Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Phụ lục số 1.1: Mơ hình kỳ hạn đến hạn

Nội dung của mơ hình kỳ hạn đến hạn hướng đến việc lượng hóa sự

biến động của lãi suất lên giá trị thị trường của tài sản, nợ và giá trị ròng của

ngân hàng.

Xuất phát từ tương quan nghịch giữa lãi suất và giá trị thị trường của tài

sản và nợ, quy tắc chung trong việc quản lý rủi ro lãi suất đối với một tài sản

cũng có giá trị đối với một danh mục tài sản, đó là:

- Một sự tăng (giảm) lãi suất thị trường đều dẫn đến một sự giảm (tăng)

giá trị của danh mục tài sản.

- Khi lãi suất thị trường tăng (giảm), thì danh mục tài sản kỳ hạn càng

dài sẽ giảm(tăng) giá càng lớn.

Tức là, khe hở kỳ hạn phản ánh mức độ rủi ro.

Gọi MA là kỳ hạn đến hạn bình quân của danh mục tài sản; ML là kỳ

hạn đến hạn bình quân của danh mục Nợ, ta có:MA=

ML=

Trong đó:

WAi là tỷ trọng và MAi là kỳ hạn đến hạn của tài sản i.

WLj là tỷ trọng và MLj là kỳ hạn đến hạn của Nợ j.

n, m là số loại tài sản và nợ phân theo kỳ hạn.Khe hở kỳ hạn (Maturity Gap) là chênh lệch giữa kỳ hạn đến hạn bìnhquân của danh mục tài sản và danh mục nợ.

GAPM= MA - ML

Vì giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu (E) bằng (=) giá trị thị trường

của tài sản (A) trừ đi (-) giá trị thị trường của nợ (L), nên:

- GAPM>0: lãi suất tăng thì giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

giảm vì giá trị tài sản giảm nhiều hơn giá trị thị trường của nợ.

- GAPM<0: Lãi suất giảm thì giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

giảm do giá trị thị trường của nợ tăng nhiều hơn giá trị thị trường

của tài sản.Phụ lục số 1.2: Mơ hình thời lượng

1.Khái niệm thời lượng

Thời lượng của một tài sản tài chính là thời gian trung bình đối

với các khoản lưu chuyển tiền tệ của tài sản tài chính đó, trong

đó hiện giá của các dòng tiền dùng làm quyền số.Cơng thức tổng qt về thời lượng như sau:D=Trong đó:= CFt x (1+r)-tPVt=PVt: các dòng tiền nhận được ở cuối kỳ hạn t, hiện tại hóa

theo tỷ suất chiết khấu r.

 Thời lượng bình quân của bảng cân đối :

DA=xDL=xTrong đó:

- DA: thời lượng bình quân của cả danh mục tài sản trong bảng cân

đối

- DL: Thời lượng bình quân của cả danh mục nợ trong bảng cân đối.

-là thời lượng của tài sản thứ i (những tài sản cùng kỳ hạn)-là thời lượng của khoản nợ thứ i (những khoản nợ cùng kỳ hạn)-là tỷ trọng giá trị các tài sản-là tỷ trọng giá trị các khoản nợ .2.Đo lường rủi ro khe hở thời lượng:

∆E = - ( DA – DL k ) A(*)Trong đó:

- DA, DL lần lượt là thời lượng của danh mục tài sản, danh mục nợ.

- A: quy mô tổng tài sản của ngân hàng.

- k=L/A là tỷ lệ đòn bẩy.

3. Kết luận:

Từ cơng thức (*), ta rút ra kết luận quan trọng: tác động của rủi ro lãi

suất phụ thuộc vào 3 yếu tố:

- Khe hở thời lượng đã điều chỉnh theo tỷ lệ đòn bẩy (DA – DL k )

- Quy mô tổng tài sản của ngân hàng (A).

