Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Tính toán năm chỉ số tài chính chủ yếu

 Tính toán năm chỉ số tài chính chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

GARMIN1995-2004*Đơnvịdoanhthulàtỷđơ-la.

BảngsốliệutrêntươngtựbảngthểhiệnsốliệucủaAppolo,chúngtaxemxét

trongchươngtrước,tơithuthậptấtcảsốliệuchúngtacầnđểtìmracáctỷlệtăng

trưởng. Lưu ý rằng, ROIC ln được đưa ra dưới dạng phần trăm (%) (bạn sẽ

khơngphảitínhtốntỷlệtăngtrưởngROICgiữacácnăm).Bạncóthểlấyhầuhết

sốliệutừcáctrangwebtrựctuyếnnhưMSNMoneybằngviệckíchchuộtvàonút

“Stock”(Cổphiếu)vàsauđótìmơtrốngđểnhậpmãcổphiếu.Nhập“GRMN”

hoặc“GM”vàtìmkiếmcácbáocáotàichính.(Chúý:tìmkiếmbáocáothunhập,

bảngcânđốikếtốn,vàbáocáolưuchuyểntiềntệ).

Điềuđầutiêncầnlàmlàkiểmtramứcđộtăngtrưởngổnđịnhvàđilêncủasố

liệubằngviệcxemxétchúng.Nếutơichuyểnnhữngconsốnàythànhdạngbiểuđồ,

tơi sẽ nhìn thấy đường xu hướng ổn định và đi lên. Dưới đây là số liệu về lợi

nhuậntrênmỗicổphiếu(EPS-EarningperShare)thểhiệndướidạngbiểuđồ:

Khátốt.Ổnđịnhvàcóxuhướngđilên.Đólàcáichúngtacần.Bạnkhơngcần

phảitạoramộtbiểuđồnhưtơilàmởđây(tơichỉmuốncungcấpchobạnvídụcụ

thể).Bạncóthểxemxétcácconsốtừ1995-2004mộtcáchđơngiảnvàchúýlàTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comchúngphảitănglênmàkhơnggiảmxuống.

BâygiờhãyvẽbiểuđồdựavàosốliệucủaGM.BắtđầuvớisốliệucủaGM

trong10nămqua,từnăm1995:

GM1995-2004*Đơnvịdoanhthulàtỷđơ-la.

Tương tự như trên, đầu tiên chúng ta cũng tìm kiếm mức độ tăng ổn định ở

nhữngconsốnày.NếutơivẽbiểuđồcủaGM,tơihyvọngnósẽlàmộtđườngxu

hướngổnđịnhvàđilên.DướiđâylàhìnhvẽtơixâydựngtừsốliệuEPScủaGM.

Khơngđẹplắm.Cácsốliệulênxuốngthấtthườngtrongsuốtthờigianqua.Đây

khơngphảilàđiềuchúngtamongmuốn.Chúngtađangdựđốn.Chúngtamuốncó

độtincậycaovềkhảnăngcơngtynàyhoạtđộngtốttrongtươnglai.Nếucáckết

quảnàylênxuốngtrongqkhứ,chúngtacóthểsẽkhơngchắcchắnvềxuhướng

biếnđộngtrongtươnglai.Tấtcảsựbiếnđộnglênxuốngchứngtỏsốliệukhơng

thểhiệnđượcnhữnggìcácnhàquảnlývàchủsởhữumongmuốn.Chúngtakhơng

muốn đầu tư vào những cơng ty đang đi chệch hướng. Có rất nhiều cơng ty hoạt

độngổnđịnhvàchúngtaphảitìmra.

Bâygiờhãytínhbốntỷlệtăngtrưởngởhaicơngtynày.Cóbốncáchđểthực

hiện:

1.Họccách sửdụngbảngtính tỷlệtrongExcel.Nếubạncảm thấythíchthúTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcơng việc tính tốn này, tơi đã đưa tất cả hướng dẫn trên trang web của tơi,

www.ruleoneinvestor.com.Nhữngphéptínhnàytrởnêndễdàngkhibạnsửdụng

quen-nhưngphảidầndần.(Tuynhiên,khibạnthựchànhmộthoặchailần,bạnsẽ

trởnênthuầnthục).

