Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

1 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

75phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, giám sát; bộ phận thu có trách nhiệm kiểm tra,

kiểm sốt thu bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động

theo đúng quy định của Nhà nước; bộ phận sổ thẻ có trách nhiệm kiểm tra,

kiểm sốt nhập liệu hồ sơ thu vào cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội,

thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bộ

phận chế độ chính sách có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chi các chế độ bảo

hiểm xã hội; bộ phận kế toán kiểm tra, kiểm soát việc thanh toán tiền chế độ

bảo hiểm xã hội cho các đơn vị sử dụng lao động.

Việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tốt sẽ giúp cơ quan

bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát độc lập,

khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu cơng khai, minh

bạch, chống phát sinh tiêu cực trong giải quyết các chế độ chính sách, và

chống lạm dụng, thất thốt quỹ bảo hiểm xã hội. Việc phân định chức năng,

nhiệm vụ, và quyền hạn phải thể hiện qua chính sách, thể hiện trình độ

chun mơn, và kinh nghiệm của những nhân viên chủ chốt để thực hiện các

nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của đơn vị. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ,

và quyền hạn trong kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội đã tạo thuận lợi

trong việc đề xuất, giải quyết các vấn đề, trách nhiệm báo cáo đối với các cấp

có liên quan.

3.1.1.2 Tổ chức thực hiện quy định về kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an

sinh xã hội của đất nước ta. Và đây là chính sách giúp cho người dân giảm bớt

gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, rủi ro, thất nghiệp. Thực hiện tốt chính sách

bảo hiểm xã hội là đã góp phần bảo vệ người lao động, đảm bảo an sinh xã

hội. Để bảo hiểm xã hội hoạt động ngày càng tốt hơn, nhất là trong lĩnh vực

kiểm sốt chi bảo hiểm xã hội thì Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ phải triển

khai thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội đến tất cả76nhân viên trong đơn vị. Triển khai và phổ biến kịp thời các văn bản mới của

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Nhà nước cho toàn thể cán bộ nhân viên trong

đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi bảo hiểm xã hội. Rà sốt q trình

triển khai thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, phát hiện

và kiến nghị cấp có thẩm quyền về những bất cập, vướng mắc để có hướng

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đại diện chi trả. Phổ biến

và quán triệt các văn bản cho các đại diện chi trả. Thường xuyên hướng dẫn

cụ thể, rõ ràng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động tổ chức

tốt việc thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội; kết hợp kết quả thu nộp với giải

quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động và đơn vị sử

dụng lao động, để đôn đốc việc thu nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời.

3.1.1.3 Nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo

Một đơn vị thực hiện tốt hay không tốt nhiệm vụ của mình đều phụ

thuộc vào năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của lãnh đạo đơn vị. Vì

vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý

cần thiết.

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Chính sách

này giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo

trong cơ quan bảo hiểm xã hội phải am hiểu các văn bản quy phạm pháp luật

về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành; hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý

của lĩnh vực được giao. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý phải có năng lực tham

mưu, lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành. Đề

xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên

ngành. Xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu của đơn vị.

Cán bộ lãnh đạo phải đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ được giao. Đối với77cán bộ lãnh đạo, ngồi trình độ chun mơn chưa đủ, cần phải là người có

tâm, có tầm, có đạo đức để ln chủ động cải tiến hoạt động bảo hiểm xã hội

theo xu thế phát triển và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Cán bộ lãnh

đạo phải năng động, và tận tâm, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nhiệm

vụ của nhân viên mình là nhân tố thiết yếu để hoạt động kiểm soát nội bộ hữu

hiệu. Cán bộ lãnh đạo phải luôn giám sát các hoạt động của đơn vị, đưa ra các

quan điểm phản biện và có dũng khí đấu tranh với những hành vi sai trái

nghiêm trọng của nhân viên.

