Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quan điểm của Ferederick Herzberg thì cho rằng hành vi con người được thúc đẩy bởi nhu cầu cấp thấp và nhu cầu cấp cao thuộc hai nhóm là nhân tố duy trì và nhân tố động viên: yếu tố duy trì là những nhu cầu bậc thấp của con người và là những yếu tố tạo ra

Quan điểm của Ferederick Herzberg thì cho rằng hành vi con người được thúc đẩy bởi nhu cầu cấp thấp và nhu cầu cấp cao thuộc hai nhóm là nhân tố duy trì và nhân tố động viên: yếu tố duy trì là những nhu cầu bậc thấp của con người và là những yếu tố tạo ra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm của Ferederick Herzberg thì cho rằng hành vi con người được thúc đẩy bởi nhu cầu cấp thấp và nhu cầu cấp cao thuộc hai nhóm là nhân tố duy trì và nhân tố động viên: yếu tố duy trì là những nhu cầu bậc thấp của con người và là những yếu tố tạo ra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×