Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

65kho n cho vay v i s ti n l n nh ng v n h th p đi u ki n vay v n, nhi u

kho n cho vay khơng có kh nĕng thu h i, gây tổn th t l n cho ngân hàng.

Nh ng kho n n có d u hi u ti m ẩn r i ro cao nh nh ng kho n n đc giah n nhi u l n, có n lãi từ 12 tháng tr lên ch a thu v n gia tĕng, ch a đcki m tra, giám sát đúng mức. Đi u này đặt ra v n đ : quy ch , quy đ nh, quy

trình tín d ng v n còn ch a chặt ch ; thẩm đ nh tín d ng thi u chính xác;

trình đ cán b tín d ng còn nhi u b t c p, ch a theo k p s phát tri n c a n n

kinh t và xã h i; công tác ki m tra sau khi cho vay ch a đc th c hi n đúngmức.

Đ ho t đ ng tín d ng th c hi n theo đúng đ nh h

NHNo&PTNT VN theo h

d ng thì tĕng cng và m c tiêu c ang ổn đ nh, b n v ng, đ m b o ch t lng tínng KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ng t i các Chi nhánhNHNo&PTNT khu v c mi n Trung đang là v n đ đặt ra.

3.1.2. Đ nh hng và m c tiêu phát tri n ho t đ ng tín d ng củaNHNo&PTNT Vi t Nam giai đo n 2010-2020

Đ nh hng phát tri n ho t đ ng tín d ng c a NHNo&PTNT Vi t Namgiai đo n 2010-2020 nh sau:

- Huy đ ng t i đa ngu n v n trong và ngoài nc đ ph c v đ u t kinht đặc bi t phát tri n nông nghi p, nông thôn.

- Duy trì mức tĕng trng tín d ng h p lý k t h p v i phát tri n và mr ng các s n phẩm d ch v khác

- M r ng cho vay khép kín từ s n xu t đ n ch bi n, tiêu th . T p trung

vào các nơng s n hàng hố xu t khẩu mang l i ngo i t cho n n kinh t nh

thuỷ s n, cà phê, h tiêu, đi u, cao su, g o v.v.

- Không ngừng đổi m i và phát tri n công ngh ngân hàng, cung c p

ngày càng đa d ng các s n phẩm tín d ng, ti n ích và nâng cao ch t l

ho t đ ng d ch v đáp ứng yêu c u c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t .ng66M c tiêu ph n đ u:

- V tĕng trng ngu n v n: bình quân 16 – 18 %/ nĕm- V d n tín d ng: bình qn 14 – 16 %/nĕm

- D n trung, dài h n chi m tỷ trọng t i đa 40% tổng d n

-N x udi 5%/ tổng d nV i yêu c u tĕng cng huy đ ng v n, m r ng quy mơ tín d ng nhtrên, d x y ra r i ro, do đó yêu c u trong th i gian đ n c n ph i tĕng cngKSNB ho t đ ng ngân hàng nói chung và KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ng

nói riêng.

3.1.3. Phng hng tĕng cng KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ngTừ th c tr ng c a KSNB ho t đ ng tín d ng, nh ng ph

khái quát sau đây nhằm tĕng cng hng đcng KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ng đ khắcph c nh ng y u kém, h n ch c a công tác này nh sau:

- Một là, ho t đ ng tín d ng ph i đc c th hóa bằng chính sách tínd ng khoa học, phù h p v i th c ti n, ch đ o th c hi n nghiêm túc, có hi u

qu .

- Hai là, xây d ng hồn thi n quy trình xét duy t cho vay, giám sát

kho n vay m t cách chặt ch , gắn v i vai trò trách nhi m c a cơng tác cán b .

- Ba là, xây d ng h th ng thông tin khách hàng, thông tin ph i đ

nh t, x lý bổ sung thcc png xuyên, đ m b o tính xác th c, trên c s n n t ngb o đ m tính pháp lý hi n hành.

- Bốn là, h s k toán, báo cáo k tốn nghi p v tín d ng ph i cung c p

đc các thông tin trung th c, chính xác và k p th i.