- Tốc độ biến động của lãi suất ()Tác động của sự thay đổi lãi suất đối với giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu được tổng

kết trong bảng sau:Trạng thái khe

hở kỳ hạnTrạng thái lãi

suất thị trườngDương ( DA > DL k )

Âm ( DA < DL k )

Cân bằng (DA = DL k )Phụ lục số 1.3:Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

GiảmSự thay đổi của giá trị

thị trường của vốn chủ

Giảm

Tăng

Tăng

Giảm

Khơng đổi

Khơng đổiVí dụ minh họa về việc phân tích trạng thái nhạy cảm lãi suất của một ngân

hàngDanh mục tài sản và nguồnGiá trị tài sản và nợ của ngân hàng sắp đáo hạn hoặc được định giá

lại trong từng khoảng thời gian (triệu USD)Phụ lục số 2.1: Mơ hình tổ chức của BIDV

Hội đồng quản trị

Hội đồng xử lý rủi roBan Kiểm soátHội đồng quản lý TD

Hội đồng CNTTCác Ủy ban, Hội đồng

Ban Tổng giám đốcHội đồng ALCOCác Ủy ban/HĐvà Kế tốn trưởng

Hội đồng tín dụngKhối bán lẻ & mạng

lưởiKhối vốn&KD vốnKhối quản lý rroHội

Khốiđồng

Tác quản

nghiệp

trịKhối

Hội đồng

TC - quản

KToán

trịHộiKhối

đồngHỗ

quản

trợ trịBan QHKH DNBan Phát triển NH

bán lẻBan vốn&KD vốnBan Qlý rủi ro TDTrung tâm Thanh

tốnBan Kế tốnVăn phòngBan Đầu tưBan Quản lý chi

nhánhBan Qlý rủi ro TT

& Tác nghiệpTT.Dịch vụ KHBan Tài chínhBan Định chế TCTrung tâm ThẻBan Qlý tín dụngTT.Tác nghiệp &

Tài trợ thương mạiBan TTQL & Hỗ

trợ ALCOKhối NH bán buônBan Phát triển SP &

Tài trợ TMKhối Công tyBan Tổ chức cán bộ

Ban Kế hoạch phát

triển……

Khối ngân hàngKhối đơn vịKhối liên doanhPhụ lục số 2.2: Ước tính thiệt hại do rủi ro lãi suất của BIDV năm 2008

1.Căn cứ tính tốn:

- Số liệu về khe hở nhạy cảm lãi suất, tổng tài sản của BIDV lấy từ

nguồn báo cáo thường niên của BIDV năm 2008.

- Số liệu về biến động lãi suất ước tính bằng biến động lãi suất cho vay2.

-ngắn hạn của BIDV năm 2008, tính bình qn cả năm.

Kết quả tính tốn:

Khe hở tương đối đầu năm (đến 12 tháng) là: -13,5%

Tổng tài sản (VNĐ) đầu năm: 195.064 tỷ đồng

Khe hở tích lũy (đến 12 tháng): - 26.334 tỷ đồng (-13,5% x 195.064)

Biến động lãi suất thị trường:

+ Mức lãi suất cho vay tháng 12/2007: 10,8%/năm

+ Lãi suất cho vay bình quân cả năm 2008: 16,77%/năm

+ Biến động lãi suất năm 2008 so với đầu năm: 5,97%/năm (16,77% -10,8%)

- Biến động của thu nhập lãi ròng năm 2008: -1.580 tỷ đồng (-26.334 x

3.5,97%)

Kết luận: Năm 2008, ước tính BIDV bị giảm sút thu nhập lãi ròng do

biến động lãi suất là 1.580 tỷ đồng.4.Chú thích: Số liệu thiệt hại ước tính trên chưa xét đến kết quả BIDV

thương thảo điều chỉnh tăng lãi suất với khách hàng vay vốn.PHỤ LỤC SỐ 3.1

Kế hoạch lộ trình và tiến độ triển khai đề án vận dụng mơ hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV

TTCÔNG VIỆC1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Thành lập ban điều hành đề án

Xây dựng, phê duyệt đề án

Kiện toàn tổ chức, nhân sự

Xây dựng quy trình QTRR

Đấu thầu/viết phần mềm

Chuẩn hóa dữ liệu

Chạy thử, chỉnh sửa mơ hình

Đào tạo

Vận hành chính thức

Đánh giá/chỉnh sửa chương trìnhThángThángThángThángThángThángThángThángThángthứ 1thứ 2thứ 3thứ 4thứ 5thứ 6thứ 7thứ 8thứ 12Ghi chú: Tháng thứ 1 bắt đầu từ thời điểm thành lập ban điều hành dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×