Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ vào các chứng từ phát sinh chi phí, kế toán ghi vào sổ chi phí SXC. Cuối tháng, tổng hợp số liệu từ sổ chi phí SXC theo tổng sổ. Sau đó tiến hành phân bổ theo tiêu thức là doanh thu.

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh chi phí, kế toán ghi vào sổ chi phí SXC. Cuối tháng, tổng hợp số liệu từ sổ chi phí SXC theo tổng sổ. Sau đó tiến hành phân bổ theo tiêu thức là doanh thu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

40- Ti: Tiêu chuẩn phân bổ của hoạt động kinh doanh i (doanh thu phát sinh của

hoạt động kinh doanh i)

- ∑Ti: Tổng tiêu chuẩn phân bổ (doanh thu phát sinh của tất cả các hoạt

động)

- Ci: Phần chi phí phân bổ cho hoạt động kinh doanh i

- C: Tổng chi phí SXC cần phân bổ.

Theo cơng thức đó, kế tốn tính được chi phí SXC cho từng hoạt động kinh

doanh, tiến hành thực hiện bút toán phân bổ chi phí SXC trên nhật ký chung và sổ

chi tiết của tài khoản “Chi phí SXC cho từng hoạt động” và kết chuyển sang tài

khoản “Chi phí SXKD dở dang ”. Lên sổ cái các tài khoản này.

Bảng 2.9 : Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung. ( Phụ lục số 5)Bảng 2.10 : Sổ cái TK chi phí sản xuất chung.

SƠ CÁI

THÁNG 12 NĂM 2011SỐ

HIỆUTên tài khoản: Chi phí SXC

CHỨNG TỪ

NGÀY

GHI SỔSỐDIỄN GIẢINGÀY18/12/2011HD20/12/2011

31/12/2011HD

THSỐ TIỀNTK

ĐỐI

ỨngSỐ DƯ ĐẦU KÌNỢ18/12/2011Tiền nước tháng 1233120/12/2011

31/12/2011Tiền điện tháng 12

Xuất kho dầu diezen chạy máy phát331

152--627

87,50

0,430

105,40

0,000

4,204131/12/2011TH31/12/2011Trích lương các BP phụ thuộc33431/12/2011TH31/12/2011Trích theo lương các BP phụ thuộc3380,000

35,00

0,500

5,25

0,07531/12/2011PB31/12/2011Phân bổ khấu hao TSCĐ214329,877,00031/12/2011PB31/12/2011Phân bổ CP SXC vào nhà hàng154131/12/2011PB31/12/2011Phân bổ CP SXC vào buồng phòng154231/12/2011PB31/12/2011Phân bổ CP SXC vào dịch vụ khác1543

607,228,

173CỘNG SỐ PHÁT SINH316.30

6.493

264.4

93.529

26,42

8,151

607,

228,173-SỐ DƯ CUỐI KÌCăn cứ vào chi phí tổng hợp trong tháng, kế tốn lập bảng tổng hợp chi phí

và đây cũng chính là giá thành dịch vụ trong tháng.Bảng 2.11: Bảng tổng hợp chi phí thực hiện dịch vụ

STT Khoản mục chi phí

1

Chi phí NVLTT

2

Chi phí NCTT

3

Chi phí SXC

Tổng cộngNhà hàng

594,018,000

52,325,000

316,306,493

962,649,493Lưu trú

85,525,000

32,775,000

264,493,529

382,793,529Dịch vụ khác

0

0

26,428,151

26,428,1512.2.2.3. Kế tốn tập hợp chi phí hoạt động kinh doanh thương mại.

Tại Công ty, hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động đi kèm với dịch

vụ, hàng hoá chủ yếu là rượu, bia, đồ uống, thuốc lá, bánh kẹo, đồ lưu niệm các

loại. Cả bộ phận nhà hàng và buồng phòng đều bán. Nhưng chủ yếu 90% là nhà

hàng, tập trung các mặt hàng chủ đạo là bia và nước ngọt.-42Chi phí kinh doanh thương mại chủ yếu là giá mua vào. Hàng ngày, căn cứ

trên phiếu nhập kho hàng hoá, kế toán theo dõi phát sinh tăng trên TK“ Giá mua

hàng hố ”. Còn với phát sinh giảm, căn cứ trên bill bán hàng của các bộ phận kế

toán kho hàng hoá NVL theo dõi nhật ký bán hàng. Cuối tháng lên bảng tổng hợp

chi tiết hàng hoá, kiểm tra đối chiếu với kho hàng, kế toán chốt được số liệu hàng

hoá xuất bán trong kỳ. Kế toán hàng hoá thực hiện bút toán kết chuyển thẳng tồn

bộ giá trị hàng hố đã xuất bán trong kỳ sang TK “ Giá vốn hàng bán” để xác định

giá vốn hàng bán cho từng loại hoạt động kinh doanh.

Bảng 2.12 : Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa ( Phụ lục số 6)

a. Kế toán giá vốn hàng bán: Tại Công ty giá vốn hàng bán được thực hiện tập

hợp vào cuối tháng.

