Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá việc ứng dụng marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

3 Đánh giá việc ứng dụng marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

email đã được các doanh nghiệp quan tập ứng dụng nhiều trong những năm gần

đây.

2.3.2 Đánh giá ứng dụng marketing điện tử về nguồn lực

Với mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu về marketing điện tử và đưa ra một số

giải pháp nâng cao hiệu quả marketing điện tử cũng như hiệu quả kinh doanh

trong các doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với hoạt động marketing điện tử, để thực

hiện tốt công tác marketing điện tử, theo các nghiên cứu trước thì doanh cần tập

trung vào 3 khía cạnh: (1) Nguồn lực công nghệ (TEC); (2) Nguồn lực con

người (HUM) và (3) Nguồn lực kinh doanh (BUS). Khi doanh nghiệp có đầy đủ

ba nguồn lực lực này thì việc triển khai marketing điện tử sẽ trở lên dễ dàng và

hiệu quả hơn. Từ phân tích chi tiết các kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất khẩu

Việt Nam ở phần trên, luận án đã tìm ra một số thực trạng ứng dụng marketing

điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, bao gồm:

-Thực trạng nguồn lực công nghệ cho ứng dụng marketing điện

tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện ở mức

khiêm tớn và còn nhiều hạn chế.

Với thời kì hội nhập toàn cầu, việc hạn chế về nguồn lực công nghệ sẽ làmhệ chế khả năng tiếp cận với bên ngoài về công nghệ mới. Với đa số các cơng ty

đều chưa có cải cách lớn trong vấn đề trang bị lại nguồn lực công nghệ nên dẫn

tới các cách thức tiếp cận marketing điện tử đang vẫn bị hạn chế, tiềm năng khai

thác còn nhiều trong tương lại nếu đầu tư tốt hơn cho nguồn lực công nghệ.

-Thực trạng nguồn nhân lực dành cho marketing điện tử hiện

cũng rất thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Nhân lực cho ứng dụng thương mại điện tử nói chung và marketing điện tửnói riêng vừa thiếu và vừa yếu. Thiếu cả cán bộ quản lý am hiểu về marketing

điện tử lẫn thiếu các cán bộ thực hiện trực tiếp các công cụ marketing điện tử.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hiện đang đầu tư cho nguồn nhân lực về marketing

điện tử vẫn ở mức còn khiêm tớn.

Cũng giớng như nguồn lực về công nghệ, nguồn nhân lực trong các doanh

nghiệp xuất khẩu xuất khẩu cũng đang ở mức trên trung bình. Có thể thể thấycơng ty chưa có những chiến lược marketing điện tử trong tổng thể phát triển

của công ty. Văn hóa sử dụng marketing điện tử trong nội bộ vẫn còn khiêm tớn.

Lãnh đạo cấp cao cũng chưa thực sự quan tâm tới công tác marketing điện tử

trong doanh nghiệp.

-Thực trạng nguồn lực kinh doanh cũng còn rất hạn chế.

Như phân tích cụ thể kết quả khảo sát đã chỉ ra, nguồn lực kinh doanhdánh cho marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng ở

mức trung bình. Doanh nghiệp chưa có những chiến lược marketing điện tử

nhằm có kế hoạch triển khai trong tương lai. Chưa có tín hiệu rõ ràng từ ban

giám đớc về việc ưu tiên rõ ràng cho dự án marketing điện tử của công ty. Khâu

cuối cùng là đánh giá hiệu quả dự án marketing điện tử cũng chưa được doanh

nghiệp thực hiện đánh giá để có thể phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp

nâng cao hiệu quả marketing điện tử trong doanh nghiệp.

Từ các phân tích thực trạng ở trên, luận án rút ra các kết luận đánh giá

tổng thể về thực trạng ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất

khẩu Việt Nam.

2.3.3 Ưu điểm

- Đa số các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã có nhận thức về giá trị

và tầm quan trọng của ứng dụng marketing điện tử trong kinh doanh và lãnh đạo

doanh nghiệp đã quan tâm ở mức độ nhất định đến hoạt động này.

