Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả thực hiện việc sắp xếp tuổi của khoản phải thu sẽ giúp Công ty nhắc nhở khách hàng trả tiền trước thời hạn nếu Công ty thực hiện công đoạn này, theo dõi các khoản phải thu sắp tới hạn để đưa ra chính sách thu tiền thích ứng, dựa vào danh sách này

Kết quả thực hiện việc sắp xếp tuổi của khoản phải thu sẽ giúp Công ty nhắc nhở khách hàng trả tiền trước thời hạn nếu Công ty thực hiện công đoạn này, theo dõi các khoản phải thu sắp tới hạn để đưa ra chính sách thu tiền thích ứng, dựa vào danh sách này

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả thực hiện việc sắp xếp tuổi của khoản phải thu sẽ giúp Công ty nhắc nhở khách hàng trả tiền trước thời hạn nếu Công ty thực hiện công đoạn này, theo dõi các khoản phải thu sắp tới hạn để đưa ra chính sách thu tiền thích ứng, dựa vào danh sách này

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×