Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

Tải bản đầy đủ - 0trang

tức là lập một Ban kỹ thuật tập hợp tất cả các bên quan tâm tới đối tượng tiêu

chuẩn (đề mục tiêu chuẩn) để soạn ra tiêu chuẩn đó. Về đại thể, việc xây dựng

tiêu chuẩn ở tất cả các cấp (quốc tế, quốc gia, hội, công ty…) tất cả các ngành,

các lĩnh vực chuyên môn đều theo những nét lớn giống nhau, chỉ khác nhau ở

những chi tiết cụ thể.6.1. Ban kỹ thuật

6.1.1. Ban kỹ thuật là gì ?

Ban kỹ thuật là một tổ chức tập hợp những người thay mặt cho các bên quan

tâm tới đối tượng tiêu chuẩn hay một nhóm tiêu chuẩn về một sản phẩm hay một

lĩnh vực chuyên môn nhất định để soạn thảo tiêu chuẩn cho sản phẩm hay lĩnh

vực chun mơn đó.Bên dưới Ban kỹ thuật là Tiểu ban và Nhóm cơng tác.

6.1.2. Thành phần ban kỹ thuật

Thành phần Ban kỹ thuật gồm tất cả các bên quan tâm tới đối tượng tiêu chuẩn.

Đối với tiêu chuẩn của sản phẩm thường có các nhóm quan tâm sau đây:- Nhà

sản xuất sản phẩm- Người tiêu thụ hay tiêu dùng sản phẩm- Các cơ quan tổ

chức hay nghiên cứu khoa học- Các cơ quan của chính phủMỗi Ban kỹ thuật

thường có từ 9 đến 20 thành viên, trong ban kỹ thuật có 1 uỷ viên thư ký là

người của cơ quan Tiêu chuẩn hoá.Ban ky thuật của tổ chức ISO tập hợp tất cả

các đại diện của tất cả các quốc gia quan tâm đến đề mục tiêu chuẩn, không loại

trừ một quốc gia nào, miễn là họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên ban kỹ

thuật (đi họp, góp ý kiến, biểu quyết đầy đủ).Tổ chức ISO đã thành lập khoảng

220 ban kỹ thuật, trong đó có gần 200 ban đang còn hoạt động.Mỗi tổ chức Tiêu

chuẩn hố quốc gia có chừng vài chục tới vài trăm ban kỹ thuật, tập hợp chừng

vài trăm tới vài ngàn cán bộ bên ngoài cơ quan Tiêu chuẩn hoá tham gia vào

hoạt động xây dựng tiêu chuẩn.

6.1.3. Nhiệm vụ của ban kỹ thuật

Nhiệm vụ chủ yếu của ban kỹ thuật là xây dựng tiêu chuẩn, ngồi ra còn một số

nhiệm vụ khác.- Sốt xét (sửa đổi, thay thế) tiêu chuẩn- Đề nghị kế hoạch xây

dựng, sốt xét tiêu chuẩn- Góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn của các ban kỹ8thuật khác có liên quan.- Tham gia hoạt động của các ban kỹ thuật cấp trên hoặc

cấp dưới.6.2. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn gồm những bước chủ yếu sau đây (nhưng không

chỉ giới hạn trong những bước này):- Đề nghị đề mục tiêu chuẩn- Phê duyệt kế

hoạch xây dựng tiêu chuẩn- Lập dự thảo ban kỹ thuật- Gửi dự thảo ban kỹ thuật

lấy ý kiến rộng rãi - Lập dự thảo cuối cùng- Phê duyệt và phát hành tiêu

chuẩn.Quá trình xây dựng một tiêu chuẩn từ khi bắt đầu đến kết thúc thường là

5 năm hoặc hơn (với TC ISO), từ 3 đến 5 năm (với TC quốc gia của các nước

nói chung) và 1 đến 2 năm đối với TCVN.

6.2.1. Đề nghị đề mục tiêu chuẩn

Mọi tập thể hay cá nhân trong tổ chức tiêu chuẩn có thể đề nghị đề mục xây

dựng tiêu chuẩn. Trong tổ chức ISO, mọi quốc gia thành viên ISO có thể đề nghị

mục xây dựng tiêu chuẩn ISO, trong công ty, mọi bộ phận (marketing, thiết kế,

cung ứng, kiểm soát chất lượng, bảo hành…) đều có thể đề nghị xây dựng tiêu

chuẩn cơng ty.