- Năm là, ho t đ ng ki m tra, giám sát t p trung hvà ti m ẩn r i ro thay cho giám sát tuân th nh trng t i giám sát r i roc đây.- Sáu là, phát tri n ngu n nhân l c c a công tác ki m tra đáp ứng đ

yêu c u ứng d ng công ngh tiên ti n trong t t c các nghi p v ngân hàng.c67- Bảy là, kh ng ch n x u t i m i đ n v d

quy đ nh ph i đi 3%, đ n v nào vc ngân hàng c p trên giám sát thV i nh ng phng ht mứcng xuyên.ng nh trên, các Chi nhánh c n ph i quan tâmđ n vi c xác đ nh các th t c ki m soát s áp d ng trong ho t đ ng KSNB.

3.2. M T SGI I PHÁP TĔNG CNG CÔNG TÁC KSNB Đ I V IHO T Đ NG TÍN D NG

3.2.1. Tuân thủ đ y đủ nguyên t c phân chia trách nhi m trong quy trình

xét duy t cho vay và gi i ngân

Quy trình xét duy t cho vay, gi i ngân là m t trong nh ng th t c ki m

sốt quan trọng. M t quy trình chặt ch s góp ph n h n ch r i ro tín d ng

phát sinh. Hi n nay, CBTD th c hi n toàn b các khâu trong quy trình, vừa

tr c ti p giao d ch v i khách hàng, vừa thẩm đ nh tín d ng, vừa gi i ngân,

qu n lý theo dõi kho n vay. Đi u này ph n nào ch a đ m b o tính ki m tra,

ki m sốt h s cho vay, nh hng đ n ch t lđ cho CBTD tr c ti p gi i ngân, thu n , sng tín d ng. Mặt khác vi c

nh hng đ n công tác thẩmđ nh và ki m tra thĕm h i khách hàng vay c a CBTD vì vi c gi i ngân thu n

t n nhi u th i gian, ph i thng tr c t i qu y giao d ch trong khi công vi cc a CBTD không th c đ nh t i m t ch .

Đ đ m b o tính ki m sốt và khách quan trong q trình gi i quy t cho

vay, c n tách bi t chức nĕng gi i ngân, thu n không đ cho CBTD th c hi n.

Trong đó: Phòng tín d ng thành l p hai b ph n: b ph n cho vay và b ph n

gi i ngân-thu n .

+ Bộ phận cho vay: B ph n này có trách nhi m nh n h s xin vay,

hng d n th t c, hoàn ch nh h s vay cho khách hàng, theo dõi tình hìnhs d ng v n vay, tài s n th ch p, tình hình s n xu t kinh doanh c a khách

hàng, theo dõi thu h i n g c và lãi đã th a thu n trong h p đ ng tín d ng.68+ Bộ phận giải ngân-thu nợ v n tr c thu c phòng tín d ng đ đ m b o

th t c cho vay nhanh gọn, đc th c hi n b i m t ph n chuyên trách làmnhi m v gi i ngân, th c hi n thu h i n g c và lãi, qu n lý và l u tr h s

cho vay. B ph n này trc khi gi i ngân phát ti n vay cho khách hàng ph iki m soát h s chứng từ đ m b o theo quy đ nh.

V i cách tổ chức này, CBTD có đi u ki n nghiên cứu chuyên sâu h n v

lĩnh v c mà mình ph trách. Vi c tách b ch khâu gi i ngân-thu n nhằm tĕng

cng tính ki m tra, giám sát trong quá trình gi i quy t cho vay.3.2.2. Đ i m i quy trình ki m tra sau khi cho vay

Di hình thức nào đi n a, vi c theo dõi kho n tín d ng đã c p là c nthi t. Vi c theo dõi đem l i cho ngân hàng nh ng thông s c n thi t nhằm x

lý k p th i v i từng tình hu ng trc khi quá mu n.T i các Chi nhánh NHNo&PTNT khu v c mi n Trung, vi c ki m tra sau

khi cho vay giao cho chính cán b tín d ng đã cho vay, nh v y cán b tín

d ng này vừa đá bóng, vừa thổi còi, ph n l n k t qu ki m tra đ u thi u

khách quan và không hi u qu . Cán b tín d ng thng che d u nh ng kho ntín d ng đã b s d ng sai m c đích hoặc kém hi u qu v i ban lãnh đ o ngân

hàng.

