Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vật liệu phụ phát sinh tại Công ty rất đa dạng và phức tạp, vì máy móc thiết bị kéo sợi được nhập từ nhiều nước khác nhau. Chi phí vật liệu tại công ty Sợi chính là chi phí phụ tùng, vật tư thay thế, như: vòng bi, bánh răng, dây đai…

Vật liệu phụ phát sinh tại Công ty rất đa dạng và phức tạp, vì máy móc thiết bị kéo sợi được nhập từ nhiều nước khác nhau. Chi phí vật liệu tại công ty Sợi chính là chi phí phụ tùng, vật tư thay thế, như: vòng bi, bánh răng, dây đai…

Tải bản đầy đủ - 0trang

58CƠNG TY SỢI

Bảng 2.9. Bảng phân bổ chi phí vật liệu cho từng sản phẩm.

Sản phẩmSố lượngPhân xưởng I

Sợi 20 PE + PM

Sợi 20/2 PEM

Sợi 22 PEM(S)XK

Sợi 28 PE+PM

Sợi 30 PE+PM

Sợi 30/2PEMXK

Sợi 30 PE+PM (Xơ TQ)

Sợi 32 PEM(S)

Sợi 40PE+PM

Sợi 40/3 PEM- Kế tốn chi phí khác:Quy về chi số122.053,88

2.079,12

1.011,98

3.220,56

1.575,04

42.056,18

6.531,84

46.414,52

6.804,00

92,62

2.949,48Chi phí vật liệuNE 30

121.186,28

1.386,08

674,65

2.361,74

1.470,04

88.470,70

6.531,84

7.257,60

123,49

5.653,15

3.447,23219.466.388

2.510.207

1.221.872

4.277.004

2.662.147

76.163.146

11.828.991

84.055.962

13.143.405

223.657

7.121.879Chi phí khác bao gồm các chi phí như: lương, cơm ca của bộ phận quản lý

phân xưởng, tiền đồng phục, bảo hiểm tai nạn, gia công, sửa chữa nhỏ.

Tiêu thức phân bổ được Công ty áp dụng đối với khoản mục chi phí khác này

cũng là số lượng sản phẩm hoàn thành quy về chi số NE30.

Sản phẩm sợi hoàn thành quy

về chi số NE30=Sản phẩm sợi hồn thành * Chi số từng sản phẩm

30TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ

CƠNG TY SỢI

Bảng 2.10. Bảng phân bổ chi phí khác cho từng sản phẩm.

Sản phẩm

Phân xưởng I

Sợi 20 PE + PM

Sợi 20/2 PEM

Sợi 22 PEM(S)XK

Sợi 28 PE+PMSố lượng

122.053,88

2.079,12

1.011,98

3.220,56

1.575,04Quy về chi số

NE 30

121.186,28

1.386,08

674,65

2.361,74

1.470,04Chi phí khác

154.240.344

1.764.167

858.728

3.005.866

1.870.95059Sợi 30 PE+PM

Sợi 30/2PEMXK

Sợi 30 PE+PM42.056,18

6.531,8488.470,70

6.531,8453.527.239

8.313.38146.414,52

7.257,60

59.074.286

(Xơ TQ)

Sợi 32 PEM(S)

6.804,00

123,49

9.237.146

Sợi 40PE+PM

92,62

5.653,15

157.186

Sợi 40/3 PEM

2.949,48

3.447,23

5.05.237Các khoản mục chi phí sản xuất chung tại Cơng ty được tập hợp tại Sổ chi tiết

tài khoản 627 (Phụ lục 1)

2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sợi

2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD)

Sản phẩm dở dang tại Công ty Sợi là các sản phẩm đang trên các công đoạn

sản xuất chưa hoàn thành. Việc đánh giá sản phẩm dở dang được thực hiện vào cuối

tháng. Giá trị sản phẩm dở dang của Công ty được xác định theo công thức:

Giá trị SPDD

cuối kỳSố lượngChi phí SXDD đầu kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ

=*

Số lượng SPDD đầu kỳ + Số lượng sản xuất trong kỳSPDD cuối

kỳ- Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định như sau:

