Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phát thanh số DAB

1 Phát thanh số DAB

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 ứng dụng của OFDM

Các chuẩn phát thanh số DAB của Châu âu

Trong đó nổi bật nhất là dạng 1 dùng cho mạng đơn tần

SFN. Mạng đơn tần chỉ có thể thiết lập khi sử dụng kỹ thuật

điều chế đa sóng mang. Mạng đơn tần bao gồm nhiều trạm

phát phân bố trên vùng cần phủ sóng phát cùng một tín hiệu

ở cùng một tần số và đồng bộ về thời gian. Mạng đơn tần

cho phép phủ sóng một vùng rộng lớn và khắc phục những

điểm chết do bị chắn tại những vị trí đặc biệt. Nh vậy

một máy thu sẽ nhận đợc tín hiệu từ nhiều máy phát trùng

khớp về tần số, định dạng tín hiệu và thời gian, ngoại trừ trễ

truyền dẫn là khác nhau. Hình dới đây sẽ minh họa một máy

thu trong mạng đơn tần nhận đợc nhiều tín hiệu với trễ

truyền dẫn khác nhau:TT

RTHình 5- Các tín hiệu thu đợc trong mạng đơn tần

Trong trờng hợp khoảng thời gian tới của các tín hiệu bao

gồm các tín hiệu phản xạ nhiều đờng và các tín hiệu tới từ

các trạm phát khác nhỏ hơn khoảng bảo vệ giữa các symbol,

khi đó tính trực giao giữa các sóng mang đợc bảo đảm. Nh

vậy công suất thu đợc sẽ tăng lên. Trong trờng hợp ngợc lại thì

sẽ xảy ra giao thoa giữa các sóng mang. Giao thoa này tơng

đơng với nhiễu Gaussian và tỷ lệ với khoảng mà nhiễu ISI vợtBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 ứng dụng của OFDM

quá khoảng bảo vệ. Ví dụ máy thu nhận đợc tín hiệu trực

tiếp từ hai máy phát cách nhau 40 Km, khi đó khoảng thời

gian hai tÝn hiƯu tíi m¸y thu c¸ch nhau cì 133 às. Ngoài ra

còn có tín hiệu phản xạ nhiều đờng từ các trạm phát này. Do

đó yêu cầu khoảng bảo vệ lớn hơn 133 às. Trong thực tế

không thể tăng khoảng bảo vệ lên quá cao vì khi đó sẽ làm

giảm hiệu suất sử dụng băng thông. Do đó khoảng cách giữa

các trạm phát phải đủ nhỏ để loại bỏ nhiễu ISI.

Một yếu tố khác ảnh hởng đến khoảng cách cực tiểu

giữa các sóng mang và khoảng thời gian cực đại của các

symbol là hiệu ứng Doppler. Hiệu ứng Doppler gây ra dịch

tần số và ảnh hởng đến bộ giao động nội của máy thu. Ví

dụ máy thu đặt trên một xe chạy với tốc độ 80 Km/h thì

hiệu ứng Doppler làm dịch tần tại tần số 240 MHz là 18 Hz.

Khoảng cách giữa các sóng mang phải lớn hơn giá trị trên để

giảm thiểu nhiễu ISI. Điều này đặc biệt quan trọng cho hệ

thống OFDM có tần số đồng hồ đợc tự tạo ra ở phía thu.

Mode 1 sử dụng 1536 sóng mang và khoảng cách giữa

chúng là 1kHz, khoảng thời gian tồn tại của một symbol là

1246 às trong đó khoảng bảo vệ GI là 246 às. Mỗi sóng mang

đợc điều chế khóa dịch pha vi sai với khoảng cách là /4

(/4-DPSK). Nh vậy trên sơ đồ điều chế cứ hai bit thông tin

đợc điều chế vào sóng mang có pha là /4 hoặc 3/4.