6.2.2. Phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn.

Vì khơng có đủ nguồn lực (nhân lực, tài chính…) để thực hiện mọi đề nghị đề

mục tiêu chuẩn, nên tổ chức nào cũng cần quy định thủ tục đề phê duyệt xem

những đề mục nào sẽ được thực hiện trong những khoảng thời gian nhất định.

Những căn cứ để phê duyệt là tính cấp bách của đề mục, ý nghĩa và mức độ

quan tâm của các thành viên trong tổ chức, khả năng thực hiện, các nguồn lực6.2.3. Soạn thảo dự thảo đề nghị

Dự thảo đề nghị là sơ thảo đầu tiên củạ tiêu chuẩn. Dự thảo này có thể do chính

người (tổ chức) đề nghị đề mục tiêu chuẩn soạn thảo ra đề trình cho ban kỹ

thuật. Nếu đề mục xây dựng được phê duyệt khi chưa có dự thảo đề nghị thì

ban kỹ thuật phải chỉ định ra một nhóm làm việc để soạn thảo dự thảo đề nghị

này.

96.2.4. Lập dự thảo ban kỹ thuật

Dự thảo đề nghị sau khi được các thành viên ban kỹ thuật xem xét, sửa chữa,

nhất trí thơng qua thì trở thành dự thảo ban kỹ thuật.

6.2.5. Gửi dự thảo ban kỹ thuật đi lấy ý kiến rộng rãi

Dự thảo ban kỹ thuật sẽ được gửi đi lấy ý kiến rộng rãi. Thông thường sẽ có một

thơng báo trên phương tiện thơng tin đại chúng để mọi người quan tâm có thể

nhận được dự thảo ban kỹ thuật nếu họ muốn. Người ta cũng ấn định một

khoảng thời gian (dài ngắn tuỳ theo thủ tục cụ thể) để mọi người gửi ý kiến góp ý

về ban kỹ thuật.

6.2.6. Lập dự thảo cuối dùng

Các ý kiến đóng góp sẽ được ban kỹ thuật xem xét, khi cần có thể mời người đã

góp ý đến để trình bày và cùng thảo luận. Dự thảo tiêu chuẩn đã được sửa chữa

sau khi xem xét tới tất cả các ý kiến đóng góp là dự thảo cuối cùng.

6.2.7. Phê duyệt và phát hành tiêu chuẩn

Dự thảo cuối cùng cùng với hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn (các dự thảo trước, các ý

kiến đóng góp, biên bản các cuộc họp, các tài liệu tham khảo…) được chuyển

lên bộ phận có thẩm quyền theo quy định để phê duyệt.6.3. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn quốc gia có thể được xây dựng từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau:

kết quả của các chương trình nghiên cứu tiêu chuẩn của các cơng ty, các ngành

đã được sử dụng trước đó nhưng có một nguồn rất quan trọng đó là cơng nhận

tiêu chuẩn quốc tế.

6.3.1. Tại sao phải chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc

gia ?

-Lý do kinh tế: Tiêu chuẩn quốc tế đã được nghiên cứu, xây dựng và áp dụng ở

nhiều nước, đã được kiểm nghiệm trong thực tế nên khi xây dựng TCQT chúng

ta có thể tham khảo để tiết kiệm thời gian và kinh phí.10- Lý do hồ nhập: Để tạo điều kiện cho việc tiếp thu kinh nghiệm, trao đổi kiến

thức, trao đổi hàng hoá… các tổ chức kinh tế, xã hội, khoa học… quốc tế thường

yêu cầu các quốc gia thành viên “hoà hợp” tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở các

tiêu chuẩn quốc tế, nếu đã có tiêu chuẩn quốc tế, trong lĩnh vực, phạm vi đó.

6.3.2. Tại sao khơng dịch “ngun si” các tiêu chuẩn quốc tế

- Bản thân TCQT đơi khi cũng có những sai lỗi nhỏ.

- Có thể có các cách diễn đạt khác nhau về đơn vị đo lường hay ký hiệu chữ cái,

hình vẽ… cần phải chú giải thêm.

