Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Dự báo môi trường kinh doanh của công ty và thị trường cà phê tại Việt Nam trong thời gian đến.

2 Dự báo môi trường kinh doanh của công ty và thị trường cà phê tại Việt Nam trong thời gian đến.

Tải bản đầy đủ - 0trang

106 Mâu thu n v doanh s bán: Công ty đ a ra m c bán t i thiểu nh ng các

Đ i lý và các quán cà phê không đáp ng đc. Mâu thu n v thu th p thông tin th tr

trong vi c thu th p thông tin từ th trng: Công ty c n Đ i lý h p tácng mà Đ i lý qu n lý nh ng Đ i lý khôngth c hi n.

 Mâu thu n v l i ích gi a các thành viên: Trong kênh phân ph ,i do s b t

đ ng v l i ích s làm x y ra mâu thu n gi a các thành viên trong cùng m t c p

ho c gi a các thành viên c a các c p khác nhau .

 Mâu thu n v các đi u kho n ràng bu c khác: Giá bán, hoa h ng, đi u

kho n nh n hàng, thanh toán...

M t s bi n pháp mà Cơng ty có thể áp d ng để gi i quy t nh ng mâu thu n:

 Sử d ng s c m nh cng ch : Để tránh s mâu thu n gi a công ty và cácthành viên trong kênh c n ph i quy đ nh rõ đi u ki n v vùng th trng, giá bán,chi t kh u, doanh s bán... N u thành viên nào khơng tn th có thể xử lý bằng

cách đe do ph t tài chính, ch m d t h p đ ng...

 S c m nh khen thng: Để thúc đ y các thành viên nhi t tình và h n chmâu thu n gi a các thành viên trong cùng m t c p có thể sử d ng khen th

đ m b o s công bằng gi a các thành viên. Có thể khen th

kh nĕng thu th p thông tin từ th trng đểng theo doanh s , theong...Tuy nhiên, có mâu thu n là nguyên nhân ch quan c a các trung gian, có mâu

thu n l i là do khách quan từ môi tr

phân tích nh ng trng bên ngồi, do v y Công ty c n xem xét vàng h p c thể để có cách gi i quy t h p lý.3.3.9 Giải pháp hỗ trợ thực hiện.

1. Chi phí tìm hiểu thông tin trên th trng và các điểm bán cà phê đcIti n hành 2 tháng: g m 2 nhân viên

-Lng, chi phí đi l i c a m t nhân viên: 2 tri u + 500 nghìn đ ng =2,5 tri u / tháng

=> T ng chi phí kh o sát = 2,5 x 2 x 2 = 10 tri u

2. Chi phí m m t Đ i lý (chi phí đĕng qu ng cáo và chi phí giao d ch) : 3

tri u/ Đ i lý

=> T ng chi phí m Đ i lý: 3 x 6 = 18 tri uII1073. Chi phí ho t đ ng đ u t cho Đ i lý c p 1 là 10 tri u

H tr tr lIIIng cho nhân viên bán hàng t i Đ i lý trong 3 tháng đ u:2 tri u x 3 = 6 tri u

=> T ng chi phí chi Đ i lý c p 1 là 10 + 6 = 16 tri u

4. Chi phí đ u t cho Đ i lý c p 2 (t i đa 4 tri u/ Đ i lý)IV=> T ng chi phí = 4 x 5 = 20 tri u

5. Chi phí khác: 10 tri u

Nh v y, t ng chi phí ngu n v n để thi t l p h th ng phân ph i

= I +II + III + IV + V = 10 + 18 + 16 + 20 + 10 = 74 (tri u)

Qua nh ng phân tích v kh nĕng kinh doanh c a Cơng ty cũng nh nh ng

l i ích mà h th ng kênh phân ph i m i s đem l i thì chi phí đ u t để thi t l p h

th ng kênh phân ph i s n ph m cà phê Vica nh trên là h p lý.108K T LU N

Trong n n kinh t th trng c nh tranh kh c li t hi n nay, vi c t o đcl ith c nh tranh ngày càng khó, duy trì l i th c nh tranh lâu dài l i càng khó h n

nhi u cho các doanh nghi p và trong đó có Cơng Ty Cao Su Krơng Buk. Đ i v i

các s n ph m cà phê Vica mà Công Ty Cao Su Krơng Buk kinh doanh thì ngồi

ch t lng, giá c và th hi u sao cho phù h p v i th trm t nhân t góp ph n quan trọng giúp Cơng ty giành đng thì phân ph i cũng là

c u th c nh tranh.Trong quá trình nghiên c u và th c hi n đ tài này, tơi đã tìm hiểu và nắm bắt

đc th c tr ng c a Công ty và đã đ ra m t s gi i pháp nhằm hoàn thi n kênhphân ph i s n ph m cà phê Vica t i Công ty cao su Krông Buk. Hy vọng rằng trong

th i gian t i, Công ty s ti p t c gi v ng và phát huy các thành t u đã đ t đc,đ ng th i c n áp d ng các bi n pháp để khắc ph c nh ng h n ch còn t n t i trong

Cơng ty và đ c bi t đ i v i h th ng kênh phân ph i cà phê Vica t i Đà N ng.

Tuy nhiên, do còn nhi u h n ch c v ki n th c l n kh nĕng thâm nh p th c

t nên lu n vĕn này không tránh kh i nh ng sai sót. R t mong nh n đ

góp ý ki n c a các Th y, Cô để lu n vĕn c a tôi đc hồn thi n h n.Qua đây, em xin Kính g i l i c m n đ n TS.Đ

đ tôi hồn thành lu n vĕn này.

Tơi xin chân thành c m n!c s đóngng Liên Hà đã t n tình giúp109DANH M C TÀI LI U THAM KH O

[1] Ngô Xn Bình, Hồng Vĕn H i (2005), Giáo trình Kinh tế và Quản trị

doanh nghiệp, Nhà xu t b n Giáo d c.

[2] Ngô Minh Cách, Đào Th Minh Thanh (2009), Quản trị Marketing, Nhà

xu t b n Tài chính.

[3] Trng Đình Chi n (2008), Quản trị kênh phân phối, Nhà xu t b n Đ ihọc Kinh t qu c dân.

[4] Lê Th Gi i, Nguy n Xuân Lãn (2008), Quản trị Marketing, Nhà xu t b n

Giáo d c.

[5] Philip Kotler (1994), Nguyên lý tiếp thị, Nhà xu t b n Thành ph H Chí

Minh.

[6 ] Nguy n Đình Thọ, Nguy n Th Mai Trang (2003), Nguyên lý Maketing,

Nhà xu t b n Đ i học Qu c gia Thành ph H Chí Minh.

[7] Tr n Th Ngọc Trang, Tr n Vĕn Thi (2008), Quản trị kênh phân phối,

Nhà xu t b n Th ng Kê.

[8] T ng c c th ng kê, Niên giám thống kê 2009, Nhà xu t b n Th ng kê

[9] Tài li u c a Hi p h i cà phê ca cao Vi t Nam (VICOFA)

[10] www.vinanet.com.vn Trang thông tin hàng hóa Vi t NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Dự báo môi trường kinh doanh của công ty và thị trường cà phê tại Việt Nam trong thời gian đến.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×