Máy phát thực hiện biến đổi IFFT 2048 điểm, các sóng

mang không sử dụng đợc coi là có biên độ bằng không. Do

đó phổ của toàn bộ các sóng mang là 1,536 MHz. Thành

phần I và Q của tín hiệu đã điều chế đợc đa tới khối cao

tần RF tại tần số từ 175 đến 240 MHz.Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 øng dơng cđa OFDM

Mét kªnh OFDM cã thĨ trun mét vài chơng trình phát

thanh, mỗi chơng trình có thể có chất lợng thay đổi mono

hay strereo. Mỗi kênh audio đợc mã hóa âm thanh với tốc độ

từ 32 kbps đến 382 kbps. Dòng bit này đợc mã hóa vòng

xoắn với tốc độ mã 1/2 và đợc cài xen (interleaving). Các

dòng bit đợc ghép kênh theo thời gian và đa tới bộ điều chế

OFDM. Tốc độ bit tổng cộng (sẽ trình bày ở dới đây) là 2,3

Mbps. Bởi vì tốc độ của các kênh audio là thay đổi nên số

kênh audio đợc truyền trong một kênh OFDM cũng thay đổi

theo. Một hệ thống điển hình truyền 6 kênh audio với tốc

độ 192 kbps.5.1.2 HƯ thèng ph¸t thanh sè DAB theo chn Châu

âu

Cấu trúc của một máy phát thanh DAB số sử dụng kỹ

thuật điều chế OFDM nh sau:

Audio inMã hóa

âm thanhĐiều chế

OFDMCao tầnSynch

SymbolNgẫu nhiên

hóa

(Scramble)Mã hóa

vòng xoắn

(tốc độ 1/2)Cài xenghép kênhCài xenGhép

kênhOverheadAudio

Signals

Data

SignalsHình 5-2 Sơ đồ khối máy phát DAB

Bộ mã hóa âm thanh thực hiện lấy mẫu, lợng tử hóa, số

hóa và mã hóa tín hiệu âm thanh đầu vào. Tốc độ lấy mẫu

là 48kHz và số hóa 16 bit trên một mẫu cho ra tốc độ 768Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 ứng dụng của OFDM

kbps cho một kênh. Sau đó tốc độ này đợc mã hóa xuống tốc

độ thấp hơn tùy thuộc vào chất lợng yêu cầu. Tín hiệu số

đầu ra đợc ngẫu nhiên hóa bằng cách cộng modul-2 với dãy

giả ngẫu nhiên (pseudo-random sequence) để cân bằng lợng

các bit 1 và các bit 0. Ngẫu nhiên hóa còn nhằm mục đích

để cho phổ tần số phát đi có độ phân tán thích hợp. Sau

ngẫu nhiên hóa, tín hiệu đợc mã hóa vòng xoắn với tốc độ

1/2. Nh vậy dòng bit ra khỏi bộ mã hóa vòng xoắn có tốc độ

gấp đôi tốc độ đầu vào. Tiếp đó dòng bít đợc xáo trộn

(interleaving) trớc khi đa tới bộ ghép kênh.

Một vài kênh audio sẽ đợc ghép kênh cùng với các tín hiệu

khác, có thể là các dữ liệu đợc thêm vào các kênh audio. Tín

hiệu sau bộ ghép kênh sẽ ®ỵc ®ãng khung. Mét khung gåm 2

ký hiƯu ®ång bé (synchronous symbol), 3 ký hiệu mào đầu

(overhead symbol) và tiếp theo là 72 symbol thông tin. Nh

vậy mỗi khung có 77 symbol, mỗi symbol là 3072 bit (1536

sóng mang x 2 bit trên mỗi sóng mang). Nh đã nói độ dài mỗi

symbol là 1246 às do đó độ dài của khung lµ 77 * 1,246 =

96 ms.

