Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

70V hàng ngo i, v i các s n phẩm Trung Qu c ch t lng kém, hàng hốkhơng rõ ngu n g c, s n phẩm nguy h i đ n s c khoẻ, nhìn chung ngi tiêu dùngVi t Nam s có thái đ th n tr ng h n.

Theo B Công nghi p, s n lng c a tồn ngành cơng nghi p bia t i Vi tnam vào năm 2010 s đ t từ 2,5 tri u lít đ n 3,5 tri u lít. Vào th i đi m đó, m c

tiêu th bia tính theo đ u ngi s là 28 lít/năm thay vì 18 lít/năm. S n lng nhàmáy bia Vi t nam (VBL) s từ 150 tri u lít tăng lên 230 tri u lít. Nhãn bia Úc

Foster’s đang xin phép tăng s n lng nhà máy bia Đà n ng từ 45 tri u lít lên 85tri u lít/năm. Cơng ty Bia Huda cũng có k ho ch xây d ng nhà máy v i cơng su t

là 50 tri u lít/nămt nh Qu ng tr là 30 tri u lít/năm. V iPhú Bài và phát tri ntình hình trên cho th y đây là m t s kh i sắc r c r cho ngành ru bia Vi t nam,u ng bia đang tr thành m t thói quen ph bi n do thu nh p ngày càng tăng và gi i

trẻ thích khơng khí ti c tùng . Gi i phân tích có m t s t

tiêu th ru bia và tăng trng quan m nh m gi ang đ u ra c a ngành này, báo trcm ttng lai đ ytri n v ng cho các t p đoàn gi i khát khi n n kinh t đang ph c h i.

3.1.2 Phân tích các y u t mơi tr

l clng nh hng đ n công tác qu n trng bán hàng c a công ty.

3.1.2.1 Môi trường bên ngồi

* Mơi tr ờng kinh tế:

Trong nh ng năm qua, n n kinh t các t nh khu v c Mi n Trung Tây nguyênnói chung và c a Đà n ng nói riêng đã có b

trc phát tri n vt b c. T c đ tăngng GDP c a các t nh Mi n Trung năm 2008 là từ 10 % đ n 12%, và Đà n ngcũng đ t đc con s nh trên. Gi a năm 2009, thành ph Đà n ng đ u tàu kinh tMi n Trung có nh ng k t qu kh quan, t c đ tăng trng kinh t đ t 12% đ n13%, chú tr ng phát tri n d ch v nhằm chuy n d ch c c u kinh t sang năm 2010

là d ch v - công nghi p- nơng nghi p. Bia khơng còn là s n phẩm dành cho ng

có thu nh p khá và cao nh tr

và nó r t đc m i ngic đây mà tr nên ph bi n h n trong nhi u gia đìnhi tin dùng vì u ng ru bia làm cho cu c s ng con ngi71tr nên có ý nghĩa h n. Chính vì v y đã thúc đẩy các doanh nghi p kinh doanh rubia m r ng ho t đ ng kinh doanh nhằm đáp ng nhu c u tiêu dùng bia c a m i

ngi. Do đó các doanh nghi p cũng tăng cbán hàng sao cho l c lng h n công tác qu n tr l c lng bán hàng đ m b o v s lng và ch t lngng ho t đ ngbán hàng có hi u qu nh t, đem l i l i nhu n cao nh t cho doanh nghi p.

Đà n ng nằm t i v trí trung tâm, vì th vi c xây d ng m t nhà máy bia t i

đây s đáp ng hi u qu cho nhu c u ngày càng tăng t i mi n Trung. S thành cơng

đó đã đc th hi n qua s phát tri n b n v ng trong th i gian g n đây. Song songv i nó, Đà n ng là thành ph trẻ, năng đ ng thu hút nhi u c h i đ u t h p tác các

doanh nghi p trong và ngoài nc. Đ đẩy m nh ho t đ ng kinh doanh, các doanhnghi p t p trung đ u t nhi u mặt, trong đó ngu n nhân l c là y u t không th

thi u. Đi u này làm cho vi c thu hút và duy trì l c lng bán hàng gi i c a công tycũng tr nên khó khăn h n.