Đ công tác ki m tra sau có hi u qu , các Chi nhánh NHNo&PTNT khu

v c mi n Trung ph i quan tâm đúng mức đ ng th i ph i có m t s đổi m i

trong quy trình ki m tra sau khi cho vay nh sau:

- Đ i v i kho n vay l n (tùy quy mô ho t đ ng c a từng ngân hàng), sau

khi cho vay, t i đa 20 ngày ph i c m t cán b khác đi ki m tra. Trng h pkhách hàng vi ph m, cán b ki m tra ph i l p biên b n ghi rõ nh ng sai ph m

c a khách hàng và báo cáo k p th i v i lãnh đ o ngân hàng.

- Tổ chức ki m tra chéo đ nh kỳ gi a các CBTD v i nhau: nên tổ chức

m t nĕm từ 1 đ n 2 l n cơng tác đ i chi u tồn b các kho n tín d ng theo69phng pháp ki m tra chéo nghĩa là CBTD ph trách đ a bàn này ki m trakhách hàng trên đ a bàn khác và do CBTD khác qu n lý.

- Nh ng sai ph m đc phát hi n qua các đ t ki m tra này ph i đcxlý k p th i theo đúng quy đ nh.

3.2.3. Hồn thi n mơ hình t chức h th ng ki m tra, ki m soát n i b

3.2.3.1. Tổ chức lại hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Theo nh c c u h th ng KTKSNB hi n nay phòng ki m tra, ki m soát

n i b là m t b ph n c a các Chi nhánh NHNo, ch u s ch đ o tr c ti p c a

Ban Giám đ c Chi nhánh, mọi ho t đ ng đoàn th , quy n l i v t ch t đ u gắn

li n v i Chi nhánh, nên nguyên tắc đ c l p trong KSNB b vi ph m, ho t

đ ng ki m sốt ch mang tính hình thức mà khơng mang l i hi u qu

xứng đáng.

Vì v y, đ t o ra tính đ c l p đ ng th i cũng là đ nâng cao đc hi uqu c a cơng tác KTKSNB nói chung và KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ng

nói riêng c n có s thay đổi l i c c u tổ chức h th ng ki m tra, KSNB trong

c h th ng NHNo&PTNT Vi t Nam đ đ m b o tính đ c l p, khách quan

cho ho t đ ng KSNB.

Mô hình KSNB phổ bi ncác ngân hàng trên th gi i đc phân chia rõràng thành hai m ng chính: Ki m soát qu n tr nằm ngay trong quy trình

nghi p v và ki m tốn n i b tr c thu c y ban ki m toán - b ph n chuyên

trách c a Đ i h i cổ đông, tr c ti p ch u s qu n lý và th c hi n ch đ báo

cáo đ i v i HĐQT. Theo đó, NHNo&PTNT Vi t Nam có th tổ chức h

th ng KSNB thành hai m ng tách bi t là ki m toán n i b và ki m soát đi u

hành:

* Mảng kiểm toán nội bộ: Do y ban ki m toán (Ban ki m soát) th c

hi n. y ban ki m toán là c quan t i cao th c hi n chức nĕng ki m tốn tồn

di n đ i v i mọi mặt ho t đ ng c a ngân hàng. y ban ki m toán nên đc tổ70chức thành thành các b ph n chuyên trách. y ban ki m toán ph i tr c thu c

HĐQT, do HĐQT tr l

giám đ c.ng và không ch u b t cứ áp l c nào từ phía Tổngy ban ki m toán th c hi n ki m toán tài chính đ nh kỳ vào cu iquý hoặc cu i nĕm. Các cu c ki m toán tuân th và ki m tốn ho t đ ng có

th xen l n v i ki m tốn tài chính hoặc tổ chức riêng vào b t kỳ th i đi m

nào trong nĕm tùy theo yêu c u.

* Mảng kiểm soát quản trị điều hành: g m hai ho t đ ng

- Ki m soát đi u hành ngay trong quá trình tác nghi p:

Đc th c hi n d a trên các quy đ nh trong các c ch , chính sách, quytrình nghi p v nh : vi c phân công, phân nhi m, mức y quy n phán quy t...

Là s sắp x p c c u tổ chức c a các phòng ban có s giám sát l n nhau.

