Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

Tải bản đầy đủ - 0trang

109DANH M C TÀI LI U THAM KH O

[1] Ngô Xn Bình, Hồng Vĕn H i (2005), Giáo trình Kinh tế và Quản trị

doanh nghiệp, Nhà xu t b n Giáo d c.

[2] Ngô Minh Cách, Đào Th Minh Thanh (2009), Quản trị Marketing, Nhà

xu t b n Tài chính.

[3] Trng Đình Chi n (2008), Quản trị kênh phân phối, Nhà xu t b n Đ ihọc Kinh t qu c dân.

[4] Lê Th Gi i, Nguy n Xuân Lãn (2008), Quản trị Marketing, Nhà xu t b n

Giáo d c.

[5] Philip Kotler (1994), Nguyên lý tiếp thị, Nhà xu t b n Thành ph H Chí

Minh.

[6 ] Nguy n Đình Thọ, Nguy n Th Mai Trang (2003), Nguyên lý Maketing,

Nhà xu t b n Đ i học Qu c gia Thành ph H Chí Minh.

[7] Tr n Th Ngọc Trang, Tr n Vĕn Thi (2008), Quản trị kênh phân phối,

Nhà xu t b n Th ng Kê.

[8] T ng c c th ng kê, Niên giám thống kê 2009, Nhà xu t b n Th ng kê

[9] Tài li u c a Hi p h i cà phê ca cao Vi t Nam (VICOFA)

[10] www.vinanet.com.vn Trang thông tin hàng hóa Vi t Nam110PH L C

PHI U ĐI U TRA KHÁCH HÀNG

(Ch đ : Thái đ và s l a ch n c a khách hàng v các nhãn hi u cà phê

t i th trng Đà N ng)Nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian

tới, Công ty cao su Krông Buk rất mong quý khách vui lòng cung cấp những nội

dung dưới đây bằng cách điền hoặc đánh dấu (x) vào ô trống:

1. Lng cà phê hàng ngày mà quán cà phê c a anh/ch bán đc (Tính bằng kg):..............Kg

2. Th i gian ph c v hàng ngày? ......................................................................

3. Các hãng cà phê mà quán đang sử d ng và s lng, lo i s n ph m ? (có thể chọncác hãng cùng lúc)

□ Mê TrangS lng……………..Lo i:………………□ Trung NguyênS lng……………..Lo i:………………□ LongS lng……………..Lo i:………………□ H ng ÂnS lng……………..Lo i:………………□ VicaS lng……………..Lo i:………………□ Khác (Vui lòng ghi rõ)S lng……………..Lo i:………………4. Nh n xét c a anh (ch ) v ch t l

R tt tng các lo i cà phê đang sử d ng?T tTrung bìnhMê Trang

Trung Nguyên

Long

H ng Ân

Vica

5. Anh (ch ) thng mua cà phê□ Đ i lý

□ Cửa hàng t p hố

□ Cơng ty

□Đc giao hàng t n n iđâu?Không t tR t không t t1116, M c đ khuy n mãi c a các hãng cà phê mà quán anh(ch ) đang sử d ng?

R t nhi uNhi uTrung bìnhÍtR t ítMê Trang

Trung Ngun

Long

H ng Ân

Vica

7, Các y u t di đây có m c đ tác đ ng nh th nào đ n quy t đ nh mua hàngc a anh(ch )? (Đánh giá từ 1là y u t quan trọng nh t đ n 5 là y u t ít quan trọng)

Thng hi uCh t l…………...ng s n ph m……………Nhân viên kinh doanh …………...

Giá c……………Khuy n mãi……………8, Đánh giá c a anh (ch ) v thng hi u c a m t s hãng cà phê hi n nay?(Sắp x ptừ 1 đ n 5, v i 1 là n i ti ng nh t và 5là ít n i ti ng)

Mê Trang………Trung Nguyên………Long………H ng Ân………Vica……….9, Anh (Ch ) đóng góp ý ki n thêm để cơng ty cao su Krơng Buk có thể ph c v t t

h n nhu c u c a mình?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............Xin chân thành cảm ơn quý khách112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×