác.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị giao uỷ thác.

Công ty tiến hành làm đầy đủ các thủ tục cho lô hàng xuất khẩu uỷ thác

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp. Nếu hàng được xuất khẩu

theo giá CIF, công ty sẽ phải mua bảo hiểm cho lô hang và thuê tàu vận

chuyển đến cảng của người nhập khẩu. Đến ngày giao cho khách ngoại, bên

giao uỷ thác sẽ vận chuyển hàng đến tận tàu của hàng vận tải biển mà Công ty

đã thuê. Khi hàng đến cảng, người bán nhận hang thi thuyền trưởng ký vào

vận đơn, lúc này hàng đã được xác định là tiêu thụ và thuộc quyền sở hữu của

người mua.

Sau khi hàng được xác nhận là tiêu thụ, phòng kinh doanh của cơng ty sẽ

hồn tất bộ chứng từ thanh tốn và chuyển cho bộ phận kế toán ngân hàng để

làm thủ tục thanh tốn tại ngân hàng của cơng ty. Bộ chứng từ thanh tốn theo

hình thức L/C thường bao gồm: hối phiếu, thư yêu cầu thanh toán tiền hàng

xuất khẩu bằng L/C, hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, các loại giấy tờ

khác về hàng hố.

Khi có tiền khác ngoại trả, căn cứ vào các chứng từ chứng minh việc

Công ty trả các loại chi phí phát sinh trong q trình xuất khẩu hộ bên giao uỷ

SVTH: Lê Hải Yến29Lớp: Kế toán 47ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x