Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠTĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

1 ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠTĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

35thức thị dân chưa được hình thành hoặc còn thấp. Do vậy, ý thức tham gia bảo

hiểm xã hội chưa cao.

Những thuận lợi, khó khăn trên của nền kinh tế quận Cẩm Lệ đã có tác

động khơng nhỏ đến hoạt động bảo hiểm xã hội. Song nhờ sự quan tâm hỗ trợ

của BHXH thành phố Đà Nẵng, của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận

Cẩm Lệ, cùng với sự phối hợp của các ban ngành đã tăng cuờng công tác

tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đến nhân dân, đến các doanh nghiệp

trên địa bàn quận, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp

nhằm nâng cao ý thức tham gia BHXH của nhân dân, của doanh nghiệp. Hoạt

động BHXH vì thế đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đảm bảo an sinh xã

hội, và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ.

2.1.2.1 Khái quát chung

Song song với việc thành lập quận Cẩm Lệ, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ được thành lập trên cơ sở chia tách từ Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang.

Ngày 22 tháng 9 năm 2005 Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ được thành lập

theo quyết định số 2533/QĐ-BHXH của tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố

Đà Nẵng. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ đã có những bước tiến vững chắc, khơng ngừng củng cố về tổ chức, tiếp

tục duy trì các hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh

vực quản lý thu, chi và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, góp phần quan

trọng trong sự phát triển đi lên bền vững của quận Cẩm Lệ.

Với sự nổ lực phấn đấu trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ đã khẳng định được vai trò là cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện chính

sách an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao

động, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.36Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ thật sự quan tâm

chỉ đạo trong việc khiển khai công tác thu BHXH, BHYT theo đúng quy định

của pháp luật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu do BHXH thành phố

giao. Tăng cường công tác phát triển thu khối ngồi quốc doanh.Vì thế, số

đơn vị tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển số đơn

vị tham gia BHXH, BHYT, là số lao động tham gia BHXH, BHYT, và số thu

BHXH, BHYT cũng tăng theo. Công tác thu BHXH, BHYT, đóng vai trò hết

sức quan trọng, vì đây là điều kiện tiên quyết để chi trả đầy đủ, kịp thời các

chế độ cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, đảm bảo đúng nguyên tắc

luật BHXH quy định. Tổng số đã thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2007 đến

năm 2011 là 194,74 tỷ. Tổng số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ quản lý đến nay là 2.781

đối tượng.

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN

Năm

Chỉ tiêu

Số đơn vị

Số lao động

Số thu BHXH

bắt buộcNăm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011132

4.704170

10.188197

10.320258

26.150316

37.34610.382.00019.426.25126.181.38836.350.20947.075.7901.797.0003.706.2534.927.28013.716.07721.600.429002.244.4252.950.4124.391.579(ĐVT: 1.000đ)Số thu BHYT

bắt buộc

(ĐVT: 1.000đ)Số thu BHTN

(ĐVT:1.000đ)(Nguồn: Bộ phận thu- Bảo hiểm xã hôi quận Cẩm Lệ)2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ37Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội

thành phố Đà Nẵng. Bảo hiểm xã hội quận Cẩm lệ có chức năng giúp giám

đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức, thực hiện chế độ chính sách

BHXH, BHYT; quản lý thu-chi quỹ BXH, quỹ BHYT trên địa bàn quận Cẩm

Lệ theo phân cấp quản lý của bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.

Bảo hiểm xã hội Quận Cẩm Lệ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của

giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và chịu sự quản lý hành chính

nhà nước của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ. Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

có nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kế

hoạch phát triển bảo hiểm xã hội quận dài hạn, ngắn hạn và chương trình

cơng tác hàng năm. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.

- Quản lý thu-chi quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế đối với các tổ

chức và cá nhân theo phân cấp. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Ký hợp đồng với tổ chức, cá

nhân làm đại lý do uỷ ban nhân dân phường giới thiệu và bảo lãnh để thực

hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các phường theo chỉ

đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Quản lý và sử dụng

các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

- Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện,

tiêu chuẩn chun mơn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng

và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người

có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã

hội ở Quận, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế38để giải quyết các vấn đề có liên quan việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan

nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc

thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.1.2.3 Tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội

thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận

Cẩm Lệ tuân thủ nguyên tắc chế độ một thủ trưởng. Việc tổ chức này đã giúp

cho Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ hoạt động ổn định trong thời gian qua.

Với mô hình tổ chức bộ máy gồm ban lãnh đạo và 7 bộ phận như hiện

nay, toàn bộ hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ được thực hiện

xuyên suốt. Các mảng hoạt động không bị chồng chéo hoặc bỏ trống, các

chức năng được phân chia tách bạch, bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các

bộ phận. Vì vậy, tạo khả năng kiểm tra, kiểm soát lẫn nhằm ngăn ngừa những

hành vi gian lận và sai sót. Nhiệm vụ, và chức năng của từng bộ phận được

quy định như sau:

- Ban lãnh đạo: gồm giám đốc, và 1 phó giám đốc.

-Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ. Giám đốc trực tiếp điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị, giữ vai trò

trung tâm đồn kết trong đơn vị, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng,

Nhà nước và ngành cấp trên, thực hiện việc phát huy dân chủ nội bộ trong

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động và sinh hoạt của đơn

vị.

-Phó giám đốc: Được giám đốc phân công phụ trách quản lý và điều

hành về mặt chuyên môn của một số bộ phận, và chịu trách trách nhiệm trước

giám đốc những nội dung công việc, nhiệm vụ công tác được phân công.39- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ tham gia

BHXH, BHYT, BHTN; hồ sơ cấp, sửa đổi và bổ sung sổ BHXH; hồ sơ giải

quyết chế độ BHXH; hồ sơ giám định y tế, hồ sơ cấp và sửa đổi thẻ BHYT.

- Bộ phận Thu: Quản lý và thu BHXH, BHYT, BHTN; thu BHYT tự

nguyện; thu BHXH tự nguyện.

- Bộ phận chế độ chính sách: Giải quyết các chế độ chính sách bảo

hiểm xã hội; quản lý và theo dõi các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo

hiểm xã hội hàng tháng.

- Bộ phận sổ, thẻ: Quản lý và cấp sổ BHXH cho đối tượng tham gia

BHXH, BHYT, BHTN; cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia BHYT; quản

lý và in tờ rời BHXH hàng năm cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

- Bộ phận giám định y tế: Kiểm tra việc áp giá thuốc và các dịch vụ kỹ

thuật y tế của trung tâm y tế theo đúng danh mục quy định.

- Bộ phận kế tốn: Có chức năng giúp giám đốc quản lý các mặt cơng

tác tài chính, hạch tốn kế toán, kế hoạch và thống kê đảm bảo cho mọi hoạt

động và sự phát triển của đơn vị.

- Bộ Phận văn thư, Thủ quỹ: có chức năng lưu trữ công văn đến, công

văn đi. Giúp giám đốc soạn thảo văn bản của đơn vị.

Mỗi bộ phận có một chức năng riêng, độc lập nhưng lại kiểm soát lẫn

nhau. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, kiểm soát hồ sơ đơn vị gửi BHXH.

Bộ phận thu kiểm soát lương đóng BHXH. Bộ phận sổ thẻ kiểm sốt nhập dữ

liệu của bộ phận thu. Bộ phận CĐCS kiểm tra, kiểm sốt, duyệt chi chế độ

BHXH.BỘ PHẬN

TIẾP

NHẬN HỒ

BỘ PHẬN

CHẾ ĐỘ

CHÍNH

SÁCHQuan hệ chức năng:Quan hệ chỉ đạo :BỘ PHẬN

THU

BHXH.

BHYTBỘ PHẬN

SỔ THẺBỘ PHẬN

GIÁM

ĐỊNH Y TẾBỘ PHẬN

VĂN THƯ,

THỦ QUỸ* Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cẩm LệSơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy của cơ quan BHXH Quận Cẩm LệBỘ PHẬN

KẾ TỐNPHĨ GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC40412.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ2.2.1 Hệ thống chứng từ, sổ kế toán

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố

Đà Nẵng đang áp dụng hệ thống kế toán theo quyết định số 51/2007/QĐ-BTC

ban hành ngày 22/06/2007 của bộ tài chính. Bảo hiểm xa hội quận Cẩm Lệ

đang sử dụng phần mềm kế toán do Bảo hiểm xã hội Việt Nam trang bị thống

nhất trong hệ thống BHXH. Việc ứng dụng tin học trong cơng tác kế tốn đã

giúp cho cơng việc kế toán ngày càng tốt hơn, tăng cường kiểm soát các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mọi chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị

BHXH phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo

quy định của luật kế toán và nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004

của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kế

toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có

liên quan đến chứng từ kế toán.

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH

gồm:

- Chứng từ kế toán ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC;

- Chứng từ kế toán đặc thù ban hành theo quyết định số 51/2007/QĐBTC ;

- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác ( các mẫu

và hướng dẫn phương pháp lập chứng từ được áp dụng theo quy định tại các

văn bản pháp luật khác).

- Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của đơn vị

BHXH đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ chỉ lập một lần cho một

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Các chứng từ kế toán được lập bằng

máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định và tính pháp lý cho chứng từ kế42tốn. Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế tốn phải

có định khoản kế tốn. Mọi chứng từ kế tốn phải có đủ chữ ký theo chức

danh quy định trên chứng từ mới có gía trị thực hiện. Chứng từ kế tốn phải

có nội dung rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

sinh. Các chứng từ kế tốn do đơn vị lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều

phải tập trung vào bộ phận kế toán đơn vị, bộ phận kế tốn phải kiểm tra xác

minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế

toán.

Chứng từ kế toán sử dụng trong chi chế độ BHXH:

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ( mẫu C65-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu C66 aHD)

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt (mẫu

C66 b-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị huởng chế độ thai sản ( mẫu C67 a

- HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản được duyệt (

mẫu C67 b - HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

ốm đau ( mẫu C68 a-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

ốm đau được duyệt ( mẫu C68 b-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

thai sản ( mẫu C69 a-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

thai sản được duyệt ( mẫu C69 b-HD)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠTĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×