Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH DAKLAK

TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH DAKLAK

Tải bản đầy đủ - 0trang

34

tri u USD, chiếm từ 60 đến 70% t ng kim ng ch xuất khẩu c a t nh. Cà phê

Daklak đã đc Bộ Khoa học và Công ngh quyết đ nh đăng b tên gọi xuấtx hàng hoá “Cà phê Buôn Ma Thuột” từ năm 2005.

Đến cu i năm 2009, tồn t nh Daklak có 14 huy n, thành ph ; với 180

xã, ph ờng, th trấn; 2.329 thôn, buôn, t dân ph . Dân s 1.778.415 ng ời,

mật độ dân s 135,49 ng ời/km2. Thành ph Buôn Ma Thuột là Trung tâm

chính tr , kinh tế, văn hóa xã hội c a t nh Daklak và cả vùng Tây Nguyên.

T ng s doanh nghi p trên đ a bàn t nh Daklak tính đến hết năm 2009 là

4.453 doanh nghi p, với t ng s v n đăng ký khi thành lập và sau thay đ i, b

sung là 12.365 tỷ đ ng.

Hi n t i, trên đ a bàn t nh Daklak có 04 NHTM qu c doanh, 12 NHTM

C phần ngoài qu c doanh và 01 Qũy Tín d ng Nhân dân Trung ơng cùng

ho t động kinh doanh trong lĩnh vực tiền t - tín d ng và cung cấp các d ch v

ngân hàng, ngồi ra còn có 07 t ch c phi ngân hàng ho t động ch yếu là

huy động v n. Trong đó, NHNo&PTNT t nh Daklak là đơn v có quy mô và

doanh s ho t động lớn nhất trong các TCTD.

2.1.2. Gi i thi u chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak

2.1.2.1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh NHNo&PTNT Daklak

Chi nhánh NHNo&PTNT Daklak (còn đ

một chi nhánh c a NHNo&PTNT Vi t Nam, đc gọi là Agribank Dak Lak) là

c thành lập theo Quyết đ nhs 603/NH-QĐ ngày 22/12/1992 c a Th ng đ c NHNN Vi t Nam.

Là ngân hàng chuyên doanh, ho t động ch yếu trong lĩnh vực nơng

nghi p, nơng thơn. Ngồi nhi m v ph c v nông nghi p, nông thôn, chi

nhánh NHNo&PTNT Daklak còn mở rộng kinh doanh đa năng ở tất cả các

lĩnh vực c a nền kinh tế. Chi nhánh NHNo&PTNT Đak Lak thực hi n nhi m

v huy động v n trong và ngoài đ a bàn để cho vay đ i với khách hàng, thực

hi n kinh doanh tiền t tín d ng và các d ch v ngân hàng; đảm bảo an toàn35

hi u quả, t ch c t t nghi p v kế toán thanh toán, kho quỹ, ngân hàng trên

đ a bàn và các nhi m v khác đc T ng Giám đ c NHNo&PTNT Vi t Namquy đ nh.

Lĩnh vực tín d ng, chi nhánh NHNo&PTNT Đak Lak thực hi n cho vay

với mọi đ i tng khách hàng thuộc các thành phần kinh tế, bao g m kháchhàng t ch c, cá nhân và đ i tng khác đc pháp luật cho phép; thực hi ncác m c tiêu cho vay v n đ i với nông nghi p và nông thôn nhằm góp phần

xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu h tầng, thúc đẩy chuyển d ch cơ cấu kinh tế

trong nông nghi p và phát triển nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa, hi n

đ i hóa nơng nghi p và nông thôn.

M ng l ới ho t động bao g m: Tr sở chính đặt t i 37 Phan Bội Châu,

Tp. BMT, t nh Đak Lak và 67 chi nhánh và phòng giao d ch trực thuộc đặt ở

thành ph Buôn Ma Thuột và 13 huy n. Ngồi ra, tuỳ tình hình thực tế t i một

s đ a ph ơng còn đc b trí T tín d ng l u động để giải quyết những nhucầu b c xúc c a khách hàng thuộc các vùng mà khơng thể đặt chi nhánh. Nhờ

có m ng l ới trải rộng khắp từ trung tâm thành ph Buôn Ma Thuột đến tất cả

các huy n và liên xã, nên ho t động c a NHNo&PTNT ln đóng vai trò ch

đ o trong vi c huy động v n và cho vay nền kinh tế t nh Daklak, trong đó,

nhi m v trọng tâm là đầu t phát triển nơng nghi p- nơng thơn. Tính đến

nay, th phần ho t động c a chi nhánh NHNo&PTNT Daklak chiếm bình

quân hơn 45% th phần c a h th ng NHTM trên đ a bàn. C thể: Th phần

ngu n v n huy động luôn chiếm từ 35% đến 55% t ng ngu n v n và th phần

tín d ng th ờng xuyên duy trì tỷ l từ 37% đến 55% t ng d n tín d ng c a

các TCTD trên đ a bàn.

