Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo lường rủi ro tín dụng qua các chỉ tiêu định tính

Đo lường rủi ro tín dụng qua các chỉ tiêu định tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

78

B ng 3.4. T ng h p n x u phân theo các nhóm nguyên nhân

CH TIÊU

T NG DNX UA. NHĨM NGUN

NHÂN V PHÍA

NGÂN HÀNG

1. Do khơng th c hi n

đúng quy ch , quy trình tín

d ng. Mã l i t (1) đ n (18)

2. Do không ki m tra, ki m

soát kho n vay. L i t (19)

đ n (33)

3. R i ro do h th ng ki m

tra, ki m sốt n i b còn

y u. Mã l i t (69) đ n (74)

4. Do qu n tr đi u hành

d n đ n cán b ngân hàng

làm sai. L i t (81) đ n

(90)

B. NHÓM NGUYÊN

NHÂN V PHÍA KHÁCH

HÀNG

1. R i ro do ng

doanh thua l .i vay kinh2. R i ro do ng i vay s

d ng v n khơng đúng m c

đích. Mã l i t (50) đ n

(54)

3. R i ro do ng i vay có

ch ý l a đ o, chây ỳ, tr n.

L i t (46) đ n (47); (59);

(35); (37)

4. R i ro do khách hàng

vay b phá s n.

C. NHÓM NGUYÊN

NHÂN KHÁCH QUAN2006

2007

S tiền

S tiền

(tri u % (tri u %

đ ng)

đ ng)

97.455 100 187.0182008

S tiền

(tri u %

đ ng)100 267.2662009

S tiền

(tri u %

đ ng)100206.296 10021.732 22,334.617 18,545.863 17,248.803 18,313.024 13,415.57826.876 10,118.8387,012.624 13,019.039 10,216.3276,122.2548,38,38.0028,28.6544,610.8244,06.6372,58.2978,512.1166,517.7036,623.7188,940.151 41,288.871 47,5 142.079 53,2 116.351 43,513.852 14,222.218 11,997.324 36,479.700 29,826.179 26,960.965 32,663.935 23,952.358 19,6(Ti p)6.1436,313.3317,136.940 13,830.251 11,36.6256,810.6655,739.782 14,932.578 12,263.530 34,079.325 29,741.142 15,435.571 36,579

B ng 3.4. T ng h p n x u phân theo các nhóm nguyên nhân

CH TIÊU

1. R i ro do nguyên nhân

b t kh kháng: Thiên tai,

d ch b nh, m t mùa. L i

(68)

2. R i ro do nguyên nhân

t c ch , chính sách. Mã

l i (63)

3. R i ro do nguyên nhân

t bi n đ ng th tr ng.

Mã l i t (65) đ n (66)2006

2007

S tiền

S tiền

(tri u % (tri u %

đ ng)

đ ng)

12.983 13,38.3958,620.027 20,52008

S tiền

(tri u %

đ ng)2009

S tiền

(tri u %

đ ng)23.411 12,521.2678,015.1445,716.26412.5254,714.7255,58,734.052 18,268.996 25,831.671 11,94. R i ro do môi tr ng xã

711 0,7

1.626 0,9

0 0,0

0 0,00

h i, chính tr . Mã l i (64)

Nguồn: số liệu tổng hợp từ hồ sơ tín dụng và điều tra trực tiếp khách hàngNhóm ngun nhân r i ro tín d ng do từ phía ngân hàng chiếm từ 18.3%