Ví d : s giám sát c a các phòng qu n lý r i ro t i Chi nhánh và các phòng

khách hàng, phòng qu n lý r i ro tín d ng t i Tr s chính s đ

thc th c hi nng xun thơng qua ch đ báo cáo...

- Soát xét đ t xu t đ i v i các ho t đ ng t i Chi nhánh:

+ Giám đ c Chi nhánh có th tổ chức m t cu c soát xét v i thành viên lànhân s thu c quy ncác đ n v th c hi n đ ph c v cho m c tiêu qu n trc a mình n u th y c n thi t.

+ Tổng giám đ c có th tổ chức sốt xét đ i v i m t Chi nhánh v i nhân

s là thành viên các phòng ban tr c thu c n u th y c n thi t.

3.2.3.2. Tổ chức lại bộ phận kiểm tốn nội bộ

Hi n nay, mơ hình tổ chức c a b ph n ki m tra, ki m soát, ki m toán

n i b c a NHNo&PTNT Vi t Nam đang theo xu hng hình thành songsong hai h th ng:

- Phòng KTNB đc tổ chức thành m t h th ng dọc từ Tr s chínhxu ng đ n các khu v c tr c thu c Ban ki m soát H i đ ng qu n tr .71- Ban KTKSNB đc tổ chức thành h th ng dọc từ Tr s chính đ ncác S giao d ch và Chi nhánh di s qu n lý, đi u hành, tr lng tr c ti pc a Tổng giám đ c.

Nhìn vào mơ hình này cho th y m t b máy c ng k nh, b t h p lý và

không phù h p v i thông l t t nh t trên th gi i vì:

- Vi c ki m tra tính tn th , ki m tra và đánh giá tính phù h p, tính hi u

l c và hi u qu c a h th ng KSNB là các chức nĕng nhi m v c a KTNB.

Mặt khác, KTNB có th ti n hành b t cứ cu c thanh tra, ki m tra nào theo yêu

c u c a HĐQT hay Tổng giám đ c. Thông th

gi cũng đng, các báo cáo ki m toán baoc sao g i m t b n cho Tổng giám đ c.- Khi ngân hàng đã thi t l p và duy trì đc h th ng ki m soát t t, baog m các chính sách, th t c rõ ràng và đ y đ cho m i quy trình kinh doanh,

đi kèm v i các tiêu chí đánh giá k t qu ho t đ ng rõ ràng, thì ngân hàng có

th qu n lý t t ho t đ ng và các r i ro liên quan. Vi c t ki m tra, ki m sốt

thng xun là m t cơng vi c bắt bu c c a KSNB do đó khơng c n thi tph i thành l p b ph n chuyên trách.

- B ph n ki m soát chuyên trách mặc dù đã ch u s qu n lý, đi u hành,

tr lng tr c ti p c a TGĐ nh ng xét m t cách toàn di n v n khơng đ mb o tính đ c l p khách quan, nên k t qu c a ho t đ ng này s b h n ch .

Do đó vi c song song t n t i hai b ph n có nh ng chức nĕng và nhi m

v trùng nhau d b ch ng chéo gây lãng phí ngu n l c, kém hi u qu .

Tuy nhiên xét v đi u ki n th c ti n, h th ng KTKSNB luôn t n t i từ

trc đ n nay c trong th c t và c trong suy nghĩ c a mọi ngngay s gặp nhi u khó khĕn trong vi c gi i quy t v n đ con ngi, n u xóa b

i. H n n a,v i s t n t i c a h th ng này, cho dù k t qu còn h n ch nh ng cũng đã

góp ph n đáng k cho s phát tri n an toàn c a NHNo&PTNT Vi t Nam và

các Chi nhánh. Thêm vào đó, trc áp l c c nh tranh m nh m , v i ngu n l c72h n ch nên NHNo khơng còn nhi u th i gian trong khi còn nhi u cơng vi c

c n ph i đổi m i. V i b n b công vi c thì ngay m t lúc NHNo&PTNT Vi t

Nam khó có th thành l p ngay đ

th đ m đng đc b máy ki m toán n i b đ m nh đ cóc chức nĕng, nhi m v m t cách chuyên nghi p. Do đó,trong giai đo n chuy n giao c n đ n vai trò c a b ph n ki m tra ki m soát

n i b chuyên trách.