2.HọccáchsửdụngbảngtínhQuytắcsố1trêntrangwebcủatơi.Cácbảng

tínhnàysửdụngkhánhanhnhưngucầubạnphảithựchành.Hãyvàotrangweb

củatơivàthựchiệntheohướngdẫn.

3.Họccáchtínhbằngtay(hoặctínhnhẩm),bạnsẽtrởnênthuầnthụckhithực

hànhmộtvàilần.Tơisẽhướngdẫnbạnquytrìnhnàyởphầndướiđây.

4.Xemxéttỷlệtăngtrưởngtrêntrangwebvềdữliệucổphiếu.Đâykhơngchỉ

làcáchthứcnhanhnhấtđểcóđượcthơngtinmàbạncòntìmđượctấtcảtỷlệtăng

trưởngbạnmuốntrênmạng.Nhữngtrangwebthựchiệntấtcảcáccơngviệctính

tốnđặcbiệtnàycógiárấtđắt.

Chúng ta phải chọn giữa cách có được thơng tin bằng trả phí và cách khơng

phảitrảphí.Tuynhiên,nếuchúngtamuốn có thơng tin,khơngmấtphí,chúng ta

phảihọccáchtínhnhữngtỷlệtăngtrưởngtừdữliệuthơ,đồngthờiphảitínhtốn

tỷlệtăngtrưởngtrongnămnămvàmộtnăm.Khơngaitínhtốntỷlệtăngtrưởng

trong10nămđểcungcấpmiễnphícả.Đểchứngminhviệccungcấpcógiớihạn

vềnhữngsốliệutrêncáctrangwebmiễnphí,hãyvàotrangMSNMoneyvàgõ

chữ“GRMN”,kíchơ“FinancialResults”(“Cáckếtquảtàichính”),“Keyratios”

(“Cáctỷsốchính”)vàsauđólà“Growthrates”(“Tỷlệtăngtrưởng”).Chúngta

chỉtìmratỷlệtăngtrưởngEPSvàdoanhthu.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com

Chú ý, tỷ lệ tăng trưởng EPS trong năm năm là 19,92%, trong khi tỷ lệ tăng

trưởngEPSnămtrướclà33,7%.Tươngtự,tỷlệtăngtrưởngdoanhthutrongnăm

nămlà23,45%trongkhinămtrướctỷlệtăngtrưởngnàylà39,5%,đólàhaitrong

bốnchỉsốtăngtrưởngvànóchỉcungcấpchochúngtatỷlệtrongmộtnămvànăm

năm.Sẽtốthơnnếuchúngtabiếtđượccáctỷlệchonămnămhoặc10nămvàba

năm.Nhưngtrangwebnàykhơngthểcungcấpchochúngtanhữngtỷlệnày.Chúng

taphảitínhtốntỷlệtăngtrưởngvốnchủsởhữuvàtỷlệtăngtrưởngtiềnmặtnếu

muốn,cũngnhưcáctỷlệtăngtrưởngEPSvàdoanhthutrongcácgiaiđoạnkhác

nhau.

Tínhnhẩmcáctỷlệtăngtrưởng

Tơisẽhướngdẫnbạnmộtvàiphéptínhvàbạncóthểtínhnhẩm(khơngcầnsử

dụngchươngtrìnhtínhtốngiốngnhữngchươngtrìnhsẵncótrêntrangwebcủa

tơi),vàbạncóthểlàmphầncònlạimộtkhihiểurõcáchthứctiếnhành.Nếucóthể

thựchiệnmộtphéptínhtỷlệtăngtrưởng,bạncũngcóthểthựchiệnđượccácphép

tínhtươngtựkhác.Hãybắtđầubằngviệctínhtốntỷlệtăngtrưởngvốnchủsở

hữu trong sáu năm của GARMIN. Trước tiên bắt đầu bằng việc xử lý những dữ

liệuthơ:

