Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

Tải bản đầy đủ - 0trang

khác với tiêu chuẩn.ở các nước có nền kinh tế thị trường khái niệm áp dụng tiêu

chuẩn được hiểu tương đối rộng rãi linh hoạt hơn.“áp dụng tiêu chuẩn là sử

dụng tiêu chuẩn trong công việc hàng ngày: giảng dạy, học tập, sản xuất kinh

doanh, quản lý hành chính…”Có hai cách áp dụng tiêu chuẩn:- áp dụng trực tiếp

là sử dụng tiêu chuẩn trong công việc hàng ngày không qua một tiêu chuẩn hay

một tài liệu khác. Hầu hết các tiêu chuẩn công ty là áp dụng trực tiếp, một số các

tiêu chuẩn quốc gia cũng có thể được áp dụng trực tiếp : đơn vị đo lường, ký

hiệu toán…- áp dụng gián tiếp là sử dụng tiêu chuẩn thông qua một tiêu chuẩn

hay một tài liệu khác: tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc

gia hay tiêu chuẩn công ty, tiêu chuẩn quốc gia được “thamn chiếu” trong các

văn bản pháp luật : Luật môi trường, luật lao động…Vì phần lớn các tiêu chuẩn

thuộc loại tự nguyện cho nên một tiêu chuẩn dù có nội dung tốt được mọi người

tán thành đến mấy thì cũng khơng thể được áp dụng đầy đủ “100%” và trên thị

trường, thực tế khơng bao giờ có tồn bộ sản phẩm hàng hoá theo đúng tiêu

chuẩn.

7.2. Tiêu chuẩn được sử dụng ở đâu ?

Muốn biết tiêu chuẩn có được áp dụng không trước hết ta phải xem, thông

thường, tiêu chuẩn được sử dụng ở đâu? chúng ta tạm thời chia ra 3 loại sau

đây:

7.2.1 Sử dụng tiêu chuẩn trong học tập, giảng dạy, trao đổi thông tin

Các tiêu chuẩn định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ, các ký hiệu viết tắt hoặc

hình vẽ…được sử dụng trực tiếp trong các tài liệu giảng dạy, các cơng trình

nghiên cứu, các tiêu chuẩn khác vì nó thuận tiện, mang lại sự thơng hiểu chung.

7.2.2 Sử dụng tiêu chuẩn trong quản lý hành chính, kinh tế, xã hội

Để thuận tiện, đơn giản và dễ dàng “cập nhật”, thường sử dụng phương pháp

“tham chiếu” tiêu chuẩn. Các luật và văn bản dưới luật sau đây thường “tham

chiếu” tới các tiêu chuẩn: luật môi trường, luật vệ sinh sức khoẻ, luật lao động…

7.2.3 Sử dụng tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh thương mại12Các tiêu chuẩn thường được sử dụng trong thiết kế, thử nghiệm, đánh giá kết

quả, trong hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc thiết bị. Để

mơ tả ngun vật liệu, đặc tính của sản phẩm, máy móc thiết bị người ta chỉ cần

trích dẫn tên và số liệu của tiêu chuẩn là có thể thay cho hàng chục trang mơ tả

hình vẽ.

7.3. Lợi ích mang lại do sử dụng tiêu chuẩn

7.3.1. Thuận tiện, đơn giản khi xây dựng các văn bản pháp luật

Các tiêu chuẩn đã được soạn thảo có tính chất “tiên tiến” đồng thời “khả thi”. Các

văn bản pháp luật dựa trên tiêu chuẩn sẽ có tính “thực tế” đồng thời lại ổn định,

đơn giản, dễ dàng “cập nhật” khi cần thiết (chỉ cần soát xét lại tiêu chuẩn, không

cần thay đổi văn bản pháp luật)

7.3.2 Tăng năng suất, giảm giá thành khi thiết kế, sản xuất

Sử dụng nguyên vật liệu, chi tiết, cụm chi tiết theo tiêu chuẩn làm cho: - Giảm

khối lượng công việc thiết kế- Giảm chủng loại nguyên vật liệu, có sẵn trên thị

trường- Gía thành hạ, giảm chi phí dự trữ, kho tàng- Tăng năng suất- Giảm cơng

việc chi phí bảo hành, sửa chữa sản phẩm.

7.3.3 Thuận tiện, tiết kiệm, an toàn cho người tiêu dùng

Các sản phẩm tiêu chuẩn đã được tính tốn, cân nhắc để có thể đổi lẫn, tương

thích với nhau, và thông thường chúng được sản xuất hàng loạt có sẵn trên thị

trường.