* Mơi tr ờng chính trị pháp luật:

S minh b ch và kh năng qu n tr doanh nghi p đã đc c i thi n r t nhi ut i Vi t Nam. V i s c ng tác chặt ch v i chính quy n đ a phng, Cơng ty biaVi t Nam đã không ngừng phát tri n và nâng cao nh ng năng l c c n thi t nhằm h

tr cho vi c kinh doanh t i Vi t Nam. Nh ng h tr c a chính quy n đ a phng đãgóp ph n thúc đẩy s phát tri n, đ ng th i vi c thông qua nh ng quy trình m t cách

đ n gi n h n và nhanh chóng h n đã giúp cho các ho t đ ng c a công ty di n ra

suôn sẻ và thúc đẩy nhanh h n các dòng đ u t .

Thành ph Đà N ng là m t trong nh ng thành ph có t c đ phát tri n nhanh

nh t t i Vi t Nam. Nó đang ti p t c thúc đẩy và t o đi u ki n thu n l i cho nhi u

d án đ u t . Và chính quy n đ a phng đã quy t đ nh đ u t vào các d án pháttri n c s h t ng l n đ ti p t c c i thi n vi c ti p c n c a thành ph đ n v i th

trng trong và ngoài nc. Đi u này s làm cho th trc nh tranh gay gắt khi n công ty c n ph i có chi n l

v và bao ph th trng.ng bia trong nc có sc marketing phù h p đ b o72* Mơi tr ờng văn hố xã hội

Tình hình văn hố xã h i c a nc ta trong nh ng năm qua có nh ng bphát tri n rõ r t, trình đ dân trí cũng đ

cũng đc c i thi n t i Đà n ng, t c đcc nâng cao, đ i s ng v t ch t và tinh th n

tăng dân s bình quân là 2,26 % hằng năm.Vì v y, Đà n ng có ngu n nhân l c d i dào, s n sàng đáp ng s l

cho các doanh nghi p. Bên c nh s ngng lao đ ngi trong đ tu i lao đ ng chi m kho ng trên58% dân s cho nên lao đ ng ch y u là lao đ ng trẻ, khoẻ, trong s lao đ ng

chuyên môn ngh , kỹ thu t chi m g n ¼ l c l

thành ph Đà n ng có h n 8 tr

chuyên nghi p, các tr

đây đng lao đ ng. Hi n nay trên đ a bànng Đ i h c và nhi u trng đào t o Ngh cũng đng Cao đ ng, trung c pc thành ph quan tâm nhi u h n,c xem là ngu n cung ng trẻ, khoẻ, có trình đ cao và năng đ ng r t phùh p v i s phát tri n kinh t hi n nay.

V i m t c c u dân s trẻ, năng đ ng cùng v i m c thu nh p ngày càng tăng

c a ngi dân, Đà N ng đang góp ph n thúc đẩy s tăng trng kinh t đ ng th itác đ ng tích c c vào s phát tri n c a Nhà máy bia Châu Á Thái bình d

nhà máy có kh năng m r ng th tr

Xét trên ph

t . Cu c s ng ng

ngng ra khu v c.ng di n r ng h n, Vi t Nam v i th trvà n n kinh t tăng trng đng trong nc r ng l nng nhanh đang là m t đi m đ n h p d n đ i v i các nhà đ ui dân đang ngày m t nâng cao c ng thêm ch s tiêu th trên đ ui th p h a hẹn đây s là m t đi m đ n đ y ti m năng so v i nh ng th trngkhác.