Việc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu và quan tâm, hỗ trợ có vai trò

đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển marketing điện tử trong doanh

nghiệp. Khi lãnh đạo hỗ trợ thì các đề xuất hay hướng phát triển đúng hướng sẽ

luôn được ủng hộ dù cho các khó khăn liên quan tới tài chính có thể gặp phải.

Sự cần thiết của marketing điện tử trong doanh nghiệp hiện nay đã được lãnh

đạo biết tới và tập trung phát triển. Điều này sẽ mở ra sự phát triển bền vững

cũng như hiệu quả của hoạt động marketing điện tử.

- Đa số các doanh nghiệp xuất khẩu đã sử dụng các công cụ marketing

điện tử phổ biến ở mức độ nhất định như: thư điện tử, website, sàn giao dịch

điện tử, quảng cáo trên các mạng xã hội.Một số doanh nghiệp xuất khẩu đã phát triển một số kênh marketing điện

tử như xây dựng website, và đã sử dụng hiệu quả kênh tiếp cận này để tiếp cận

và tương tác với khách hàng nước ngoài. Các doanh nghiệp cũng đã sử dụng

tương đối tốt các sàn giao dịch điện tử phục vụ hoạt động xuất khẩu. Tham gia

sàn giao dịch điện tử đã giúp các doanh nghiệp xuất khẩu giới thiệu sản phẩm

trên sàn giao dịch và dễ dàng tìm được các đối tác kinh doanh đang tìm mặt

hàng mong ḿn trên đó. Doanh nghiệp xuất khẩu và khách hàng đối tác đã

khai thác khả năng tương tác tại sàn giao dịch khi tìm kiếm thị trường và đối tác

nước ngoài.

- Nguồn lực công nghệ cho ứng dụng marketing điện tử đã được các

doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm và có sự ưu tiên nhất định. Cụ thể, một sớ

doanh nghiệp đã có ưu tiên thực hiện công tác đánh giá hiệu quả định kì về công

nghệ sử dụng cho marketing điện tử. Theo khảo sát ở trên, các doanh nghiệp

xuất khẩu đã có sự đầu tư đáng kể về cơng nghệ liên quan phục vụ cho

marketing điện tử. Đồng thời, các công tác đánh giá hiệu quả cũng được thực

hiện theo định kì. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận thức được công nghệ đóng

vai trò quan trọng đầu tiên trong việc triển khai ứng dụng marketing điện tử. Do

đó, việc ưu tiên cho nguồn lực công nghệ là bắt buộc với các doanh nghiệp. Vấn

đề thực sự tốt hay ưu điểm nổi bật ở đây là việc các doanh nghiệp thực hiện

đánh giá hiệu quả định kì về sử dụng nguồn lực cơng nghệ trong áp dụng

marketing điện tử. Có thể thấy, vấn đề đầu tư công nghệ cho marketing điện tử

trong các doanh nghiệp xuất khẩu là vấn đề dễ dàng thực hiện do yếu tố đặc thù

ngành (cần cập nhập công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế).

- Một số doanh nghiệp cũng đã quan tâm đầu tư cho yếu tố con người

phục vụ marketing điện tử. Một số lãnh đạo các doanh nghiệp xuất khẩu đã quan

tâm đặc biệt tới hoạt động marketing điện tử, tự tìm tòi nghiên cứu hoặc tham

gia các khóa học, các hội thảo về thương mại điện tử và marketing điện tử.

Ngoài việc quan tâm, lãnh đạo các doanh nghiệp cũng quan tâm tuyển dụng

nhân sự cho hoạt động marketing điện tử trong doanh nghiệp.

- Về chiến lược kinh doanh sử dụng marketing điện tử, có thể thấy được

ưu điểm nổi bật nhất liên quan tới ưu tiên thực hiện dự án ứng dụng marketing

điện tử. Với sự quan tâm của lãnh đạo được các đơn vị chức năng đánh giá caothì việc ưu tiên triển khai cũng được ưu tiên thực hiện dựa trên mối quan tâm

của lãnh đạo. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đang ưu tiên xây dựng chiến

lược marketing điện tử cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Với đặc trưng là doanh

nghiệp xuất khẩu nên việc thực hiện chiến lược cần được ưu tiên thực hiện do

vấn đề mang tính chất q́c tế, các cơng cụ hay thuật tốn ln thay đổi kiến

chiến lược đưa ra cần nhanh và đi vào thực thi sớm.

