Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG TY

TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

pháp luật đồng thời cũng là điều kiện để đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu

quả sản xuất của công ty.

8.1.3 Chất lượng sản phẩm .

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của công ty

là chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của cơng ty, vì vậy cơng ty phải quy định rõ

ràng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của mình, đồng thời phải có

biện pháp kiểm sốt để khơng bao giờ có các sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn lọt

ra ngồi. Việc kiểm sốt chặt chẽ ở khâu cuối cùng là cần thiết nhưng chất

lượng sản phẩm không phải chỉ quyết định ở khâu cuối cùng, chất lượng sản

phẩm được hình thành trong suốt quá trình sản xuất, vì vậy công ty phải xây

dựng một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho nguyên vật liệu, bán thành phẩm mua vào,

các phương pháp thử và quy tắc giao nhận… ; tiêu chuẩn về kỹ năng và trình độ

của nhân viên ở các vị trí làm việc khác nhau để đảm bảo chất lượng cơng việc;

tiêu chuẩn về bao gói, vận chuyền xếp dỡ sản phẩm để bảo đảm duy trì chất

lượng sản phẩm…

8.1.4 Giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận

Mục đích cuối cùng của Tiêu chuẩn hố trong cơng ty là giảm bớt tất cả các loại

chi phí: nguyên vật liệu, thời gian nhân lực đề làm tăng lợi nhuận cho công ty.

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn làm cho cơng việc thiết kế nhanh chóng đơn

giản hố việc đặt mua và giao nhận nguyên vật liệu, giảm bớt chi phí do phải dự

trừ và do ngun vật liệu khóng đạt u cầu, giảm bớt chi phí sửa chữa, gia

cơng lại sản phẩm, giảm bớt chi phí do phải bồi thường và bảo hành sản phẩm.

Cơng tác Tiêu chuẩn hố trong công ty nếu được thực hiện tốt sẽ mang lại

những lợi ích sau:

- Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn : khi tiêu chuẩn đã được xây dựng

và áp dụng từ trên xuống dưới nếu có vấn đề trục trặc nào xảy ra, có thể dễ

dàng xác định được phần trách nhiệm của các bên có liên quan.17- Hợp lý hoá sản xuất: qua tiêu chuẩn hoá, công ty giải quyết những bất hợp lý,

hỗn tạp vể kiểu loại; thống nhất hợp lý hoá các thao tác, thủ tục; loại bỏ các thao

tác, thủ tục rườm rà không cần thiết.

- Kỹ thuật cá nhân trở nên kỹ thuật chung: trước kia kỹ thuật, kỹ năng là sở hữu

của cá nhân người làm việc. Những người mới vào nghề khơng có con đường

nào khác để học hỏi ngồi quan sát và bắt trước những công nhân thành thạo.

Các tài liệu về kỹ năng và trình độ giúp người làm việc mau chóng tiếp thu được

kỹ năng mới, kỹ thuật của tác nhân trở thành kỹ thuật của công ty.8.2. Phạm vi tiêu chuẩn hố trong cơng ty

Cơng tác tiêu chuẩn hố có liên quan đến hầu hết các bộ phận trong tồn cơng

ty:

8.2.1 Nghiên cứu thiết kế

Ở một trình độ nhất định, các bản thiết kế mới là sự kế thừa các bản thiết kế cũ,

là việc kết hợp sử dụng những bộ phận chi tiết độc đáo, đặc biệt với những bộ

phận chi tiết thơng thường có sẵn. Vì vậy tại bộ phận thiết kế cần có được các

tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan đến cơng việc của mình: tiêu chuẩn

về bản vẽ, tiêu chuẩn về cách ký hiệu, tiêu chuẩn về các chi tiết và bộ phận đã

được tiêu chuẩn hoá, các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh và mơi trường

có liên quan đến sản phẩm của cơng ty… Bộ phận nghiên cứu phải nghiên cứu

triệt để áp dụng các tiêu chuẩn này đồng thời đề xuất việc xây dựng các tiêu

chuẩn của công ty về chất lượng và phương pháp thử.

8.2.2 Thiết bị cơng trình

Để đảm bảo sản xuất liên tục và có hiệu quả, cơng ty cần có kế hoạch bảo trì

máy móc, thiết bị, cơng trình. Cơng việc này cần được cụ thể hố bằng các tiêu

chuẩn quy định kỹ thuật và quy trình bảo trì thiết bị của công ty.

8.2.3 Cung ứng nguyên vật liệu

Bộ phận cung ứng nguyên vật liệu cần có đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của các

loại nguyên vật liệu và cụm chi tiết mua vào. Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc18gia và quốc tế có sẵn. Hợp đồng mua nguyên vật liệu cần phải dựa trên các tiêu

chuẩn rõ ràng kể cả các tiêu chuẩn về phương pháp thử và quy tắc nghiệm thu,

giao nhận.Việc sử dụng nguyên vật liệu, chi tiết bán thành phẩm tiêu chuẩn

mang lại những lợi ích sau: sự sẵn có để sử dụng, chất lượng bảo đảm, giá cả

hợp lý.

