Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là bộ Luật lao động để nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là bộ Luật lao động để nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

83

trong cơng ty phải thực hiện tốt, bên cạnh đó công ty cần thành lập một đội

thanh tra, giám sát tác phong, tuân thủ kỷ luật lao động.

Nâng cao kiến thức pháp luật Cơng đồn, Luật BHXN, BH Y tế, BH

thất nghiệp, các quy định, quy chế, nội quy của cơng ty, các quy định pháp

luật có liên quan đến người lao động…. Để biện pháp này phát huy hiệu quả

và tác dụng, công ty cần thực hiện các bài kiểm tra đối với nhân viên của

mình, cụ thể: Khi nhân viên mới được tuyển dụng, công ty cho phép trong

thời gian 3 ngày sẽ đọc hết tất cả những nội dung trên và thực hiện bài kiểm

tra lần thứ nhất, từ 5 điểm trở lên thì sẽ đạt, nếu khơng qua thì phải thực hiện

kiểm tra lại. Nếu kiểm tra q 3 lần thì cơng ty sẽ khơng ký hợp đồng tiếp

theo. Sau khi nhân viên mới này kết thúc thời gian thử việc thì tiến hành làm

bài kiểm tra lần thứ hai, từ 8 điểm trở lên thì sẽ đạt và đây được xem như một

trong những điều kiện người lao động được ký hợp đồng chính thức. Lưu ý,

đối với những lao động gián tiếp thì mức độ yêu cầu sẽ thấp hơn nên chỉ cần

kiểm tra một lần, đạt điểm 5 thì sẽ đạt. Có như vậy, DN mới góp phần cung

cấp cho những nhân viên mới này những nhận thức đúng ngay từ ban đầu về

hình ảnh cơng ty, về văn hóa doanh nghiệp, tác phong, kỷ luật, mối quan hệ…

để tạo niềm tin và lòng nhiệt huyết cho họ thực hiện tốt cơng việc.

Thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật lao động, an toàn lao động và chế độ

làm việc, nghỉ ngơi hợp lý bằng việc đưa ra các nội quy, quy định về an toàn

lao động và làm việc, nghỉ ngơi một cách cụ thể, yêu cầu người lao động thực

hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trên. Theo dõi chặt chẽ hơn q

trình lao động của mỗi cơng nhân viên nhằm khen thưởng kịp thời đối với

những người gương mẫu về kỷ luật lao động và phê bình, phạt những người

khơng chấp hành.

Tạo ra các phong trào thi đua và thực hiện hiệu quả cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làm tốt cuộc vận84

động này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ cơng nhân viên trong

cơng ty hiện nay, kích thích họ làm việc tốt hơn bởi Bác Hồ ln là một tấm

gương sáng về đạo đức, tác phong làm việc…

Bên cạnh đó, là một cơng ty sữa thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

được đặt lên hàng đầu. Để cho sản phẩm sữa của mình ln là “Sữa sạch” thì

cơng ty ngồi việc áp dụng các quy trình nghiêm ngặt như hiện nay thì cần chú

ý đến việc giáo dục ý thức cho người lao động, tổ chức các khóa học về vệ

sinh, an tồn thực phẩm cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động trực

tiếp và luôn nêu cao tinh thần bảo vệ an toàn thực phẩm.

3.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy

a. Hồn thiện cơng tác tiền lương

Nhìn chung cơng tác tiền lương tại công ty được thực hiện khá tốt

nhưng vẫn còn những hạn chế về chế độ lương, tính ổn định trong việc trả

lương…. Muốn khuyến khích và duy trì người lao động có trình độ, có tâm

huyết với nghề, làm việc trung thành hơn thì cơng ty cần có những chính

sách, biện pháp giải quyết tình trạng trên một cách thỏa đáng nhằm tạo động

lực cho người lao động, khuyến khích họ hăng say với cơng việc. Để làm

được điều đó, cơng ty cần phải:

Thứ nhất, hồn thiện cơ cấu tiền lương trong doanh nghiệp, cần quan

tâm đến cơ cấu thu nhập giữa tiền lương cơ bản – thưởng – phúc lợi. Bên

cạnh đó, trả lương phải dựa theo giá trị của cơng việc mang tính khách quan

và có cơ sở khoa học nhất, các công việc trong DN được phân tích, so sánh về

các u cầu cơng việc như kỹ năng, trách nhiệm, sự cố gắng khi thực hiện

công việc, điều kiện làm việc… Cơ sở để xác định giá trị của công việc là

mức độ phức tạp của công việc và điều kiện làm việc.

Công tác trên sẽ giúp công ty đảm bảo mức lương ổn định, khơng mang

tính bấp bênh cho đội ngũ lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp trong85

thời gian qua. Qua đó, sẽ tạo ra sự tin tưởng cho người lao động về công ty. Tuy

nhiên, công ty cũng cần chú ý đến mức lương của mình phải ln là mức lương

cạnh tranh, có khả năng thu hút và giữ nhân viên giỏi…

Cụ thể là công ty phải xác định quỹ tiền lương theo khối lượng công

việc của bộ phận lao động trực tiếp và tiền lương của bộ phận lao động gián

tiếp. Cơng ty cần phải tính tốn đến định mức lao động một cách cụ thể và

biên chế số lượng cụ thể cho các đơn vị, bộ phận.

Thứ hai, có kế hoạch tăng lương một cách rõ ràng, minh bạch, tạo động

lực thúc đẩy nhân viên làm việc và học hỏi nhiều hơn. Điều chỉnh hệ số lương

cho từng chức danh theo cả ba chiều: công việc; yêu cầu năng lực và kết quả làm

việc. DN cần xây dựng hệ thống bậc lương cụ thể dựa trên thâm niêm phục vụ

và trình độ lành nghề… Lưu ý, số lượng bậc lương cần phải làm đúng theo quy

định của Nhà nước.