VỐNCỔPHẦNCỦAGARMIN1995-2004

Nhưbạncóthểthấyvốncổphầntăngtừ136-936trongsáunăm.Hãytựhỏi

rằng,136phảinhânđơibaonhiêulầnđểđược936?Đầutiên,chúngtalàmtròn

136đếnmộtconsốthíchhợpđểcóthểdễdàngnhânđơi,chẳnghạn150.Sauđó,

chúngtanhânđơithành300.Chúngtatiếptụcnhânđơichođếnkhichúngtađạt

đượcmộtconsốxấpxỉbằng936,trongkhithựchiệncơngviệcnàychúngtaphải

đếmsốlầnchúngtanhânđơi.Dođó,150đến300làmộtlầnnhânđơi;300đến

600làhailầnnhânđơi;600đến1200làbalầnnhânđơi.VìvốncổphầnkhơngTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comđạtđến1200nêngầnnhưkhơngđượcbalầnnhânđơi.Bâygiờ,hãyxemchúngta

tínhtốnsốliệuchobaonhiêunăm?Đócóphảilàsáunămkhơng?Từ1998đến

1999làmộtnăm;đến2000làhainăm;đến2001làbanăm;đến2002làbốnnăm;

đến2003lànămnăm;đến2004làsáunăm.Tấtcảlàsáunăm.

Dođó,nếuvốncổphầncủaGARMINgấpgầnbalầntrongsáunăm,hãytựhỏi

rằng:GARMINsẽmấtbaonhiêunămđểtănggấpđơimộtlần?Nếuchúngtacó

chínhxácbalầntănggấpđơitrongsáunăm,thìviệctínhtốnrấtdễdàng-hai

nămđểtănggấpđơimộtlần,hainămnữađểtănggấpđơilầnthứhai,hainămtiếp

theođểtănggấpđơilầnthứba.Dovậy,cứhainămtănggấpđơimộtlần.Bâygiờ

xem xét một thủ thuật: 2 phải gấp đơi bao nhiêu lần để bằng 72? (thủ thuật này

đượcgọilàquytắc72vàchúngtasẽsửdụngquytắc72giảibàitốnnàytrước

khichúngtacómáytính.Quytắc72làmộtphươngpháptínhtốntỷlệtăngtrưởng

đượcchấpnhậnrộngrãinếubạnbiếtphảimấtbaonhiêunămđểgấpđơisốtiền

mộtlần.Thầygiáotơidạytơicáchgiảibàitốnnày,vàtơigiớithiệulạichocác

bạn).2đến72chínhxáclà36lầnnhânđơi,đúngkhơng?Dovậy,tỷlệtăngtrưởng

vốncổphầncủaGARMINsẽthấphơnmộtchútvìchúngtakhơngcóđủbalầngấp

đơi.Dođó,tỷlệnàyvàokhoảng30%.Rấttuyệtphảikhơng?Khơngcầnsửdụng

đếnmáytính.

