Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4

Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển Cơng ty...................................42

2.1.2. Cơ cấu tổ chức Cơng ty.................................................................43

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2009–2011.......46

2.1.4. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến quản trị chuỗi

cung ứng tại Công ty................................................................................48

2.2. CẤU TRÚC CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY..............................55

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI............................................56

2.3.1. Dịch vụ khách hàng.......................................................................56

2.3.2. Hệ thống thông tin.........................................................................62

2.3.3. Hoạt động kho bãi, dự trữ..............................................................65

2.3.4. Hoạt động vận tải...........................................................................70

2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI...................74

2.4.1. Ưu điểm.........................................................................................74

2.4.2. Nhược điểm...................................................................................75

2.4.3. Nguyên nhân..................................................................................75

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..............................................................................76

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠNG NGHIỆP HÀNG HẢI..............77

3.1. CÁC CĂN CỨ NHẰM HỒN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG

ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI..77

3.1.1. Xu hướng hoạt động của quản trị chuỗi cung ứng.........................77

3.1.2. Mục tiêu Công ty...........................................................................78

3.1.3. Mục tiêu quản trị chuỗi cung ứng..................................................80

3.1.4. Mục tiêu cạnh tranh.......................................................................813.2. HỒN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CƠNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ CƠNG NGHIỆP HÀNG HẢI............................................81

3.2.1. Hồn thiện hệ thống quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần

Dịch vụ cơng nghiệp Hàng hải................................................................82

3.2.2. Hồn thiện kênh thông tin giữa các bộ phận, phục vụ công tác điều

hành, tác nghiệp.......................................................................................82

3.2.3. Xây dựng chương trình quản lý quan hệ khách hàng hợp lý, tăng

cường công tác dịch vụ khách hàng.........................................................84

3.2.4. Tổ chức lại công tác vận tải...........................................................86

3.2.5. Bố trí ca làm việc hợp lý nhằm khai thác tối đa năng lực của kho

bãi cũng như năng lực vận tải của Công ty..............................................90

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..............................................................................91

KẾT LUẬN....................................................................................................92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu

bảng

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3Tên bảng

Khác nhau giữa quản trị logictics và quản trị chuỗi

cung ứng

So sánh các hình thức vận tải

Kết quả hoạt động sản xuất kinh từ năm 2009-2011

Cơ cấu lao động

Tình hình nguồn vốn của Cơng ty từ năm 2009-2011

Doanh thu từ dịch vụ khách hàng

Diện tích và sức chứa kho dự trữ

Lộ trình-chi phí vận chuyển năm 2011

Sản lượng đất đèn nhập khẩu từ Trung Quốc năm

2009 – 2011

So sánh các hình thức vận tải

Cơ cấu sản lượng bình khí theo hình thức vận tải giai

đoạn năm 2009-2011

Tập hợp chi phí theo hình thức mặt hàng khí cơng

nghiệp trong năm 2011

Dự kiến các chỉ tiêu cơ bản năm 2012

Tập hợp chi phí vận tải đối với phương tiện đầu tư

Dự kiến nhu cầu phương tiện vận tảiTrang

17

38

47

50

54

61

66

67

69

71

72

73

79

88

89DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Số hiệu

hình

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8Tên hình vẽ, đồ thị

Chuỗi cung ứng điển hình

Các hoạt động trong một chuỗi cung ứng

Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Doanh thu và lợi nhuận của Cơng ty từ năm

2009-2011

Quy trình sản xuất khí Oxy

Cấu trúc chuỗi cung ứng hàng hóa

Doanh thu từ dịch vụ khách hàng

Mơ hình đường vận động của hàng hóa

Sơ đồ tổng quan chuỗi cung ứng của Công ty

Cơ cấu sản lượng bình khí theo hình thức vận tảiTrang

13

20

27

44

48

49

56

61

62

64

72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×