2.3.4 Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng

còn tồn tại một sớ nhược điểm, hạn chế trong ứng dụng marketing điện tử.

- Vẫn còn một tỷ lệ nhất định các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chưa

thực sự quan tâm đến ứng dụng marketing điện tử, coi ứng dụng marketing điện

tử là vấn đề sống còn của họ. Một sớ nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu còn

làm theo kinh nghiệm, chủ yếu sử dụng các công cụ marketing truyền thống và

chưa quan tâm thật sự đến làm thế nào để triển khai ứng dụng được các công cụ

marketing điện tử.

- Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn đang sử dụng một sớ ít

cơng cụ marketing điện tử và mức độ sử dụng các cơng cụ này cũng còn rất hạn

chế, chưa đúng u cầu, chưa đảm bảo kết quả và hiệu quả. Vì vậy, việc ứng

dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam là chưa

có hiệu quả cao.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chưa xây dựng và triển khai thực

hiện được các quy trình marketing điện tử phù hợp cho toàn bộ hệ thống

marketing điện tử và cho từng công cụ marketing điện tử. Các doanh nghiệp

xuất khẩu cũng chưa thực hiện được sự kết hợp hiệu quả giữa các hoạt động

marketing điện tử với các hoạt động marketing truyền thống.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn hạn chế trong việc lên kế hoạch

ứng dụng marketing điện tử. Việc ứng dụng marketing điện tử trong một sớ

doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay đang có hai hình thức : (1) doanh nghiệp chủ

động lập kế hoạch và thực hiện marketing điện tử, nhân lực thực thi marketing

điện tử nằm trong cấu trúc cơ hữu của doanh nghiệp; (2) Doanh nghiệp không

trực tiếp thực hiện mà thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ marketing điện tử bên

ngoài. Tuy nhiên, với doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa, việc phải sử dụngdịch vụ marketing điện tử thuê ngoài thường dẫn đến việc lập kế hoạch triển

khai thường gặp khó khăn. Việc trao đổi thơng tin giữa doanh nghiệp và nhà

cung cấp dịch vụ không liên tục dẫn tới tiến độ bị kéo dài. Đồng thời, các đơn vị

cung cấp dịch vụ bên ngoài thường thực hiện cùng lúc nhiều dự án nên làm cho

mức độ tập trung công việc cho các doanh nghiệp thuê bị phân tán.

- Tiếp theo là những hạn chế trong khâu thực hiện kế hoạch ứng dụng

marketing điện tử. Việc phát triển vận hành sử dụng marketing điện tử đang bị

đánh giá ở mức trung bình (50% các doanh nghiệp đang đánh giá thấp công tác

này). Yếu tố phát triển vận dụng tương đới hạn chế có liên quan tới sớ lượng và

chất lượng nguồn nhân lực cho marketing điện tử.

- Mặc dù công tác đánh giá định kì các nguồn lực công nghệ diễn ra tốt,

nhưng đa số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chưa có đánh giá định kì về hiệu

quả sử dụng marketing điện tử qua kết quả kinh doanh. Các phương thức thực

hiện marketing điện tử vẫn được thực hiện theo cách làm cũ và chưa có đánh giá

hiệu quả cụ thể với hoạt động marketing điện tử này dựa trên kết quả kinh doanh

đo lường trực tiếp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến còn tồn tại những hạn chế nêu trên trong

ứng dụng marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu. Dưới đây, có thể

kể đến một sớ nguyên nhân chủ yếu:

