Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng nên nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới với nhiều tính năng và tiện ích hơn, và gia tăng thêm tiện ích của các sản phẩm hiện thời để tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đồng thời sử dụng các kênh phân phối truyền thống (các chi nhánh và phòn

Ngân hàng nên nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới với nhiều tính năng và tiện ích hơn, và gia tăng thêm tiện ích của các sản phẩm hiện thời để tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đồng thời sử dụng các kênh phân phối truyền thống (các chi nhánh và phòn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng nên nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới với nhiều tính năng và tiện ích hơn, và gia tăng thêm tiện ích của các sản phẩm hiện thời để tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đồng thời sử dụng các kênh phân phối truyền thống (các chi nhánh và phòn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×