Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
f. Đường ống áp lực

f. Đường ống áp lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

g.Buồng xoắn:

Có nhiệm vụ tạo hướng lực của nước vào

bánh xe công tác sao cho hiệu suất sử dụng

nước cao nhất.Buồng xoắn được làm bằng bê tông cốt

thép, mặt trong lót théph. Cánh

Cánh hướng

hướng nước

nước

h.

Có nhiệm vụ điều chỉnh lượng nước từ buồng xoắn

đổ vào bánh xe cơng tác. Do đó, nó điều chỉnh tần số

(cơng suất tác dụng) của tổ máy.Cánh hướng nước đóng mở được là nhờ vào hai sécvơ-mơ-tơ, pít-tơng của hai séc-vơ-mơ-tơ này dịch

chuyển được là nhờ vào hệ điều tốc.Thông số:

oSố lượng cánh hướng nước: 20 cánh.Kích thước mỗi cánh hướng nước:Bánh xe

xe cơng

cơng tác

tác

i.i. Bánh

Có nhiệm vụ nhận năng lượng của dòng nước từ

đường ống áp lực chuyển thành năng lượng quay tổ

máy.Thông số:

o Loại: tâm trục.

o Chế tạo: nhà máy kim khí Leningrad. o

Cột nước tính tốn: 52 m.

 Cơng suất định mức: 102 MW.

 Lưu lượng nước qua tuabin ở cột nước tính tốn:

222 m3/s.

 Tốc độ quay: 107,1 v/p.Cơn ống

ống hút

hút

j.j. Cơn

Có nhiệm vụ giải phóng lượng nước qua turbine xả ra

hạ lưu.Phần đầu có dạng hình cơn, đoạn xả ra có hình

chữ nhật, có tường bêtơng chia dòng xả thành 2

đường đưa ra hạ lưu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

f. Đường ống áp lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×