Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

46BẢNG 3.1

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN KẾ TỐN DỒN TÍCH CỦA CÁC CƠNG TY

NIÊM YẾT NĂM 2004

Biến kế tốn dồn tích

STTTên cơng tycó thể điều chỉnh

20051

2

3

4Cơng ty cổ phần

nhiên liệu Sài Gòn

Cơng ty giống cây

trồng Miền Nam

Cơng ty cổ phần

Hàng Hải Hà Nội

Cơng ty cổ phần Hóa

AnBiến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh 20060,01776872440,00070589110,22215218100,02810744060,06469691090,09957977820,12119997230,208994545447BẢNG 3.2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SAU KHI KIỂM ĐỊNH BẰNG MƠ HÌNH

FRIEDLAN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NĂM 2004

S

T

TDOANH

NGHIỆP

Cơng ty CP1nhiên liệu

Sài Gòn

Cơng ty CP2giống cây

trồng Miền

Nam

Công ty cổ3phần Hàng

Hải Hà Nội4Công ty cổ

phần Hóa AnCHỈ TIÊU

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2005

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2005

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2005

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2005

Biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh2006KẾT QUẢ0,017> 0

0,0007 > 0

0,222 > 0

0,0281 > 0

0,064 > 0

0,099 > 0

0,121 > 0

0,208 > 0KẾT LUẬN

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều chỉnh

tăng lợi nhuậnKết quả nghiên cứu cho thấy các cơng ty niêm yết năm 2004 đều có biến kế

tốn dồn tích có thể điều chỉnh qua các năm đều lớn hơn (>) 0, điều này chứng tỏ

các công ty này đều có điều chỉnh tăng lợi nhuận trong 2 năm đầu sau niêm yết

- Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn điều chỉnh lợi nhuận thơng qua việc

điều chỉnh giá trị lợi nhuận qua các năm. Biểu hiện rõ nhất là các biến kế tốn dồn

tích qua các năm có sự biến động nhiều. Ngun nhân do dòng tiền từ hoạt động

kinh doanh biến động lớn: các năm 2004 và 2006 có giá trị dương nhưng năm 2005

lại có giá trị âm rất nhiều trong khi đó giá trị lợi nhuận có sự sụt giảm mạnh của lợi

nhuận sau thuế năm 2006 cũng là một vấn đề cần quan tâm. Sự chênh lệch lớn giữa48lợi nhuận và dòng tiền làm cho biến kế toán dương và năm sau lớn hơn năm trước,

làm cho biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh dương.

- Cũng giống như cơng ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn, cơng ty giống cây

trồng Miền Nam có điều chỉnh tăng lợi nhuận trong 2 năm đầu sau niêm yết. So

sánh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh với lợi nhuận sau thuế của công ty: lợi

nhuận có sụt giảm qua các năm nhưng khơng đáng kể so với sự sụt giảm giá trị của

dòng tiền hoạt động kinh doanh. Như vậy công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận so với

thực tế, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng chi phí khác, điều này giúp cơng ty có

thể giảm được chi phí thuế thu nhập đồng thời chuyển dịch lợi nhuận từ các năm

khác qua các năm được ưu đãi thuế.

- Đối với cổ phần Hàng Hải Hà Nội, theo kết quả tính tốn thì cơng ty có

điều chỉnh tăng lợi nhuận trong 2 năm 2005 và 2006. Dòng tiền từ hoạt động kinh

doanh của cơng ty qua các năm có sự biến động lớn: âm hơn 37 tỷ năm 2004 tương

ứng với lợi nhuận là khoảng 16 tỷ đồng, đến năm 2005 dòng tiền dương hơn 27 tỷ

đồng thì lợi nhuận cung khoảng 16 tỷ đồng và năm 2006 dòng tiền dương hơn 12 tỷ

thì lợi nhuận khoảng 17 tỷ. Như vậy, có sự bất cân đối giữa dòng tiền từ hoạt động

kinh doanh và lợi nhuận qua các năm. Việc điều chỉnh lợi nhuận làm cho các biến

kế toán năm 2004, 2005 âm nhưng biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh năm

2005 lại dương. Biến kế toán năm 2006 dương cũng khơng làm kết quả của biến kế

tốn dồn tích có thể điều chỉnh 2006 thay đổi là bao nhiêu.

- Công ty cổ phần Hóa An: Sự chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế và dòng

tiền từ hoạt động kinh doanh ngày càng lớn tức là cho biến kế toán dồn tích qua các

năm ngày càng lớn và kết quả là biến kế tốn dồn tích qua các năm cũng lớn theo,

cụ thể biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh năm 2005 là 0,1211999723 và biến kế

tốn dồn tích năm 2006 là 0,2089945454. Nghĩa là mức độ điều chỉnh lợi nhuận để

tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng nhiều.

