Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

5thời cung cấp những thơng tin đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động của

một tổ chức trên cơ sở dựa vào các quy định của nhà nước để xem xét, đánh

giá quá trình hoạt động của tổ chức đó.

Kiểm sốt nội bộ sẽ là một hoạt động hữu hiệu khi nó là một chức

năng, nhiệm vụ khơng tách rời trong hoạt động của tổ chức. Do đó, cần phải

xác định mối liên hệ, nhiệm vụ và cách thức thực hiện kiểm sốt nội bộ của

người có trách nhiệm để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

1.1.2 Khái niệm về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập

cho người lao động khi họ mất, hoặc giảm sức lao động hoặc bị ốm đau, thai

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất

đảm bảo cho họ có cuộc sống ổn định cũng như an sinh xã hội. Điều này được

thực hiện trên cơ sở quỹ tài chính đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm

xã hội, có sự bảo hộ của nhà nước theo pháp luật thể hiện bản chất chế độ xã

hội.

Bảo hiểm xã hội là một chế độ pháp định bảo hộ người lao động, thông

qua thực hiện các khoản chi dựa trên nguồn tài chính được huy động từ sự

đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động, sự tài trợ của nhà nước

nhằm trợ cấp vật chất cho người được bảo hiểm và gia đình họ trong trường

hợp bị giảm và mất thu nhập do gặp các rủi ro ốm đau, thai sản, tai nạn lao

động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong theo quy định của

pháp luật.

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn trong hệ thống

chính sách xã hội của mỗi quốc gia. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của bảo

hiểm xã hội là một tất yếu khách quan.61.1.3 Khái niệm về chi bảo hiểm xã hội

Chi bảo hiểm xã hội thể hiện các quan hệ hình thành trong quá trình

phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định

đời sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Chi bảo

hiểm xã hội bao gồm các khoản chi cho các đối tượng thuộc diện được hưởng

các chế độ bảo hiểm xã hội như : hưu trí, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sứcphục hồi sức khỏe sau ốm đau, hoặc sau thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề

nghề nghiệp, tử tuất. Chi bảo hiểm xã hội có hai q trình: q trình phân

phối và quá trình sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Quá trình phân phối là quá

trình phân phối quỹ bảo hiểm xã hội để đưa vào sử dụng. Q trình phân phối

lại quỹ bảo hiểm xã hội góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn xã hội

về kinh tế cho mọi thành viên trong xã hội có tham gia bảo hiểm xã hội trước

những trắc trở, rủi ro. Quá trình chi quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo

đúng các chế độ bảo hiểm xã hội được nhà nước quy định. Chi bảo hiểm xã

hội là quá trình thực hiện các biện pháp phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm

xã hội theo đúng pháp luật nhà nước quy định.

1.1.4 Khái niệm về kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội là quá trình thực hiện các hoạt

động trong nội bộ về vấn đề chi bảo hiểm xã hội, nhằm xác định đúng chức

năng trách nhiệm và nhiệm vụ của tổ chức bảo hiểm xã hội. Thực chất của

hoạt động kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội là sự tích hợp một loạt các

hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy, thể chế, chính sách, và

nổ lực của mọi thành viên trong tổ chức bảo hiểm xã hội để đảm bảo tổ chức

đó hoạt động có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra một cách hợp lý trong quá

trình hoạt động bảo hiểm xã hội. Có thể hiểu đơn giản hệ thống kiểm soát nội

bộ chi bảo hiểm xã hội là hệ thống của tất cả những gì mà tổ chức bảo hiểm7xã hội cần thực hiện để có được những điều mong muốn và tránh những điều

muốn tránh.

Kiểm soát nội bộ đối với chi bảo hiểm xã hội là thực hiện các chức

năng, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm trong hệ thống bảo hiểm

xã hội theo đúng pháp luật nhà nước quy định. Đó là những vấn đề thuộc về

trách nhiệm mà thuộc quyền quản lý của tổ chức bảo hiểm xã hội đó trước cơ

quan cấp trên về những vấn đề thuộc quyền hạn đã được phân cấp trong hệ

thống bảo hiểm xã hội. Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội đối với các đối

tượng bao gồm hai nội dung thu và chi trên cơ sở cân đối thu chi đúng chế độ

Nhà nước qui định gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan ở đó thực hiện

các biện pháp nhằm đảm bảo các khoản chi đúng qui định.

Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội luôn gắn liền với sự tác động với

mơi trường bên ngồi mà quản lý dựa trên chức năng quyền hạn được phân

cấp thông qua các công cụ như chính sách, quyết định, đường lối để đảm bảo

quyền lợi của người lao động.

1.2 VAI TRÒ, MỤC TIÊU KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI1.2.1 Vai trò kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội

- Kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội có vai trò ý nghĩa lớn trong việc

đảm bảo an tồn quỹ bảo hiểm xã hội, khơng để thất thốt, khơng bị lãng phí;

là một trong những nhân tố quyết định đến sự ổn định vững chắc quỹ bảo

hiểm xã hội.

- Thơng qua kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội, quyền lợi của đối

tượng tham gia được đảm bảo và thực hiện một cách hợp lý theo đúng chính

sách pháp luật của nhà nước, khơng bị thiệt thòi.

- Khoản chi bảo hiểm xã hội được đúng theo qui định và kịp thời, nhằm

giải quyết khó khăn cho những đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội, từ đó

góp phần đảm bảo an sinh xã hội.8- Thể hiện quyền lợi giữa những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,

và không tham gia bảo hiểm xã hội. Thông qua kiểm sốt nội bộ có thể biết

được chi bảo hiểm xã hội như thế nào, chi cho ai, tránh việc gây thất thốt và

lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

-Thơng qua kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội, các khoản chi sẽ

được chi đúng qui định, góp phần tạo niềm tin cho đối tượng tham gia và thụ

hưởng bảo hiểm xã hội, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội thể hiện đúng chính

sách của Đảng và nhà nước quy định về lĩnh vực này.

- Thực hiện tốt kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội giúp cơ quan bảo

hiểm xã hội thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời góp

phần thực hiện chính sách đảm bảo cơng bằng, mục tiêu ổn định đời sống và

chăm sóc sức khỏe cho người tham gia BHXH, BHYT.

- Thơng qua kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội thể hiện bản chất tốt

đẹp của nhà nước. Là chính sách liên quan đến con người về tài chính, nếu chi

tốt thì cơng tác bảo hiểm xã hội ngày càng phát triển, ngày càng tốt đẹp, góp

phần đảm bảo an sinh xã hội.

1.2.2 Mục tiêu kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội là một hệ thống các chính sách,

các biện pháp kiểm sốt và thủ tục kiểm soát được xây dựng để thực hiện mục

tiêu:

+ Phân tích, đánh giá, so sánh các khoản thu, chi bảo hiểm xã hội có

thực hiện đúng chế độ qui định hay khơng, từ đó đưa ra biện pháp uốn nắn,

sửa chữa.

+ Sự hữu hiệu và hiệu quả trong hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội: các

hoạt động thu chi quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm soát chặt chẽ giúp nâng cao

tính hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội. Việc thu, chiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×