Lãnh đạo cơ quan BHXH phải đưa ra quan điểm rõ ràng về mục tiêu

chung của hoạt động BHXH là chủ yếu phục vụ người lao động, thực hiện

chính sách chính trị xã hội của chính phủ. Từ đó xác định thái độ làm việc

đúng đắn khi giải quyết công việc cho người làm công tác BHXH đảm bảo

giải quyết đúng người, đúng việc và bảo tồn quỹ BHXH. Phải có chính sách

khen thưởng cho những trường hợp phát hiện được các gian lận, sai phạm.

Bên cạnh đó cũng cần đề ra các mức kỷ luật cụ thể đối với các trường hợp sai

phạm của người làm công tác BHXH.

3.1.1.4 Nâng cao trình độ cán bộ trực tiếp làm cơng tác kiểm sốt nội bộ

chi bảo hiểm xã hội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chi bảo hiểm xã hội, yếu tố đầu tiên phải làm

tốt đó là cơng tác cán bộ, bởi suy cho cùng cơng việc có hồn thành hay

khơng là do con người, là vấn đề nguồn lực và sự đồng bộ của cả bộ máy.

Hoạt động bảo hiểm xã hội là hoạt động có sự tham gia của ba bên: đơn vị sử

dụng lao động, người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội, đối với đơn vị sử

dụng lao động thường có xu hướng né tránh hoặc tham gia bảo hiểm xã hội

với mức thấp để tiết kiệm chi phí vì mục tiêu kinh doanh của đơn vị. Đối với

người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội họ lại mong muốn được hưởng

đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và thậm chí một số người sẵn sàng cố ý78cung cấp sai thông tin để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Từ những lý do trên

cơ quan bảo hiểm xã hội nên nắm bắt được những nhu cầu của từng đối tượng

tham gia bảo hiểm xã hội và cần nhận thức đúng đắn những khó khăn trong

việc quản lý các đối tượng để đưa ra các tiêu chuẩn về năng lực và đạo đức

của người làm công tác kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội:

-Nhân viên làm cơng tác chi bảo hiểm xã hội phải có kỹ năng cần thiết

để đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chi bảo hiểm xã hội. Việc

đánh giá rủi ro đảm bảo hoàn thành trách nhiệm của mình trong đơn vị.

- Phải ln cập nhật nguồn thông tin pháp luật liên quan đến chi bảo

hiểm xã hội.

- Phải trang bị về kỹ năng tin học có thể sử dụng được để trao đổi thông

tin kịp thời giữa các bộ phận.

- Phát huy tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo trong việc thực hiện chế

độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định đời sống xã hội, từng

bước khẳng định vai trò của bảo hiểm xã hội.

- Nhận thức được hoạt động bảo hiểm xã hội làm đúng theo quy định là

đem lại lợi ích của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ phải thường xun chăm lo

cơng tác củng cố, kiện tồn bộ máy tổ chức để thực hiện đầy đủ chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, và cơng tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao ý

thức trách nhiệm và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức để

nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện

chính sách BHXH, BHYT. Quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần

của cán bộ trong toàn đơn vị.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh

công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua việc tổ chức quán triệt các quy định

mới về chế độ chính sách, về công tác thu, chi, giải quyết chế độ BHXH,79BHYT; đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết sâu về từng

loại nghiệp vụ, chuyên môn cụ thể, từng đối tượng tham gia BHXH cụ thể

Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững

vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên mơn nghiệp vụ, nắm chắc chính

sách pháp luật về BHXH, BHYT, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy

phục vụ đối tượng với phương châm chuyển đổi mạnh mẽ từ tác phong làm

việc thụ động sang tác phong phục vụ, năng động, sáng tạo. Nêu cao tinh thần

đồn kết, khơng ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh.

3.1.1.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán

Chứng từ kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi chế độ bảo hiểm

xã hội được phản ánh vào chứng từ. Vì vậy, cần kiểm tra việc tuân thủ ghi

chép ban đầu ở tất cả các bộ phận, nguyên tắc lập chứng từ phải được thực

hiện một cách nghiêm túc, tuân thủ việc ghi chép thông tin theo đúng văn bản

hướng dẫn. Các chứng từ chi chế độ bảo hiểm xã hội được lưu lại một liên

cho người lập và có chữ ký người lập để xác định trách nhiệm người lập trong

việc kiểm soát lập chứng từ, trách việc lập chứng từ giả, gian lận.