3.1.2. Đối với các công ty niêm yết năm 2005

Biến kế tốn dồn tích2005=LNST2005 -Dòng tiền thuần từ

HĐKD200549Biến kế tốn dồn tích2006=LNST2006 -Biến kế tốn dồn tích2007=LNST2007 -Biến kế tốn dồn tíchBiến kế tốn dồn tích2006có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007==Doanh thu2006

Biến kế tốn dồn tích2007

Doanh thu2007Dòng tiền thuần từ

HĐKD2006

Dòng tiền thuần từ

HĐKD2007--Biến kế tốn dồn tích2005

Doanh thu2005

Biến kế tốn dồn tích2006

Doanh thu200650BẢNG 3.3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN KẾ TỐN DỒN TÍCH CỦA CÁC CƠNG TY

NIÊM YẾT NĂM 2005STT1

2

3

4

5Tên cơng ty

Cơng ty cổ phần vận

tải Hà Tiên

Công ty cổ phần Sữa

Việt Nam

Công ty cổ phần

Kinh Đô

Công ty cổ phần dây

và cáp điện Taya

Cơng ty cổ phần văn

hóa Phương NamBiến kế tốn dồn tíchBiến kế tốn dồn tíchcó thể điều chỉnhcó thể điều chỉnh200620070,10881277170,00437311090,01213171740.08987744180,43549878280,22949106630, 00856613880,11077882510,05489857290,092365346451BẢNG 3.4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SAU KHI KIỂM ĐỊNH BẰNG MƠ HÌNH

FRIEDLAN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NĂM 2005

S

T

TTÊN DOANH

NGHIỆP

Công ty cổ1phần vận tải

Hà Tiên

Công ty cổ2phần sữa Việt

Nam3Công ty cổ

phần Kinh Đô

Công ty cổ4phần dây và

cáp điện Taya

Cơng ty cổ5phần văn hóa

Phương NamCHỈ TIÊU

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2006

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007KẾT QUẢ0,1088 > 0

0,0043 > 0

0,0121 > 0

0,089 > 0

0,4354 > 0

0,229 > 0

0,054 > 0

0,092 > 0

0,054 > 00,092 > 0KẾT LUẬN

Công ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận

Cơng ty có điều

chỉnh tăng lợi nhuận- Cơng ty cổ phần vận tải Hà Tiên có điều chỉnh tăng lợi nhuận qua 2 năm

2006, 2007 để tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Sự điều chỉnh lợi

nhuận năm 2005 làm cho biến kế toán dồn tích mang giá trị âm 4.775.075.335, năm

2006 và 2007sự điều chỉnh này mang giá trị dương làm cho biến kế tốn dồn tích có

thể điều chỉnh năm 2006 cao hơn năm 2007.52- Công ty cổ phần sữa Việt Nam, công ty có điều chỉnh tăng lợi nhuận 2 năm

2006 và 2007. Trong 2 năm 2005 và 2006 sự điều chỉnh lợi nhuận làm cho biến kế

tốn dồn tích âm qua 2 năm này, nhưng so với sự biến động doanh thu của doanh

thu thì biến kế tốn dồn tích năm 2006 > 0, sự điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trong

kỳ của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 có sự điều chỉnh lớn so với

dòng tiền trong năm làm cho biến kế tốn dồn tích >0 và lớn hơn 2 năm trước, điều

này làm cho biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh năm 2007 > 0 và lớn hơn năm

2006.

- Công ty cổ phần Kinh Đô: Sự điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2005 so với

dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty làm cho biến kế tốn dồn tích

có thể điều chinh năm này âm, tuy nhiên 2 năm sau công ty lại điều chỉnh tăng lợi

nhuận sau thuế so với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. So với doanh thu

trong các năm thì làm cho biến kế tốn có thể điều chỉnh năm 2006 tăng cao hơn so

với năm 2007.

- Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya: Mặc dù sự điều chỉnh của lợi nhuận

so với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là sự điều chỉnh giảm qua các năm, điều

này có nghĩa là biến kế tốn dồn tích âm qua các năm. Tuy nhiên, so với doanh thu

thì sự điều chỉnh này làm cho biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh qua các năm là

dương. Điều này có nghĩa là cơng ty có điều chỉnh tăng lợi nhuận để tiết kiệm chi

phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Do biến kế tốn dồn tích năm 2006 âm nhiều hơn

so với năm trước và sau đó nên làm cho biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh năm

2007 cao hơn năm 2006.

- Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam có điều chỉnh tăng lợi nhuận qua 2

năm 2006 và 2007 để tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Các năm doanh

nghiệp đều điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế so với dòng tiền, và mức độ điều

chỉnh lợi nhuận cao nhất năm 2007, việc điều chỉnh các khoản lợi nhuận này làm

cho các biến kế toán tương ứng qua từng năm có thay đổi và ln mang giá trị

dương. Kết quả là biến kế tốn dồn tích có thể điều chỉnh năm sau cao hơn năm

trước.533.1.3. Đối với các công ty niêm yết năm 2006

Biến kế tốn dồn tích2006=LNST2006 -Biến kế tốn dồn tích2007=LNST2007 -Biến kế tốn dồn tích2008=LNST2008 -Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008==Biến kế tốn dồn tích2007

Doanh thu2007

Biến kế tốn dồn tích2008

Doanh thu2008Dòng tiền thuần từ

HĐKD2006

Dòng tiền thuần từ

HĐKD2007

Dòng tiền thuần từ

HĐKD2008--Biến kế tốn dồn tích2006

Doanh thu2006

Biến kế tốn dồn tích2007

Doanh thu200754BẢNG 3.5

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN KẾ TỐN DỒN TÍCH CỦA CÁC CƠNG TY

NIÊM YẾT NĂM 2006

S

TTên cơng tyTBiến kế tốn dồnBiến kế tốn dồntích có thể điềutích có thể điềuchỉnh 2007chỉnh 20081Cơng ty cổ phần Bao bì dầu thực vật0,16524356290,11079363772Cơng ty cổ phần điện tử Tân Bình0,0121317174-0.07421320243Cơng ty cổ phần thép Việt Ý0,07487979460,08146382664

5

6

7

8

9

10

11Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

Cơng ty cổ phần cao su Đa Nẵng

Cơng ty cổ phần đường Biên Hòa

Cơng ty cổ phần thủy sản Bến Tre

Công ty cổ phần FPT

Công ty cổ phần Cát Lợi

Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế

Công ty cổ phần Imexpharm

Công ty cổ phần nước giải khát0,0320373229

1.3333041149

0,1307088782

0,0064792414

0,0363727430

0,0085542271

0,1283540864

0,15065753280,3189028073

-0.6054862033

0,0685882912

0,0353266805

0,3577463648

0,0013206049

0,3448655701

0,00932189100,11874151600,05566827610,03919040110,00032558730,02275967710,17180418660,00397218030,12357000180,1787802657-0,009084784812

13

14

15

16Chương Dương

Công ty cổ phần thương mại SMC

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ

Đức

Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền

Nam

Công ty cổ phần dịch vụ ôtô Hàng

Xanh55BẢNG 3.6

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SAU KHI KIỂM ĐỊNH BẰNG MƠ HÌNH

FRIEDLAN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NĂM 2006

S

T

TDOANH

NGHIỆP

Cơng ty cổ1phần bao bì

dầu thực vật

Cơng ty cổ2phần điện tử

Tân Bình

Cơng ty cổ3phần thép Việt

Ý

Cơng ty cổ4phần cao su

Hòa BìnhCHỈ TIÊU

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tíchCơng ty cổ

5có thể điều chỉnh20070,1652 > 0

0,1107 > 0

0.6185 > 0

-0.074 < 0

0,074 > 0

0,081 > 0

0,032 > 0

0,318 > 0Biến kế toán dồn tích

có thể điều chỉnh2008Cơng ty cổ

phần đường

Biên HòaBiến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008KẾT LUẬNCó điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Có điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Có điều chỉnh

giảm lợi nhuận

Có điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Có điều chỉnh1.333 > 0phần cao su

Đà Nẵng6KẾT QUẢtăng lợi nhuận

Có điều chỉnh-0.605 < 00,130 > 0

0,068 > 0giảm lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuận56Cơng ty cổ

7phần thủy sản

Bến Tre8Cơng ty cổ

phần FPTBiến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích9Cơng ty cổ

phần Cát Lợi

Công ty cổ10phần Thực

phẩm Quốc Tế

Công ty cổ11phần

Imexpharm

Công ty cổ1213phần nước giảicó thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tíchkhát Chươngcó thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tíchDương

Cơng ty cổcó thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tíchphần đầu tưcó thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tíchthương mại

SMC

Cơng ty cổ14có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tíchphần phát triển

nhà Thủ Đứccó thể điều chỉnh2008

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh2007

Biến kế tốn dồn tích

có thể điều chỉnh20080,006 > 0

0,035 > 0

0,036 > 0

0,357 > 0

0,008 > 0Có điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuận

Có điều chỉnh

tăng lợi nhuận0,001 > 0

0,128 > 0

0,344 > 0

0,150 > 0

0,009 > 0

0,118 > 0

0,055> 0

0,039 > 0

0,0003 > 0

0,022 > 0

0,171 > 0Có điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuậnCó điều chỉnh

tăng lợi nhuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×