Công ty áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên

liệu chính. Vào cuối tháng, kế tốn cùng với nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất tiến

hành kiểm kê sản phẩm dở dang bằng cách cân để xác định khối lượng sản phẩm dở

dang đang nằm trên dây chuyền sản xuất, sau đó tiến hành quy về số lượng nguyên liệu

chính theo một số hệ số quy định.Công đoạnP1(bông/xơ)Hệ số quy đổi 100%P2(chải)

99,39%P3

(ghép)P4

(kéo sợi

thô)

99,98% 99,85%P5 (kéo sợi

con)

99,40%P6 (sợi

con)

99,69%60TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ

CƠNG TY SỢI

Bảng 2.11. Biên bản kiểm kê sản phẩm dở dang trên các công đoạn

tại nhà máy sản xuất sợi 1 tháng 5/2011

ĐVT: Kg

Công

đoạnPE

Nanlo

nP1(bông/xơ) P2(chải)Tỷ lệ chế

100%

thành

Sản

32.122 13.160

phẩm

trên dây

chuyềnP3

(ghép)P4

(kéo

sợi thô)

99,85P5

(kéo

sợi

con)

99,4099,3999,986604.169P6

(sợi

con)

99,6911.7421.3271.06561Sản

32.281 13.160

phẩm

quy

nguyên

liệu

Công

P1

đoạn

Tỷ lệ chế

100%

thành

Sản

28.920 12.240

phẩm

trên dây

chuyền

Sản

29.060 12.240

phẩm

quy

nguyên

liệuPE

Trung

Quốc6644.19511.8341.3451.083P2P3P4P5P699,3999,9899,8599,4099,691.6893.5749.0441.2821.0911.6993.5979.1151.3001.110Áp dụng công thức trên, kế tốn tính được chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ và

lập báo cáo sản phẩm dở dang tháng 5/2011:

TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ

CƠNG TY SỢI HÒA THỌ

Bảng 2.12. Báo cáo sản phẩm dở dang tháng 5/2011 – nhà máy sợi 1.

Nhập sản xuất

Nguyên liệuSố lượng

(kg)Bông

loại

các

TrungQuốc

Xơ NanlonGiá trịSPDD đầu kỳ

Số

lượngGiá trị(kg)

079.4202.706,4

3.049.529.132SPDD cuối kỳ

Số

lượngGiá trị(kg)

151.027.862

29.060 1.115.846.593296.400 13.141.952.608 59.218,3 2.274.563.226 32.281 1.399.432.006622.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm

Để tính được giá thành sản phẩm phải tiến hành tập hợp số liệu về chi phí theo

từng loại khoản mục, trên cơ sở đó tính tổng giá thành cho tất cả các sản phẩm sợi

theo công thức.

Giá thành công xưởng

cho khoản mục chi phí j=CPSXDD đầu kỳ

của khoản mục chi

phí jTổng giá thành cho các

sản phẩm sợi=CPSXDD đầu kỳ+CPSX phát sinh

trong kỳ của khoản

mục chi phí j-+CPSX phát sinh

trong kỳ-CPSXDD

cuối kỳ của

khoản mục

chi phí j

CPSXDD

cuối kỳGiá thành cơng xưởng và tổng giá thành cho các sản phẩm sợi tháng 5/2011

của nhà máy 1 – Cơng ty Sợi được tính như bảng sau:

TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ

CƠNG TY SỢI

Bảng 2.13. Báo cáo cân đối yếu tố trong giá thành

Tháng 5 năm 2011

Mặt hàngSố lượngĐầu kỳ

Giá trịChi phí phát sinh

Số lượng

Giá trịĐưa vào giá thành

Số lượng

Giá trịSố lượngCuối kỳ

Giá trịBông

thiên

nhiên

Xơ nhân

tạoNanlon

Xơ Trung

Quốc

Yếutốchi phí

Chi

phí

bao PP

Chi

phí

cơn giấy

Chi

phí

nhân cơng2.706151.027.8622.706151.027.86259.218,32.274.563.226375.82016.191.481.740373.696,715.950.766.36761.341,62.515.278.59959.218,32.274.563.226296.40013.141.952.608323.337,114.017.083.82832.281,21.399.432.00679.4203.049.529.13250.359,61.933.682.53929.060,41.115.846.593218.9844.384.653.961218.9844.384.653.9617.51263.132.1967.51263.132.196232.342195.305.159232.342195.305.1591.095.744.3821.095.744.38263trựctiếpPXI

