Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rủi ro trong khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay

Rủi ro trong khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Cơng tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo phòng đối với CBTD trong việc thực

hiện thẩm định, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đơi khi còn xem nhẹ, bỏ

qua giai đoạn nên có trường hơp xảy ra sai sót.

Năng lực trình độ của CBTD, CBTĐ còn hạn chế

Hiện nay, lực lượng CBTD, CBTĐ còn khá trẻ, có kinh nghiệm cơng tác dưới

4 năm ngày càng tăng trong khi yêu cầu của công tác thẩm định, quản lý tín dụng

ngày càng cao và phức tạp. Vì vậy, đối với các dự dán lớn, có tính chất phức tạp đòi

hỏi cán bộ phải có đủ kiến thức am hiểu về phương diện kỹ thuật, công nghệ ngày

càng mới của máy móc thiết bị để thẩm định. Bên cạnh đó, hầu như cán bộ tuyển

vòa đều tốt nghiệp các ngành kinh tế, kiến thức thực tiễn chưa nhiều, chưa am hiểu

về tính năng cũng như mức độ phức tạp của những dây chuyền sản xuất mới tinh vi,

hiện đại liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật để có thể quyết định cấp tín dụng chính xác

nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Hơn nữa, khối lượng công việc và số lượng khách hàng của phòng Khách

hàng là khá lớn do dó việc lãnh đạo phòng chưa nắm bắt kịp thời, đầy đủ kết quả

công việc của nhân viên; một số cán bộ chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong

thực hiện chế độ và qui trình nghiệp vụ tín ụng và cơng tác kiểm tra, kiểm sốt. Việc

q tải cơng việc ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng do khơng kiểm sốt

được hết cơng việc của mình đảm nhận.

Rủi ro về mất phẩm chất đạo đức cán bộ cũng cần được quan tâm

Rủi ro xuất phát từ phía cán bộ trực tiếp làm cơng tác tín dụng trong hoạt động

tín dụng là khó tránh khỏi. Trong q trình cho vay đối với các doanh nghiệp khơng

đủ điều kiện cho vay, cán bộ đã yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa báo cáo tài chính

để số liệu chỉnh sửa đảm bảo đủ điều kiện cho vay theo đúng quy định; doanh

nghiệp khơng đủ điều kiện cho vay khơng có đảm bảo bằng tài sản, cán bộ đã cố

tình chấm điểm và xếp loại tín dụng cho doanh nghiệp cao hơn để được vay, chẳng

hạn chấm điểm xếp hạn tín dụng cho doanh nghiệp từ BB thành BB +. Đó là những

hành vi khơng mang tính chất trục lợi cá nhân mà do tính chất để giảm bớt áp lực44trình NH TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng hảnh hưởng không nhỏ đến chất

lượng tín dụng của ngân hàng.

2.4.4 Rủi ro trong khâu giám sát tình hình SXKD, tình hình tài chính

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, mơi trường pháp lý, cơ chế chính sách

chưa hồn thiện, nguồn thơng tin để phục vụ cho cơng tác phân tích tín dụng còn

hạn chế, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế RRTD thì giám sát tín dụng là

một cơng cụ rất cần thiết. Trong quá trình giám sát doanh nghiệp từ khi giải ngân

đến khi thu hồi nợ, ngoài việc kiểm tra sử dụng vốn vay ngân hàng chưa thường

xuyên theo dõi, đánh giá tình hình SXKD, tài chính, cơng nợ, tồn kho,...và có so

sánh với cùng kỳ năm trước để phát hiện kịp thời các yếu tố bất thường, các dấu

hiệu rủi ro, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục

khó khăn và giảm thiểu rủi ro cho ngân hang (phụ lục 1).

2.4.5 Rủi ro trong công tác pháp chế

Qua những vụ việc liên quan đến các khoản nợ khó đòi phải giải quyết thơng

qua các thủ tục tố tụng, có một số nguyên nhân sau:

Rủi ro do hợp đồng cầm cố/ thế chấp tài sản không ghi đầy đủ các yếu tố cần

thiết. Để đảm bảo an toàn vốn vay khi nhận cầm cố/thế chấp tài sản, các bên liên

quan phải ghi đầy đủ các yếu tố pháp lý cần thiết trong hợp đồng cầm cố/thế chấp

tài sản tránh hơp đồng bị vô hiệu khi xử lý tài sản.