Nh v y, gi i pháp đ a ra là ph i c c u ki n toàn l i b máy tổ chức

c a h th ng này trong đi u ki n hoàn c nh hi n nay có th theo l trình sau:

- Một là, trc mắt ti p t c c ng c b máy ki m tra KSNB nhằm th chi n t t chức nĕng nhi m v c a mình đ h tr cho b ph n ki m tốn n i b

trong lúc còn non y u ch a đ m nhi m đc công vi c.- Hai là, đ i v i b ph n KTNB ph i u tiên ngu n l c m t cách thích

đáng cho vi c hình thành, hồn thi n và phát tri n h th ng này: Khẩn tr

hoàn ch nh mơ hình tổ chức đã đngc phê duy t. Đẩy nhanh công tác tuy nd ng, đào t o, chuẩn hóa đ i ngũ ki m tốn n i b , đ u t c s v t ch t,

trang thi t b cho b ph n này.

- Ba là, sau th i gian kho ng từ 2 - 3 nĕm, khi b máy ki m toán n i b

đc ki n toàn đi vào ho t đ ng ổn đ nh, đ ng th i khi đã thi t l p đtrng ki m sốt tc mơing đ i hồn h o thì hai h th ng này ph i t p trung th ngnh t v m t h th ng ki m toán n i b theo mơ hình sau:

Theo mơ hình này, phòng KTNB đã đc tách ra, đ c l p hoàn toàn v iBan Giám đ c Chi nhánh, nó tr c thu c c p qu n lý cao nh t trong ngân hàng

là H i đ ng qu n tr , các phòng ban chức nĕng khác đ u có s đ c l p tngđ i, ít có kh nĕng chi ph i hay tác đ ng gì đ n b ph n này. Phòng KTNB

t i khu v c s th c hi n ki m toán t i chính c s , ki m tra mọi mặt ho t

đ ng c a Chi nhánh đó. Phòng KTNB ch u s qu n lý c a Ban KTNB Tr s

chính và ch ch u trách nhi m báo cáo cơng tác Ki m tốn cho b ph n này.73Ban giám đ c cũng nh các phòng ban khác trong Chi nhánh đ u khơng có

quan h gì ngồi quan h Ki m tra, ki m sốt v i phòng KTNB. Mọi công

vi c KTNB, k ho ch th c hi n, k t qu ki m toán, các sai ph m gian l n

phát hi n, các ki n ngh , đ xu t …đ u đc g i tr c ti p lên Ban KTNB c aH is .

HĐQTTổng GĐTr ng Ban

Ki m soátChi nhánhBan KTNB t i

Tr s chínhPhòng KTNB t i KV

(Bắc, Trung, Nam)Phòng th c hi n

KTNB h th ngPhòng phát tri n

KTNBSơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức hệ thống KTNB trong Ngân hàng

Mặt khác, đ nâng cao đc hi u qu ho t đ ng c a b ph n KTNB t iChi nhánh thì b ph n này ph i đc trao quy n đ m nh và th c s đ c l p,t ch đ họ th c thi t t nhi m v c a mình nh : quy n ti p c n không h n

ch các thông tin t i các b ph n đ

nhánh, đc Ki m tốn, thơng tin c a tồn Chic phép ti n hành ki m tra, ki m toán b t kì mặt ho t đ ng, nghi pv nào trong Ngân hàng mà họ đánh giá là r i ro có nhi u kh nĕng x y ra.

Nh v y, v i mơ hình tổ chức c a b ph n KTNB trên đây s đ m b o

tính đ c l p khách quan trong Ki m toán cũng nh nâng cao đ

th c a KTNB theo xu hc vai trò, vng chung, phổ bi n c a qu c t . Vi c th c hi n mơ74hình Ki m toán đ c l p là r t c n thi t đ tĕng tín hi u qu và hi u l c c a

công tác KTNB. Đ i v i KTNB ho t đ ng tín d ng thì mơ hình này càng t o

đi u ki n thu n l i h n cho các KTV trong vi c ti p c n các h s và các v n

đ liên quan đ n ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh.