QUYTẮC72:ĐIỀUBÍMẬT

Hầunhưtơikhơngcầnthiếtphảiđisâuvàovấnđềtốnhọcđểgiảithíchtại

saosửdụngquytắc72vàquytắcnàyđượcthựchiệnnhưthếnào.Vìcóhàngtá

vấn đề phức tạp mà bạn cũng không muốn tôi đề cập tại đây liên quan đến tốn

học,logichọcvàcơchếtrảlãiképhànhnămđượcthựchiệnnhưthếnào.Đểđơn

giảnhốvấnđềchúngtagọinólàquytắc72vìởmức10%tiềngấpđơisaumỗi

7,2nămvàkhibạnchia7,2cho10%bạncó72.Quytắccănbảnnàygiúpbạntính

tốnkhinàotiềncủabạn(hoặcbấtkỳđơnvịnào)sẽtănglêngấpđơivớimứclãi

suấtchosẵn(hoặctỷlệtăngtrưởngchosẵn).Vídụ,nếubạnmuốnbiếtphảimất

baolâuđểtănggấpđơisốtiềnởmứclãisuất9%,hãychia72cho9đượctám

năm.Bạncũngcóthểthựchiệnngượclại,vàtínhtốnđượclãisuất(haytỷlệtăng

trưởng).Vídụ,nếutiềncủabạnphảitănggấpđơitronghainămđểcóthểcómột

chuyếndulịchchâuÂuýnghĩa,bạnsẽcần72/2=36%tỷsuấtlợinhuậntrênsố

tiềntiếtkiệmbanđầucủabạn.

Dođóquytắc72chỉmangtínhtươngđối,nhưngđólàmộtquytắcchínhxác,

đángchúýmàchúngtatincậysửdụngkhitínhtốntheoQuytắcsố1.

Bâygiờ,hãyxemxétlượngtiềnlưuchuyển.ChúngtơimuốnbiếtdòngtiềntựTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comdođangtănglênnhưthếnào,đólàlượngtiềncònlạisaukhiđầutưkhoảntiềnsẵn

cóvàocơngcụ,dụngcụ,nghiêncứuvàpháttriển,v.v…chúngtasẽtínhtốntỷlệ

tăngtrưởngtrongbảynăm(từ1997đến2004):

DỊNGTIỀNCỦAGARMIN1997-2004

LượngtiềnmặtcủaGARMINtăngtừ37lên130trongbảynăm.Làmtròn37

thành40đểđơngiảnhốviệctínhtốn.Dovậy40gấpđơimộtlầnđược80,80

gấp đơi lần hai được 160, như vậy chúng ta vừa vượt qua 130. Có nghĩa là

GARMINsẽmất3,5nămđểtăngtrưởnggấpđơimỗilần-cũngcóthểlàbốnnăm

vìkhoảngcáchđórấtngắn.Bâygiờ,sửdụngquytắc72vàchia72cho4đểtínhtỷ

lệtăngtrưởng:72/4=18.TỷlệtăngtrưởngtiềnmặtcủaGARMINquabảynămlà

18%/năm.

Bâygiờđểthựchành,chúngtacóthểtínhtốntỷlệtăngtrưởngdoanhthuvà

EPScủaGARMINtrongchínnăm:

DOANHTHUCỦAGARMIN1995-2004

Doanhthutăngtừ102lên763,làmtròntươngứnglà100đến800.Thựchiện

việctínhtốnnhưsau:

100đến200làmộtlầnnhânđơi,200đến400làhailầnnhânđơi,400đến800

làbalầnnhânđơi.Dođó,chúngtacóbalầntănggấpđơitrongchínnăm.Tứclà,

cứbanămtănggấpđơimộtlần.Ápdụngquytắc72:72/3=24.Dođó,tỷlệtăng

trưởngdoanhthubìnhqnchínnămlàkhoảng24%.

TRẬTTỰƯUTIÊNCÁCTỶLỆTĂNGTRƯỞNG

Khơngphảicảbốntỷlệtăngtrưởngđềuthểhiệncùngmộtmứcđộnhưnhau

hoặccócùngmứcđộquantrọng.Mặcdù,tấtcảchúngđềunằmtrênmứctốithiểu

10%,nhưngmứcđộquantrọngcủachúngđượcsắpxếptheothứtựtheomứcquan

trọngnhấtnhưsau:

1.Tăngtrưởngvốnchủsởhữu/vốncổphần.

