Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các nguồn lực của công ty

3 Các nguồn lực của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

79môi tr

trng và bi t cách đi u ch nh nh ng r i ro, t n d ng nh ng c h i c a môing kinh doanh mang đ n thì s t o đi u ki n cho công ty t n t i và phát triển.Môi trng kinh doanh tác đ ng đ n công ty cao su Krông Buknh ng m t sau:3.2.1.1 Những cơ hội mà môi trường kinh doanh đem lại cho Công ty:

- N n kinh t ti p t c phát triển nhanh và n đ nh, t c đ tĕng tr

quân trên 8,6%/ nĕm, thu nh p c a ngng bìnhi dân ngày càng tĕng lên, đây là y u tquan trọng thúc đ y nhu c u tiêu th cà phê ngày càng tĕng.

- S chuyển d ch c c u kinh t nhanh chóng, Cơng nghi p và d ch v chi m

tỷ trọng cao, kéo theo s gia tĕng ngu n nhân l c làm vi c trí óc, s làm cho nhu

c u cà phê tr thành nhu c u chính trong ho t đ ng làm vi c hàng ngày.

- Khu v c mi n Trung phát triển nhanh, xu t hi n nhi u khu kinh t , công

nghi p trọng điểm, đ c bi t là khu Kinh t m chu lai và khu kinh t Dung qu t, s

t o đi u ki n để thu hút dân c t p trung v khu v c này.

- Vi t Nam là nc có dân s tr , g n 60% dân s trong đ tu i lao đ ng.Đ c điểm c a t ng l p này là r t d ti p thu và ch p nh n cái m i, đây là c h i để

công ty thâm nh p các th trng cà phê còn b ngõ m t cách nhanh chóng.3.2.1.2 Những đe dọa từ mơi trường kinh doanh mà Công ty chịu ảnh hưởng:

- Vi c m r ng gia nh p vào các t ch c th gi i: AFTA, WTO... s t o đi u

ki n thu n l i cho các các công ty m nh, có nhi u kinh nghi m

nh p vào Vi t Nam, s làm cho c nh tranh trên th tr

- Hi n t i, các đ i th c nh tranh trong n

ph m, th trnc ngoài thâmng ngày càng gay gắt.c đang r t m nh v : Ch t lng s nng tiêu th , đ i ngũ ti p th , chính sách qu ng cáo... Do v y để có thểthâm nh p th trng, đòi h i cơng ty ph i hồn thi n v nhi u m t.- Nhu c u t i các th tr

tâm, n i có thu nh p cao. Ngng không đ ng đ u, th

cl ing t p trung vào các trungngoài khu v c trung tâm, nhu c u th p vànằm r i rác làm cho chi phí c a m i s n ph m s cao nên s gây khó khĕn cho công

ty trong vi c thâm nh p đ n nh ng th trng này .3.2.2 Dự báo thị trường sản phẩm cà phê của Việt Nam trong thời gian tới

Trong b i c nh nhu c u tiêu dùng cà phê trên th gi i ngày càng tĕng cao,

ngành cà phê Vi t Nam đang t tin hng đ n ngôi v chi ph i th trng cà phê thgi i trong nh ng nĕm t i. Theo ông Nesto Osorio (Giám đ c đi u hành T ch c cà80phê Th gi i) tuy đ ng sau Braxin v s n l

có l i th chính là có s n lng cà phê nói chung nh ng Vi t Namng cà phê robusta (cà phê v i) l n nh t và giá thànhs n xu t th p nh t th gi i. Trong khi đó, v i nh ng ti n b đ

khâu ch bi n, cà phê robusta ngày càng đc áp d ng trongc các nhà ch bi n trên th gi i achu ng vì góp ph n gi m giá thành các s n ph m cà phê hòa tan. Vì v y, nhi u

chuyên gia qu c t cho rằng nhu c u v cà phê robusta s ti p t c tĕng v i t c đ 23%/nĕm.

Còn theo Ch t ch Hi p h i Cà phê-Ca cao Vi t Nam Lng Vĕn T d báonhu c u tiêu th cà phê trên th gi i trong th i gian t i s tĕng kho ng 2 tri u bao

m i nĕm (60 kg/bao) và d ki n đ n nĕm 2018 th gi i c n t i 140 tri u bao.

