Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Biểu hiện rủi ro tín dụng

*Biểu hiện rủi ro tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

8nhu cầu dự kiến; TSĐB không đủ tiêu chuẩn, giá trị tài sản bị giảm sút so với định

giá khi cho vay; tìm kiếm sự tài trợ nguồn vốn lưu động từ nhiều nguồn khác, đặc

biệt từ đối thủ cạnh tranh của ngân hàng; sử dụng nhiều các nguồn tài trợ ngắn hạn

cho các hoạt động đầu tư dài hạn; đề nghị gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ nhiều lần

không rõ lý do hoặc thiếu các căn cứ thuyết phục về việc gia hạn hay điều chỉnh ký

hạn nợ; sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gởi mở tại ngân hàng, xuất hiện

những thay đổi bất thường ngồi dự kiến và khơng giải thích được trong tốc độ và

tổng mức lưu chuyển tiền gởi thanh toán của ngân hàng; chậm thanh toán các khoản

lãi đến hạn, thanh tốn các khoản nợ gốc khơng đầy đủ, đúng hạn; xuất hiện nợ quá

hạn, nợ xấu do khách hàng khơng có khả năng hồn trả, hoặc khách hàng khơng

muốn trả nợ hoặc do việc tiêu thụ hàng hóa, gia tăng bất thường hàng tồn kho, các

khoản bán chịu và các khoản nợ, giảm bất thường giá bán hàng hóa, thu hồi cơng nợ

chậm hơn dự tính.[8]

- Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài chính

và HĐSXKD của khách hàng: Nhóm dấu hiệu này có tác động trực tiếp tới chất

lượng các khoản tín dụng, nhưng tốc độ chậm hơn. Các dấu hiệu này xuất phát từ

chính HĐSXKD của khách hàng và khơng dễ nhận diện nếu thiếu sự quản lý chặt

chẽ, sâu sát của NHTM. Các dấu hiệu cụ thể: có chênh lệch lớn giữa doanh thu hay

dòng tiền thực tế so với mức dự kiến khi khách hàng đề nghị cấp tín dụng; những

thay đổi bất thường trong cơ cấu vốn, tỷ lệ thanh khoản hay mức độ hoạt động của

khách hàng; xuất hiện càng nhiều chi phí bất hợp lý như: gia tăng đột biến trong chi

phí quảng cáo, tiếp khách, tập trung quá mức để gây ấn tượng với các thiết bị văn

phòng hiện đại, phương tiện đi lại đắt tiền; thay đổi thường xuyên ban điều hành,

xuất hiện bất đồng và mâu thuẫn trong quản trị điều hành, tranh chấp trong q

trình quản lý; những thay đổi từ chính sách Nhà nước, đặc biệt là các tác động của

các chính sách thuế xuất nhập khẩu, thêm đối thủ cạnh tranh tác động bất lợi đến

chiến lược và kế hoạch SXKD của khách hàng; kết quả kinh doanh lỗ; khách hàng

gặp rủi ro khách quan (bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh dịch xảy ra, bạn hàng của9khách hàng gặp rủi ro hoặc bị phá sản, bị truy tố,…); tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (hệ số

đòn bẩy) tăng.[8]

- Nhóm dấu hiệu xuất phát từ chính ngân hàng: Có thể nhìn nhận những

dấu hiệu rủi ro từ chính NHTM, bao gồm: Sự đánh giá và phân loại khơng chính

xác về mức độ rủi ro của khách hàng; cấp tín dụng dựa trên các cam kết khơng chắc

chắn và thiếu tính bảo đảm; tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nhanh, vượt quá khả

năng và năng lực kiểm soát cũng như nguồn vốn của ngân hàng; cho vay dựa trên

sự kiện bất thường có thể xảy ra, chẳng hạn như sát nhập, thay đổi địa vị pháp lý từ

chi nhánh lên công ty con hạch tốn độc lập; chính sách tín dụng quá cứng nhắc

hoặc quá lỏng lẻo để kẻ hở cho khách hàng lợi dụng; soạn thảo các điều kiện ràng

buộc trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp mập mờ khơng rõ ràng; cung cấp

tín dụng với khối lượng lớn cho khách hàng không thuộc phân đoạn thị trường tối

ưu của ngân hàng, tỷ lệ tín dụng cao cho một ít khách hàng, khách hàng có trụ sở

ngồi lãnh địa hoạt động của ngân hàng; hồ sơ tín dụng không đầy đủ, thiếu sự tuân

thủ hay tuân thủ không đầy đủ các quy định hiện hành về phê duyệt tín dụng; có xu

hướng cạnh tranh thái q; chưa nhạy cảm với sự thay đổi các điều kiện môi trường

kinh tế; thiếu kế hoạch rõ ràng để thanh lý từng khoản tín dụng.[8]