- 22,3% qua các năm. Cao nhất là năm 2006 (chiếm 22,3%) và có xu h ớng

giảm đều đến năm 2008. Năm 2009 nhóm nguyên nhân này l i tăng gần bằng

với năm 2007 (chiếm 18,3%). Trong nhóm nguyên nhân này thì qua các năm,

r i ro do khơng thực hi n đúng quy chế, quy trình tín d ng và do khơng kiểm

tra, kiểm sốt khoản vay là nhân t chiếm tỷ trọng lớn nhất (từ 6,1% đến

13,4%). Điều này ch ng t , ý th c chấp hành quy trình tín d ng, vấn đề kiểm

tra, kiểm sốt trong cho vay c a đơn v là vấn đề cần đáng quan tâm nhất

trong nhóm nguy cơ r i ro tín d ng do bản thân Ngân hàng t o ra. Kế đến là

nhóm các lỗi vi ph m do quản tr điều hành chiếm tỷ trọng trung bình nh ng

xu h ớng không giảm mấy qua các năm. Đặc bi t năm 2009 nhóm lỗi này l i

tăng lên rất cao (8,9%). Điều này thể hi n căn b nh c hữu trong điều hành

c a các bộ phận lãnh đ o các đơn v trực thuộc. Nhóm lỗi do h th ng kiểm

tra, kiểm sốt nội bộ còn yếu ngày càng giảm dần qua các năm (từ 8,2% năm80

2006 xu ng còn 2,5% năm 2009), thể hi n cơng tác kiểm tra, kiểm sốt c a

chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak ngày càng quyết li t và có dấu hi u tích

cực. Điều này li u có mâu thuẩn với sự phân tích về nhóm lỗi do khơng thực

hi n đúng quy chế, quy trình tín d ng và do khơng kiểm tra, kiểm sốt khoản

vay? Có thể khẳng đ nh rằng hồn tồn khơng mâu thuẩn, mà trái l i, đó là

vấn đề rất h p lý. Bởi lẽ, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đ nh kỳ và đột

xuất c a phòng Kiểm tra, kiểm sốt nội bộ chi nhánh NHNo&PTNT t nh

Daklak ln ch ra đích danh các lỗi sai ph m trong vi c thực hi n đúng quy

chế, quy trình tín d ng và do khơng kiểm tra, kiểm sốt khoản vay dẫn đến r i

ro cho từng đơn v trực thuộc, thậm chí là đến từng cán bộ tín d ng, từng

khoản vay và s tiền vay… Tuy nhiên, vi c ch đ o điều hành khắc ph c sai

sót đã nêu c a một s đơn v vẫn còn thiếu tri t để, khơng kiên quyết, thậm

chí có thể nói là vẫn còn sự bao che, c hữu c a một s bộ phận lãnh đ o đơn

v trực thuộc; Mặc khác, do lực lng cán bộ kiểm tra, kiểm sốt còn m ng,m ng l ới chi nhánh, phòng giao d ch đông, dẫn đến vấn đề phúc tra sau khi

phát hi n sai sót còn h n chế.

Nhóm nguyên nhân r i ro tín d ng do từ phía khách hàng qua các năm

chiếm bình qn trên 41%. Năm 2006 chiếm 47,5%, năm 2007 chiếm 47,5%,

cao nhất là năm 2008, chiếm 53,2%, và đến năm 2009 là 43,5%; N i bật trong

nhóm nguyên nhân này là do khách hàng sử d ng v n vay không đúng m c

đích (chiếm từ 19,6% đến 32,6%), kế đến là r i ro do khách hàng sản xuất,

kinh doanh thua lỗ (chiếm từ 11,9% - 29,8%). Những con s này đã thể hi n

t ơng đ i ti m cận với sự thăng trầm c a nền kinh tế thế giới nói chung và t i

Vi t Nam nói riêng. Bởi vì, mật độ r i ro cao ở nhóm ngun nhân này rơi

nhiều vào năm 2008 và d âm c a nó là ảnh h ởng đến cả năm 2009, do tác

động c a kh ng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới vào những năm81

này. Ngồi ra, r i ro do ng ời vay có ch ý lừa đảo, chây ỳ, b tr n mặc dù

chiếm tỷ trọng khơng cao nh ng có xu h ớng tăng dần qua các năm. Điều này

cho thấy, m c độ hình sự hố trong quan h tín d ng, đặc bi t là tội ph m lừa

đảo ngân hàng ngày càng ph c t p và n i cộm, gây b c xúc và ảnh h ởng xấu

trong d luận xã hội. Nó làm giảm xút lòng tin cho các ch thể quan h tín

d ng, v n dĩ lấy m c tiêu “tin t ởng, hữu d ng” làm tôn ch ho t động.

300.000267.266206.296200.000

187.01802006

2007

A. NGUYÊN NHÂN DO NGÂN HÀNG

C. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN116.351

48.80379.325

45.86334.61735.57140.15121.73250.00063.53088.87197.455100.00041.142150.000142.079Giá trị (Tr.đ)250.0002008

2009

Nĕm

B. NGUYÊN NHÂN DO KHÁCH HÀNG

T NG H P CÁC NGUYÊN NHÂNBiTác

uđ đ

3.1.ng

Tácc đangcác

c anhóm

các nhóm

ngunnhân

nhân gây

ra ra

r i rro tín

ng d ng

Bi u đ 3.1.

ngun

gây

i rod tínNhóm ngun nhân khách quan dẫn đến r i ro tín d ng qua các năm có

xu h ớng giảm dần nh ng vẫn ở m c t ơng đ i cao. Thấp nhất là năm 2009,

chiếm 15,4%, cao nhất chiếm 36,5% vào năm 2006. Trong đó n i bật là r i82

ro do biến động th tr ờng, chiếm từ 11,9% (năm 2009) đến 25,8% (năm

2008).