Bảng 3.1: Dự báo sản lượng và tiêu thụ cà phê tại Việt Nam

2010* 2011** 2012** 2013** 2014**

S nlng (đ n v :nghìn bao lo i 60kg)

Tiêu th (đ n v : nghìn

bao lo i 60kg)17.366 18.251 19.673 21.093 22.611

1.1011.1891.2921.4201.556Ghi chú: *: ước tính; **: dự báo

(Nguồn: Vicofa)

Bên c nh đó, vi c gia nh p T ch c Thng m i Th gi i (WTO) đã mang l icho ngành cà phê Vi t Nam m t “sân ch i” kh ng l v i h n 5 tỷ ngi tiêu th vàkim ng ch nh p kh u tr giá 635 tỷ USD/nĕm. Đây là c h i “vàng” đ i v i m t

qu c gia có trên 500.000 ha cà phê nh Vi t Nam. V i nh ng thu n l i s n có trên,

theo đánh giá c a các chuyên gia th trng trong và ngoài nc, ngành cà phê Vi tNam hồn tồn có c h i phát triển m nh m c v giá và th trng trong th i giant i.

Th trng B Nông nghi p và Phát triển nông thôn Di p K nh T n kh ngđ nh: ho t đ ng s n xu t cà phê c a Vi t Nam đã và đang có nh ng nh h

trọng đ n th trng quanng cà phê th gi i. Vì v y, c h i xu t kh u và gia tĕng xu t kh uc a cà phê Vi t Nam là r t sáng s a.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng l u ý rằng để đ t đc m c tiêu tĕng trngb n v ng, ngành cà phê Vi t Nam c n s m có bi n pháp khắc ph c tình tr ng ch t81lng cà phê khơng n đ nh, công ngh thu ho ch và b o qu n l c h u và đ u t chbi n để tĕng giá tr th ng d còn th p. Đ c bi t, theo Th tr

vi c Vi t Nam ch a xây d ng đ

s n ph m trên th trc nh ng thng Di p K nh T n,ng hi u m nh gắn li n v i v trí c ang qu c t đã khi n ngành cà phê Vi t Nam ch u khơng ítthi t thòi.

Còn theo Phó Ch t ch Hi p h i Cà phê-Ca cao Đoàn Tri u Nh n cũng nh n

m nh rằng đã đ n lúc ngi tr ng và đ n v ch bi n kinh doanh cà phê ph i th ngnh t quy chu n, đ u t nâng cao ch t lng cà phê từ khâu thô đ n khâu tinh ch .Cùng v i đó, các doanh nghi p xu t kh u c n có l trình liên k t, phát triển sàn giao

d ch có kỳ h n để ch đ ng v giá cà phê Vi t Nam trên th trng th gi i.3.3 M t s gi i pháp hoàn thi n kênh phân ph i s n ph m cà phê t i công ty

cao su Krơng Buk.

3.3.1 Phân tích nhu cầu của khách hàng mục tiêu:

Khách hàng m c tiêu mà công ty đang hng đ n là ch y u đ i lý, khách hàngbán l , các quán cà phê. Bên c nh đó, cơng ty v n duy trì và tìm ki m thêm khách

hàng cơng quy n. Đ i v i m i lo i khách hàng thì nhu c u mua s r t khác nhau.

Do đó, vi c phân tích nhu c u c a từng lo i khách hàng s giúp công ty đ a ra đcnh ng chính sách Marketing mix, chính sách h tr , chính sách tín d ng,…đ i v i

từng lo i khách hàng m t cách phù h p.

- Đối với khách hàng đại lý: Họ th

quan tâm đ n l i nhu n và các chng mua v i kh i lng l n. Lúc mua, họng trình khuy n mãi, chi t kh u, tài tr c acông ty. Do đó, khi cơng ty xây d ng m i quan h t t v i lo i khách hàng này thì

họ s góp ph n ng h và đ y m nh ho t đ ng phân ph i c a công ty.

- Khách hàng là các quán tạp hóa, các quán bán cà phê: Đây cũng là lo i khách

hàng quan trọng c a cơng ty vì họ chính là ng

tiêu dùng. Lo i khách hàng này th

này, khi nh n đi ti p xúc tr c ti p v i khách hàngng phân b r ng khắp. Đ i v i lo i khách hàngc nh ng u đãi t t c a công ty v khuy n mãi, l i nhu n thì họ snhi t tình gi i thi u s n ph m c a công ty cho khách hàng, đ ng th i cung c p cho

công ty nh ng thông tin v khách hàng, v đ i th , v nh ng ph n ánh và thắc mắc82c a khách hàng. Từ đó Cơng ty có nh ng thay đ i k p th i, h p lý v ch t lng,giá c c a s n ph m.

Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng đ i v i lo i khách hàng này không gi ng nhau, qua

đi u tra từ nhân viên th tr

này đc thể hi nng c a cơng ty thì xu hng mua c a lo i khách hàngb ng sau :

Bảng 3.2: Tâm lý mua hàng của khách hàng bán lẻ

Không quan tâm nhãn hi u6%Nhãn hi u n i ti ng27%Giá c c a s n ph m là quan trọng nh t37%Khuy n mãi và h tr là ch y u30%(Nguồn: Từ phòng kinh doanh cung cấp)

- Khách hàng công quyền: Tuy s n lng mua c a họ tng đ i nh ng th i gianthanh toán ti n hàng nhanh, họ mua v ph c v nhu c u ch y u cho nhân viên

trong công ty ho c mua làm quà cho nh ng đ i tác c a họ. Ph n đơng nh ng khách

hàng này có xu hng mua s n ph m có thng hi u, đã đc bi t đ n hay đã nghetừng nghe qua. Chính vì v y, vi c thuy t ph c đ i v i lo i khách hàng này không

ph i đ n gi n.

Tóm l i, s n ph m cà phê Vica ra đ i trên th tr

ph c phân ph i cho đ i t

v n đ ch t lng ch a lâu nên khi thuy tng khách hàng này, nhân viên công ty c n nh n m nh vng s n ph m, s ph c v nhanh chóng và nh ng u đãi v giá khikhách hàng mua v i s lng nhi u.3.3.2 Xác định mục tiêu và chiến lược phân phối sản phẩm cà phê:

Chi n l

hi n đc phân ph i c a công ty ph i đ m b o các yêu c u: Đ m b o th cc m c tiêu phân ph i c a công ty, phù h p v i tính ch t c a s n ph m,đ m b o ti p c n khách hàng m t cách hi u qu và nâng cao kh nĕng c nh tranh.

- S n ph m cà phê thu c nhóm s n ph m hàng tiêu dùng, s l

thng mua nh vàng xuyên, kh nĕng v n chuyển và b o qu n d dàng. Đi u này s giúp choCông ty thu n l i trong quá trình phân ph i.

- V i m c tiêu c a Công ty v s n ph m cà phê là bao ph th tr

trong ba chi n l

ty th c hi n đc phân ph i, thì chi n l

c m c tiêu t t nh t.ng, nh v yc phân ph i r ng rãi đ m b o cho cơng83- Bên c nh đó, khách hàng c a công ty phân b khắp n i, s l

ng xuyên, họ tiêu th s n ph mvà thng mua nhnh ng n i thu n ti n nh t ( r t ít khi tìmki m s n ph m). Do v y để đ m b o ti p c n khách hàng m t cách hi u qu nh t,

đòi h i cơng ty ph i phân ph i r ng rãi, đ m b o s n ph m đ n đc càng nhi utrung gian bán l càng t t.

- Hi n t i, đ i th c nh tranh chính c a công ty là cà phê Trung Nguyên, Cà

phê Mê Trang và m t s lo i cà phê đ a phng đ u sử d ng chi n lr ng rãi. Do v y, n u công ty sử d ng chi n l

lọc, thì kh nĕng ti p c n th trc phân ph i đ c quy n hay chọnng th p, s làm gi m kh nĕng c nh tranh.Từ nh ng đ c điểm trên cho th y, th c hi n chi n l

đ m b o s n ph m đ n đ

chi n lc phân ph ic phân ph i r ng rãi,c khách hàng m t cách thu n ti n và nhanh chóng làc phân ph i phù h p nh t.3.3.3 Những yêu cầu khi đưa ra giải pháp hồn thiện kênh phân phối

3.3.3.1 Phân tích đặc điểm của thị trường mục tiêu

Đà N ng có t c đ phát triển r t nhanh, dân c t p trung cao. Di n tích t

nhiên 1255,53 km2, m t đ dân s trung bình 663 ngi/ km2. G m 6 qu n n ithành, 1 huy n ngo i thành và 1 huy n đ o