- Nguyên nhân đầu tiên chính là nhận thức và trình độ của cán bộ quản lý

doanh nghiệp về marketing điện tử chưa cao và chưa đầy đủ. Điều này đã dẫn

đến mức độ quan tâm đến đầu tư ứng dụng marketing điện tử còn thấp. Nhiều

lãnh đạo doanh nghiệp chưa có tư duy định hướng thị trường thực sự và thể hiện

được tư duy này trong hoạt động quản trị của họ. Như dữ liệu khảo sát đã chỉ ra

định hướng thị trường có ảnh hưởng lớn đến mức độ ứng dụng marketing điện

tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Mặt khác, kỳ vọng về hội nhập

của một số nhà lãnh đạo chưa rõ ràng và chưa cao nên dẫn đến chưa có tầm nhìn

và hiểu biết để đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới như marketing điện

tử vào thực tiễn kinh doanh trong doanh nghiệp xuất khẩu.

- Nguồn nhân lực cho ứng dụng marketing điện tử vẫn còn yếu và thiếu

cả về số lượng và chất lượng. Số lượng nhân lực cơ hữu chuyên trách marketing

điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu tương đới ít. Các doanh nghiệp xuất

khẩu sử dụng thuê ngoài dịch vụ marketing điện tử nên một số chiến lược quảngcáo điện tử bị ảnh hưởng, và khơng phải lúc nào cũng kiểm sốt được chất

lượng. Ngun nhân là do năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ marketing

điện tử cũng không tốt và chưa có nhiều kinh nghiệm. Với doanh nghiệp lớn sử

dụng nguồn nhân lực cơ hữu trong công ty thực hiện hoạt động marketing điện

tử, tuy nhiên, việc thu thập ý kiến cho thấy kinh nghiệm sử dụng vận hành

marketing điện tử của đội ngũ nhân viên cơ hữu của các doanh nghiệp này vẫn

còn rất hạn chế. Các kĩ thuật marketing điện tử yêu cầu phân tích, tìm hiểu sâu

vẫn bị hạn chế về trình độ chuyên môn.

- Mô hình tổ chức của phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là

chưa có bộ phận chuyên trách về ứng dụng marketing điện tử nên việc thực hiện

các hoạt động này chưa bài bản và không hệ thống. Một số doanh nghiệp còn

chưa có phòng marketing độc lập, các cơng việc marketing còn được nhiều bộ

phận khác nhau trong doanh nghiệp thực hiện nên khơng có sự phới hợp thớng

nhất.Kết ḷn chương 2

Trong nội dung chương 2, tác giả đã tìm hiểu và đánh giá về thực trạng

hoạt động marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu. Qua việc nghiên

cứu điều tra khảo sát bằng bảng hỏi một mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam,

tác giả phân tích và chỉ ra hiện các doanh nghiệp đang tập trung cho các nguồn

lực để ứng dụng marketing điện tử chỉ ở mức trên trung bình. Các chỉ số đều

chưa ở mức tốt nên việc đưa ra các giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện

tử ở chương 3 về các nguồn lực marketing sẽ vô cùng cần thiết. Đồng thời, kết

quả phân tích hồi quy chỉ ra các ́u tớ giả thút đều có tác động lên marketing

điện tử về nguồn lực con người cho ứng dụng marketing điện tử. Về nguồn lực

kinh doanh ngoài hành vi tổ chức (INI và IMP) các ́u tớ còn lại đều có tác

động tích cực. Các yếu tố định hướng marketing điện tử và kì vọng hội nhập

cũng đều có tác động tích cực đến ứng dụng marketing điện tử và qua đó đến kết

quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Từ những kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả sẽ đề xuất các giải pháp

phù hợp liên quan tới bộ công cụ, nguồn lực marketing điện tử nhằm nâng cao

hoạt động marketing điện tử cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

xuất khẩu Việt Nam trong chương tiếp theo – chương 3.CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG

MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

XUẤT KHẨU VIỆT NAM

3.1 Dự báo triển vọng xuất khẩu và xu thế ứng dụng marketing điện tư trong

các doanh nghiệp

3.1.1 Dự báo giá trị xuất khẩu đến 2025

Phương án cơ sở

Các yếu tố xây dựng kịch bản:

Môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi.