* Môi tr ờng khoa học công nghệ

Trong th i đ i phát tri n khoa h c công ngh nh vũ bão hi n nay, mà tr ng

tâm là các ngành công ngh thông tin, sinh h c năng lng…đã t o c h i cho côngty h i nh p và phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a mình. S bùng n c a công

ngh m i làm cho công ngh hi n h u b l i th i và t o ra áp l c đòi h i công ty

ph i đ i m i công ngh đ tăng cng kh năng c nh tranh. S xu t hi n c a côngngh m i càng t o đi u ki n thu n l i cho nh ng ngi thâm nh p m i và làm tăngthêm áp l c đe do các doanh nghi p trong ngành s n xu t nc gi i khát.73Ngoài s phát tri n m nh m c a Internet đã t o nhi u c h i trong giao l u

ti p xúc nh có th tìm vi c làm hay tìm lao đ ng làm vi c thơng qua m ng Internet

cho nên doanh nghi p s ít t n chi phí cho vi c tuy n d ng nhân viên.

Công ty đã đ u t áp d ng công ngh m i t o đi u ki n cho công ty s n xu t

các s n phẩm bia ngày càng đ t ch t lng cao, ngon, giá thành rẻ. Đi u này làmcho các s n phẩm c a cơng ty có kh năng c nh tranh t t h n, qua đó có th t o

đi u ki n thu n l i cho vi c thâm nh p các th trng m i. Ngoài ra, s phát tri nvà ng d ng nhanh chóng c a cơng ngh thơng tin đã giúp cho các nhà qu n tr trao

đ i, thu th p cũng nh xử lý các thông tin k p th i, v i chi phí r t th p đ ra các

quy t đ nh m t cách nhanh chóng. Bên c nh đó, khoa h c cơng ngh phát tri n cũng

gây ra áp l c c nh tranh l n h n trong vi c thu hút và duy trì nh ng nhân viên bán

hàng gi i c a công ty.

* Đối thủ cạnh tranh

Trên đ a bàn ho t đ ng c a cơng ty cũng có khơng ít nh ng cơng ty l n nh :

Sabeco (S n phẩm bia 333, Sài Gòn cao, lùn.. ), công ty bia Huda, Samiguel, Bia

ti c a Ti p, Đ c..nên vi c c nh tranh di n ra gay gắt. Ngồi ra, còn có các cơngty kinh doanh ru bia nc gi i khát c a công ty Number one, Kinh đơ,….Chúngta th y rằng đã có th i gian vào năm 2007 -2008, công ty Sabeco đã thành công

trong lĩnh v c doanh s tăng cao v i nguyên nhân là đ i ngũ ti p th đã chăm sóc

khách hàng c a mình th t chu đáo và nó đã đ l i n tng trong lòng th c khách.Bên c nh đó, là đ i ngũ ti p th c a công ty s n phẩm bia Samiguel cũng tng t .mặc d u chúng ta th y rằng, các đ i ngũ trên so v i đ i ngũ công ty VBL là chúng

ta cao h n v s lng nh ng ch t lng thì th c khách đánh giá là hài lòng, vàđi u đó d dàng khi h trung thàh v i s n phẩm. Vì v y, đây là m t v n đ khó

khăn mà cơng ty c n ph i xem xét khi chúng ta d báo đ i ngũ. Đ có th t o đ

v th cho mình trên th trcng cũng nh tăng th ph n cơng ty đã có nh ng l phu n luy n v chuyên môn kỹ thu t cho nhân viên.74Mặt khác, l c lng lao đ ng trong ngành rđông vì xu th ngành này càng có th nh vu bia nng do đó c u vc gi i khát là khál clng lao đ ngcác công ty này là khá cao, nó có s c nh tranh l n gi a các công ty v i nhau.

3.1.2.2 Môi trường bên trong

Ngành bia Vi t nam có m c đ t p trung cao, l i th v quy mô v i kho ng

60% th ph n thu c v v 3 công ty l n trong ngành, d n đ u là Sabeco (T ng công

ty Bia - ru-Nc gi i khát Sài gòn), ti p theo là VBL (Công ty TNHH nhà máybia Vi t nam) và Habeco (T ng công ty Bia - ru-Nc gi i khát Hà n i) và 2doanh nghi p l n trong ngành đã IPO: Sabeco và Habeco. Ngành bia Vi t nam có

l ch sử và truy n th ng trên 100 năm v i hai nhà máy bia c a Pháp đc xây d ngphía bắc và phía nam từ nh ng năm 1890. Đ n nay, ngành bia đã phát tri n thành

m t ngành kinh t m nh c a đ t n

gi i quy t vi c làm cho m t lc, đóng góp tích c c cho ngân sách nhà nng l n nghàng..v.v. Trong nh ng năm g n đây, ngành rc,i lao đ ng từ qu n lý, s n xu t, bán

u -bia - nc gi i khát Vi t nam cót c đ phát tri n nhanh, bình quân đ t 13 -15%/năm. Nhi u d án có cơng su t l n