Hệ thống sổ sách, báo cáo: Cần phải hoàn thiện hệ thống sổ sách, báo

cáo tài chính vì những báo cáo này dùng để tổng hợp tình hình sử dụng quỹ

BHXH, quyết tốn kinh phí quỹ, tình hình thu chi và kết quả hoạt động của

đơn vị trong kỳ báo cáo, cung cấp thơng tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc

đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị, là căn cứ giúp cơ quan nhà nước,

lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị. Vì vậy,

các báo cáo và sổ sách cần thực hiện theo đúng nội dung sau:

- Các báo cáo phải lập đúng theo biểu mẫu quy định, phản ánh đầy đủ

các chỉ tiêu, lập báo cáo định kỳ đầy đủ theo quy định, nộp đúng thời hạn. Hệ80thống chỉ tiêu báo cáo phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự tốn năm tài

chính, đảm bảo so sánh giữa các kỳ kế.

- Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo phải

được thực hiện thống nhất toàn ngành, tạo điều kiện cho việc tổng hợp, phân

tích, kiểm tra, đánh giá thực hiện tài chính của đơn vị.

- Số liệu trên báo cáo phải chính xác, trung thực, khách quan.

3.1.2 Hồn thiện kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội

Quận Cẩm Lệ

3.1.2.1 Hồn thiện kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau

- Có biện pháp cụ thể trong việc phối hợp với cơ quan y tế để quản lý

chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của người thầy thuốc trong việc cấp giấy

nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Số ngày được nghỉ ( trên mẫu C65-HD) mà các

cơ sở khám chữa bệnh cấp phải đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật. Số ngày

nghỉ tối đa trong một đợt khám bệnh ngoại trú:

+ Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tuyến tỉnh, tuyến trung ương, bệnh

viện trực thuộc bộ, ngành, bệnh viện quân khu, quân đoàn cho người bệnh

nghỉ tối đa không quá 10 ngày.

+ Trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh xá

các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở KCB tư nhân được quyền cho nghỉ

tối đa không quá 7 ngày;

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn, đơn vị cho nghỉ tối đa không quá 5

ngày.

- Phải xác định chính xác bệnh người lao động điều trị có thuộc danh

mục bệnh dài ngày hay khơng, vì điều này ảnh hưởng đến thời gian và mức

tiền thanh toán chế độ ốm đau.

- Kiểm tra, kiểm soát kỹ giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã

hội ( mẫu C65-HD) được cấp phải đúng cơ sở khám chữa bệnh mà cơ quan81bảo hiểm xã hội có ký hợp đồng. Nếu không, cơ quan bảo hiểm xã hội quận

Cẩm Lệ từ chối thanh toán.

- Kiểm tra, kiểm soát thời gian thanh tốn hưởng chế độ có trùng với

thời gian thanh tốn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khác không.

- Phối hợp với bộ phận giám định y tế xác minh các chứng từ đề nghị

thanh toán hưởng chế độ ốm đau khi có sự nghi ngờ chứng từ đó khơng hợp

lệ.

- Tham mưu với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ sở

khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có ký hợp đồng với BHXH

lập danh sách tên và chữ ký các bác sĩ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng

bảo hiểm xã hội. Danh sách này sẽ được triển khai đến các BHXH quận,

huyện.

- Hàng tháng, hoặc hàng quý bộ phận chế độ chính sách phải thống kê,

tập hợp các đối tượng thanh toán hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên

trong 1 tháng cho bộ phận thu. Trên cơ sở đó bộ phận thu yêu cầu đơn vị điều

chỉnh giảm thời gian tham gia BHXH của những đối tượng đó, vì thời gian

này khơng đóng BHXH và khơng được tính là thời gian tham gia BHXH.

