Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.2 Chuẩn bị thí nghiệm:

III.2 Chuẩn bị thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Sơ đồ thiết kế:*τ = 0:*τ = 0,02:Page 2 of 22

Page 2 of 22*τ = 0,1:• Khảo sát và thiết kếbộ điều khiển PID cho trường hợp τ = 0,02s

* Sơ đồ thiết kế:*Kcr=8,85 => Kp = 4,425.Page 3 of 22

Page 3 of 22*Thiết kế ta chọn được: Ki = 1, KD = 2.IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.

IV.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát vật lý hệ thống:

IV.1.1 Trường hợp 1:

Đặt quạt ở vị trí 1 như Hình 2, thay đổi điện áp từ thấp đến cao, xác định góc nghiêng của tấm

phẳng, ghi giá trị vào Bảng 2.

Chú ý: góc nghiêng được xác định ở vị trí xác lập.Page 4 of 22

Page 4 of 22Page 5 of 22

Page 5 of 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.2 Chuẩn bị thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×