Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.5 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán

Sơ đồ 2.5 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

512.2.2 Mơi trường kiểm sốt liên quan đến kiểm sốt chi phí sản xuất ở Cơng ty

- Đặc thù về quản lý: Quan điểm của lãnh đạo là quan điểm kinh doanh trung

thực, cạnh tranh lành mạnh, coi trọng tính trung thực của BCTC. Lãnh đạo Công ty

đề cao, tôn trọng các giá trị đạo đức của toàn thể nhân viên trong Công ty. Ban hành

các văn bản qui định rõ về các qui trình, qui định trong sản xuất.

- Cơ cấu về quyền lực: Áp dụng cả hai hình thức vừa tập trung vừa phân tán.

Giám đốc là người điều hành chung. Đồng thời Ban giám đốc cũng nêu cao quan

điểm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu tổ chức : đảm bảo được sự thông suốt trong việc ủy quyền và phân

công trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc thực hiện sự phân chia tách bạch 3 chức

năng: xử lý nghiệp vụ phát sinh, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ sách, bảo

quản tài sản của Công ty.

- Chính sách nhân sự: ban hành các văn bản qui định rõ về trách nhiệm và

quyền lợi của người lao động, các qui định về mức lương, các khoản trợ cấp phụ

cấp, chế độ ăn ca, chế độ làm việc ngoài giờ, qui định khác về chế độ khen thưởng,

khuyến khích động viên trong q trình lao động sản xuất.

- Công tác kế hoạch: được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo và thực hiện lập

kế hoạch sản xuất vào đầu các năm.

- Bộ phận kiểm soát nội bộ: Mới chỉ có bộ phận thống kê thực hiện giám sát

kiểm tra kết quả sản xuất của từng tổ, từng phân xưởng. Chưa có bộ phận chức năng

thiết lập điều hành và kiểm sốt tồn bộ các hoạt động của Cơng ty.

2.2.3 Cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất tại Cơng ty

2.2.3.1 Xây dựng dự tốn chi phí sản xuất

Dự tốn chi phí sản xuất bao gồm dự tốn chí phí ngun vật liệu trực tiếp,

dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp và dự tốn chi phí sản xuất chung.52a, Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp

NVLTT mà Công ty sử dụng trong sản xuất gạch bao gồm đất và than (than

xỉ lớn và than xỉ nhỏ). Dự tốn chi phí NVLTTi được lập dựa trên cơ sở dự toán sản

xuất, định mức lượng NVLTTi và định mức giá NVLTTi.

Dự toán=CPNVLTTiDự toán*sản phẩm SXĐịnh mức* Định mứclượng NVLTTigiá NVLTTi- Định mức lượng NVLTTi được xác định dựa trên bảng qui định chung về

mức tiêu hao NVL đối với gạch xây dựng.

- Định mức giá NVLi được xác định dựa trên số liệu của năm trước

Dự toán chi phí NVLTT trong năm của Cơng ty được xác định:

Dự tốn

CPNVLTT=Dự tốn

Chi phí NL đất+Dự tốn CP

NL than xỉ nhỏ+ Dự toán CP

NL than xỉ lớnSố liệu dự toán chi phí NVLTT được thể hiện qua bảng 2.1( Bảng dự tốn chi

phí NVLTT).53CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG

Bảng 2.1 DỰ TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU ĐẤT, THAN NĂM 2011