3.1.2.2 Hồn thiện kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ thai sản

Một số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đối phó, trục lợi quỹ bảo

hiểm xã hội thông qua việc giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Vì

vậy, khi tiếp nhận thẩm định, và duyệt hồ sơ thanh toán hưởng chế độ thai sản

của đơn vị sử dụng lao động, cán bộ chế độ chính sách phải kiểm tra, kiểm

sốt kỹ các trường hợp để nghị thanh toán hưởng chế độ thai sản mà có thời

gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi

sinh con, các trường hợp nâng mức đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ thai

sản nhưng khi đi làm lại điều chỉnh giảm mức đóng bảo hiểm xã hội. Những

trường hợp trên phải tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, xác minh82nếu phát hiện có hiện tượng đóng bảo hiểm xã hội nhưng thực tế khơng làm

việc, khơng có tiền lương hoặc tiền cơng tại đơn vị thì bảo hiểm xã hội quận

Cẩm Lệ từ chối giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Trong thời gian thanh toán hưởng chế độ thai sản, cán bộ chế độ chính

sách cần kiểm tra, kiểm sốt thời gian thanh tốn này có trùng với thời gian

thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội khác khơng.

3.1.2.3 Hồn thiện kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội trợ cấp nghỉ

dưỡng sức-phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Thời gian nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khoẻ thì người lao động nghỉ

việc, khơng đi làm và không hưởng lương. Song chế độ này trong thời gian

qua cho thấy, do đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định nên nhiều khi

kinh phí của chế độ này được chia đều có tính chất “ Cào bằng”. Từ đó, sẽ

dẫn đến việc làm thất thốt quỹ BHXH, chi không đúng thực tế, không đủ,

hoặc chi không hợp lệ. Do đó, phải có biện pháp quản lý chặt chẽ chi trợ cấp

nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe, kiểm tra, kiểm soát, và thẩm định đúng

mức hưởng theo qui định để tránh xảy ra tình trạng đơn vị làm chứng từ

không đúng thực tế ( chứng từ này do đơn vị làm và nộp).

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thời gian thanh toán hưởng chế độ nghỉ

dưỡng sức, phục hồi sức khỏe có trùng với thời gian thanh tốn chế độ bảo

hiểm xã hội khác khơng.

3.1.2.4 Hồn thiện kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ lương hưu,

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chiếm

nguồn kinh phí lớn. Đây là cơng tác thường xuyên. Đại diện chi trả ở các

phường là nơi giúp cơ quan bảo hiểm xã hội Quận Cẩm Lệ thực hiện chi trả

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kịp thời cho người thụ hưởng.

Nơi nào đại diện chi trả hoạt động tốt, thì nơi đó vị thế của bảo hiểm xã hội83được phát huy rõ rệt, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, một số

đại diện chi trả ở các phường hoạt động chưa hiệu quả, chưa nắm rõ hết các

chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

phải thường xuyên tập huấn, triển khai văn bản mới đến các đại diện chi trả

kịp thời. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, kiểm sốt q trình thực hiện chính

sách của các đại diện chi trả. Quán triệt các đại diện chi trả khơng để xảy ra

tình trạng lĩnh thay, nhận hộ khi hết thời gian ủy quyền. Việc báo giảm các đối

tượng khơng còn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải kịp thời. Những đại diện

chi trả không đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ, bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

chủ động tham mưu với UBND phường thay đổi nhân sự làm đại diện chi trả.

Xây dựng mạng lưới Ban đại diện hưu trí, các tổ hưu trí ở các phường.

Ban đại diện hưu trí giúp và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Quận Cẩm Lệ tuyên

truyền chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước. Ban đại diện hưu trí nắm

tình hình, cung cấp thơng tin cần thiết, nội dung, đề xuất ý kiến giúp các ban,

ngành, đoàn thể liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ chính

sách của Nhà nước đối với người nghỉ hưu. Tập hợp các ý kiến, tâm tư,

nguyện vọng của những người thụ hưởng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những

vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT. Mọi thay đổi

về chế độ chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội đều được phổ biến

