Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các phương diện chính của BSC trong triển khai thực thi chiến lược

3 Các phương diện chính của BSC trong triển khai thực thi chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

171.3.1 Phương diện tài chính

Phương diện tài chính được xem như là yếu tố ở quá khứ trong chuỗi, nó

miêu tả q trình thực hiện với sự đo lường tính toán truyền thống của những khoản

tiền lãi, bảng thống kê tài sản và sự tăng lên của khoản lợi nhuận mong đợi trong

mối quan hệ với các cổ đơng.

Mơ hình BSC bắt đầu với các mục tiêu tài chính và diễn giải đâu là động lực

tài chính của quy trình tạo ra giá trị bền vững dài hạn. Ở khía cạnh tài chính, trong

mơ hình BSC có thêm các thước đo như thu nhập chung từ hoạt động, giá trị kinh tế

gia tăng, doanh thu trên nguồn vốn thuê. Trong mục tiêu tài chính, có thể đưa ra

những mục tiêu cụ thể như tăng lợi nhuận với biện pháp để đạt đến mục tiêu là cải

thiện cơ cấu chi phí, tăng hiệu quả sử dụng tài sản…(chiến lược năng suất), tăng

doanh thu với biện pháp để đạt đến mục tiêu là gia tăng giá trị khách hàng hiện có,

mở rộng các cơ hội tạo doanh thu…(chiến lược tăng trưởng).

Các phép đo ở khía cạnh này cho chúng ta biết chiến lược thực hiện đạt được

các kết quả cuối cùng hay khơng. Chúng ta có thể tập trung tồn bộ nỗ lực và khả

năng của chúng ta vào việc cải tiến sự thỏa mãn của khách hàng, chất lượng, giao

hàng đúng hạn hoặc vấn đề khác, nhưng nếu không chỉ ra những tác động tích cực

đến chỉ số tài chính của tổ chức thì những nỗ lực của chúng ta cũng bị giảm bớt giá

trị.

1.3.2 Phương diện khách hàng

BSC nhấn mạnh mắt xích giữa sản phẩm và sự thỏa mãn của khách hàng về

những sản phẩm đó. Mệnh đề giá trị là những thuộc tính của sản phẩm và dịch vụ

để hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng. Những thuộc tính đó được chia thành:

(1) thuộc tính của sản phẩm hay dịch vụ, (2) mối quan hệ khách hàng, (3) hình ảnh

và danh tiếng.

Những thuộc tính của sản phẩm và dịch vụ miêu tả tính hữu dụng của sản

phẩm – chức năng, chất lượng và tính chất kịp thời – trong mối quan hệ với giá cả.

Những thuộc tính về mối quan hệ khách hàng bao gồm các yếu tố của dịch vụ, sự

thuận tiện và sự đáp ứng nhanh.18Những thuộc tính về hình ảnh và danh tiếng bao gồm các nhân tố vơ hình thu

hút khách hàng tới cơng ty, những thuộc tính này miêu tả cơng ty như thế nào trong

con mắt của khách hàng thông qua quảng cáo, trình độ chun mơn nghiệp vụ cho

q trình thực hiện.

Trong mơ hình BSC có thể thấy rõ mối liên hệ giữa các mục tiêu khách hàng

với chiến lược năng suất và chiến lược doanh thu. Các doanh nghiệp có thể dựa vào

các gợi ý trên để xác định mục tiêu tài chính và mục tiêu khách hàng của mình. Các

mục tiêu này phải hết sức cụ thể ví dụ như doanh thu tăng bao nhiêu %, lợi nhuận

tăng bao nhiêu %, giá sản phẩm/dịch vụ giảm bao nhiêu %, có thêm bao nhiêu sản

phẩm/dịch vụ mới…

1.3.3 Phương diện về quy trình nội bộ

Phương diện thứ ba của BSC là quy trình nội bộ, nó quan tâm tới các cấp độ

của quá trình thực hiện. Đo lường quy trình nội bộ miêu tả tính hữu hiệu và tính

hiệu quả trong việc phân phối giá trị đến cho khách hàng. Kaplan và Norton đã giới

thiệu mơ hình chuỗi giá trị chia quy trình nội bộ thành 4 nhóm chính: (1) cải tiến

quá trình, (2) quá trình hoạt động, (3) quá trình quản lý khách hàng, (4) quản lý quá

trình xã hội.

Cải tiến quá trình xác định các cơ hội mới, lựa chọn danh mục học hỏi và

phát triển, thiết kế, triển khai sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới. Quá trình hoạt

động bao gồm cung ứng, sản xuất, quản lý rủi ro, thực hiện phân phối các sản phẩm

và dịch vụ cho khách hàng. Quá trình quản lý khách hàng bao gồm chọn lựa khách

hàng, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển kinh

doanh với khách hàng và hỗ trợ cho khách hàng sau khi mua hàng. Quản lý quá trình

xã hội liên quan đến mơi trường lao động an tồn, sức khỏe cho nhân viên và các hoạt

động liên quan đến xã hội. Đo lường quá trình nêu rõ những điều khoản về thời gian,

chất lượng và chi phí về những khoản nguyên liệu được bổ sung thêm vào.

BSC cũng thừa nhận mối quan hệ mạnh mẽ giữa quy trình kinh doanh và

khách hàng. Các vấn đề về chất lượng, chi phí và tính chất kịp thời là rất quan trọng

khi họ phục vụ cho sự thỏa mãn của khách hàng.191.3.4 Phương diện về đào tạo và phát triển.