Rủi ro Hợp đồng cầm cố /thế chấp tài sản chung được ký kết bởi người khơng

có đủ thẩm quyền. Đối với những tài sản chung, khi được đem cầm cố/thế chấp bắt

buộc phải có sự đồng ý hoặc ủy quyền cho một người đại diện ký hợp đồng cầm

cố/thế chấp).

Rủi ro do giấy ủy quyền định đoạt tài sản hết hiệu lực: đối với những trường

hợp ủy quyền để định đoạt tài sản (mua bán, cầm cố, thế chấp...) khi các bên liên

quan lập thủ tục cầm cố/thế chấp, cán bộ ngân hàng phải hết sức quan tâm đến hiệu

lực giấy ủy quyền. Đặc biệt, trong trường hợp giấy ủy quyền không quy định thời

điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký.

Hầu hết, những hợp đồng cầm cố/ thế chấp đã được công chứng. Tuy nhiên

khi xét xử, tòa án đã tuyên các hợp đồng này là vơ hiệu. Vì vậy khơng thể hồn tồn45dựa vào cơng việc cơng chứng, chứng thực, để khẳng định tính hợp pháp của một

hợp đồng. Nói cách khác, sau khi đã hồn tất các thủ tục cơng chứng, chứng thực,

CBTD, Lãnh đạo phòng vẫn phải hết sức quan tâm đến những nguyên nhân có thể

dẫn đến rủi ro tín dụng như đã nêu trên để tránh trường hợp khơng phát hiện được

sai sót và khi rủi ro xảy ra ngân hàng lại là bên phải gánh chịu thiệt hại.46KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương hai chủ yếu nêu thực trạng hoạt động tín dụng tại Vietcombank Quảng

Nam, nợ xấu của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, nợ xấu của Vietcombank

Quảng Nam, quy trình đánh giá rủi ro tín dụng của NH TMCP Ngoại thương Việt

Nam, các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đã triển khai thực hiện tại

Vietcombank Quảng Nam.

Bên cạnh đó, chương 2 cũng đã nêu những mặt tồn tại và các nguyên nhân chủ

yếu gây ra rủi ro tín dụng thực tế đã phát sinh tại Vietcombank Quảng Nam để có cơ

sở đưa ra một số biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ở chương 3.47Chương 3GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCN QUẢNG NAM

3.1 Căn cứ định hướng giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam.

3.1.1 Mục tiêu

- Phát triển hiệu quả - an toàn - bền vững, đảm bảo cạnh tranh hội nhập.

- Trở thành ngân hàng đa năng với chất lượng tăng trưởng cao nhất, hiệu quả

nhất trong hệ thống NH TMCP Ngoại thương Việt Nam. Vấn đề chất lượng kinh

doanh được xuyên suốt và gắn liền với phát triển kinh doanh của NH TMCP Ngoại

thương Việt Nam.

- Giữ vị trí quan trọng trong hệ thống NH TMCP Ngoại thương Việt Nam trên

địa bàn Tỉnh Quảng Nam và trong cả nước.

- Chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng quản trị, quản lý rủi ro...bảo đảm yêu

cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn hội nhập.

- Có chính sách khách hàng tốt đáp ứng yêu cầu khách hàng nhằm giữ, thu hút

khách hàng.

3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng và hiệu quả tín dụng

Với phương châm phát triển tín dụng hiệu quả - an tồn - bền vững là định

hướng tín dụng trọng tâm, xuyên suốt của Vietcombank Quảng Nam trong giai đoạn

2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%. Tăng trưởng tín dụng

tập trung chủ yếu vào ngành xuất khẩu, sản xuất nhập khẩu ổn định và ngành dịch

vụ, gắn chặt với chất lượng tín dụng với tăng trưởng nguồn vốn và phát triển các

lĩnh vực dịch vụ khác. Tăng trưởng tín dụng gắn chặt chấn chỉnh, nâng cao chất

lượng cán bộ, chất lượng khách hàng, chất lượng kiểm tra, chất lượng điều hành,

chất lượng phục vụ.

Chính sách tín dụng tập trung đầu tư cho vay theo chiều sâu, cho vay vốn

trung và dài hạn các doanh nghiệp đầu tư mới, cải tiến kỷ thuật đổi mới công nghệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rủi ro trong khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×