Các công ty chủ động hội nhập thành cơng, vượt qua được những thách

thức của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế

Nền kinh tế có khả năng huy động các nguồn lực ở mức trung bình, liên

tục, ổn định và bền vững cho cả giai đoạn tới năm 2025 và những năm tiếp theo

nhờ thực hiện tương đới tớt các cải cách về thể chế, chính sách và hành chính.

Hệ thớng hạ tầng kỹ thuật được phát triển ở mức độ vừa phải phù hợp với

khả năng tích lũy còn hạn chế của nền kinh tế.

Phương án cao

Tình hình trong nước nhanh chóng xác lập được mơi trường kinh doanh

ổn định và thuận lợi.

Các hiệp định thương mại như CPTPP cũng như các hiệp định thương

mại khác đi vào thực thị hiệu quả.

Nền kinh tế có khả năng huy động các nguồn lực ở mức cao, liên tục, ổn

định và bền vững cho cả giai đoạn tới năm 2025 và những năm tiếp theo nhờ

thực hiện tốt các cải cách về thể chế, chính sách và hành chính.

Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ sản phẩm xuất khẩu cơ bản phát triển

mạnh, tạo đầu vào cho nền kinh tế vào năm 2025, tạo sự phát triển vững chắc ở

mức cao cho các giai đoạn tiếp theo.

Phương án thấp

Kịch bản tăng trưởng thấp dự kiến xảy ra trong các điều kiện:

Môi trường trong nước kém ổn định (thị trường, có thể xảy ra khủng

hoảng kinh tế).Nền kinh tế chỉ có khả năng huy động các nguồn lực ở mức thấp do

những trì trệ trong thực hiện các cải cách về thể chế, chính sách và hành chính.

Khả năng gia nhập các khối thương mại lớn không triển khai được

Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường như các năm về trước, dự

kiến tổng giá trị xuất khẩu đến năm 2018 đạt 230.29 tỷ đồng (tăng trưởng giai đoạn

2017 – 2025 đặt 6.7%) và tới năm 2020 đạt 266.23 tỷ USD và hơn 300 tỷ USD vào

năm 2025.

Trong điều kiện kinh tế phát triển không tốt, tình trạng khủng hoảng kinh

tế kéo dài, dự kiến tổng doanh thu các doanh nghiệp xuất khẩu đến năm 2020

giảm còn 186.34 tỷ USD (tăng trưởng giai đoạn 2017 – 2020 giảm 0.6%) và tới

2025 đạt mức trên 250 tỷ USD.

Với các chiến lược theo tình hình kinh tế chung đưa ra, tùy vào tình hình

thực tế trong tương lai, giá trị xuất khẩu trong những năm tới chắc chắn sẽ theo

xu hướng gia tăng. Do đó, các nhà quản trị các doanh nghiệp xuất khẩu đương

nhiên cần phát triển các chiến lược kinh doanh cụ thể để có thể thích nghi với

bới cảnh đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn đến 2025.

Với tiềm năng tăng kim ngạch xuất khẩu của nước ta ở mức cao trong

những năm tới, do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu cần có những chiến lược

đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế, xây dựng hệ thống xuất khẩu chuyên

nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh hơn nữa chiến lược

ứng dụng marketing điện tử giúp tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới và

phát triển giao dịch kinh doanh với các khách hàng trên thế giới.

3.1.2 Triển vọng phát triển ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp

xuất khẩu Việt Nam

Trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập thêm một số hiệp định thương

mại lớn khác như AEC hay CPTTP sẽ mở ra hướng xuất khẩu lớn cho các doanh

nghiệp Việt Nam. Ngoài những hiệp định thương mại đã kí kết trước đây như

WTO thì những hiệp định sắp tới mang tới triển vọng lớn đối với các doanh

nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Marketing điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thúc đẩy nhanh

hơn nữa khả năng hội nhập và thị trường thế giới qua các công cụ marketing

điện tử vốn được coi là lợi thế trong việc giải quyết vấn đề nhanh, rộng và liên

tục trong marketing của doanh nghiệp. Đồng thời ứng dụng hệ thống các côngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá việc ứng dụng marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×