Phương diện cuối cùng là phương diện đào tạo và phát triển. Việc đo lường

đào tạo và phát triển miêu tả sự đầu tư bền vững cho tương lai. Phương diện này

liên quan đến vấn đề phát triển nghề nghiệp của nhân viên, tinh thần gắn bó với

doanh nghiệp và những cơ hội trau dồi các kỹ năng. Kaplan và Norton đã phân loại

học hỏi và phát triển thành 3 loại chủ yếu:

(1) Những năng lực của nhân viên: những năng lực của nhân viên được xác

định thông qua các kỹ năng chiến lược, các cấp độ đào tạo và quy mô của nhân viên

tại các vị trí then chốt.

(2) Khả năng của hệ thống thông tin: khả năng của hệ thống thông tin miêu tả

những thông tin vững chắc về cơ sở hạn tầng và tính hiệu lực của thơng tin chiến lược.

(3) Cải tiến, trao quyền và sự liên kết: đo lường sự cải tiến, trao quyền và sự liên

kết nó chỉ rõ môi trường cho nhân viên hoạt động với sự quan tâm tối đa của tổ chức.

Trong kỷ nguyên thông tin, giá trị của doanh nghiệp được gắn với thương

hiệu, các mối quan hệ khách hàng, nguồn nhân lực mà hệ thống báo cáo tài chính

truyền thống thường khơng ghi lại được giá trị chính xác của các tài sản vơ hình

này. Hệ thống Thẻ điểm cân bằng đã khắc phục thiếu sót trên, bổ sung thêm các giá

trị ngồi thước đo tài chính tiêu chuẩn. Qua đây có thể thấy các chu trình chiến lược

và các tài sản vơ hình có ý nghĩa rất quan trọng và cần được sự đầu tư xây dựng

thích đáng.

1.4Quy trình xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược1.4.1 Xem xét viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của tổ chức

Các thành phần của một Thẻ điểm cân bằng hiệu quả là sứ mệnh, các giá trị

cốt lõi, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức.

BSC được thiết kế không phải trở thành một công cụ quản lý biệt lập, thay

vào đó, nó là một phần của một phương pháp phối hợp để kiểm sốt cơng việc kinh

doanh và cung cấp cho chúng ta phương tiện trong việc đánh giá thành cơng tổng

Thẻthể của mình. Trên tất cả, thẻ điểm là một công cụTại

được

kếtađể mang lại sự diễn

saothiết

chúng

tồn tại

giải mã sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn, và chiến lược của công

ty thành các mục tiêu

Sứ mệnhgiá trị

và các chỉ số đo lường cốt lõi trong từng điểm

phương diện của Các

thẻ điểm.

Dẫn dắt các nguyên

cânBức tranh bằng lời của

tương laiTầm nhìnChiến lược

Phân biệt các hoạt động

bằng20Hình 1.5: Thẻ điểm cân bằng diễn giải Sứ mệnh, các Giá trị,

Tầm nhìn và Chiến lượcBSC là giải pháp tốt nhất cho việc tuyên truyền các giá trị của tổ chức, xem

xét lại chúng qua thời gian và tạo ra sự nhất quán từ trên xuống dưới trong tổ chức.

Điểm mẩu chốt là sự nhất quán, đó là yếu tố giúp mọi nhân viên thấy được các hành

động hàng ngày của họ phù hợp với giá trị của công ty như thế nào và việc thực

hiện những giá trị đó sẽ đóng góp cho sự thành cơng chung ra sao.

BSC sẽ tạo ra một sự tập trung mới đối với hoạt động kinh doanh của công

ty, nhưng nếu công ty xây dựng một tầm nhìn sai lệch thì những vấn đề phát sinh sẽ

khơng hề nhỏ chút nào. Chính vì vậy tầm nhìn phải cân bằng được lợi ích của tất cả

các nhóm và phác họa một tương lai sẽ dẫn tới những thắng lợi cho bất kỳ ai có liên

quan. BSC chính là cơ chế để chúng ta sử dụng theo dõi q trình đạt được các mục

tiêu. Tơn chỉ của BSC là sự cân bằng, chính xác hơn là sử dụng các thước đo để

nắm bắt sự cân bằng đúng đắn của các kĩ năng, quy trình và các yêu cầu của khách

hàng – những yếu tố sẽ dẫn tới tương lai tài chính mà chúng ta mong muốn và phản

ánh trong tuyên bố tầm nhìn. Thách thức của việc biến tầm nhìn của cơng ty thành

hiện thực vẫn là điều trọng yếu và kiến thức của BSC được thiết kế chính là để giúp

cơng ty làm được việc đó.

Về bản chất, thẻ điểm là một thiết bị diễn giải tầm nhìn thành hiện thực

thơng qua việc thể hiện tầm nhìn bằng lời. Chính vì vậy cần phải xây dựng tầm nhìn

thực sự là mẫu mực của sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của tổ chức, bởi vì nó là tấm

vé hạng nhất để cơng ty di chuyển trên phương tiện mang tên Thẻ điểm và đi tới

tương lai trong tưởng tượng của tổ chức..

1.4.2 Xem xét chiến lược và việc thực thi chiến lược hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các phương diện chính của BSC trong triển khai thực thi chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×