1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng

RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nhóm ngun nhân

chính sau đây:

- Ngun nhân từ phía mơi trường kinh doanh

Thứ nhất, môi trường kinh tế. Môi trường kinh tế tác động mạnh đến HĐKD

của các NHTM. Khi nền kinh tế đang tăng trưởng ổn định thì các doanh nghiệp làm

ăn có hiệu quả và sẽ có nhiều khả năng trả nợ NHTM. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi

vào tình trạng suy thối, mất ổn định khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn

trong hoạt động, sản xuất bị đình trệ, sức mua bị giảm sút, hàng hóa bị ứ đọng. Điều

này tất yếu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ các khoản vay của NHTM.

Các chính sách kinh tế vĩ mơ của Chính phủ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến

hoạt động của các NHTM. Chẳng hạn: Chính phủ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng10kinh tế cao, điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ lạm phát leo thang, khi lạm phát tăng cao

sẽ làm tăng chi phí đầu vào trong kinh doanh của các khách hàng, gây khó khăn

trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Hậu quả là năng lực trả nợ của các khách hàng đối

với NHTM bị suy giảm; hoặc Chính phủ thay đổi các chính sách tài chính, tiền tệ sẽ

ảnh hưởng trực tiếp tới HĐKD của NHTM.

Thứ hai, nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, những thay đổi nhu cầu của

người tiêu dùng hoặc về kỹ thuật cơng nghệ của một ngành nào đó) có thể làm phá

sản cả một hãng kinh doanh và đặt người đi vay từng làm ăn có hiệu quả vào thua

lỗ, mất khả năng trả nợ. Điều này đặt các NHTM phải đối mặt với rủi ro mất vốn.

Thứ ba, nguyên nhân thông tin bất cân xứng. NHTM thực hiện các nghiệp vụ

tài sản Nợ, tài sản Có, chuyển vốn từ người gởi tiền sang người vay tiền – tồn bộ

các giao dịch này sẽ sn sẻ nếu các bên tham gia đều có những thơng tin và hiểu

biết đầy đủ về nhau. Song thực tế là một bên thường khơng biết hết những gì cần

biết về phía bên kia và sự không cân bằng về thông tin mà mỗi bên có được như vậy

được gọi là “thơng tin không cân xứng”. Việc thiếu thông tin trong các giao dịch sẽ

đưa đến “sự lựa chọn đối nghịch” và rủi ro đạo đức. Thông tin không cân xứng trên

thị trường tài chính khiến các NHTM phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cao.

- Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn

Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra RRTD cho ngân hàng.

Khách hàng có thể đem lại rủi ro cho các NHTM khi:

Doanh nghiệp có năng lực tài chính thấp kém, tỷ lệ vốn tự có thấp, năng lực đi

vay của doanh nghiệp yếu kém, hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao do doanh

nghiệp chưa theo kịp các biến động của thị trường. Vốn tự có tham gia SXKD thấp

so với nhu cầu về vốn kinh doanh. Trong tình huống này, buộc khách hàng phải đi

huy động vốn. Nếu NHTM đáp ứng phần vốn còn thiếu hụt này của khách hàng thì

nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng sẽ tăng cao.

Công nghệ sản xuất khơng đủ khả năng tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh

cao, điều này sẽ khiến HĐKD của khách hàng gặp nhiều khó khăn. Một khi khách11hàng gặp khó khăn trong kinh doanh thì sẽ khiến các NHTM đối mặt với rủi ro

trong cho vay.

Trình độ quản lý của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, doanh nghiệp quản lý

vốn không hợp lý, dẫn đến thiếu thanh khoản, hay rủi ro từ thị trường cung cấp vật

tư, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ. Năng lực quản trị điều hành của bộ máy lãnh

đạo các doanh nghiệp bị hạn chế, thiếu thông tin thị trường, thiếu thông tin về các

đối tác, về bạn hàng làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD. Một khi điều này xảy ra

sẽ khiến các NHTM đối mặt với nguy cơ rủi ro cao khi cho vay các khách hàng này.