Căn cứ trên tài khoản “Chi phí SXKD dở dang ” đã được tập hợp trong kỳ từ

các chi phí NVLTT, NCTT, SXC của từng hoạt động kinh doanh như buồng phòng,

ăn uống, khác và hàng hóa xuất cho các bộ phận. Kế tốn thực hiện bút toán kết

chuyển sang tài khoản “ Giá vốn hàng bán”

Bảng 2.13 : Sổ cái tài khoản Giá vốn hàng bán tại Công ty.

SỔ CÁI

THÁNG 12 NĂM 2011

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bánNGÀY

GHI SỔCHỨNG TỪ

SỐNGÀYDIỄN GIẢISỐ HIỆU

TK

ĐỐI

ỨngSỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/12/2011KC31/12/201131/12/2011KC31/12/2011K/c TK156 nhà hàng sang TK 632

Kết chuyển TK 1541 sang TK 632632SỐ TIỀN

NỢ--156247,500,7501541962,649,49343K/c TK156 buồng phòng sang

TK63215600/01/00Kết chuyển TK 1542 sang TK 6321542KC31/12/2011Kết chuyển TK 156 sang TK 632156KC31/12/2011154331/12/2011KC31/12/201131/12/2011KC31/12/2011Kết chuyển TK 1543 sang TK 632

Kết chuyển chi phí mua vé máy bay

trong tháng

KẾT CHUYỂN GIÁ VỐN NHÀ

HÀNG31/12/2011KC31/12/201131/12/2011KC31/12/201131/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011KC31/12/2011KCKẾT CHUYỂN GIÁ VỐN BUỒNG

PHÒNG

KẾT CHUYỂN GIÁ VỐN DỊCH

VỤ KHÁC42,7

50,000

382,7

93,529

15,3

90,000

26,428

,151

185,00

0,0001121

91111,210,150,243

425,54

3,529

226,81

8,1519112

9113CỘNG SỐ PHÁT SINH1,862,511,92

31,862,511,923SỐ DƯ CUỐI KỲ--Quy trình tập hợp giá vốn hàng bán tại Công ty được thể hiện qua sơ đồ

sau:

Sơ đồ số 2.5 : Sơ đồ tập hợp giá vốn hàng bán tại Cơng ty.Chi phí ngun vật

liệu trực tiếpChi phí nhân cơng

trực tiếpChi phí sản xuất

chungGiá trị hàng hóa xuất

bán trong kìChi phí sản xuất

kinh doanh dỡ dangGIÁ VỐN

HÀNG BÁN

( chi tiết cho

từng hoạt động

kinh doanh)44b. Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Kế tốn chi phí bán hàng: chi phí bán hàng ở Cơng ty có đặc điểm là khơng

tách riêng cho từng hoạt động kinh doanh, chủ yếu gồm: chi phí in băng rơn, quảng

cáo trên báo, phát thanh truyền hình, in tập gấp, pano, tờ rơi, hoa hồng cho các hãng

lữ hành đã mang khách về cho Cơng ty, các chi phí khuyến mãi…

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ phát sinh kế toán theo dõi trên Nhật ký

chung và sổ chi tiết. Cuối tháng kế toán tiến hành phân bổ theo tiêu thức doanh thu

giống như chi phí sản xuất chung và lên sổ cái TK “ Chi phí bán hàng”.

Bảng 2.14: Sổ chi tiết chi phí bán hàng ( phụ lục số 7)Bảng 2.15: Sổ cái tài khoản Chi phí bán hàng tại Công ty

SỔ CÁI

THÁNG 12 NĂM 2011Tên tài khoản: Chi phí bán hàng nhà hàng

NGÀY

GHI SỔCHỨNG TỪ

SỐDIỄN GIẢINGÀYSỐ HIỆU

TK

ĐỐI

Ứng26/12/201115/12/2011CP quảng cáo trên báo TN (6 kỳ)27/12/2011PC12 27/12/201128/12/2011PC22 28/12/201131/12/2011

31/12/2011KC

KC31/12/2011

31/12/2011Kết chuyển CP BH nhà hàng.

Kết chuyển CP BH buồng phòngChi tiền hoa hồng tiệc cưới cho anh

Nam (500 suất)

Chi tiền hoa hồng cho Cơng ty lữ

hành An PhúSỐ TIỀN

NỢ--11111,800,00011113,000,00011112,100,000SỐ DƯ ĐẦU KỲ

6419111

9112

8,750,000

5,056,4394531/12/2011KC31/12/2011Kết chuyển CP BH dịch vụ khác.

CỘNG SỐ PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ91131,511,364

15,317,80315,317,803--- Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Cơng ty gồm: Chi phí phân bổ khấu hao

CCDC, TSCĐ phục vụ các phòng ban, chi phí tiền lương và các khoản trích theo

lương cho bộ máy quản lý, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm, chi phí dịch vụ mua

ngồi, khác,…

Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giống như chi phí bán hàng.

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ phát sinh kế toán theo dõi trên Nhật ký chung và sổ

chi tiết. Cuối tháng kế toán tiến hành phân bổ theo tiêu thức doanh thu giống như

chi phí sản xuất chung và lên sổ cái TK “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh chi phí, kế toán ghi vào sổ chi phí SXC. Cuối tháng, tổng hợp số liệu từ sổ chi phí SXC theo tổng sổ. Sau đó tiến hành phân bổ theo tiêu thức là doanh thu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x