8.2.4. Sản xuất

Công ty cần xây dựng một bộ tiêu chuẩn đầy đủ vể quy trình sản xuất của mình.

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn đồng thời là q trình hợp lý hố, thống nhất hố

cơng việc sản xuất; cắt bỏ những cơng đoạn, những thao tác không cần thiết.

Các tài liệu sản xuất này cần được lưu trữ. thường xuyên xem xét và loại bỏ

những phần lạc hậu. Công tác kiểm tra chất lượng trong sản xuất là một hoạt

động không thể thiếu, công ty cần quy định rõ những điểm cần kiểm tra và

những chỉ tiêu cần thử nghiệm trong toàn bộ q trình sản xuất của cơng ty.

8.2.5 Bao gói, bảo quản, xếp dỡ

Công ty cần xây dựng tiêu chuẩn về kích thước, ngun vật liệu bao gói để duy

trì chất lượng sản phẩm. Cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế thích

hợp về bao gói đề cập đến vật liệu và phương pháp bao gói cũng như các

hướng dẫn để tránh sự cố trong vận chuyển và bảo quản. Cần nắm vững và áp

dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về ghi nhãn đối với một số hàng đặc

biệt: thực phẩm, thuốc, hoá chất độc…Cơng ty cần quy định rõ quy trình bảo

quản, xếp dỡ sản phẩm và các loại nguyên vật liệu sử dụng.

8.2.6 Nhân sự, đào tạo

Bộ phận nhân sự của công ty cần xây dựng những tiêu chuẩn yêu cầu năng lực

của các chức danh đối với các cán bộ quản lý và nhân viên của cơng ty và có kế

hoạch giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn đó.8.3. Tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hố cơng ty

Để tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hố, cơng ty cần quan tâm đến 2 yếu tố, đó là:Cán bộ tiêu chuẩn hố- Tổ chức bộ phận tiêu chuẩn hoá198.3.1 Cán bộ tiêu chuẩn hố

A. u cầu về trình độ

Cán bộ tiêu chuẩn hố trong cơng ty phải có trình độ và nghiệp vụ sau:

a. Có hiểu biết vững chắc về:- Hoạt động của công ty: sản phẩm, công

nghệ và thị trường của cơng ty- Những vấn đề cơ bản về tiêu chuẩn

hố, hoạt động của cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia, của các hội kinh

doanh chuyên ngành và của các công ty khác có liên quan.

b. Viết và nói lưu lốt

c. Nghệ thuật giao tiếp

B. Đào tạo cán bộ tiêu chuẩn hố : Mọi cơng ty cần có một chương trình đào

tạo cán bộ tiêu chuẩn hố riêng cho mình. Cán bộ trong các phòng, ban của

cơng ty cũng cần được đào tạo theo những nội dung cụ thể khác nhau. Các

công ty vừa và nhỏ cần tranh thủ sự trợ giúp của cơ quan tiêu chuẩn quốc gia

trong vấn đề này. Những nội dung chung nhất mà một cán bộ tiêu chuẩn cần

được đào tạo là:

- Những nguyên tắc của tiêu chuẩn hoá, tổ chức cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và

quốc tế

- áp dụng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hoá và chất lượng, chứng nhận phù hợp tiêu

chuẩn…

- Xây dựng tiêu chuẩn cơng ty

8.3.2 Bộ phận tiêu chuẩn hố cơng ty

Để đảm bảo các hoạt động tiêu chuẩn hoá của công ty mang lại hiệu quả, mỗi

công ty dù lớn hay nhỏ cũng cần thành lập một bộ phận tiêu chuẩn hố. Bộ phận

này có thể gồm một số người, nếu cơng ty q nhỏ cũng có thể chỉ cần một

người chuyên trách. Bộ phận này có thể đặt trong phòng thiết kế hoặc phòng

quản lý chất lượng. Dù đặt ở đâu, bộ phận này cũng cần sự chỉ đạo trực tiếp của

cấp lãnh đạo cao nhất: giám đốc kỹ thuật.

Nhiệm vụ cơ bản của bộ phận tiêu chuẩn là:

20- Xây dựng tiêu chuẩn

- Phổ biến thông tin về tiêu chuẩn

- Tổ chức và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn

Trách nhiệm của bộ phận tiêu chuẩn hố của cơng ty là:

1- Tổ chức xây dựng và giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn của công ty, tiêu chuẩn

hội, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan.

2- Xem xét quá trình sản xuất và các hoạt động của cơng ty để đảm bảo các quy

trình, quy phạm, các thủ tục tốt nhất đang được sừ dụng trong toàn công ty.

3- Xem xét lại các tiêu chuẩn của công ty để phù hợp với những tiến bộ về vật

liệu và công nghệ, những quy định mới về luật pháp, làm cho tiêu chuẩn của

công ty luôn luôn được cập nhật.

4- Duy trì thư viện tiêu chuẩn của cơng ty phục vụ cho các hoạt động của công

ty.

5- Đảm bảo cho tất cả các tài liệu kỹ thuật của công ty được trình bày rõ ràng,

thống nhất và chuyển giao cho mọi người có liên quan.