Vi c xem xét các y u t m t đ th trng, v trí đ a lý đóng vai trò quantrọng trong q trình hoàn thi n h th ng kênh phân ph i. B i m t đ th tr

v trí đi lý là bi n s quan trọng nh hng đ n kênh phân ph i, khi chúng k t h pv i m t s bi n s khác s góp ph n giúp xác đ nh đ

lng các trung gian để có thể bao ph th tr

Nhu c u t i th trng vàc d ng kênh phân ph i và sng.ng Đà N ng d đoán s tĕng m nh trong nh ng nĕm đ ndo t c đ phát triển cao kéo theo s t p trung dân c nhanh cũng nh m c s ng

ngi dân ngày đc nâng cao. Tuy nhiên, do đ c điểm phát triển mà t i m i qu n,huy n trên đ a bàn Đà N ng s có s phát triển khác nhau84Bảng 3.3: Phân tích thị trường Đà Nẵng theo các tác động trong kinh doanh

M t đ th

Tiêu thứctrngV trí

đ a lýMức tĕng

trng c ath tr

H sngKh nĕngT ngđáp ứng

c a Công ty0,20,20,30,31Qu n H iĐiểm998632ChâuT ng1.81.82.41.87.8776626Qu n Thanh Điểm

KhêT ng1.41.41.81.86.4Qu n NgũĐiểm554519Hành S nT ng111.21.54.7Qu n S nĐiểm465520TràT ng0.81.21.51.55Qu n LiênĐiểm565824ChiểuT ng11.21.52.46.1Qu n C mĐiểm354517LT ng0.611.21.54.3Huy n HòaĐiểm644519VangT ng1.20.81.21.54.7Qua b ng phân tích trên có thể rút ra k t lu n nh sau:

Quận Hải Châu: Đ ng đ u khu v c Đà N ng v i m c điểm là 7,8. Đây là

qu n trung tâm c a thành ph Đà N ng, giao thông thu n ti n, qu n H i Châu có

m t t m quan trọng đ c bi t trong s phát triển c a thành ph Đà N ng v t t c

mọi m t. Tuy nhiên, t i qu n này các đ i th c nh tranh có ti m l c m nh đã chi m

h u h t th trng.Quận Thanh Khê: Chi m v trí th nhì v i m c điểm 6,4. Qu n có m t đ

dân s r t cao nh ng phân b không đ u. Hi n t i, qu n là đ u m i giao thông liên

vùng và qu c t c a thành ph Đà N ng. Đây là đ a ph

phát triển thng có nhi u l i th trongng m i, d ch v , giao thông v n t i và kinh t biển.85Quận Liên Chiểu: Dân c thu c qu n Liên Chiểu ch y u phân b dọc hai

bên qu c l 1A. Trên đ a bàn t p trung nhi u trng đ i học, trung học d y ngh .Ngồi ra, Qu n còn có đi u ki n thu n l i nh t v giao thông v n t i c a thành ph ,

b i trong t

tuy n đng lai B n xe trung tâm, Nhà ga xe lửa, c ng biển Liên Chiểu và cácng cao t c, đng qu c l đ u nằm trên đ a bàn qu n. Đây còn là n i cócác khu cơng nghi p t p trung l n c a thành ph Đà N ng nh Khu Cơng nghi p

Hòa Khánh, Khu cơng nghi p Liên Chiểu.

Quận Sơn Trà: Qu n có m t đ dân s đông nh ng phân b đ u. Qu n S n

Trà có v trí khá đ c bi t: phía Đông là b biển dài, đ p v i nhi u bãi san hơ l n;

phía Tây giáp v i Sơng Hàn; phía Bắc là Khu b o t n thiên nhiên S n Trà và C ng

biển Tiên Sa đã mang l i cho Qu n m t l i th r t l n trong phát triển du l ch d a

trên du l ch sinh thái và du l ch biển. Đây cũng là điểm cu i cùng ra biển c a hành

lang kinh t Đông Tây nên qu n S n Trà có l i th r t l n trong phát triển thngm i và du l ch.