Có kế hoạch tăng lương minh bạch rất cần thiết đối với việc hăng say làm

việc của người lao động, chính vì vậy cơng ty cần phải có lộ trình tăng lương và

những điều kiện cần thiết mà người lao động cần phải thực hiện để đạt được. Cụ

thể, hiện nay khi người lao động ký hợp đồng với cơng ty sẽ biết được mức

lương mình nhận là bao nhiêu trong thời gian thử việc và tập sự, tuy nhiên công

ty nên minh bạch hơn nữa về vấn đề này, cụ thể ngoài việc cho người lao động

biết mức lương thử việc, tập sự thì cho họ thấy lộ trình tăng lương với các mức

lương mà cơng ty đang áp dụng.

Thứ ba, hàng năm xét thưởng các danh hiệu thi đua cho những người

thực sự tiêu biểu, căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động, thưởng cuối

năm, thưởng hoàn thành vượt kế hoạch. Chú trọng hơn nữa trong việc xét

thưởng cho những người có sáng kiến trong quản lý và giải pháp kỹ thuật

được áp dụng có hiệu quả.

b. Xây dựng văn hóa cơng ty86

Tạo ra một mơi trường văn hóa có mơi trường làm việc thân thiện,

chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tích cực làm việc và khuyến

khích học tập nâng cao trình độ NNL.

Đề tài nghiên cứu cấp bộ về văn hóa doanh nghiệp đã tìm ra: “Phong

cách quản lý của chủ doanh nghiệp là nhân tố có tác động quan trọng nhất

trong việc hình thành giá trị văn hóa doanh nghiệp. Tiếp theo là tầm nhìn và

tư duy chiến lược của chủ doanh nghiệp” .

Để xây dựng được văn hóa như trên thì:

Bản thân hội đồng quản trị, ban giám đốc và cấp quản lý công ty cổ

phần sữa TH phải ln hòa động, quan tâm đến nhân viên và ln là tấm

gương sáng về tinh thần ham học hỏi, cầu thị, phong cách quản lý khuyến

khích học tập và phát triển của chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc

công ty sẽ tác động mạnh nhất đến văn hóa này;

Tổng giám đốc cần đưa ra được tầm nhìn và tư duy chiến lược phát

triển doanh nghiệp, cần làm cho tất cả các thành viên trong tổ chức từ cán bộ

quản lý, người giám sát, nhân viên, công nhân hiểu và cam kết thực hiện tốt

mục tiêu chiến lược của tổ chức;

Cần bố trí cơng việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng của nhân

viên. Phân công rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người trong công

việc sẽ giúp tăng cường sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý;

Xây dựng tinh thần làm việc nhóm, trong đó mọi người làm việc hợp

tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tính năng

động, sáng tạo của cá nhân và tập thể nhân viên. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa

các bộ phận, sự hòa hợp giữa nhân viên sẽ giúp nâng cao năng suất làm việc

của công ty;

Tạo ra một mơi trường giao tiếp cởi mở trong các nhóm làm việc, trong

doanh nghiệp. Đề ra các nguyên tắc không chỉ trích, khơng phê phán hay áp87

đặt cá nhân vào cơng việc…Tổng giám đốc công ty và giám đốc các bộ phận

cũng như cán bộ quản lý trong công ty cần là tấm gương trong việc chia sẻ

thông tin, tin tưởng người khác và cần đảm bảo quá trình trao đổi thơng tin

diễn ra thơng suốt,…

Tạo ra văn hóa hiếu học thơng qua có chính sách đào tạo đào tạo phát

triển NNL, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển và hỗ trợ chi

phí học tập cho những nhân viên có kết quả học tập khá giỏi…

c. Xây dựng chính sách thăng tiến hợp lý

Thăng tiến hợp lý là một trong những giải pháp quan trọng để người lao

động nhận thấy những đóng góp, nỗ lực của họ đều được công ty ghi nhận và

đánh giá cao. Điều này sẽ góp phần tạo động lực cho người lao động làm việc

hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có một chính sách thăng tiến rõ

ràng, còn mang tính cá nhân và cảm tính nên chưa cơng cụ nên chưa mang lại

hiệu quả cao. Chính vì vậy, trong thời gian tới cơng ty cần xây dựng chính

sách thăng tiến rõ ràng, chính sách thăng tiến nên vạch ra những nấc thang, vị

trí kế tiếp và kèm theo đó là những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để cho nhân

viên trong công ty biết và cố gắng để đạt được, như vậy sẽ phát huy được hiệu

quả của công cụ này.

Cần lưu ý, khi nhân viên đạt được thành tích xuất sắc trong cơng việc

hay trong nỗ lực học tập có thể xem xét đến việc bổ nhiệm vượt bậc, bổ

nhiệm trước thời hạn. Như vậy, sẽ khuyến khích tinh thần hăng say làm việc

và cống hiến của đội ngũ nguồn nhân lực.

d. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tạo ra một sân chơi lành

mạnh, bổ ích và lý thú cho đội ngũ nhân viên; khích lệ tinh thần hăng say làm

việc và sự gắn kết của đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu

chương 2 cho thấy các hoạt động này tại công ty còn hạn chế. Chính vì vậy,

cơng ty cần phải tăng cường các hoạt động này nhiều hơn. Cụ thể cơng ty cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là bộ Luật lao động để nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×