Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng Anh

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

[33]. Celikel N., Kavas G. (2008): Antimicrobial properties of some essential

oils against some pathogenic microorganisms. Czech J. Food Sci., 26: 174–

181.

[34]. Kamal, Anwar, Hussain, Sarri, Ashraf (2011). Yield and chemical

composition of Citrus essential oils as affected by drying pretreatment of

peels. International Food Research Journal 18(4): 1275-12823. Tài liệu Internet

[35]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_s%C3%A0nh.

[36]. Http://fruitvietnam.com/tin-tuc/kham-pha-14-loi-ich-tuyet-voi-tu-trai-cam.

html.

[37]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Salmonella.

[38]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli.

[39]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus.

[40]. Https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis.

[41]. Http://healthplus.vn/loi-khuan-bacillus-subtilis-tac-dung-cua-loi-khuantrong-men- vi-sinh-d47393.html.

[42]. https://en.wikipedia.org/wiki/Limonene.

[43]. https://en.wikipedia.org/wiki/Myrcene.

[44]. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinene.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả thống kê kích thước nguyên liệu

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 2: Kêt quả thống kê tỷ lệ nguyên liệu vỏ cam sành/nước

chưng

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 3: Kết quả thống kê nồng độ muối NaCl

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 4: Kết quả thống kê thời gian ngâm muối NaCl bổ sung

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 5:Kết quả thống kê thời gian chưng cất tinh dầu cam sành

bằng phương pháp chưng cất hơi nước.

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 6: Kết quả khảo sát thành phần hóa học bằng phương

pháp GC/MSPhụ lục 7: Số liệu kháng E.coli của tinh dầu cam sành được xử lý

bằng phần mền Statgraphics Centurion XV.I

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 8: Số liệu kháng Staphylococcus aureus của tinh dầu cam

sành được xử lý bằng phần mền Statgraphics Centurion XV.I

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 9: Số liệu kháng Salmonella của tinh dầu cam sành được

xử lý bằng phần mền Statgraphics Centurion XV.I

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×