2.TăngtrưởngEPS

3.Tăngtrưởngdoanhthu(hoặctăngtrưởnglợinhuậngộp)

4.TăngtrưởngdòngtiềnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comĐiềunàycónghĩalàkhiphảithamchiếuđếncáctỷlệtăngtrưởnghoặcđưara

nhữngdựđốnkháctừcáctỷlệtăngtrưởng,bạnnêntậptrungvàotăngtrưởngvốn

sởhữuvàEPStrướctiên,sauđólàtỷlệtăngtrưởngdoanhthuvàdòngtiền.Tăng

trưởngvốnchủsởhữuvàEPSnóilênnhiềuđiềuvềtươnglaicủacơngtyvàmức

độchắcchắnchúngtacóthểđưarakhidựđốntươnglai,đâylàmộtphầnquan

trọngcủaQuytắcsố1.

EPStăngtừ0,26lên1,89trongchínnăm.Bắtđầunhânđơi:25đến50làmột

lầnnhânđơi;50đến100làhailầnnhânđơi;100đến200làbalầnnhânđơi.Do

vậy,EPStươngtựcũngxấpxỉnhânđơibalần.Chúngtavừabiếtcâutrảlờicho

vấnđềnày:72/3=24.DoanhthuvàEPScótỷlệtăngtrưởngbằngnhaulà24%

trong chín năm qua. Đó chỉ là một trong năm chỉ số tăng trưởng chủ yếu của

GARMIN.Bạncóthểthựchiệnnhữngphéptínhnàybằngcáchsửdụngmộttập

hợpsốliệukhácnhauđểcóđượcnhữngconsốtrungbìnhchonhữngkhoảngthời

giankhácnhau.Lýdosửdụngnhữngsốliệuởcácgiaiđoạnkháclàtốtnhấtvìnó

chobiếtliệucósựthayđổitheochiềuhướngxấunàokhơng.Vídụ,giảsửbạnnắm

giữcổphiếucủaGARMINtừnăm2001đến2004,bạnsẽnhậnrarằngtỷlệtăng

trưởng bình qn ba năm của nó là khoảng 27%. Nếu bạn tính tỷ lệ tăng trưởng

trongmộtnămthìbạnsẽcó25%.Chúýrằngtăngtrưởngvốnchủsởhữuđangcó

xuhướngchậmdầnnhưngtỷlệtăngtrưởngvẫnrấttốt-trênmứcucầutốithiểu

củachúngtalà10%.Đólàmộtconsốrấtlớnđốivớichúngtabởivìvềcơbản

tăngtrưởngvốnchủsởhữulàconsốchúngtamuốnthấyhơnbấtkỳchỉsốtăng

trưởngnàokhác.Bởităngtrưởngcủagiátrịthựccủacơngty-lntheosáttăng

trưởngvốncổphần.

BạnsẵnsàngtínhtốntỷlệtăngtrưởngcủaGMchưa?Hãythựchiệntươngtự:

Hãy xem những tỷ lệ tăng trưởng nào bạn có thể thu thập trực tuyến khơng mất

nhiềuthờigian,vàthựchiệnphầnviệccònlạibằngcáchtínhtốngiốngnhưchúng

ta vừa làm đối với cơng ty Garmin. Tôi lấy số liệu doanh thu trong 10 năm của

GMlàmvídụ:

DOANHTHUCỦAGENERALMOTORS1995-2004

*Đơnvịsốliệudoanhthulàtỷđơ-la.

Doanhthutăngtừ164lên194trong9năm.Bắtđầuthựchiệnviệcnhânđơi:Ồ!

Bạnkhơngthể!Vìkhơngcósựtănggấpđơinàotrongchínnămcả.Đólàconsố0.