Chiphínhân cơng

trực tiếp –180.129.950180.129.950337.292.238337.292.238BHXH

PXI

ChiphíSXC nhân

viên PXITổng

cộng61.924,32.425.591.088642.704,1

625.343.324.061643.286,8625.253.636.55061.341,62.515.278.599Giá thành đơn vị từng loại sản phẩm sợi được xác định theo công thức:

Giá thành đơn vị sản phẩm i

Trong đó:=∑ chi phí sản xuất theo mỗi khoản mục j của sản phẩm i

Tổng chi phí NVL trực tiếpChi phí NVL trực tiếp (NVL

chính) của sản phẩm iChi phí NVL

* định mức

sản phẩm i=

Tổng chi phí NVL định mức

=Chi phí NVL trực tiếp

(NVL phụ) của sản phẩm iTổng chi phí NVL trực tiếp

*Sản lượng

sản phẩm iTổng sản lượng hồn thành

Còn những khoản mục chi phí sản xuất khác sẽ được tính theo cơng thức sau:Chi phí sản xuất theo

mỗi khoản mục j của

sản phẩm iTổng chi phí sản xuất theo khoản mục

=*

Tổng sản lượng hoàn thành quy đổiSản lượng

sản phẩm i

quy đổi6465Bảng 2.14. Bảng phân tích giá thành 5/2011.

Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm

Sợi 20 PE +

PM

Sợi

20/2

PEM

Sợi

22

PEM(S)XK

Sợi

28

PE+PM

Sợi

30

PE+PM

Sợi

30/2PEMXK

Sợi

30

PE+PM(Xơ

TQ)

Sợi

32

PEM(S)

Sợi

40PE+PM

Sợi

40/3

PEM

……Số lượng

(Kg)

122.053,88Vật liệu chínhBao bìLươngBHXHKhấu haoĐộng lực

539.447.626Chi phí vật

liệu

219.466.388Chi phí

khác

154.240.3445.045.127.62794.556.706374.194.02261.513.937178.576.7142.079,1288.745.1961.446.8154.053.038666.2811.011,9843.407.5311.214.2912.738.5393.220,56137.506.9722.221.8951.575,0467.225.71142.056,18Tổng cộng

6.667.126.364Giá thành

đơn vị

54.624,451.909.9115.782.5132.510.2071.764.167106.912.75551.422,11450.1901.273.2743.956.4571.221.872858.72855.106.63154.454,266.901.1191.134.4783.262.7659.891.1414.277.0043.005.866168.201.24052.227,321.085.1124.272.121702.2962.069.0716.086.8562.662.1471.870.95085.974.26454.585,441.795.351.02029.039.647122.905.64820.204.51958.411.456175.605.80076.163.14653.527.2392.331.211.47555.430,886.531,84280.222.2017.905.81226.070.8954.285.80712.414.42441.086.27911.828.9918.313.381392.127.79060.033,2846.414,521.816.600.20932.036.621135.612.47122.293.40064.459.509193.866.36984.055.96259.074.2862.407.998.82751.880,296.804,00290.446.3774.702.14921.251.0663.493.47310.106.61430.282.10913.143.4059.237.146382.662.33956.240,7992,623.929.05777.508328.62554.023159.160456.514223.657157.1865.385.73058.148,672.949,48126.503.5983.565.36615.664.4452.575.0867.480.48621.608.3397.121.8795.05.237189.524.43664.256,89662.2.4. Đánh giá cơng tác tính giá thành ở Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ

phần Dệt may Hòa Thọ.