đến người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thơng qua các ban, tổ hưu trí

của phường. Ngồi ra, tổ hưu trí còn giám sát các đối tượng hưởng chế độ bảo

hiểm xã hội, phát hiện những trường hợp chết, hết tuổi, bị án tù, đi xa lâu

ngày khơng có giấy ủy quyền ... những vẫn lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

xã hội hàng tháng, hoặc phát hiện những đối tượng có hành vi vi phạm pháp

luật để hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội. Áp dụng biện pháp khuyến khích

thân nhân người thụ hưởng cung cấp dữ liệu thông tin tử tuất.84Công tác chi trả lương hưu qua ATM, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trên địa bàn trong quá trình chi trả, mở rộng

mạng lưới ATM tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng bảo hiểm xã hội. Tại

thời điểm xác định chữ ký ( định kỳ 2 lần trong năm theo quy định), Bảo hiểm

xã hội Quận Cẩm Lệ cần phối hợp với chính quyền địa phương và sử dụng

nhiều kênh thông tin khác nhau để nhắc nhở đôn đốc đối tượng tới ký xác

nhận.

Để giảm sự rủi ro trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã

hội hàng tháng, đồng thời đảm bảo chi đúng, chi đủ và chi kịp thời, Bảo hiểm

xã hội quận Cẩm Lệ phải thường xuyên khuyến khích, tuyên truyền các đối

tượng thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nhận tiền thông qua hệ thống ATM.

Thường xuyên rà soát lịch chi trả trên địa bàn Quận Cẩm Lệ. Xây dựng

lịch chi trả cụ thể đến từng đại diện chi trả ở các phường. Tổ chức chi trả

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng xong trước ngày 10 hàng

tháng.

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ nên có kế hoạch chi trả trực

tiếp ít nhất mỗi phường một lần. Thơng qua việc chi trả này có thể kiểm tra,

kiểm sốt các đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Xác minh các thông tin của đối tượng tham gia BHXH thông qua các địa

uphương mà đối tượng cư ngụ để giải quyết đúng đắn các chế độ chính sách.

Tham mưu với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội

Việt Nam thay đổi phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

hàng tháng thông qua đại diện chi trả xã, phường bằng hình thức chi trả thơng

qua hệ thống bưu điện. Vì đối tượng thụ thưởng BHXH, và lượng tiền chi trả

ngày càng tăng. Để đảm bảo chi đúng, chi đủ tiền, và chi kịp cho đối tượng

thụ hưởng BHXH, đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên chi trả chuyên nghiệp,

phương tiện đảm bảo an tồn quỹ.853.1.3 Cải cách hành chính trong kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

Cải cách hành chính là cơng việc bức thiết cần được triển khai thực

hiện trong tiến trình đổi mới đất nước, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị

thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Với mục tiêu cải cách

hành chính của ngành BHXH là làm chuyển biến cơ bản trong quan hệ về thủ

tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT, khắc phục tình trạng gây phiền hà cho

đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát độc lập,

khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu cơng khai, minh

bạch, chống phát sinh tiêu cực trong giải quyết các chế độ chính sách, và

chống lạm dụng quỹ BHXH. Phải tuyên truyền rộng rãi, thông báo, phổ biến

cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị và cá nhân tham gia

BHXH, BHYT, BHTN biết các thủ tục giải quyết các nghiệp vụ, chế độ chính

sách BHXH, BHYT, BHTN phải theo đúng trình tự : Từ khâu kiểm tra tiếp

nhận đến thời gian giao- trả hồ sơ. Phải có sự phân cơng cụ thể trách nhiệm

theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và điều chỉnh kịp thời các vướng mắc trong ngày,

hàng tuần, hàng tháng.

Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách xã hội, chống

mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết chế độ cho người tham

gia BHXH, BHYT, BHTN.

3.1.4 Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong kiểm sốt nội bộ

chi bảo hiểm xã hội

Để thúc đẩy hoạt động BHXH có hiệu quả, thơng tin là một trong

những giải pháp cần phải quan tâm. Mọi hoạt động BHXH muốn diễn ra một

cách liên tục và chính xác đều dựa trên các thông tin của các đối tượng tham

gia BHXH. Nếu khơng có một hệ thống thơng tin chính xác, và cập nhật kịp

thời thì mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không đạt được

như mong muốn. Các thơng tin này vừa mang tính lịch sử, vừa phải lưu trữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×