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak

Với vai trò trọng yếu trong đầu t tín d ng cho nơng nghi p nơng thôn,

nên chi nhánh NHNo&PTNT ĐakLak đã t ch c m ng l ới ho t động rộng36

khắp từ trung tâm thành ph Buôn Ma Thuột đến hầu hết các xã ph ờng trong

toàn t nh. Sơ đ 3.1 thể hi n cơ cấu t ch c, ho t động c a chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak.

GIÁM Đ CP. GIÁM Đ CP. GIÁM Đ CP.KT-KTNBCN LO I IIIP.GD CHP. HCQTP. TÍN

D NGP.GD CHP. GIÁM Đ CP. KHKDP. ĐI N

TOÁNCN LO I IIIP.GD CHP. GIÁM Đ CP. KT- NQP.GD CHP. TCCB&ĐTCN LO I IIIP.GD CHS đ 2.1. S đ c c u t ch c chi nhánh NHNo&PTNT t nh ĐakLak

* Ghi chú:: Quan h trực tuyến

: Quan h ch c năng37

Ch c năng và nhiệm vụ c a Ban Giám đốc và các bộ phận như sau:

- Ban giám đ c: G m 5 thành viên (1 Giám đ c và 4 Phó Giám đ c) trực

tiếp quản lý điều hành mọi ho t động, ch u trách nhi m tr ớc T ng Giám đ c

NHNo&PTNT VN và cơ quan pháp luật trong vi c quản lý v n và tài sản.

- Giám Đ c: Đc uỷ quyền ký kết các h p đ ng, liên kết với các đ i táctrong và ngoài n ớc về các lĩnh vực trong ph m vi c a Chi nhánh, đ i di n

Chi nhánh tr ớc pháp luật về vi c t t ng, tranh chấp. Có quyền quyết đ nh về

nhân sự, khen th ởng, kỷ luật, chi trả l ơng, cho thôi vi c, b nhi m, uỷ

quyền đ i với các ch c danh điều hành và quản lý nhân viên theo chế độ uỷ

quyền c a HĐQT và T ng Giám đ c NHNo&PTNT VN. Ban hành các văn

bản h ớng dẫn nghi p v kinh doanh, nội quy quản lý. Vi c h ớng dẫn không

đc trái quy đ nh c a Ch t ch Hội đ ng Quản tr và T ng Giám đ c. PhóGiám đ c, các tr ởng phòng là ng ời giúp vi c trực tiếp cho Giám đ c.

- Phó Giám đ c: Do Giám đ c phân công công vi c, ch u hoàn toàn trách

nhi m tr ớc Giám đ c về công vi c đc giao, ch u trách nhi m tr ớc phápluật về các quyết đ nh c a mình.

- Các phòng ban, thực hi n theo sự ch đ o, điều hành c a Giám đ c,

theo quy đ nh về ch c năng nhi m v các phòng ban c a Ch t ch Hội đ ng

Quản tr NHNo&PTNT VN.

- Các chi nhánh lo i 3 trực thuộc và ch u sự quản lý trực tiếp c a Giám

đ c chi nhánh lo i I. Quyền h n, nhi m v c a Giám đ c chi nhánh lo i 3

thực hi n theo quy đ nh c a Ch t ch Hội đ ng Quản tr và theo sự phân công

uỷ quyền c a Giám đ c chi nhánh lo i I.

- Các chi nhánh lo i 3 và các phòng giao d ch là đơn v trực tiếp kinh

doanh. Trực tiếp triển khai thực hi n ch ơng trình, kế ho ch kinh doanh c a38

Giám đ c chi nhánh lo i I. Vi c kinh doanh thực hi n theo quy đ nh, quy chế

c a Ch t ch Hội đ ng Quản tr NHNo&PTNT VN.