Nhìn chung, phương pháp tính giá thành tại Cơng ty Sợi như sau: Đối tượng

tập hợp chi phí được xác định là phân xưởng, đối tượng tính giá thành là từng sản

phẩm sợi hồn thành. Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, trong đó chi phí ngun vật

liệu chính được tính cho từng sản phẩm căn cứ vào định mức nguyên vật liệu cho

từng sản phẩm, còn chi phí ngun vật liệu phụ được tính cho từng sản phẩm dựa

trên số lượng sản phẩm sợi hồn thành. Chi phí nhân cơng trực tiếp được tính dựa

trên đơn giá lương và số lượng sản phẩm hồn thành quy về chi số NE30. Còn đối

với chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng phân xưởng sau đó phân bổ vào

từng sản phẩm; tiêu thức phân bổ chi phí được vận dụng là số lượng sản phẩm hoàn

thành.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp tính giá hiện tại là đơn giản trong việc tập

hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, tiết kiệm thời gian trong cơng tác kế tốn.

Bên cạnh ưu điểm của phương pháp tính giá đơn giản, dễ thực hiện thì phương pháp

tính giá này cũng bộc lộ những tồn tại sau:

- Mục tiêu của việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung nhằm xác

định giá thành cho từng sản phẩm từ đó làm cơ sở để xác định giá bán chính xác

hơn và giúp cho nhà trị xác định được mức đóng góp của các hoạt động vào giá trị

sản phẩm tại Công ty Sợi chưa được chú trọng.

- Có thể kết luận rằng mục đích phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cơng ty

chỉ nhằm để tính giá thành các sản phẩm, cung cấp thơng tin cho việc lập báo cáo

tài chính. Việc phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cơng ty chỉ dựa vào một tiêu thức

phân bổ đó là số sản phẩm quy về chi số NE30, không phản ánh được mức tiêu hao

nguồn lực vào từng hoạt động, từng sản phẩm, khơng phản ánh chính xác cơ cấu chi

phí trong từng sản phầm, từ đó phản ánh sai lệch thông tin về giá thành sản phẩm,

dẫn đến việc định giá bán sản phẩm sẽ khơng phù hợp.

Tóm lại, qua cơng tác tính giá thành ở Cơng ty thể hiện, các nhà quản trị ở

Công ty chưa coi trọng kế tốn chi phí với tư cách là một cơng cụ phục vụ cho quản67trị nội bộ. Với cách tập hợp chi phí và phương pháp phân bổ chi phí như hiện nay

tại Công ty Sợi không đảm bảo được các tiêu chuẩn về độ chính xác của giá thành

từng loại sản phẩm.68KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành là nội dung quan trọng, khơng thể

thiếu trong cơng tác kế tốn tại Cơng ty. Tính đúng, tính đủ giá thành sẽ làm cơ sở

để xác định giá bán được đúng đắn, bảo đảm tính cạnh tranh trong cơ chế thị trường

như hiện nay.

Qua chương II, tác giả đã nêu những nghiên cứu thực tế của mình tại Cơng ty

Sợi. Tác giả đã nghiên cứu quy trình, cơ cấu tổ chức sản xuất, tổ chức kế tốn tại

Cơng ty, nghiên cứu kỹ về cơng tác kế tốn tập hợp và phân bổ chi phí và việc tính

giá thành đang được thực hiện tại Cơng ty nhằm rút ra những nhận xét làm cơ sở

cho việc trình bày phần kiến nghị về vận dụng phương pháp ABC ở Cơng ty.

Trong q trình nghiên cứu phương pháp ABC (chương I) và thực trạng cơng

tác tính giá thành tại Công ty (chương II), tác giả tin rằng việc ứng dụng ABC vào

thực tế của Công ty sẽ khắc phục được những hạn chế của phương pháp tính giá

thành mà công ty đang áp dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vật liệu phụ phát sinh tại Công ty rất đa dạng và phức tạp, vì máy móc thiết bị kéo sợi được nhập từ nhiều nước khác nhau. Chi phí vật liệu tại công ty Sợi chính là chi phí phụ tùng, vật tư thay thế, như: vòng bi, bánh răng, dây đai…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×