BanđầuchúngtathựchiệntínhtốnchoGMtheocáchtrên.Nhưngbạnchỉvừa

mớihọc,dovậy,hãythửtínhtốntỷlệtăngtrưởngkhác.ChẳnghạnlàEPS:Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comLỢINHUẬNTRÊNMỖICỔPHIẾUCỦAGENERALMOTORS19952004

EPSgiảmtừxấpxỉ7đơ-laxuống5đơ-la.EPSthụtlùi?Hãyqnnóđi.Chỉlà

sựtăngtrưởngEPSbằng0trongchínnăm.Vốnchủsởhữutăngtừ23đến27.Bỏ

quatiếp.Luồngtiềngiảmtừ8xuống5.Lạimộttỷlệtăngtrưởng0%khác.(Thơng

tinthêm:Bằngviệcmuacổphiếumộtcáchthơngminh,giátrịsổsáchcủaGMcó

vẻvẫnrấttốt,mặcdùvốnchủsởhữukhócóthểtăngthêm).Dođó,chúngtacó

bốntỷlệtăngtrưởngtươngứngbằng0,0,0,0choGM.Bạncóthểtìmkiếmsố

liệu doanh thu và EPS trong năm năm và một năm trên trang web MSN và xem

hoạtđộngcủaGMcóbấtthườnghaykhơng,vìtheoquansátquachínnăm,cơngty

nàysuygiảmrấtnhiều.

Nếu bạn có đủ quyết tâm để tính tốn tồn bộ tỷ lệ tăng trưởng của GM để

chứngminhđólàkhoảnđầutưtồi,bạnsẽthấykếtquảnhưsau:

•Tỷlệtăngtrưởngdoanhthu:9năm=-4%;5năm=-11%;3năm=-8%.

•Tỷlệtăngtrưởngvốnchủsởhữu:9năm=2%;5năm=5%;3năm=11%.

•Tỷlệtăngtrưởngdòngtiềntựdo:9năm=-5%;5năm=-24%;3năm=

8%.

ChúngtakhơngphảitínhtốntấtcảcáctỷlệtăngtrưởngđểxemGMcóđáng

đầutưkhơng,bởivìqua10nămkhơngcótỷlệnàotăng.Khibạnxemxétsốliệu

năm năm, ba năm và một năm, chúng tơi có thể chỉ ra sự tiến triển, nhưng vẫn

khơngphảilànhữngconsốthúvị.SựmâuthuẫncủaGMđủđểchúngtaquyếtđịnh

khơngđầutư.Chúngtakhơngthểchắcchắnlàcơngtynàysẽpháttriểnđếnmức

nào.

Tínhtốnlợinhuậntrênvốnđầutư(ROIC)

Sốliệuriênglẻcuốicùngnhưngquantrọngnhất,đólàROIC(Lợinhuậntrên

vốnđầutư-ReturnonInvestmentCapital),nhưtơiđềcậptrongchươngtrước,tơi

xếpROICvàohàngquantrọngnhấttrongtấtcảcácsốliệu).

Nếubạnthíchthựchànhvớinhữngconsốvàthuthậpdữliệuchínhxác,hãysử

dụng bảng tính trực tuyến để nhanh chóng tìm ra những con số tại trang

www.ruleoneinvestor.com. Hãy kích chuột vào “Rule#1 Calculators” (Các bảng

tínhQuytắcsố1)đểtruycậpbảngtínhchủ:Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com•Bảngtínhtỷlệtăngtrưởngdoanhthu.

•BảngtínhtỷlệtăngtrưởngEPS.

•Bảngtínhtỷlệtăngtrưởngvốnchủsởhữu(hoặcgiátrịsổsáchtrênmỗicổ

phiếu).

•Bảngtínhtỷlệtăngtrưởngdòngtiền.

•BảngtínhROIC.

•Bảngtínhtỷlệnợ.

•BảngtínhgiágiaodịchvàMOS.

•Bảngtínhtỷsuấtvốnđầutư(ROI).

Nhữngbảngtínhnàythựchiệncơngviệctínhtốnchobạn;tấtcảbạncầncung

cấplàsốliệuthơmàbạncóthểlấyđượctừbáocáotàichínhtạibấtkỳtrangweb

tàichínhnào.Hãythựchiệntheonhữnghướngdẫntrêntrangwebcủatơi.