Sự thiếu thông tin về khách hàng vay và thông tin về môi trường kinh tế mà

khách hàng đó hoạt động là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến RRTD. Sự thay đổi trong

ý muốn trả nợ của khách hàng phải xuất phát từ môi trường kinh doanh chưa ổn

định, pháp luật còn nhiều kẻ hở, một số khách hàng cố ý sử dụng vốn vay sai mục

đích, cố ý lừa đảo ngân hàng.

Thiện chí trả nợ vay ngân hàng của các khách hàng vay vốn. Một khi khách

hàng thiếu thiện chí trả nợ các khoản đã vay thì các NHTM sẽ gặp rất nhiều khó

khăn trong thu hồi nợ vay. Khách hàng khơng duy trì được đầy đủ tất cả các điều

kiện quy định trong suốt quá trình sử dụng vốn vay, ý muốn trả nợ của khách hàng

khơng được duy trì trong suốt thời gian vay. Đây chính là rủi ro xuất phát từ đạo

đức của người đi vay.

Các nguyên nhân này ngân hàng có thể xác định được thơng qua q trình

thẩm định, tìm kiếm, nắm vững tình hình HĐSXKD của khách hàng cả nước, trong

và sau khi cho vay, tìm hiểu mục đích sử dụng tiền vay và hiệu quả của phương án

SXKD.

- Nguyên nhân từ bản thân các ngân hàng

RRTD có thể xuất phát từ chính bản thân các NHTM, do trình độ quản lý yếu

kém của ngân hàng. Cụ thể:

 Do trình độ chuyên môn, kiến thức kinh doanh của nhân viên ngân hàng còn

nhiều hạn chế: bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chun mơn nghiệp vụ.

 Tư cách đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của CBTD còn nhiều yếu kém,

thiếu sự quan tâm kiểm tra giám sát của các cấp lãnh đạo.12 Do ngân hàng không dự đoán được sự biến động của nền kinh tế dẫn đến

việc cung cấp tín dụng cho những ngành suy thối, kém phẩm chất trong tương lai.

Thiếu kỹ năng nắm bắt, phân tích thơng tin thị trường, thiếu khả năng dự báo chiều

hướng biến động của thị trường, nhất là thị trường kinh doanh của các khách hàng

chiến lược.

 Do ngân hàng cho vay và đầu tư quá liều lĩnh hay là do tập trung vốn quá nhiều

để cho vay vào một số doanh nghiệp hoặc một số ngành kinh tế có nhiều rủi ro.

 Do thiếu am hiểu về thị trường, thiếu thơng tin hoặc là việc phân tích khách

hàng chưa hoàn thiện, thận trọng. Vẫn cho những khách hàng có năng lực tài chính

yếu kém vay vốn. HĐKD của ngân hàng còn nhiều điểm hạn chế, hiệu quả thấp.

 Khơng chấp hành nghiêm túc ngun tắc tín dụng.

 Chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, quy trình tín dụng còn lỏng

lẻo, nhiều sơ hở, cơng tác quản trị rủi ro chưa hữu hiệu, chưa chú trọng phân tích

khách hàng, xếp loại RRTD để tính tốn điều kiện cho vay và khả năng trả nợ.

 Kỹ thuật cấp tín dụng chưa hiện đại, chưa đa dạng, việc xác định hạn mức tín

dụng cho khách hàng còn q đơn giản, thời hạn chưa phù hợp, chủ yếu là cấp tín

dụng trực tiếp, sản phẩm tín dụng chưa phong phú. Ngân hàng chưa quan tâm đúng

mức đến công tác huy động vốn để cải thiện chất lượng cho vay. Các nguồn vốn đầu

vào có lãi suất cao là gánh nặng cho các doanh nghiệp, làm giảm khả năng trả nợ

của khách hàng.

 Ngân hàng chưa quan tâm đúng mức đến điều kiện tiên quyết khi cho vay là

dự án kinh doanh phải có lãi, vấn đề xử lý nợ chưa tốt.

Rủi ro từ tài sản thế chấp: đánh giá giá trị tài sản thế chấp khơng chính xác,

cao hơn giá trị thực của tài sản hay khơng dự đốn được giá trị tương lai của tài sản

hay nhận thế chấp bằng những tài sản khó phát mãi.

1.1.4 Những hậu quả từ rủi ro tín dụng

RRTD ln đem đến những hậu quả rất khó lường cho nền kinh tế cũng như

chính bản thân các NHTM.13Đối với nền kinh tếHoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các ngành và các

cá nhân. Vì vậy, khi một ngân hàng gặp phải RRTD hay bị phá sản thì người gởi

tiền ở các ngân hàng khác hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các

ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng gặp khó khăn. Ngân hàng phá

sản sẽ ảnh hưởng đến tình hình HĐSXKD của doanh nghiệp, khơng có tiền trả

lương dẫn đến đời sống cơng nhân gặp khó khăn.