7.4. Tại sao tiêu chuẩn khơng được sử dụng

- Khơng biết có tiêu chuẩn

- Khơng tán thành nội dung của tiêu chuẩn

- Cho rằng sử dụng tiêu chuẩn là khơng có lợi

- Khơng có khả năng áp dụng tiêu chuẩn

- Ngại thay đổi thói quen cũ

7.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng tiêu chuẩn137.5.1 Xây dựng tiêu chuẩn

a. Chọn đề mục xây dựng tiêu chuẩn

Đề mục xây dựng tiêu chuẩn phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn. Yêu

cầu xây dựng tiêu chuẩn có thể xuất phát từ phía các nhà sản xuất, người tiêu

dùng hay các cơ quan của Chính phủ. Nếu đề mục xây dựng tiêu chuẩn chỉ xuất

phát từ ý muốn chủ quan của một vài cá nhân thì sau khi ban hành, tiêu chuẩn

sẽ không được áp dụng. Khi thiết lập đề án xây dựng tiêu chuẩn cần chỉ rõ tiêu

chuẩn đó sẽ được áp dụng kèm với văn bản pháp quy nào, được sử dụng để

chứng nhận phù hợp hay tự nguyện áp dụng trong các hợp đồng mua bán.

b. Tính áp dụng được của tiêu chuẩn

Các quy định trong tiêu chuẩn phải thực tế để tiêu chuẩn có khả thi, ví dụ phù

hợp với điều kiện công nghệ, nguyên vật liệu, yêu cầu của khách hàng. Nếu tiêu

chuẩn không phản ánh nguyện vọng của khách hàng, nó sẽ khơng được các nhà

sản xuất áp dụng.

c. Xây dựng tiêu chuẩn theo nguyên tắc thoả thuận

Việc xây dựng tiêu chuẩn phụ thuộc vào các bên có liên quan: nhà sản xuất,

người tiêu thụ… Tiêu chuẩn cần phản ánh quan điểm của họ. Vì vậy cần phải

xây dựng tiêu chuẩn theo phương pháp Ban kỹ thuật, tức là tập hợp các bên có

liên quan trong một tổ chức để soạn thảo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cần được gửi đi

lấy ý kiến rộng rãi, kể cả những người không phải là thành viên Ban kỹ thuật.

7.5.2 Phổ biến tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn chỉ có thể được áp dụng khi mọi người biết đến sự tồn tại của nó

Cần sử dụng mọi hình thức để cơng bố rộng rãi danh mục các tiêu chuẩn hiện

hành. Việc này phải được thực hiện ngay khi mới thành lập Ban kỹ thuật, chọn

đề mục xây dựng tiêu chuẩn đến khi tiêu chuẩn được ban hành.

7.5.3 Sự hỗ trợ của Chính phủ

Sự giúp đỡ của Chính phủ là nhân tố quan trọng tạo thuận lợi cho việc áp dụng

tiêu chuẩn. Có khá nhiều tiêu chuẩn là phụ lục của các luật: luật vệ sinh sức14khoẻ, luật lao động, luật bảo vệ môi trường, luật chất lượng hàng hố… các cơ

quan của Chính phủ lập ra các bộ phận giám sát việc thi hành các luật này. Sự

phối hợp giữa các cơ quan giám sát thi hành luật với cơ quan tiêu chuẩn làm

cho tiêu chuẩn được áp dụng tốt hơn.Trong một số trường hợp, các cơ quan của

Chính phủ là những hộ tiêu thụ một lượng hàng hoá lớn (trang bị cho bộ đội,

trường học hay nhà trẻ, dùng trong các cóng trình trọng điểm của Nhà nước,

nhà máy điện, đường dây chuyền tải điện…). Nếu các cơ quan này sử dụng tiêu

chuẩn quốc gia trong hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thì sẽ tạo ra một áp lực lớn

trong việc áp dụng tiêu chuẩn.Để hỗ trợ các xí nghiệp vừa và nhỏ áp dụng tiêu

chuẩn, Chính phủ có thể cho họ vay vốn hay áp dụng xuất thuế ưu đãi, khuyến

khích họ đổi mới cơng nghệ.

7.6. Vai trò của cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trong áp dụng tiêu chuẩn

Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia là cơ quan chuyên trách về tiêu chuẩn hoá ở trong

nước. Tiêu chuẩn có được áp dụng hay khơng, phần lớn phụ thuộc vào chính cơ

quan này. Một số việc nên làm là:

a. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, đưa tiêu chuẩn tới người sử dụng

b. Thúc đẩy áp dụng thông qua chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn và cho phép sử dụng dấu tiêu chuẩn trên sản phẩm là

cách tốt nhất thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn. Dấu hợp chuẩn làm cho người tiêu

dùng phân biệt sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn với các sản phẩm khác, hướng

dẫn người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm hợp chuẩn. Để làm được việc này, hệ

thống chứng nhận phải tuân thủ một số nguyên tắc:- Mức chất lượng sản phẩm

quy định trong tiêu chuẩn phải là mức tương đối cao, chỉ một số ít cơ sở sản

xuất đạt được. Nếu mức chất lượng sản phẩm trong tiêu chuẩn tương đối thấp

để hầu hết các nhà sản xuất đều đạt được thì người tiêu thụ khơng tín nhiệm

sản phẩm được chứng nhận. Sản phẩm được chứng nhận không tiêu thụ được

thì nhà sản xuất cũng khơng muốn xin chứng nhận.- Thủ tục đánh giá và thanh

tra sau chứng nhận phải đảm bảo sao cho các sản phẩm mang dấu luôn luôn

phù hợp tiêu chuẩn. Nếu mức chất lượng trong tiêu chuẩn tương đối cao nhưng

chất lượng sản phẩm được chứng nhận không thực sự đạt được yêu cầu của

15tiêu chuẩn thì cũng làm mất uy tín của dấu hợp chuẩn. Điều này cũng làm mất

uy tín của cơ quan chứng nhận, đồng thời không tạo thuận lợi cho việc áp dụng

tiêu chuẩn.