đc đ u t chi u r ng c chi u sâu nên đã thu hút khá l n ngu n nhân l c ph c vcho Ngành. Tuy nhiên đ n nay, ngành đ u ng v n ch a có m t trung tâm đào t o

ngu n nhân l c mang tính tồn Ngành.

Hi n nay, ngành Bia - Ru–Nc gi i khát Vi t nam thu hút 40 000 laođ ng , trong đó s n xu t bia chi m 45%, s n xu t r

là 50%. Trên th trng Ngu chi m 5% và nc gi i kháti tiêu dùng Đà n ng r t chu ng bia Heniken, Larue,Tiger có th là do thói quen và khẩu v đ m đà c a ngi Mi n Trung.* Doanh nghiệp

Ngày 07/07/2006 Công ty Bia Vi t Nam đã đc t ch c QMS c a Úc traotặng ch ng ch h th ng qu n lý tích h p IMS (Integrated Management System) v i

ph m vi áp d ng “S n xu t và phân ph i các s n phẩm bia”. H th ng qu n lý tích

h p bao g m: H th ng qu n lý ch t l

lý môi trng (QMS-ISO 9001:2000); H th ng qu nng (EMS-ISO 14001:2004); H th ng qu n lý an toàn và s c khoẻ ngh75khu v c Mi n Trung đặt t inghi p (OHSAS-18001:1999). Công ty Bia Vi t NamĐà N ng là m t trong nh ng doanh nghi p đ u tiên t i Vi t Nam đc c p ch ngnh n này. Thành công này đã kh ng đ nh tính chuyên nghi p trong s n xu t cũng

nh cam k t c a Công ty v vi c cung c p s n phẩm có ch t l

trng cao cho thng Vi t Nam. Ngoài ra, Cơng ty là doanh nghi p đóng thu cao nh t t i khu v cvà thng đc Chính ph tặng bằng khen.* Th ơng hiệu mạnh và lợi thế của ng ời đi đầu

Các danh m c đ u t có th

đồn đáp ng đ

trng hi u m nh c a T p đoàn VBL đã giúp T pc các nhu c u đa d ng trong các lĩnh v c khác nhau c a thng. Thêm vào danh sách nh ng danh m c đ u t có thLarue có l là thng hi u bia có ch t lng hi u hàng đ u đóng cao nh t t i Vi t Nam. Vừa qua côngty cũng đã t ch c l kỷ ni m 100 năm k từ ngày thng hi u này xu t hi n t iVi t Nam.

VBL Vi t Nam và các s n phẩm c a nó đã đ

m t thng hi u đáng đb i nh ng đặc đi m vc tôn vinh không ch trong n

t tr i c a nó nh : ch t lcao và n đ nh, có các ch

đc tồn th gi i bi t đ n nh làng trình b o v mơi trc mà cònt m qu c tng s n phẩm, ch t lng qu n lýng và th c phẩm an tồn... đãc cơng nh n ISO. Nh ng danh hi u đó nh m t l i tuyên b rằng t p đoàn sti p t c mang đ n cho khách hàng và ngi tiêu dùng nh ng s n phẩm và d ch vt t nh t.