2.1.2.2. Tình hình lao động qua các năm của NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak

Đápng nhu cầu c a sự phát triển, lực l ng lao động chi nhánhNHNo&PTNT Đak Lak đã không ngừng lớn m nh cả về s lng cũng nh trìnhđộ chun mơn (bảng 2.1).

B ng 2.1: Tình hình lao đ ng c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh ĐakLak

2006

CH TIÊUS

lI. Phân theo ch c nĕng

BGĐ NHNo t nh2007

CngSc ul2008

CngSc ul2009

Cngc uS

lC

ngc u50710053110057310060610051,050,950,8750,79BGĐ CN lo i 369 13,670 13,2130 22,69146 21,02Các phòng t i t nh85 16,892 17,3104 18,15107 19,0630181 31,59187 27,3160 11,3153 26,70161 31,83CN lo i 3 trực thuộc

P.giao d ch trực thuộc

II. Phân theo trình đ14528,659 11,61575071005311005731006061001.Th c sỹ20,420,420,3540,392. Đ i học279553. Cao đẳng367,14. Trung cấp11622,95. Sơ cấp469476. Ch a qua nghi p v305,9III. Phân theo cơng

vi c5071. Cán bộ tín d ng

2. L/động làm vi c khác314 59,1

326108 20,3376 65,62

305,24401 69,16

363,7398 17,1099 14,938,8325,58345,50305,7356,11326,291005311005731006061001673318635205 35,78227 25,343406734565368 64,22379 74,66Nguồn: Phòng TCCB chi nhánh NHNo&PTNT ĐakLak39

Về s l ng, với đặc thù đ a bàn ho t động là nông nghi p nông thôn, nhu

cầu đầu t tín d ng khơng ngừng tăng lên, nên s l ng lao động c a chi nhánh

đ c b sung hàng năm theo yêu cầu kh i l ng công vi c và ch tiêu đcNHNo Vi t Nam phân b .

Với thế m nh là m ng l ới rộng, chi nhánh NHNo&PTNT DakLak có cơ

sở để khẳng đ nh v thế c a mình trong ho t động huy động v n và đầu t tín

d ng, nhất là đ a bàn nông nghi p nông thôn. Tuy nhiên, với đội ngũ lao động

hùng hậu nh vậy thì tình hình quản lý, h n chế r i ro, tăng hi u quả kinh

doanh để bảo đảm thu nhập cho ng ời lao động không ngừng tăng lên hàng

năm là vấn đề không đơn giản.

2.2. TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI

NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK

2.2.1. T ng quan tình hình ho t đ ng kinh doanh t i Chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak

2.2.1.1. Tình hình huy động nguồn vốn

Ho t động huy động v n là vấn đề mà lãnh đ o ngân hàng luôn quan tâm

nhằm tăng tr ởng ngu n để ch động cho vay, tránh ph thuộc quá nhiều vào

vi c sử d ng v n ngân hàng cấp trên. Mặt khác, chi phí sử d ng v n bình

quân c a ngân hàng cấp trên th ờng cao hơn ngu n v n huy động, dẫn đến

chênh l ch lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra ít, ảnh h ởng đến thu nhập c a

ngân hàng. Với ph ơng châm “Đi vay để cho vay” nhằm t o thế ch động về

ngu n v n, bảo đảm tính thanh khoản. Những năm qua, chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak đã áp d ng đa d ng các hình th c huy động với lãi

suất và chính sách khuyến mãi mang tính c nh tranh cao.

Kết quả huy động v n, cơ cấu và biến động ngu n v n huy động qua các

năm đc thể hi n ở bảng 2.2.40

B ng 2.2. Tình hình huy đ ng ngu n v n qua các nĕm t i chi nhánh

NHNo&PTNT t nh DaklakCH TIÊU1. Ti n g i không2006200720082009S ti n

(Tr.đ)S ti n

(Tr.đ)S ti n

(Tr.đ)S ti n

(Tr.đ)575.554KH

2. Ti n g i có KH

- Dưới 12 tháng637.124447.708%%%2,567,94 -29,732.049.847 2.695.602 2.471.374 2.206.640 31,50-8,32 -10,71561.817590.270So sánh

07/06 08/07 09/08405.825 1.392.235 2.067.289 -27,77 243,06 48,49- Từ 12 tháng trở lên1.488.030 2.289.777 1.079.139T ng ngu n v n2.625.401 3.285.872 3.108.498 2.654.348 25,16139.351 53,88 -52,87 -87,09

-5,40 -14,61Nguồn: Tổng hợp tại phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT DaklakMặc dù có hàng lo t NHTM mới mở chi nhánh và thành lập trên đ a bàn

Daklak trong những năm qua, nh ng ngu n v n huy động c a chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak vẫn duy trì t ơng đ i n đ nh, đặc bi t là ngu n

v n có kỳ h n.