Quytắc72khơngđượcápdụngđểtínhtốnROIC,nhưngmaymắnlàchúngta

cóthểtracứutrêntrangwebtàichínhvàthựchiệncơngviệcnày.

Khơnggiốngcáctỷlệtăngtrưởng,việctínhtốnchỉsốROICcủamộtcơngty

sẽkhơngthựchiệntheothơngthường,vìbạncóthểtracứutrênmộtsốtrangweb.

Nhưngtơibiếtrằng,mộtvàibạnmuốnkhámpháchỉsốROICnày.Dướiđâylà

nhữngnộidungđượctổnghợplại:

Lợinhuậnhoạtđộngròngsauthuế/Vốnchủsởhữu+nợ

Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế được viết tắt là NOPAT (Net operation

profitaftertax).ĐểcóNOPAT,bắtđầutừthunhậpròngtừhoạtđộngkinhdoanh

cộngvớichiphítrảlãivàchiphíkhấuhao.Maymắnlàchúngtakhơngphảithực

hiệnnhữngphéptínhnày.(Nếubạnmuốnhọccáchghépnhữngconsốtừbáocáo

tàichínhđểtínhtỷlệphầntrăm(%)ROICchomộtgiaiđoạnnhấtđịnhcủamột

cơngty,hãyvàotrangwebwww.ruleoneinvestor.com,tơisẽhướngdẫnbạnquy

tắcsửdụngbảngtínhROICcủatơi.Tuynhiên,đốivớiphầnquantrọngnhấtnày,

bạncóthểphụthuộcvàoconsốROICcósẵnvàđượccungcấpmiễnphítrênrất

nhiềutrangweb).Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com

TậptrungvàoviệcđảmbảochắcchắnROICchỉxuốngthấptốithiểuởngưỡng

trên10%vàchỉsốnàyduytrìổnđịnhtừnămnàysangnămkhác-mộthyvọngvề

xu hướng đi lên. Chúng ta có thể dễ dàng truy cập trực tuyến số liệu ROIC của

GarminkhivàotrangwebMSNMoney,sauđóchọn“FinancialResults”(Kếtquả

tài chính), “Key Ratios” (Các chỉ số chính) và “Investment Returns” (Lợi nhuận

đầutư).(ROICđượcviếtlàReturnonCapital-Lợinhuậntrênvốn-trêntrang

webMSN).TrangwebnàycungcấpchochúngtasốliệuROICchonămnămvà

mộtnăm.

Lợinhuậntrênvốncủanămnămlà23%vàmộtnămtươngứnglà22%.

BạncóthểtracứusốliệutươngtựchoGMvàthấyrằngconsốtươngứngchỉ

là1%và0%.Vớimứclợinhuậntrênvốnnày,ngườisởhữuGMcóthểtăngthêm

tiền cho mình bằng cách đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn một tháng để

hưởngcùngmứclãisuất1%mỗinăm.

Rõràng,bạnkhơngcầnphảixemxétthậtcẩnthậnđểnhậnrasựkhácnhaurất

lớngiữamộtcơngtygiốngGARMINvàmộtcơngtygiốngGM

Tổnghợpnămchỉsốtăngtrưởngchủyếu

Dướiđâylànhữngsốliệuchúngtacóđượcsaukhitínhtốncácchỉsốtăng

trưởngcủaGARMINvàGeneralMotors.Nếucácsốliệuchưađượctínhtốnđầy

đủởphầntrước,bảngdướiđâysẽthểhiệnđầyđủsựtăngtrưởngcủahaicơngty:

GARMIN(%)

GM(%)

NămchỉsốtăngtrưởngcủaGenaralMotorskhơngtốt.SốliệucủacơngtynàyTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkhơngthểhiệnlợithếcạnhtranh.Tuymộtvàichỉsốđượccảithiệntrongbanăm

qua,nhưngnhữngtỷlệtăngtrưởnglàconsốdươngvẫnkhơngđủđểchỉralợithế

cạnhtranh.Lợithếcạnhtranhlàmộtđảmbảodàihạn.Nếucơngtychúngtađang

xemxétkhơngcóđượcnămchỉsốtăngtrưởngngắnvàdàihạntốtthìcũngkhơng

đủchắcchắnđểdựđốntươnglaicủacơngtyđó.Chúngtacóthểbỏquađiềunày

vàdànhthờigiantìmhiểumộtvàivấnđề.TheoQuytắcsố1tạithờiđiểmnày,

GMrõràngkhơngphùhợpđốivớicácnhàđầutư.