S lng ngi tiêu dùng đông đ o c a s n phẩm bắt ngu n từ quá trìnhhình thành và phát tri n lâu dài c a công ty, từ giá tr to l n c a thng hi u và từnh ng sáng ki n mang tính xã h i cao c a đ i ngũ cán b công ty, đi n hình nh :

h tr d án B nh vi n Ung th Đà N ng, cu c thi Pháo hoa qu c t t i Đà N ng và

gi i bóng đá n i ti ng Larue Cup. T t c nh ng đi u đó đã góp ph n t o nên thành

cơng c a t p đồn khơng ch t i mi n Trung mà còn trên tồn nc Vi t Nam.* Nhà cung cấp

Vi t Nam, có t i 60-70% nguyên li u cho s n xu t bia ph i nh p khẩu,

trong đó có malt. Theo th ng kê c a Hi p h i Ru-Bia-Nc gi i khát Vi t Nam,76m i năm ngành Bia Vi t Nam ph i nh p khẩu kho ng 120.000 đ n 130.000 t n malt

v i giá 400 USD/t n. Nh v y, lng ngo i t dùng đ nh p nguyên li u là kho ng50 tri u USD/năm v i t c đ tăng trng c a ngành Bia kho ng 10-12%/năm, nhuc u malt vào năm 2005 s là 185.000 t n và năm 2010 s là 235.000 t n. N u gi

nguyên tình tr ng nh p khẩu nh hi n nay, chúng ta s ph i b ra kho ng 60 tri u

USD/năm vào năm 2005 và trên 100 tri u USD/năm vào năm 2010 cho vi c n u

bia!

Chính ph đã ch đ o xây d ng ngành Ru-Bia-Nc gi i khát Vi t Namthành m t ngành kinh t m nh. Do v y, vi c sử d ng t i đa nguyên li u trong n

đ phát tri n s n xu t các s n phẩm ch t lng cao là m t ch trcng quan tr ng vàđúng đắn. Theo Quy t đ nh 28/2002/QÐ-TTg, Chính ph cũng đã ch đ o T ng

cơng ty Rc gi i khát Vi t Nam ph i h p v i đ a phu-Bia-Ntr ng đ i m ch trong nng nghiên c uc đ thay th m t ph n nguyên li u nh p khẩu. Đây là sthu n l i cho cho ngành Bia Vi t nam v nguyên li u đ u vào là d án gieo tr ng

đ i m ch đ ch bi n malt.

* Lực l ợng lao động lành nghề, phong phú

T t c các thành viên c a VBL mi n Trung là l c l

ngo i trừ Tr

ngng lao đ ng đ a phng,ng ban Kinh doanh và T ng Giám đ c VBL, ông Roland Bala, lài ngo i qu c duy nh t c a công ty. Đ i ngũ lao đ ng lành ngh đã m ra chocông ty tri n v ng phát tri n cao h n khi áp d ng nh ng ph

vi c nâng cao ch t lng pháp đặc thù trongng s n phẩm và nâng cao hi u su t phân ph i s n phẩm đ iv i nhãn hi u bia Larue. Qua đó góp ph n t o nên s thành công c a quá trình kinh

doanh.

* Văn hố cơng ty

M t trong nh ng y u t d n đ n s thành công c a công tyth trng mi nTrung không th không nói đ n y u t văn hố t ch c c a cơng ty. Văn hố t

ch c đc thi t l p t o ra m t môi trm c tiêu và chi n lng thu n l i cho vi c th c hi n s m ng,c dài h n c a công ty. Nh ng nghiên c u g n đây cho th y77rằng, ph n l n các công ty thành công đ u có văn hố m nh. Chính vì th cơng ty

VBL luôn chăm lo xây d ng nh ng nguyên tắc, nh ng chuẩn m c, truy n th ng,

nh ng d ng hành vi có tính chính th c mà m i thành viên c a công ty ph i noi

theo và ph i th c hi n.

Đ i ngũ nhân viên luôn đ

nguyên tắc lu t l luôn đc đánh giá cao v thái đ , ngôn ng . Nh ngc các thành viên công ty ch p nh n và tuân th m t cáchnghiêm túc. B u khơng khí làm vi c sơi đ ng, tho i mái giúp các thành viên làm

vi c v i hi u qu t t nh t.

3.2 PHNG H3.2.1 Phng hNG VÀ M C TIÊU KINH DOANH C A CÔNG TY

ng- Đẩy m nh công tác đ u t h trbán hàng nhằm gi v ng và phát tri n thêmkhách hàng m i.