CHÍ PHÍ DỰ KIẾNĐỊNH MỨC

STTILOẠI GẠCHGạch lỗ rỗngIIIlượnggiálượnggiálượnggiá(m3)(đồng)(m3)(đồng)(m3)(1)(2)(3)(4)(5)(6)ĐẤTTHAN XỈ NHỎTHAN XỈ LỚNĐẤTTHAN XỈ NHỎTHAN XỈ LỚNTổng cộng(đồng)(đồng)(đồng)(đồng)(đồng)(7)(8)=(1)*(2)*(3)(9)=(1)*(4)*(5)(10)=(1)*(6)*(7)(11)=(8)+(9)+(10)3.933.517.500551.516.480153.276.5004.638.310.48029.400Gạch 2 lỗ3.1501,7355.00025,681600299.722.50012.942.7200312.665.220Gạch 4 lỗ lớn1.8502,9855.000157,5616011065303.215.00046.637.76013227500363.080.260Gạch 6 lỗ nhỏ18.4002,1455.000108,216076,565318.540.800914940002.575.714.8006.0003,5355.000180,62160124,5652.165.680.000

1.164.900.00

0173.395.200485550001.386.850.200Gạch 6 lỗ trung

IISẢN

LƯỢNG

DỰ KIỂN

ĐVT: 1.000

viênGạch thẻ17.8001.775.840.00075.968.000219.772.1502.071.580.150Thẻ 18011.0001,655.00023,66160233,8165968.000.00041.641.6001671741501.176.815.750Thẻ 2186.8002,1655.00031,5516011965807.840.00034.326.40052598000894.764.400Sản phẩm mỏng5.45200802.560.33082.597.6740885.158.004Ngói hài3.0000,5671.50012,811600120.120.0006.148.8000126.268.800Ngói 224002,8771.500126,83160082.082.0008.117.120090.199.12063,3871.500153,7616001.450.020147.61001.597.630Ngói UNN1100,5771.50010,3516004.483.050182.16004.665.210Gạch lá dừa9002,1471.50087,121600137.709.00012.545.2800150.254.280Nem6008,2171.500438,331600352.209.00042.079.6800394.288.680Ghế2003,1971.500214,01160045.617.0006.848.320052.465.3202363,4971.500172,916000000Ngói UNLGạch 3 lỗ vng

Cộng52.6520058.890.2606.528.704065.418.9646.511.917.830710.082.154373.048.6507.595.048.63454b, Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Dự tốn chi phí NCTT được xây dựng từ dự tốn khối lượng sản xuất và đơn giá

nhân cơng của từng sản phẩm. Cơng thức tính dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp như sau:

mCPNCTT = ∑ Qi * Li

1Trong đó:Qi : Số lượng sản phẩm i dự tốn sản xuất

Li : Đơn giá nhân cơng tính cho sản phẩm iHiện tại, Công ty sản xuất 14 loại sản phẩm hằng năm. Số liệu dự tốn chi

phí nhân công trực tiếp năm 2011 của Công ty được thể hiện qua bảng 2.2 (Bảng

dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG

Bảng 2.2 BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP

Năm 2011

SttLoại gạchSản lượng

Đơn giá

dự kiến sản chi phí nhân

xuất

cơng (đồng)Chi phí nhân cơng trực

tiếp (đồng)đvt: 1.000 viên(1)IGạch lỗ rỗng

Gạch 2 lỗ

Gạch 4 lỗ lớn

Gạch 6 lỗ nhỏ

Gạch 6 lỗ trung

II Gạch thẻ

Thẻ 180

Thẻ 218

III Sản phẩm mỏng

Ngói hài

Ngói 22

Ngói UNL

Ngói UNN

Gạch lá dừa

Nem

Ghế

Gạch 3 lỗ vuông

Cộng29.400

3.150

1.850

18.400

6.000

17.800

11.000

6.800

5.452

3.000

400

6

110

900

600

200

236

52.652(2)86.884

132.715

87.457

168.113

0

86.663

109.709

0

247.468

695.162

738.612

497.914

369.865

578.000

219.878

196.889(3) = (1)*(2)3.137.094.150

273.684.600

245.522.750

1.609.208.800

1.008.678.000

1.699.314.200

953.293.000

746.021.200

1.849.790.925

742.404.000

278.064.800

4.431.681

54.770.540

332.878.500

346.800.000

43.975.600

46.465.804

6.686.199.275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.5 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x