Mỗi lo i ngu n v n đều có mặt tích cực riêng. Đ i với ngu n v n khơng

kỳ h n, nếu duy trì n đ nh thì vi c sử d ng v n có chi phí thấp do lãi suất

phải chi trả thấp (0,15% đến 0,2% trên tháng); Riêng ngu n v n huy động từ

tài khoản thanh toán c a các t ch c kinh tế, t ch c tín d ng có lãi suất thấp

đ ng thời t ơng đ i n đ nh, giúp cho vi c thanh toán chuyển tiền, thanh toán

bù trừ giữa các đơn v , cá nhân đc thuận l i; Còn ngu n v n có kỳ h n giúpngân hàng đầu t theo chiều sâu (các dự án, ph ơng án trung dài h n). Điểm

nỗi bật cần l u ý là ngu n tiền gửi có kỳ h n 12 tháng kể từ năm 2007 đến

2009 giảm rất m nh. C thể, năm 2008 giảm so vời năm 2007 đến 52,78%;

còn nếu lấy s li u năm 2009 so với năm 2008 còn trầm trọng hơn, giảm tới41

87,09%. Điều này có thể lý giải là do ảnh h ởng và tác động c a sự kh ng

hoảng tài chính và suy thối kinh kinh tế thế giới, s c mua giảm thấp, tính

thiếu n đ nh c a đ ng tiền dẫn đến khách hàng có xu h ớng gửi tiết ki m có

kỳ h n ngắn để để bảo đảm thanh khoản thuận ti n, đ ng thời d dàng chuyển

đ i m c đích sử d ng v n khi có nhu cầu đầu t thích h p. Di n biến các lo i

c thể hi n qua biểu đ 2.1.2.000.0002.067.2892.289.7772.500.0001.079.139139.351

447.708637.124405.825590.270500.000561.8171.000.0001.392.2351.488.0301.500.000575.554Giá tr (Tr.đ)ngu n v n qua các năm đ20061. Tiền gửi khơng kỳ h n20072. Tiền gửi có KH d ới 12 tháng200820093. Tiền gửi có KH >= 12 thángu đTình

2.1. Tình

hình

huy đ

đ ng

các nĕm

Bi u đ Bi2.1.

hình

huy

ngv vn qua

n qua

các nĕmNĕm42

2.2.1.2. Tình hình dư nợ cho vay

Ho t động tín d ng c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak sôi động

và đ t m c tăng tr ởng cao nhất vào năm 2007, với m c độ tăng tr ởng tín

d ng đến 45,72% so với năm 2006, trong đó kh i doanh nghi p tăng trên

100%. Trong cơ cấu d n , xét theo thành phần kinh tế thì tỷ trọng cho vay cá

nhân, hộ gia đình; còn xét theo ngành kinh tế thì lĩnh vực cho vay nông lâm

nghi p chiếm tỷ trọng cao nhất. Điều này phù h p với đ nh h ớng c a

NHNo&PTNT Vi t Nam.

Đến đầu năm 2008 ho t động tín d ng c a các ngân hàng th ơng m i có

nhiều biến động. Đặc bi t là kể từ giữa tháng 5/2008, khi NHNNVi t Nam áp

d ng cơ chế điều hành lãi suất cơ bản, mà theo đó, các NHTM ấn đ nh lãi suất

cho vay t i đa bằng 150% lãi suất cơ bản do NHNN công b trong từng thời kỳ.

Đây là công c trực tiếp để kiểm soát lãi suất kinh doanh c a NHTM; Thiết lập

một hành lang lãi suất th tr ờng liên ngân hàng với biên độ chênh l ch khoảng

2% để điều tiết lãi suất th tr ờng: "Trần" là lãi suất tái cấp v n, "sàn" là lãi suất

tái chiết khấu (hi n nay là 7% - 5%/năm); lãi suất cơ bản và lãi suất nghi p v

th tr ờng mở biến động trong ph m vi hành lang này; Lãi suất nghi p v th

tr ờng mở đóng vai trò đ nh h ớng và thực hi n vi c "bơm" tiền ra hoặc "hút"

tiền về. Từ đó tác động đến cung - cầu v n, lãi suất th tr ờng liên ngân hàng và

lãi suất huy động, cho vay c a NHTM. Mặt khác, từ tháng 5 đến tháng 9/2008,

NHNN điều hành chính sách tiền t "thắt chặt", các m c lãi suất ch đ o đcđiều ch nh tăng, lãi suất cơ bản từ 12%/năm lên 14%/năm, lãi suất tái cấp v n từ

13%/năm lên 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 11%/năm lên 13%/năm, lãi suất

nghi p v th tr ờng mở từ 11,7%/năm lên 15%/năm.