6- Đảm bảo cho quan điểm và quyền lợi của công ty được xem xét khi xây dựng

tiêu chuẩn quốc gia. Tốt nhất là cán bộ tiêu chuẩn hố của cơng ty được tham

gia vào các ban kỹ thuật tiêu chuẩn có liên quan.8.4. Xây dựng tiêu chuẩn hố cơng ty

Tiêu chuẩn của cơng ty thường bao gồm một phạm vi rộng rãi hơn so với tiêu

chuẩn quốc gia và quốc tế Tiêu chuẩn của cơng ty cũng cần phải được soạn

thảo nhanh chóng và tiết kiệm. Tiêu chuẩn của công ty cần cụ thể và có chất

lượng cao vì chúng là những tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng trong cơng ty.Các giai

đoạn chính trong xây dựng là:- Đề xuất yêu cầu - Phân tích u cầu và phân tích

thơng tin - Xây dựng dự thảo - Hoàn thiện dự thảo - Phê duyệt - công bố

a. Đề xuất yêu cầu21Một bộ phận, cá nhân trong và ngồi cơng ty có thể đề xuất u cầu xây dựng

tiêu chuẩn công ty, khi nảy sinh vấn đề nào đó do khơng có tiêu chuẩn thích hợp.

Đề nghị này được đưa lên phòng tiêu chuẩn.

b. Phân tích u cầu và phân tích thơng tin

Phòng tiêu chuẩn tổ chức việc phân tích u cầu, thu thập thơng tin về sử dụng

tiêu chuẩn, các thông tin và tài liệu có liên quan, xác định chức năng và nội dung

của tiêu chuẩn dự kiến, xác định chi phí và hiệu quả dự kiến.

c. Xây dựng dự thảo

Việc biên soạn dự thảo cần được giao cho người hay bộ phận thích hợp phối

hợp với cán bộ tiêu chuẩn. Dự thảo tiêu chuẩn cần phải : đầy đủ, rõ ràng, ngắn

gọn trình bày như một tiêu chuẩn thực sự. Dự thảo tiêu chuẩn cần phải có bản

thuyết minh kèm theo nói rõ : Sự cần thiết phải có tiêu chuẩn, nhưng nội dung và

định hướng của tiêu chuẩn, nguồn gốc tiêu chuẩn và các tài liệu tham khảo khác

trích dẫn khi xây dựng tiêu chuẩn.

d. Hoàn chỉnh dự thảo:

Dự thảo tiêu chuẩn và bản thuyết minh cần được gửi tới những người có liên

quan trong cơng ty để lấy ý kiến. Cần quy định thời hạn thu ý kiến. Phòng tiêu

chuẩn tổng hợp các ý kiến nhận được, thảo luận với nhưng bên có liên quan để

dung hồ các ý kiến.

e. Phê duyệt - cơng bố

Sau khi đã hồn chỉnh dự thảo, phòng tiêu chuẩn chuẩn bị hồ sơ để trình duyệt

tiêu chuẩn. Hồ sơ gồm: bản đề nghị xây dựng tiêu chuẩn, các bản dự thảo tiêu

chuẩn bản thuyết minh, các ý kiến góp ý, biên bản họp thảo luận, bản dự thảo

cuối cùng. Tiêu chuẩn cần được lãnh đạo cấp cao nhất của công ty phê

duyệt.Sau khi phê duyệt, tiêu chuẩn được cấp số hiệu vào sổ đăng ký, công bố

và được phân phát cho các bộ phận có liên quan của cơng ty.

f. Sốt xét:22Cần thường kỳ xem xét lại các tiêu chuẩn đã ban hành để đảm bảo nó khơng bị

lạc hậu.8.5. Áp dụng tiêu chuẩn trong cơng ty

Công ty ban hành tiêu chuẩn là để sử dụng cho mục đích của cơng ty. Nếu vì

một lý do nào đó một tiêu chuẩn của cơng ty khơng thể áp dụng được, lãnh đạo

cơng ty phải biết điều đó để xem xét lại tiêu chuẩn kịp thời.Cơng ty có thể và nên

sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia, ngành hay tiêu chuẩn của các công ty

khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cách sử dụng tốt nhất là

xem xét để công nhận chúng thành tiêu chuẩn của cơng ty, cấp cho nó một số

hiệu của công ty để dễ dàng tra cứu.8.6. Cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia cần quan tâm đến hoạt

động tiêu chuẩn hố ở các cơng ty

Hoạt động tiêu chuẩn hố ở cấp quốc gia có mối liên quan với hoạt động tiêu

chuẩn hố ở cơng ty:

- Tiêu chuẩn cơng ty là nguồn cung cấp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

- Cán bộ tiêu chuẩn hố cơng ty tham gia vào các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

gia

- Qua hoạt động tiêu chuẩn hố ở cơng ty, nhận được các thông tin phản hồi về

tiêu chuẩn quốc gia.

- Hiệu quả của tiêu chuần hoá quốc gia chỉ được thể hiện nếu tiêu chuẩn quốc

gia được các công ty chấp nhận rộng rãi.

Cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia ở các nước đang phát triển cần đặc biệt quan

tâm hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn hố ở cơng ty.23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×