- Phân c p và t o th ch đ ng đ tri n khai t ch c bán hàng và h ch tốn

kinh t t i cơng ty VBL đ t hi u qu

- Ti p t c tri n khai ch trng ký h p đ ng v i các nhà phân ph i đ thu hútkhách hàng mua n đ nh và lâu dài.

- T ch c t t công tác marketing; ti p t c u tiên đ u t phát tri n t i đa m ng

li bán lẻ mặt hàng bia - nm ng lc gi i khátcác khu v c, đ ng th i chú ý phát tri ni bán lẻ ra các vùng ngo i ô, vùng sâu vùng xa và đón đ u nh ng v trí cókh năng kinh doanh trong tng lai.- T ch c sắp x p l i lao đ ng, đ m b o nâng cao năng su t lao đ ng, l c

lng lao đ ng tinh g n, chuyên nghi p, chuy n d ch lao đ ng đ n các khu v c m i.

3.2.2 M c tiêu kinh doanh c a công ty

V i m c tiêu c a Công ty VBL là “ Trở thành Tổng công công ty Bia Số 1 tạiViệt Nam vào năm 2015”78Nhi m v : “Mang đến cho mọi ng ời sự sinh động và niềm vui qua các sản

phẩm của chúng ta”

- T c đ tăng trng giá tr s n xu t cơng nghi p tồn ngành bia giai đo n2006 – 2010 đ t 12%/năm, giai đo n 2011 – 2015 đ t 13%/năm. Đ i v i ngành bia,

s t p trung c i t o, m r ng đ ng b thi t b đ nâng cao hi u qu s n xu t.

- M r ng h p tác qu c t , liên doanh, liên k t s n xu t bia cao c p, đáp ng

nhu c u trong nc và xu t khẩu.- Tăng doanh thu bình quân hằng năm từ 10 -15%.

- Nâng cao giá tr s n phẩm, d ch v , chú tr ng d ch v khách hàng và h u

c n.

- Ti p t c xây d ng th

- Tăng cng hi u đ tăng năng l c c nh tranhng năng l c qu n lý, ti p nh n công ngh tiên ti n- Phát tri n m ng li bán lẻ, th ph n tiêu thđ t 85% trên th trng ĐàN ng

Đ làm đc đi u này, cơng ty ph i có chi n lc t o ra s khác bi t hoá s nphẩm bằng cách t o ra các ngu n l c mà tiêu chí c a s khác bi t hố

phẩm đa d ng, có ch t lđây là s nng t t, ki u dáng và m u mã phong phú, giá thành phùh p và quan tr ng h n là đ i ngũ bán hàng chuyên nghi p nhằm đáp ng đc nhuc u c a khách hàng

3.2.3 M c tiêu c a ho t đ ng qu n tr l c lng bán hàngĐ có th là m t doanh nghi p đ ng v ng trên th trng Đà n ng và đápng nhu c u t t nh t c a khách hàng, công ty c n có m t l c lng bán hàngchuyên nghi p, không ch am hi u v chuyên môn và nghi p v mà c n có s hi u

bi t v th tr

chi n lng cũng nh ngh thu t bán hàng. Không nh ng v y công ty c n cóc qu n tr l c lng bán hàng nhằm phát huy h t ti m năng c a công ty.79Đ i ngũ nhân viên đc phân b m t cách h p lý từ chuyên viên qu n lý đ n nhânviên.

- Th c hi n vi c tái c u trúc công ty, đ i ngũ bán hàng theo hng qu n trtiên ti n