NămtỷlệtăngtrưởngcủaGARMINrấttốt.(Vâng,bạnthấyrằngdòngtiềncủa

GARMINgiảmsúttrongnhữngnămquanhưngvẫnởmứcchấpnhậnđược.Sốliệu

của một năm bình thường khơng đủ làm ảnh hưởng nhiều đến năm chỉ số tăng

trưởngcủacácnămkhác,đặcbiệtnhữngtỷlệtăngtrưởngbìnhqntrongmộtthời

giandài.Dòngtiềnlàtỷlệtăngtrưởngítquantrọnghơntrongtấtcả).Tỷlệtăng

trưởng của GARMIN cho chúng ta thấy cơng ty có lợi thế cạnh tranh nhất định.

GARMINđangxâydựngmộtthươnghiệukhácbiệtlớnvớingườitiêudùng,vànó

cóthểcómộtvàibíquyếtthươngmạinữa.Giảsửchúngtahiểucơngtyvàtựhào

khiđượcsởhữunóthìchúngtasẽchọnGARMINđểphântíchsâuhơn.

Tăngtrưởngtrongqkhứcómứcđộtincậynhưthếnàotrongviệcdự

đốntươnglai?

Điều cuối cùng trước khi chúng ta chuyển sang phần sau: Năm chỉ số tăng

trưởngtốttrongqkhứkhơngcónghĩarằngcơngtytiếptụchoạtđộngtốttrong

tươnglai.Mộtsốcơngtycónămchỉsốtăngtrưởngrấttốtcóthểthualỗởmộtvài

thờiđiểm.Cóthểhọsẽsửdụngmọinguồnlựcđểbánhànghốvàdịchvụ,hoặc

cóthểmộtvàiđốithủcạnhtranhbắtđầutấncơngcơngty.Cóthểtồnbộngànhđó

trởnêntrìtrệ.Nhưngbảnthântỷlệtăngtrưởngtrongqkhứkhơngđủcăncứđể

dựđốntươnglai.ĐólàlýdotạisaonhàđầutưtheoQuytắcsố1khơngchỉphụ

thuộcvàotỷlệtăngtrưởngtrongqkhứđểđưaradựđốntươnglai.

HãynhớchữMđầutiên:Meaning(ýnghĩa).Nếumộtcơngtykhơngcóýnghĩa

vớibạn(chẳnghạn,bạnkhơnghiểuvềcơngty),thậmchínămchỉsốtăngtrưởng

tốtcủacơngtycũngkhơngnóilênđượcđiềugì.Bạnkhơngthểđầutưtiềnlương

hưucủabạnvàomộtcơngtybạnkhơnghiểurõvàkhơngcóýnghĩađốivớibạnở

mộtmứcđộnàođó,đúngkhơng?Nhưngthêmvàođó,đểbảođảmchúngtahiểu

hoạtđộngkinhdoanhcủacơngty,chúngtacóthểcânnhắcthơngquamộtvàibài

kiểmtraphùhợpđểchắcchắnrằngchodùchúngtagâyrasailầmlớn,chúngta

cũngkhơngviphạmquytắcsố1.

Những tỷ lệ tăng trưởng chắc chắn và tỷ lệ ROIC tốt cho phép chúng ta coi

cơngtynàylàmộtứngcửviêntrongdanhmụcđầutưcủamình.ÍtnhấtlàvớiqTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Tính toán năm chỉ số tài chính chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x