3.2.4. Phát tri n và hoàn thi n ho t đ ng ki m tra, KSNB đ đáp ứng yêu

c u của ki m toán hi n đ i

Các Chi nhánh NHNo&PTNT t i khu v c mi n Trung c n có nh n thức

đúng v vai trò quan trọng và nh ng l i ích c a h th ng KSNB trong công

tác qu n tr kinh doanh ngân hàng, coi đây là m t trong nh ng gi i pháp mang

tính chi n lc lâu dài đ ng th i là đòi h i c p thi t hi n nay. Đ đ t đcv n đ này, các Chi nhánh c n th c hi n các n i dung sau:

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, KSNB

Qua phân tích c c u tổ chức đ i ngũ cán b ki m tra, ki m soát t i các

Chi nhánh cho th y trình đ c a cán b ki m tra, ki m sốt hi n nay còn b t

c pnghi p v tin học. Đi u này đã ph n nào nh hng t i ch t lnh hi u qu công vi c c a b ph n KSNB. Đ th c hi n phng cũngng pháp ki mtra trên máy, v phía cán b ki m tra, ki m sốt ph i có kh nĕng đ đ làm

ch cơng ngh , x lý đc các d li u trên máy.Ban giám đ c c n quan tâm, u tiên ngu n l c m t cách thích đáng cho

vi c phát tri n b ph n ki m tra, KSNB. T i các Chi nhánh: Buôn H ; Qu ng

Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đắk Nông, Qu ng Tr hi n nay s lngcán b ki m tra, KSNB còn thi u so v i quy mơ ho t đ ng. Đ đ m b o theo

yêu c u, c n bổ sung nhân l c cho phòng ki m tra, KSNB. L a chọn nh ng

ngi có nĕng l c, kinh nghi m, trình đ chun mơn nghi p v cao, có kỹnĕng v cơng tác ki m tra, ki m toán. Quy đ nh rõ ch đ quy n l i và gắn

trách nhi m v i k t qu ki m tra đ nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b

ki m tra, KSNB.75Có s luân chuy n cán b gi a cán b nghi p v và cán b ki m tra,

KSNB sau m t th i gian nh t đ nh nhằm nâng cao nghi p v , phát huy tính

sáng t o, khắc ph c nh ng l i mòn trong t duy.

- Hồn thiện phương pháp kiểm tra

Theo xu h

phng hi n nay c a các NHTM thì KSNB đang chuy n từng pháp ki m tra c b n sang ki m tra h th ng. Đ i v i phng phápki m tra h th ng, cán b ki m tra th c hi n ki m tra chứng từ đã th c hi n,

ph ng v n cán b có liên quan, quan sát quy trình ki m sốt c th . Bằng cách

này ngân hàng s m t ít chi phí cho cu c ki m tra h n, th i gian cơng sức b

ra ít h n mà hi u qu cũng cao h n nhi u so v i ki m toán c b n và quan

trọng h n là s có cái nhìn tổng th v ho t đ ng c a Ngân hàng. Từ đó ngân

hàng có th đ a ra đc k t lu n chính xác v nh ng sai ph m trọng y u vàcác ki n ngh c n thi t.

Đ khắc ph c nh ng h n ch c a phng pháp ki m tra chi ti t đcsd ng trong công tác ki m tra, KSNB, trong th i gian t i cán b ki m tra,

KSNB các Chi nhánh khu v c mi n Trung nên đổi m i phng pháp ki m trabằng cách k t h p ki m tra chi ti t v i ki m tra h th ng. Hai phng phápnày k t h p v i nhau phát huy nh ng u đi m và khắc ph c nh ng nh

đi m c a chúng. Vì phng pháp ki m tra h th ng là phcng pháp đánh giátính hi u l c và hi u qu c a từng quy trình ho t đ ng ngân hàng m t cách

toàn di n. Giúp cho ngân hàng ít t n kém chi phí nh ng l i cho nh ng k t

lu n tổng th , đ nh hng vào h n ch r i ro có th x y ra trong tng lai nhvào vi c phát hi n nh ng đi m y u trong quy trình nghi p v đ ch nh s a k p

th i, ngĕn chặn nh ng r i ro x y ra trong tng lai.Hi n nay, cơng tác ki m tra tín d ng t i các Chi nhánh tuy ch a có cơng

c ph n m m tin học h tr , nh ng t t c cán b ki m tra, ki m soát đ u đã

đc trang c p user đ truy c p v n tin trên chng trình giao d ch. Nh v y,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×