Hơn nữa, sự hoảng loạn của các ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến tồn bộ nền

kinh tế. Nó làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp

tăng, xã hội mất ổn định. Ngoài ra, RRTD cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới

vì ngày nay nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế

giới. Kinh nghiệm cho ta thấy cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á (1997) và mới

đây là cuộc khủng hoảng tài chính Nam Mỹ (2001-2002) đã làm rung chuyển toàn

cầu. Mặt khác, mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các nước phát triển rất nhanh nên

RRTD tại một nước ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế tế các nước có liên quan.

Đối với ngân hàng- Làm giảm uy tín của NHTM. RRTD ở mức độ cao phản ánh năng lực HĐKD

của NHTM khơng tốt, làm suy giảm uy tín của ngân hàng trên thị trường huy động

vốn do suy giảm lòng tin của cơng chúng gởi tiền, suy giảm tín nhiệm trên thị

trường tiền tệ quốc tế, gây khó khăn trong việc quan hệ vay vốn nước ngoài, thiết

lập quan hệ đại lý với nước đó, hạn chế năng lực cạnh tranh.

- Làm suy giảm năng lực thanh toán của NHTM. RRTD xảy ra làm cho

NHTM không thu hồi được gốc và lãi số vốn đã cho vay theo kế hoạch đã định.

Trong khi đó, ngân hàng vẫn phải thanh tốn các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Đó là

ngun nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản.

- Làm giảm lợi nhuận trong hoạt động NHTM. Khi RRTD xảy ra, NHTM

không thu hồi được nợ vay như dự kiến ban đầu, làm chậm tốc độ quay vòng vốn,

mất cơ hội kinh doanh, chi phí tăng cao ngồi dự kiến, thậm chí thua lỗ; thu nhập

giảm sút, giảm phần nộp ngân sách, hạn chế tích lũy để hiện đại hóa cơng nghệ và14đầu tư đào tạo nhân viên. Ngân hàng bị mất vốn, phải khoanh nợ, giãn nợ, thậm chí

phải xóa nợ. Các ngân hàng phải trích lập phòng ngừa rủi ro nên làm giảm thu nhập

của ngân hàng.

- Làm tăng nguy cơ phá sản ngân hàng. RRTD gây thoát vốn, các NHTM có

thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh tốn, dẫn tới phá sản.

Tóm lại, RRTD của ngân hàng xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau: nhẹ nhất

là ngân hàng bị giảm lợi nhuận, nặng nhất là ngân hàng không thu được vốn và

lãi, nợ thất thu với tỉ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ và mất vốn. Nếu tình trạng

này kéo dài, ngân hàng có thể bị phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh

tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, đòi hỏi các nhà quản

trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm

giảm thiểu RRTD

1.2 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng:

‘Phòng ngừa: là Phòng khơng cho những điều bất lợi, tại hại xảy ra’ (theo từ

điển Tiếng Việt Việt Nam). Tương tự phòng ngừa rủi ro tín dụng là quản lý mọi hoạt

động tín dụng khơng cho rủi ro xảy ra.

‘Hạn chế: là giữ lại, ngăn lại trong một giới hạn nhất định, không để cho vượt

qua’ (theo từ điển Tiếng Việt Việt Nam). Tương tự Hạn chế RRTD là những biện

pháp, cách thức tổ chức nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong một mức giới hạn

nhất định, khơng cho nó xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì cũng ở mức giới hạn cho

phép.

Như vậy phòng ngừa và hạn chế rủi ro là những biện pháp, cách thức, tổ chức

quản lý mọi hoạt động tín dụng để khơng cho rủi ro xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì

cũng ở một mức chấp giới hạn cho phép.

1.2.1. Sự cần thiết của phòng ngừa và hạn chế RRTD trong hoạt động kinh

doanh ngân hàng

Rủi ro là yếu tố gắn liền với mọi hoạt động đầu tư nói chung, trong đó có hoạt

động cho vay của các ngân hàng. Trong nỗ lực nhằm thu được lợi nhuận, các ngân15hàng không thể chối bỏ rủi ro, nghĩa là không thể không cho vay, mà chỉ có thể tìm

cách làm cho hoạt động này trở nên an toàn và hạn chế đến mức tối đa những tổn

thất có thể có bằng cách đề ra cho mình một chiến lược quản lý rủi ro thích hợp.

Việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM là một

việc rất quan trọng bởi vì khi rủi ro tín dụng xảy ra khơng những ảnh hưởng trực

tiếp đến hiệu quả kinh tế mà nó tác động và ảnh hưởng to lớn về mặt xã hội..

1.2.2 Nội dung cơng tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong quy trình

nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng

1.2.2.1. Các nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng:

+ Về chính sách tín dụng:

 Tránh tập trung tín dụng, giảm thiểu rủi ro.

 Sàng lọc khách hàng đi vay.

 Sử dụng chính sách tín dụng linh hoạt.

+ Hoàn thiện và chấp hành nghiêm các quy định, quy trình của Ngân hàng

 Hồn thiện quy trình cho cho vay.

 Sử dụng các hình thức đảm bảo tín dụng.

 Thiết lập các tín hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng.

1.2.2.2. Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng:

 Tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng đã ký.

- Chuyển nợ quá hạn: Đây là biện pháp tác động vào khách hàng đi vay bằng

lãi suất cao để khách hàng ưu tiên trả nợ.

- Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: Đây là biện pháp giảm số tiền trả nợ ở một vài kỳ

hạn nhất định trước mắt và tăng số tiền trả nợ ở các kỳ hạn phía sau nhưng không

kéo dài thời hạn đi vay.

- Gia hạn nợ: Đây là biện pháp kéo dài thời hạn cho vay nhằm giảm số tiền trả

nợ hàng kỳ và tăng số kỳ trả nợ.

 Xử lý hợp đồng tín dụng.

- Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ: Khi khách hàng vay không trả được nợ, các16TCTD sẽ yêu cầu người bảo lãnh trả nợ thay.

- Xử lý theo pháp luật: Khởi kiện ra tòa án, tố cáo với cơ quan cơng an... để

nhanh chóng xử lý khách hàng.

- Xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng rủi ro: Các TCTD xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng

XLRR, chuyển dư nợ từ nội bảng sang ngoại bảng để lành mạnh hóa dư nợ

1.2.2.3 Các nhân tố tác động tới hạn chế rủi ro tín dụng.

Để việc hạn chế rủi ro tín dụng đạt hiệu quả cao thì phải việc ngân hàng thực

hiện các biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên các biện pháp này cũng chịu nhiều sự tác

động bởi các yếu tố chủ quan cũng như khách quan.

a. Nhân tố thuộc về ngân hàng.

Ngân hàng luôn đưa ra các công cụ để hạn chế rủi ro tín dụng: bao gồm chính

sách tín dụng, quy trình tín dụng, cách thức quản lý tiền cho vay của ngân hàng,

chất lượng của đội ngũ cán bộ tín dụng, hệ thống thơng tin tín dụng, đa dạng hóa

hoạt động.

b. Nhân tố thuộc về khách hàng

Ngân hàng thực hiện hoạt động tín dụng nhằm phục vụ khách hàng, các khoản

tín dụng nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của khách hàng. Vì vậy muốn

hạn chế rủi ro tín dụng, thì ngân hàng khơng thể làm một mình mà còn phải có sự

hợp tác từ phía khách hàng. Các yếu tố phụ thuộc về bản thân người vay như trình

độ, năng lực quản lý ảnh hưởng trực tiếptớ hiệu quả của phương án kinh doanh –

nguồn trả nợ đầu tiên cho ngân hàng, từ đó ảnh hưởng tới việc trả nợ cho ngân

hàng. Trong trường hợp phương án kinh doanh khơng hiệu quả thì năng lực tài

chính của người vay lại là yếu tố mang quyết định trong việc trả nợ ngân hàng. Bên

cạnh đó, khách hàng có phẩm chất đạo đức tốt, vị trí xã hội quan trọng đảm bảo dù

khơng chắc chắn rằng khách hàng khơng cố tình lừa đảo ngân hàng hay chây ỳ

trong việc trả nợ. Như vậy, các yếu tố thuộc về bản thân khách hàng như trình độ

quản lý, năng lực tài chính, tư cách phẩm chất đạo đức có ảnh hưởng lớn tới việc

hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng.

Ngồi những yếu tố thuộc về bản thân khách hàng thì mơi trường hoạt động

của họ cũng tác động tới việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng. Một kháchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Biểu hiện rủi ro tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×