Nh vậy, qua đo l ờng r i ro tín d ng bằng các ch tiêu đ nh tính cho

thấy: Nhóm nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng cao nhất là từ phía khách

hàng, bình qn qua các năm là 46,35%; kế đến là nhóm nguyên nhân do

khách quan, bình quân chiếm 28,90%, và cu i cùng là nhóm ngun nhân do

từ phía ngân hàng, qua các năm chiếm bình qn 19,08%. Từ đó, chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak có thể căn c vào kết quả này để có chiến lcquản tr r i ro, đ ng thời, trên cơ sở đó sẽ đ a ra các giải pháp ng phó,

phòng ngừa phù h p t ơng ng với từng nguy cơ xảy ra r i ro c thể trong

từng nhóm nguyên nhân.

Đo l ờng r i ro tín d ng qua ch tiêu đ nh lngNhằm c thể hóa bằng các ch tiêu đ nh lng giá tr r i ro tín d ng t ichi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak, qua đó có sự quản lý r i ro một cách

t ng h p và h th ng. Mơ hình đ nh lng để xác đ nh r i ro tín d ng t i chinhánh NHNo&PTNT t nh Daklak đc thể hi n qua các tiêu th c đánh giásau:

- Tỷ l n xấu qua các năm;

- Chi phí trích lập dự phòng qua các năm;

- Tần suất xuất hi n n xấu qua các năm.

Qua phân tích ở phần thực tr ng r i ro tín d ng ở ch

xác đ nh đng 2, chúng ta đac tỷ l n xấu c a đơn v qua các năm bình quân là 3,26% trênt ng d n ; Chi phí trích lập dự phòng r i ro qua các năm bình quân là 83.286

tr.đ. Đây là một nguy cơ và thách th c rất lớn đ i với đơn v trong b i cảnh

c nh tranh hi n nay. Để xem xét tần xuất xuất hi n n xấu qua các năm,83

chúng ta phân tích s li u t ng h p t i bảng 3.5; Di n biến tần suất n xấu thể

hi n t i biểu đ 3.1.

B ng 3.5. T n su t phát sinh n x u qua các nĕm

CH TIÊU

1. T n su t n x u

theo s món vayĐVT

%- T ng s h p đ ngH pcho vayđ ng- S h p đ ng phát

sinh n xấu từ các h p

đ ng vay đó.

2. T n su t n x u

theo giá tr kho n vay

- Doanh s cho vay

- Doanh s phát sinh

n xấuH p

đ ng

%

Tr.đ

Tr.đ20062007200820092,922,722,911,3847.69668.86883.62299.5501.3921.8702.4301.3752,521,633,521,433.840.000 3.264.000

96.76853.2033.840.000 4.416.000

135.16863.149Nguồn: số liệu tổng hợp từ hồ sơ tín dụng và từ dữ liệu lưu trữ trên máy- Tần suất xuất hi n n xấu theo giá tr và theo s món vay có xu h ớng

tăng, giảm khơng đều qua các năm. Nh ng đặc bi t đều tăng cao trong năm

2008, đúng với b i cảnh suy thoái kinh tế và kh ng hoảng tài chính đã phân

tích và nêu ra ở các phần tr ớc. Trong đó, tần xuất xuất hi n n xấu theo giá

tr khoản vay cao hơn theo s món vay (ngo i trừ năm 2007). Nguyên nhân là

do s món vay r i ro rơi vào những món có s tiền vay lớn. Đây là vấn đề hết

s c lo ng i, bởi vì nó nói lên năng lực thẩm đ nh các dự án, ph ơng án sản

xuất, kinh doanh có m c vay cao còn yếu kém, dẫn đến m c độ thi t h i l i

rơi vào những món vay có m c d n cao. Về ph ơng di n quản tr r i ro thìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo lường rủi ro tín dụng qua các chỉ tiêu định tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×