- Cần lựa chọn, nếu tiêu chuẩn quốc tế đưa ra quá nhiều phương án, quá nhiều

giải pháp.Một số quy định của TCQT không thể sử dụng được trong điều kiện

trang thiết bị, nguyên vật liệu của chúng ta vì vậy cần thay đổi các quy định đó

cho thích hợp.

6.3.3. Ngun tắc khi chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc

gia

Các tổ chức quốc tế khuyến khích các quốc gia chấp nhận càng nhiều càng tốt

các tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời phải bảo đảm các

nguyên tắc sau:Chỉ sửa chữa thay đổi các điều khoản của tiêu chuẩn quốc tế ở

nhưng chỗ thật cần thiết, tránh làm xáo trộn các điều khoản chỉ vì lý do hình thức

trình bày, điều này gây khó khăn cho việc sử dụng tiêu chuẩn sau này. Cần sử

dụng một phương pháp trình bày sao cho phân biệt được ngay những điều nào

đã bị thay đổi hay thêm vào.Nếu một tiêu chuẩn quốc gia tương đương với một

tiêu chuẩn quốc tế thì nên chỉ rõ số hiệu của tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.7. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

7.1. Khái niệm

Trước đây người ta có quan điểm tương đối khắt khe về việc áp dụng tiêu

chuẩn. “áp dụng tiêu chuẩn là tiến hành các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, pháp

lý… để thực hiện các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn”. Một tiêu chuẩn được

coi là “được áp dụng” khi nào trên thị trường khơng còn tồn tại những sản phẩm11khác với tiêu chuẩn.ở các nước có nền kinh tế thị trường khái niệm áp dụng tiêu

chuẩn được hiểu tương đối rộng rãi linh hoạt hơn.“áp dụng tiêu chuẩn là sử

dụng tiêu chuẩn trong công việc hàng ngày: giảng dạy, học tập, sản xuất kinh

doanh, quản lý hành chính…”Có hai cách áp dụng tiêu chuẩn:- áp dụng trực tiếp

là sử dụng tiêu chuẩn trong công việc hàng ngày không qua một tiêu chuẩn hay

một tài liệu khác. Hầu hết các tiêu chuẩn công ty là áp dụng trực tiếp, một số các

tiêu chuẩn quốc gia cũng có thể được áp dụng trực tiếp : đơn vị đo lường, ký

hiệu toán…- áp dụng gián tiếp là sử dụng tiêu chuẩn thông qua một tiêu chuẩn

hay một tài liệu khác: tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc

gia hay tiêu chuẩn công ty, tiêu chuẩn quốc gia được “thamn chiếu” trong các

văn bản pháp luật : Luật môi trường, luật lao động…Vì phần lớn các tiêu chuẩn

thuộc loại tự nguyện cho nên một tiêu chuẩn dù có nội dung tốt được mọi người

tán thành đến mấy thì cũng khơng thể được áp dụng đầy đủ “100%” và trên thị

trường, thực tế khơng bao giờ có tồn bộ sản phẩm hàng hoá theo đúng tiêu

chuẩn.

7.2. Tiêu chuẩn được sử dụng ở đâu ?

Muốn biết tiêu chuẩn có được áp dụng không trước hết ta phải xem, thông

thường, tiêu chuẩn được sử dụng ở đâu? chúng ta tạm thời chia ra 3 loại sau

đây:

7.2.1 Sử dụng tiêu chuẩn trong học tập, giảng dạy, trao đổi thông tin

Các tiêu chuẩn định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ, các ký hiệu viết tắt hoặc

hình vẽ…được sử dụng trực tiếp trong các tài liệu giảng dạy, các cơng trình

nghiên cứu, các tiêu chuẩn khác vì nó thuận tiện, mang lại sự thơng hiểu chung.

7.2.2 Sử dụng tiêu chuẩn trong quản lý hành chính, kinh tế, xã hội

Để thuận tiện, đơn giản và dễ dàng “cập nhật”, thường sử dụng phương pháp

“tham chiếu” tiêu chuẩn. Các luật và văn bản dưới luật sau đây thường “tham

chiếu” tới các tiêu chuẩn: luật môi trường, luật vệ sinh sức khoẻ, luật lao động…

7.2.3 Sử dụng tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh thương mại12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×