Đặc thù c a ngành ru bia nc gi i khát là ngành kinh doanh s n phẩm hàngthi t y u, ti n d ng s n phẩm có kh năng s n phẩm thay th cũng nh đ i sang tiêu

dùng s n phẩm c a đ i th c nh tranh n u khơng có s n phẩm mình t i các đ n v

kinh doanh ăn u ng nên đ i ngũ nhân viên ti p th ph i yêu c u đáp ng nhu c u

ph c v cho khách hàng. Đ i ngũ này c n ph i có ngo i hình khá đẹp, trẻ trung, có

kỹ năng giao ti p t t, linh ho t trong ng xử. Nh n bi t đc t m quan tr ng c acông tác tuy n d ng nên công ty cũng r t quan tâm đ n v n đ này. Vi c tuy n

d ng c a công ty đc th c hi n theo quy trình chặt ch , từ T ng cơng ty đ axu ng. Bên c nh đó, cơng ty cũng r t linh ho t trong vi c tuy n d ng ngu n nhân

l c bên ngoài đ a vào làm c ng tác viên, giúp cho cơng ty có h th ng đ i ngũ ph

khắp trên th trng Đà n ng. Tuy nhiên v i m c tiêu là s n l2010 là 10 tri u lít thì l c lng bán hàng c a công ty không đáp ng yêu c u c akhách hàng do đó cơng ty khó đ t đ

Nhìn nh n đng tiêu th nămc m c tiêu mà c p trên đ ra.c v n đ trên trong năm nay cũng nh m c tiêu từ nay đ nnăm 2015, công ty s tuy n d ng thêm nhân viên v qu n lý cũng nh nhân viên

ti p th . Thêm vào đó là có s tham gia c a c ng tác viên giúp h n ch chi phí trong

vi c tuy n d ng. Tuỳ vào h

lng bi n đ ng c a th trng mà nhi m v c a l cng bán hàng khác nhau, tuy v y v n ph i b o đ m các nhi m v c b n sau:

+ Đ m b o đáp ng đ y đ và t t nh t các d ch v đi kèm trong tiêu th s nphẩm đ ng th i ph i th hi n nh là l c l

các s n phẩm bia c a công ty VBL trên th trng đ m b o s n sàng cho s hi n di n

ng.+Th c hi n t t h n các n l c bán hàng trên c s khai thác th tr

năngng ti m80+T ch c ho t đ ng giao d ch bán hàng, ti p th và tiêu th s n phẩm nhằm t o

s tho mãn nhu c u cho ngi tiêu dùng+ Tìm hi u và phát tri n khách hàng m i cho s n phẩm mà cơng ty kinh doanh

+ C gắng gi gìn m i quan h chặt ch v i khách hàng đã có c a cơng ty,

ph i h p v i các trung gian phân ph i nhằm qu ng bá s n phẩm đ n tay ng

dùng và nâng cao hình nh s n phẩm c a cơng ty trên th

+ Th c hi n thu th p thông tin ph n h i từ th trng tri tiêung.ng, thông tin tình báo v đ ith c nh tranh đ t o đi u ki n cho công ty nhanh chóng đ a ra các chính sách

thích h p nhằm tăng th ph n cũng nh s n l

3.3 HOÀN THI N CÔNG TÁC V

TRÊN TH TRng tiêu thQU N TR L C LNG BÁN HÀNGNG ĐÀ N NG C A CÔNG TY BIA VI T NAM TRONGGIAI ĐO N 2010 – 2012

3.3.1 D báo l c l

Nhu c u v l c l

tiêu th bia d đoán. S n lng bán hàng

ng bán c a công ty đ

ng tiêu th bia đc xác đ nh thông qua s n lngc Cơng ty VBL d đốn d a vào cáccăn c sau:

-Nhu c u phát tri n c a xã h i

-M c tiêu phng hng phát tri n c a Chính ph và Nhà nc-Nhu c u th c ti n c a các doanh nghi p trong ngành

-Tình hình th trng, s phát tri n c a các đ i th c nh tranh v s n phẩm, giác , h th ng phân ph i cũng nh

-K ho ch v s n lho t đ ng truy n thông c đ ngng, doanh thu, l i nhu n và chi phí…mà T ng Cơng tygiao

Kinh t Vi t nam năm 2009 đc các nhà kinh t nh n đ nh là chúng ta gặpr t nhi u khó khăn trong b i c nh kh ng ho ng kinh t toàn c u, Vi t nam là m t

nc nh hng khơng ít, t c đ tăng trng ch m l i, th p h n so v i các nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×