Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.2 Thí nghiệm 2: Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols

IV.2 Thí nghiệm 2: Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thông số Bộ điều khiển

Kp = Kp0 =0.5076

Ki = Ki0 = 0.393

Kd = Kd0 = 0.09825Thời gian xác lập là 7.368

IV.2.2 Trường hợp 2:

Kgh = 0.9348

Tth = 0.7175

Đáp ứng của hệ thống:Page 11 of 22

Page 11 of 22Thông số Bộ điều khiển

Kp = Kp1 = 56088

Ki = Ki1 = 0.35875

Kd = Kd1 = 0.0896875Page 12 of 22

Page 12 of 22Thời gian xác lập là 12.5 s

IV.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của các thông số điều khiển:

Khảo sát ảnh hưởng của các thông số lên hệ thống trong trường hợp Quạt đặt ở vị trí 1

1. Ảnh hưởng của KpPage 13 of 22

Page 13 of 22Page 14 of 22

Page 14 of 22Kp=Kp0/2

Kp = Kp0

Kp = 2×Kp0

Thí nghiệm

POT

2

3.7

1.9

Thời gian xác lập

7.6

7.37

9.36

Sai số xác lập

0

0

0

Nhận xét ảnh hưởng của Kp đến chất lượng hệ thống: thời gian xác lập tăng khi Kp tăng

2. Ảnh hưởng của KiPage 15 of 22

Page 15 of 22Thí nghiệm

POT

Thời gian xác lập

Sai số xác lậpKi=Ki0/2

0.8

14.85

0Ki

3.7

7.37

0Ki = 2×Ki0

3

4.41

0Nhận xét ảnh hưởng của Ki đến chất lượng hệ thống: thời gian xác lập và độ vọt lố tăng khi K i

tăng

3. Ảnh hưởng của KdPage 16 of 22

Page 16 of 22Kd=Kd0/2

Kd

Kd = 2×Kd0

Thí nghiệm

POT

9.1

3.7

5.5

Thời gian xác lập

14

7.37

8.5

Sai số xác lập

0

0

0

Nhận xét ảnh hưởng của Kd đến chất lượng hệ thống: độ vọt lố giảm khi tăng Kd

IV.2.4 Khảo sát kết quả điều khiển ở các góc đặt khác nhau

Đặt quạt ở vị trí 1 như Hình 2, với thơng số điều khiển PID trong trường hợp IV.2.1.1, xác

định đáp ứng của hệ thống cho các trường hợp góc đặt mong muốn là θd = 50,10 ,0 150 .Page 17 of 22

Page 17 of 22Page 18 of 22

Page 18 of 22IV.3 Thí nghiệm 3:

IV.3.1 Trường hợp 1:

Đặt quạt ở vị trí 1

Vẽ đáp ứng, tìm các thơng số tương ứng và điền vào Bảng 4

ω(rad/s)

A/A0

L(dB)

∆t

∆ϕ(0)Bảng 4: Khảo sát biểu đồ Bode trong trường hợp 1

0.1

1

5

10

15

1.7375

1.08

1.7825

0.837

0.27

4.798

0.668

5.021

-1.545

-11.373

2.21

0.5

0.22

0.3125

0.2620

0.1035

-19.701

0.2-12.662-229.183-28.648-63.025-179.049-223.453Vẽ biểu đồ Bode cho hệ thống:

Page 19 of 22

Page 19 of 22ωc = 7.9 rad/s

ω-π = 10.5 rad/s

GM = 12dB

ΦM = 230

IV.3.2 Trường hợp 2:

Đặt quạt ở vị trí 2 như Hình 3, Vẽ đáp ứng, tìm các thơng số tương ứng và điền vào Bảng 5

Bảng 5: Khảo sát biểu đồ Bode trong trường hợp 1

ω(rad/s)

A/A0

L(dB)

∆t0.1

1.422

3.058

2.861

1.017

0.146

0.51755

1.583

3.99

0.162510

0.891

-1.002

0.3315

0.531

-5.498

0.2620

0.126

-17.993

0.199∆ϕ(0)-16.387-29.65-46.553-189.076-223.453-228.037Vẽ biểu đồ Bode cho hệ thống:ωc = 7.2 rad/s

ω-π = 8.5 rad/s

GM = 7dB

ΦM = 50Page 20 of 22

Page 20 of 22V. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM1. Trình bày kết quả mơ phỏng mục III.2 Chuẩn bị thí nghiệm:

Đã trình bày trong phần chuẩn bi.

2. Vị trí quạt ảnh hưởng như thế nào đến hệ số k ở IV.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát vật lý hệ

thống:.

Vị trí quạt khơng làm ảnh hưởng đến K1, còn K0, vị trí thứ nhất thì K0 giảm ổn định hơn ở

vị trí thứ 2, vì ở vị trí thứ 2 K0 tăng giảm nhiều lần nhưng nhìn chung thì nó vẫn giảm.3. Vị trí quạt ảnh hưởng như thế nào đến Kgh và Tu ở IV.2 Thí nghiệm 2: Thiết kế bộ điều

khiển PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols.

 Kgh ở vị trí thứ nhất bé hơn so với Kgh ở vị trí thứ 2 ( lần lượt là 0.846 và 0.934)

 Tu ở vị trí thứ nhất lớn hơn so với Tu ở vị trí thứ 2 ( lần lượt là 0.786 và 0.7175)

4. Ảnh hưởng của các thông số Kp Ki Kd, , ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng điều khiển

của hệ thống IV.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của các thông số điều khiển:. So sánh với kết quả

khảo sát mô phỏng?

Khi KP tăng:

 Thời gian xác lập tăng .

 Độ vọt lố tăng.

 Sai số xác lập dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng.

Khi Ki tăng :

 Thời gian xác lập tăng.

 Độ vọt lố tăng.

 Sai số xác lập giảm.

Khi Kd tăng :

 Thời gian xác lập tăng.

 Độ vọt lố giảm.

Page 21 of 22

Page 21 of 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.2 Thí nghiệm 2: Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×