Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíSơ đồ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Hội đồng quản trịGiám đốcPhó Giám đốc 1Phòng

Kỹ thuậtPhòng

KCSPhòng

Kế tốnPhòng

TCHCPhòng

Cơ điệnPhạm Văn Phiên - QTKDTH - K32Phó Giỏm c 2T

CtXng

may IXng

may IIXng

may IIIPhũng

XNK8Xng

may IVXng

may VXng

may VIChuyên đề tèt nghiƯp3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long có bộ máy quản lý được tổ

chức theo mơ hình quan hệ trực tuyến chức năng.

* Hội đồng quản trị: Có tồn quyền nhân danh công ty để quyết định

tất cả các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cơng ty, ngoại trừ các

vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

* Giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về tồn bộ q trình sản xuất

kinh doanh của Cơng ty, chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty.

* Phó giám đốc 1: Phụ trách công tác kỹ thuật chất lượng, đào tạo, đại

diện lãnh đạo về chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã hội, an toàn và sức

khoẻ. Thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết mọi công việc khi Giám Đốc

đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc và pháp luật về các quyết định của

mình.

* Phó Giám đốc 2: Phụ trách chung. Thay mặt Giám Đốc giải quyết

các công việc được uỷ quyền khi Giám Đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước

Giám Đốc và pháp luật về các quyết định của mình.

* Các phòng ban:

- Phòng kỹ thuật: Quản lý công tác kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất,

nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị máy móc

theo yêu cầu sản xuất.

- Phòng Tổ chức hành chính: Phụ trách cơng tác quản lý lao động,

tuyển dụng, bố trí, sử dụng, sa thải lao động, lựa chọn hình thức lương, thực

hiện cơng tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ, nhà trẻ, y tế, bảo hiểm xã hội cho Cơng

ty.

- Phòng kế hoạch: Chịu trách nhiệm về công tác ký kết hợp đồng,

phân bổ kế hoạch cho các đơn vị, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện tiến độ giao

hàng của các đơn vị, giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu.

- Phòng xuất nhập khẩu: Có chức năng tổ chức kinh doanh hng

trong nc, cho hng, qung cỏo sn phm.Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K328Chuyên đề tốt nghiệp- Phũng k toỏn: Quản lý tài chính trong Cơng ty và tổ chức theo dõi

tình hình sử dụng vốn và quỹ trong Cơng ty. Định kỳ lập báo cáo kết quả tài

chính của Cơng ty.

- Phòng Cơ điện: Quản lý, sửa chữa tồn bộ máy móc thiết bị của Cơng

ty.

- Phòng KCS: Có chức năng xây dựng và sửa đổi hệ thống quản lý

chất lượng, theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị

trong Công ty, giám sát quá trình thực hiện kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

3.3. Cơ cấu sản xuất của Công ty

- Công ty có 1 tổ cắt và 6 phân xưởng may. Mỗi phân xưởng may có, 1

tổ máy, 1 tổ kiểm hoá, 1 tổ là, 1 tổ hộp con, 1 tổ quản lý phục vụ.

- Quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về kế

hoạch sản xuất đơn vị mình: Về năng suất, chất lượng, tiến bộ và thu nhập của

công nhân viên trong phân xưởng.

4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty

cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

4.1. Đặc điểm công nghệ sản xuất

Trong các doanh nghiệp sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh là nhân

tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu tình hình tổ chức và quản lý sản xuất của

Cơng ty chúng ta đề cập đến quy trình cơng nghệ sản xuất của Công ty.

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long là một Công ty công

nghiệp chế biến, đối tượng chế biến là vải được cắt và may thành rất nhiều

loại mặt hàng khác nhau, kỹ thuật sản xuất các kích cỡ của mỗi chủng loại

mặt hàng lại có mức độ phức tạp khác nhau, phụ thuộc vào mốt và số lượng

chi tiết của mỗi mặt hàng đó. Do mỗi mặt hàng kể cả các cỡ vóc của mỗi loại

mặt hàng đó có yêu cầu sản xuất kỹ thuật sản xuất riêng về loại vải cắt cho

từng mặt hàng nên tuy chủng loại của mặt hàng khác nhau đều được tiến hành

trên cùng một dây chuyền không tin hnh ng thi trờn cựng mt thi gian.Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K329Chuyên đề tốt nghiệpMi mt hng được may từ nhiều loại vải khác hoặc có nhiều mặt hàng được

may từ cùng một loại vải. Do đó cơ cấu chi phí chế biến và định mức của mỗi

loại chi phí cấu thành sản lượng của từng loại mặt hàng có sự khác nhau.

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần may và dịch vụ

Hưng Long là sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục, sản phẩm của

Công ty là hàng may mặc do vậy rất đa dạng có nhiều chủng loại khác nhau,

tuy nhiên nhìn chung mọi sản phẩm đều phải trải qua nhiều giai đoạn sản xuất

kế tiếp nhau theo qui trình cơng nghệ sau đây.

Sản phẩm của Cơng ty chủ yếu là hàng may mặc do vậy đối tượng chủ

yếu là vải, từ nguyên liệu vải thô ban đầu để trở thành sản phẩm hồn thiện

phải trải qua các cơng đoạn như cắt, là, đóng gói.

a. Cơng đoạn cắt.

- Trải vải

- Cắt pha

- Cắt gọt chi tiết chính xác

- Đánh số

- KCS bán thành phẩm rồi chuyển sang tổ may

b. Cơng đoạn may.

- May lắp ráp hồn chỉnh theo đúng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật

(may cổ, may tay)

- KCS sản phẩm chuyển sang tổ là.

c. Công đoạn là

- Là thành phẩm theo đúng quy trình

- Gấp cài nhãn các loại thẻ bài, hồn thiện sản phẩm

d. Cơng đoạn đóng gói, nhập kho thành phẩm

Quy trình cơng nghệ là một nhân tố quan trọng tác dụng trực tiếp đến

bộ máy sản xuất của Cơng ty. Do đó ở Cơng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng

Long các phân xưởng sản xuất được tổ chức theo dây chuyền khép kín, giữa

các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng, tránh lóng phớ v nguyờn liu v thi

Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K3210Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×