Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng

- Treo chữ mẫu: “cử tạ”.

- Trên bảng cơ có chữ ghi từ gì? (GV giảng

nghĩa).

- Chữ ghi từ cử tạ có bao nhiêu chữ ? Là những

chữ nào?

- Nhận xét độ cao các của con chữ?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ

mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- Yêu cầu HS viết bảng.-Trên bảng cơ có chữ ghi từ cử tạ.

- Chữ ghi từ cử tạ có 2 con chữ:

con chữ nho và con chữ khô.

- Con con chữ đều cao 2 li.

- HS nêu lại quy trình viết

- HS viết trên không.

- HS tập viết trên bảng con.

- Theo dõi và nhắc cách viết.- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các tiếng còn lại: thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ

- HS hát

tương tự.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí,

viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

* Mục tiêu:

- Thực hiện viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ , viết thành thạo các chữ: cử tạ, thợ xẻ,

chữ số, cá rô, phá cỗ đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các

con chữ theo mẫu ở vở Tập viết tập I.

* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn HS tập tô và viết vở viết.

- HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, - HS nêu tư thế ngồi viết .

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

phá cỗ.

- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết - HS viết vào vở tập viết

- HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ

cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách

số, cá rô, phá cỗ tập viết từ ngữ.

từ mắt đến vở…

* . ChÊm bµi

- Thu 14 bµi cđa HS vµ chÊm.

- NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS.

* Lưu ý: - HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng

quy định trong vở tập viết 1,tập I. HS M3,

M4 viết đủ số dòng quy định trong vở tập

Tên GV44Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019viết 1, tập I .

4/ Hoạt động vận dụng: 2’

- HS thi viết.

- Thi viết từ thợ xẻ.

- Nhận xét bài viết của HS.

- HS ghi nhớ

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về nhà viết lại bài viÕt l¹i mỗi từ 1 dòng

bài thật đẹp cho người thân xem và buổi sau

mang cô chấm.

- Nhận xét tiết học.

*********************************************

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tập viếtNHO KHÔ, NGHÉ Ọ, CHÚ Ý, CÁ TRÊ

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:- Hs viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết

thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1,tập 1.

- HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I. HS M3, M4

viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I .

2. Kĩ năng: Thực hiện viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ, viết thành thạo các

chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn

đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

3. Thái độ: - Say mê luyện viết chữ đẹp. Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ . Giáo dục

lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành cho HS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ. Năng lực thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Chữ mẫu: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía đặt trong khung chữ.

Tên GV45Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Học sinh: Vở tập viết, bảng con.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu : - HS viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ

viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết1, tập 1.

* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng

- Treo chữ mẫu: “nho khơ”

-Trên bảng cơ có chữ ghi từ gì? (GV giảng

-Trên bảng cơ có chữ ghi từ nho

nghĩa).

khơ

- Chữ ghi từ nho khơ có bao nhiêu chữ ? Là

những chữ nào?

- Chữ ghi từ nho khơ có 2 con chữ:

con chữ nho và con chữ khô.

- Nhận xét độ cao các của con chữ?

- Con chữ nh và con chữ kh đều

cao 5li , các con chữ còn lại đều

cao 2 li.

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ - HS nêu lại quy trình viết

mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- HS viết trên khơng.

- Yêu cầu HS viết bảng

- HS tập viết trên bảng con.

- Theo dõi và nhắc cách viết.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các tiếng còn lại: nghé ọ, chú ý, cá trê, lá

- HS hát

tương tự.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí,

viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS

Tên GV46Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

* Mục tiêu:

- Thực hiện viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ , viết thành thạo các chữ: nho khô, nghé ọ,

chú ý, cá trê, lá mía đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các

con chữ theo mẫu ở vở Tập viết tập I.

* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn HS tập tô và viết vở viết.

- HS tập viết chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá - HS nêu tư thế ngồi viết .

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

trê, lá mía .

- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết - HS viết vào vở tập viết

cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách - HS tập viết chữ: nho khô, nghé ọ,

chú ý, cá trê, lá mía tập viết từ ngữ.

từ mắt đến vở…

* . ChÊm bµi

- Thu 14 bµi cđa HS vµ chÊm.

- NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS.

* Lưu ý: - HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng

quy định trong vở tập viết 1,tập I. HS M3,

M4 viết đủ số dòng quy định trong vở tập

viết 1, tập I .

4/ Hoạt động vận dụng: 2’

- HS thi viết.

- Thi viết từ nghé ọ.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về nhà viết lại bài viÕt l¹i mỗi từ 1 dòng

bài thật đẹp cho người thân xem và buổi sau

- HS ghi nhớ.

mang cô chấm.

- Nhận xét tiết học.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV47Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×