Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được ghi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng v

- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được ghi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng v

Tải bản đầy đủ - 0trang

17cho người mua sẽ hạch toán vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ" về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với các điều

kiện ghi nhận doanh thu.

- Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều

năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê

được xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu được chia cho số năm cho thuê

tài sản

1.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.

Tài khoản sử dụng: TK 515- “Doanh thu hoạt động tài chính” phản ánh tiền

lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác được coi là

thực hiện trong kỳ không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền

hay sẽ thu được tiền.

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán chứng khoán, doanh thu

được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua, số lãi về trái phiếu,

tín phiếu hoặc cổ phiếu (không phản ánh tổng số tiền thu được từ việc bán chứng

khoán).

- Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi

nhận là số chênh lệch lãi giữa giá mua vào và giá ngoại tệ bán ra.

- Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái

phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này

mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ; còn khoản lãi đầu tư nhận được

từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì

ghi giảm giá trị khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó;

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh

thu được ghi nhận là tổng số tiền thu được do bán bất động sản.18- Đối với hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, doanh thu được ghi

nhận khi hoàn tất việc bàn giao đất trên thực địa cho khách hàng theo giá trị của

diện tích đất đã chuyển giao theo giá trả ngay.

1.3. Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại.

1.3.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, được xác định trên cơ sở tổng hợp tất cả

các kết quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo từng kỳ kế toán, là phần chênh

lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động sản xuất kinh doanh

trong kỳ kế tốn đó.

Trong nền kinh tế thị trường, mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp

ln là lợi nhuận. Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng

của các hoạt động kinh doanh trong kỳ. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tồn bộ hoạt

động của doanh nghiệp, và có thể nói là yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết

định sự sống còn của doanh nghiệp. Lợi nhuận là nguồn tích luỹ nhằm đảm bảo cho

doanh nghiệp có thể tái sản xuất mở rộng, cải thiện, nâng cao đời sống của người

lao động. Và là nguồn để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Vì vậy

việc xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết.

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động

sản xuất, kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính. [201,2]

Kết quả

kinh

doanhDoanh

=thu

thuần1.3.2. Ngun tắc kế tốn.-GiDoanáh thuvố

n+HĐT

CCPChi

-phí

TC-bán

hàn

gCP

-QLD

N19Để bảo đảm những u cầu về thơng tin của kế tốn tài chính, việc xác định

kết quả kinh doanh phải bảo đảm những nguyên tắc sau:

-Nguyên tắc “giá gốc” : để tính tốn, xác định được kết quả kinh doanh là lãi

hay lỗ ta phải so sánh giữa giá bán và giá gốc. Nguyên tắc này quy định: [112,3]

+ Đối với tài sản, vật tư hàng hố mua ngồi nhập kho, thì giá trị vốn thực tế

bằng giá mua cộng với chi phí mua và cộng với thuế nhập khẩu (nếu có).

+ Đối với các tài sản, vật tư, hàng hố xuất bán thì trị giá vốn thực tế là giá

thực tế nhập kho và được tính theo các phương pháp theo quy định.

+ Đối với các loại chứng khốn thì trị giá vốn thực tế của chúng là giá mua

cộng với các chi phí mua ( chi phí mơi giới, chi phí thơng tin, các khoản lệ phí, phí

ngân hàng…)

- Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc này đòi hỏi doanh thu và thu nhập chỉ

được ghi nhận khi có bằng cứ chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế còn

chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh. [122,3]

- Nguyên tắc phù hợp: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau

một kỳ hoạt động là số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Việc ghi nhận doanh

thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải

ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.

Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu, chi phí của

các kỳ trước và chi phí của các kỳ sau nhưng liên quan đến doanh thu đó.

- Cơ sở dồn tích: Doanh thu, chi phí phải được ghi vào sổ kế tốn vào thời

điểm phát sinh thực tế chứ khơng căn cứ vào thời điểm thu hoặc chi tiền hoặc tương

đương tiền. [123,3]

Ngoài ra để bảo đảm yêu cầu về thơng tin kế tốn cho quản trị doanh nghiệp,

kế tốn kết quả kinh doanh cần phải chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản

xuất, hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…)20Kết luận chương 1.

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, công tác kế tốn chi phí doanh thu

đóng một vai trò rất quan trọng đối với mỗi Công ty, công tác kế tốn khơng chỉ

cung cấp kết quả tài chính mà còn là cơ sở cho nhà quản lý đưa ra các quyết định

phù hợp với Công ty.

Trong chương này tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về kế

tốn chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ - thương

mại. Đây là cơ sở lý luận làm tiền đề cho việc phân tích thực trạng cơng tác kế tốn

chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại

Hồng Trà từ đó tìm ra các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí, doanh

thu và kết quả kinh doanh tại Cơng ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được ghi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng v

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x