Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

Tải bản đầy đủ - 0trang

90



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



91



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



92



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



93



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



94



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



95



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



96



Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 nam



Cumulative

Percent



24



10.7



10.7



10.7



1-2 nam



53



23.6



23.6



34.2



hon 2 nam



148



65.8



65.8



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



1-2 gio



82



36.4



36.4



36.4



3-4 gio



82



36.4



36.4



72.9



hon 4 gio



61



27.1



27.1



100.0



Total



225



100.0



100.0



Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid Nam



Cumulative

Percent



107



47.6



47.6



47.6



Nu



118



52.4



52.4



100.0



Total



225



100.0



100.0



Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

Valid



Cumulative

Percent



doc than



130



57.8



57.8



57.8



lap gia dinh



88



39.1



39.1



96.9



97



PHAN TICH NHAN TO KHAM PHA EFA

LẦN 1



98



KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

Initial



Extraction



huu ich 1



1.000



.659



huu ich 2



1.000



.667



huu ich 3



1.000



.713



huu ich 4



1.000



.571



tiet kiem cp 1



1.000



.641



tiet kiem cp 2



1.000



.660



tiet kiem cp 3



1.000



.414



tiet kiem cp 4



1.000



.566



hieu biet 1



1.000



.646



hieu biet 2



1.000



.704



hieu biet 3



1.000



.706



tuong hop 1



1.000



.783



tuong hop 2



1.000



.703



tuong hop 3



1.000



.614



tuong hop 4



1.000



.533



giam rui ro 1



.778

3.272E3

528

.000



99



KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

Initial



Extraction



huu ich 1



1.000



.659



huu ich 2



1.000



.667



huu ich 3



1.000



.713



huu ich 4



1.000



.571



tiet kiem cp 1



1.000



.641



tiet kiem cp 2



1.000



.660



tiet kiem cp 3



1.000



.414



tiet kiem cp 4



1.000



.566



hieu biet 1



1.000



.646



hieu biet 2



1.000



.704



hieu biet 3



1.000



.706



tuong hop 1



1.000



.783



tuong hop 2



1.000



.703



tuong hop 3



1.000



.614



tuong hop 4



1.000



.533



giam rui ro 1



.778

3.272E3

528

.000



100



KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

Initial



Extraction



huu ich 1



1.000



.659



huu ich 2



1.000



.667



huu ich 3



1.000



.713



huu ich 4



1.000



.571



tiet kiem cp 1



1.000



.641



tiet kiem cp 2



1.000



.660



tiet kiem cp 3



1.000



.414



tiet kiem cp 4



1.000



.566



hieu biet 1



1.000



.646



hieu biet 2



1.000



.704



hieu biet 3



1.000



.706



tuong hop 1



1.000



.783



tuong hop 2



1.000



.703



tuong hop 3



1.000



.614



tuong hop 4



1.000



.533



giam rui ro 1



.778

3.272E3

528

.000



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×