c. Đào tạo các thầy giáo và đưa giáo trình Tiêu chuẩn hố vào các trường

đại học và dạy nghề

Cần phải tạo cho học sinh, sinh viên có thói quen sử dụng tiêu chuẩn ngay từ khi

còn ngồi trên ghế nhà trường. Muốn vậy, phải đào tạo các thầy giáo và biên soạn

các giáo trình về Tiêu chuẩn hoá để giảng dạy trong các trường đại học và dạy

nghề. Là cơ quan chuyên trách về Tiêu chuẩn hoá, cơ quan tiêu chuẩn quốc gia

cần dành thời gian, kinh phí và nhân lực cho việc viết giáo trình và đào tạo các

thầy giáo ở trường đại học và dạy nghề.Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chịu trách

nhiệm chính trong việc xây dựng và phát hành tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời

cũng có một vai trò khơng kém phần quan trọng trong việc đưa các tiêu chuẩn

này vào áp dụng. Hiệu quả của việc áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế sẽ khẳng

định vai trò của cơ quan tiêu chuẩn trong công cuộc xây dựng và phát triển nền

kinh tế quốc dân.8. TIÊU CHUẨN HỐ CƠNG TY

8.1 . Mục đích của tiêu chuẩn hố trong cơng ty

8.1.1. Thơng hiểu

Một số tiêu chuẩn cơng ty nhằm mục đích thơng hiểu tức là dùng vào việc trao

đổi thơng tin. Ví dụ: các tiêu chuẩn và thuật ngữ, ký hiệu, dấu hiệu, tín hiệu, màu

sắc, âm thanh…

8.1.2. An tồn, vệ sinh, mơi trường

Một số tiêu chuẩn cơng ty cụ thể hố các điều luật vệ sinh, an tồn và mơi

trường mà cơng ty phải thực hiện trong các trường hợp khác nhau: an toàn điện,

an toàn cháy, nổ, giới hạn các chất độc hại và các điều kiện môi trường trong nơi

sản xuất, làm việc. Thực hiện các tiêu chuẩn này là nghĩa vụ của công ty trước16pháp luật đồng thời cũng là điều kiện để đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu

quả sản xuất của công ty.

8.1.3 Chất lượng sản phẩm .

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của công ty

là chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của cơng ty, vì vậy cơng ty phải quy định rõ

ràng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của mình, đồng thời phải có

biện pháp kiểm sốt để khơng bao giờ có các sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn lọt

ra ngồi. Việc kiểm sốt chặt chẽ ở khâu cuối cùng là cần thiết nhưng chất

lượng sản phẩm không phải chỉ quyết định ở khâu cuối cùng, chất lượng sản

phẩm được hình thành trong suốt q trình sản xuất, vì vậy cơng ty phải xây

dựng một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho nguyên vật liệu, bán thành phẩm mua vào,

các phương pháp thử và quy tắc giao nhận… ; tiêu chuẩn về kỹ năng và trình độ

của nhân viên ở các vị trí làm việc khác nhau để đảm bảo chất lượng công việc;

tiêu chuẩn về bao gói, vận chuyền xếp dỡ sản phẩm để bảo đảm duy trì chất

lượng sản phẩm…

8.1.4 Giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận

Mục đích cuối cùng của Tiêu chuẩn hố trong cơng ty là giảm bớt tất cả các loại

chi phí: nguyên vật liệu, thời gian nhân lực đề làm tăng lợi nhuận cho công ty.

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn làm cho công việc thiết kế nhanh chóng đơn

giản hố việc đặt mua và giao nhận ngun vật liệu, giảm bớt chi phí do phải dự

trừ và do nguyên vật liệu khóng đạt yêu cầu, giảm bớt chi phí sửa chữa, gia

cơng lại sản phẩm, giảm bớt chi phí do phải bồi thường và bảo hành sản phẩm.

Cơng tác Tiêu chuẩn hố trong cơng ty nếu được thực hiện tốt sẽ mang lại

những lợi ích sau:

- Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn : khi tiêu chuẩn đã được xây dựng

và áp dụng từ trên xuống dưới nếu có vấn đề trục trặc nào xảy ra, có thể dễ

dàng xác định được phần trách nhiệm của các bên có liên quan.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×