Từ những lý do vi n dẫn trên, có thể thấy di n biến th tr ờng v n có

nhiều biến động khó l ờng, nên các ngân hàng th ơng m i nói chung, đơn v43

nghiên c u nói riêng, ch ch yếu đầu t v n tín d ng ở hình th c ngắn h n là

ch yếu nhằm giảm thiểu r i ro về lãi suất kể từ năm 2008 trở đi.

S li u ở bảng 2.3 và biểu đ 2.3 thể hi n nội dung phân tích trên.

B ng 2.3. Tình hình d n cho vay qua các nĕm t i chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak

CH TIÊU1. D n theo lo i

vay

- D n Ngắn h n

- D n Trung, dài

h n2006200720082009S tiền

(tr.đ)S tiền

(tr.đ)S tiền

(tr.đ)S tiền

(tr.đ)So sánh

07/0608/07 09/08%%%4.007.422 5.839.504 6.352.078 6.456.28945,728,781,642.885.000 4.085.000 4.111.051 4.754.28941,590,64 15,651.122.422 1.754.504 2.241.027 1.702.00056,31 27,73 -24,052. D n theo thành

4.007.422 5.839.504 6.352.078 6.456.289

ph n kinh t45,72- D n DNNN188.000- D n DNNQD665.000 1.365.000 1.389.000 1.135.000 105,26416.000495.0008,781,64305.910 121,28 18,99 -38,20

1,76 -18,29- D n HTX

17.000

15.000

12.000

12.190 -11,76 -20,00 1,58

- Hộ gia đình, cá

2.515.000 3.441.000 3.740.000 4.284.900 36,82 8,69 14,57

nhân

- D n cho vay khác

622.422

602.504 716.078 718.289 -3,20 18,85 0,31

3. D n theo ngành

4.007.422 5.839.504 6.352.078 6.456.289

kinh t45,728,781,64- Nông nghi p45,989,172,083,86 29,487,691.952.680 2.850.470 3.111.760 3.176.500- Lâm nghi p

- Thuỷ sản

- Th ơng m i, d ch

v

- Công nghi p, TTCN

- Ngành khác14.50015.06019.50021.0001.5002.1003.5404.90040,00 68,57 38,42836.672 1.218.739 1.332.290 1.361.02045,679,322,16147.648240.18045,679,322,161.054.422 1.538.064 1.649.878 1.652.68945,877,270,17215.072235.110Nguồn: Tổng hợp tại phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Daklak6.352.0786.000.0004.754.2895.000.0004.111.051

2.241.027200720081.702.0001.754.5041.122.4221.000.0002.885.0002.000.0004.085.0004.007.4224.000.0003.000.0006.456.2897.000.0005.839.504Giá tr (Tr.đ)440

20061. D n Ngắn h n2. D n Trung, dài h n2009Nĕm3. T ng d nđ 2.2.

cho vay

theo

th ith

giani qua

cácqua

nĕm các nĕm

Bi u Bi

đ u2.2.

D D nn cho

vay

theo

gian2.2.1.3. Kết quả kinh doanh qua các năm

M c tiêu l i nhuận vẫn là m c tiêu hàng đầu trong ho t động kinh doanh

c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak. Vi c huy động ngu n v n để cho

vay theo điều hành lãi suất cơ bản c a NHNN, cho vay theo lãi suất th a

thuận, trích lập dự phòng và xử lý r i ro tín d ng… các chi nhánh phải tự cân

đ iđc để kinh doanh h ớng đến có l i nhuận, trên cơ sở bảo đảm đcchất lng tín d ng, h n chế đến m c thấp nhất r i ro cho đ ng v n đầu t .Những năm qua, chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak đã có kế ho ch kinh

doanh thích ng, tự cân đ i thu nhập chi phí và kinh doanh để đ t l i nhuận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH DAKLAK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×