Synch

Synch

(null)Overhead

Synch12Audio or Data3

t1

Frame72= 96 msHình 5-3 Cấu trúc khung DAB

Các ký hiệu thông tin và mào đầu đợc cài xen lần nữa,

và cuối cùng là các ký hiệu đồng bộ đợc thêm vào trớc khi

điều chế vào các sóng mang tại bộ điều chế OFDM.Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 ứng dụng của OFDM

Ký hiệu đồng bộ đầu tiên là null tức là không có tín

hiệu, do đó việc đồng bộ khung thô có thể đợc thực hiện

đơn giản bằng cách tách sóng đờng bao. Ký hiệu đồng bộ

thứ hai có mẫu cố định, dùng cho đồng bộ khung và cung

cấp pha chuẩn để tách sóng vi sai các symbol tiếp theo. Các

thông tin overhead đợc dùng để mang các thông tin về kênh,

các tham số sóng mang dùng cho giải mã thông tin.

Nh vậy tốc độ bit thông tin đợc truyền qua 1 kênh DAB

là:R=72 symbols 1536 subcarrier / symbol 2bit / subcarrier

= 2,304Mbps

0,096 secNh đã đề cập, mỗi sóng mang sử dụng điều chế DPSK-4

điểm. Điều chế vi sai đơn giản hóa việc đồng bộ và dễ

dàng giải điều chế.5.2 Truyền hình số DVB

5.2.1 Giới thiệu

TruyềnhìnhsốquảngDVB(DigitalVideoBroadcasting) là một khái niệm rộng bao gồm truyền hình,

các ứng dụng đa phơng tiện di động (Multimedia mobile

application) và các dịch vụ cung cấp dữ liệu không dây. DVB

có thể kết hợp với các mạng không dây khác nh mạng cellular

để cung cấp một hệ thống truy nhập dữ liệu bất đối xứng

không dây dùng để truy nhập internet không dây.

Truyền hình số là bớc phát triển tiếp theo của truyền

hình màu tơng tự. Để truyền với chất lợng tơng đơng cần

tốc độ bit là 216 Mbps cho hình ảnh và 1536 kbps cho âm

thanh. Do đó mã hóa nguồn là cực kỳ quan trọng trong hệBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 3 ứng dụng của OFDM

thống DVB. Các hệ thống truyền hình số hiện nay sư dơng

kü tht nÐn MPEG-2 cho phÐp nÐn xng tốc độ 3,5 Mbps

cho cả hình ảnh và âm thanh.

Hiện nay đang tồn tại 3 chuẩn truyền hình số là ATSC

(Advanced Television Systems Committee) cđa Mü, chn

DVB cđa Ch©u ©u, và chuẩn ISDB (Intergrated Service Digital

Broadcasting) của Nhật. Trong đó cã hai chn sư dơng kü

tht ®iỊu chÕ ®a sãng mang OFDM là chuẩn DVB và ISDB.

Các chuẩn này đợc ban hành thành các chuẩn cụ thể cho

truyền hình mặt đất, vệ tinh và truyền hình cáp. Trong

đó chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T đã tỏ rõ u thế của

mình và đã đợc nhiều nớc lựa chọn trong đó có cả ở nớc ta.

Do đó dới đây sẽ tập trung vào DVB-T nh là một ứng dụng

của OFDM.

Truyền hình số mặt đất DBV-T của Châu âu chọn kỹ

thuật COFDM (Coded Orthogonal Division Frequency), là kỹ

thuật điều chế đa sóng mang OFDM kết hợp với kỹ thuật mã

hóa kênh truyền, vì những lý do sau:

- Loại bỏ nhiễu: Sự tồn tại đồng thời của truyền hình số

và truyền hình tơng tự yêu cầu hệ thống tuyệt đối

không gây nhiễu với truyền hình tơng tự và các

nhiễu băng hẹp khác, bởi vì truyền hình tơng tự rất

nhạy cảm với nhiễu. Trớc khi sử dụng kỹ thuật điều chế

đa sóng mang thì vấn đề này đợc giải quyết bằng

cách giảm công suất phát và sử dụng các kỹ thuật mã

hóa để đạt đợc tốc độ lỗi bit yêu cầu.

- Hiệu ứng đa ®êng (multipath effect): Sãng trun

theo nhiỊu ®êng tíi m¸y thu víi trƠ trun dÉn kh¸cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phát thanh số DAB

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×