Quận Ngũ Hành Sơn: T c đ tĕng trng kinh t c a Qu n bình quân hằngnĕm đ t 13,63%. Thu nh p bình quân đ u ngi tĕng từ 3 tri u đ ng ngi/nĕmnĕm 1997 lên g n 11 tri u đ ng nĕm 2009. Qu n Ngũ Hành S n còn nằm trên 2

tuy n đng giao thơng chính gi a thành ph Đà N ng và đô th c H i An v idanh thắng Ngũ Hành S n và các bãi biển tuy t đ p, đây là n i lý t

d ng các khu du l ch, các khách s n cao c p.Trong t

s đng để xâyng lai, làng Đ i học Đà N ngc xây d ng trên đ a bàn Qu n v i nhi m v đào t o ngu n nhân l c cho ckhu v c mi n Trung và Tây Nguyên.

Quận Cẩm Lệ: Đ

đ a bàn thành ph , đc đánh giá v i m c điểm 4,3. Đây là m t qu n m i trênc thành l p vào ngày 29/8/2005. V i v trí đ a lý nằmtâm c a thành ph , l i nằmtrungv trí cửa ng Tây Nam nên qu n C m L là đ a bàntrọng tâm trong vi c m r ng không gian đô th c a Thành ph Đà N ng v phía

Tây Nam. Qu n C m L trong nh ng nĕm g n đây còn có nhi u thu n l i trong

giao l u ti p c n và đ u t phát triển trên t t c các lĩnh v c kinh t , vĕn hóa và xã

h i.

Huyện Hòa Vang: Là huy n ngo i thành duy nh t c a thành ph Đà N ng.

Trong các nĕm qua, Hòa Vang đã g t hái nhi u thành t u n i b t trên các lĩnh v c86kinh t , xã h i v i k t c u h t ng c s phát triển đ ng b , hoàn thi n từ huy n đ n

11 xã, đi n - đng - trng - tr m đtinh th n và v t ch t c a ngc xây d ng kiên c , khang trang, đ i s ngi dân không ngừng nâng lên. huy n Hòa Vang còn cóti m nĕng r t l n trong vi c phát triển du l ch sinh thái và vĕn hóa.

3.3.3.2 Phân tích đặc điểm sản phẩm cà phê:

Cà phê là s n ph m thu c nhóm hàng tiêu dùng, cung c p cho khách hàng ch

y u là nam trong đ tu i lao đ ng. S n ph m cà phê có m t s đ c điểm sau:

-S lng tiêu dùng cà phê m i l n nh , thm t th i gian dùng thử cà phê, nó thng xun. Khơng nh ng v y, saung t o thành thói quen cho ngi sử d ng.- S n ph m cà phê d v n chuyển và b o qu n, do v y khơng có u c u khắc

khe v b o qu n s n ph m, thu n l i cho ho t đ ng phân ph i.

- Khách hàng mua s n ph m cà phê phân b khắp n i, nằm r i rác. Có nh ng

n i t p trung dân c đơng, cũng có nh ng n i dân c th a th t ho c qu ng đngv n chuyển xa. Để công ty có thể đ a s n ph m đ n khách hàng hi u qu đòi h i

ph i có nhi u kênh phân ph i khác nhau đáp ng cho từng vùng.

3.3.3.3 Đánh giá vị thế cạnh tranh của sản phẩm cà phê Vica trên thị trường Đà

Nẵng

Thông qua vi c thi t l p và đi u tra v i b ng câu h i có ch đ :”Thái đ và s

l a chọn c a khách hàng v các nhãn hi u cà phê b t t i th tr

lục). Vi c đi u tra đ

và m u đi u tra đ

qu đi u tra đng Đà N ng” (Phục ti n hành t i các quán cà phê, các quán t p hóa t i Đà N ng

c l a chọn m t cách ng u nhiên. S phi u đi u tra là 150, k tc sử d ng làm cĕn c đánh giá v th c nh tranh c a cà phê Vica sov i các hãng cà phê khác trên th trng Đà N ng.Trong 150 m u đi u tra, có 145 phi u tr l i h p l chi m 96,7%, 5 phi u ch a

h p l chi m 3,3%. Qua s m u h p l đã th ng kê đ

nhãn hi u cà phê nh sau:c t l sử d ng và l a chọn87Bảng 3.4: Tỉ lệ sử dụng và lựa chọn nhãn hiệu cà phê của khách hàng tại Đà Nẵng

Lng phi uTỷ l145100%Trung Nguyên12385%Mê Trang9163%Long8458%Vica5135%H ng Ân4430%Lo i khác10270%T NG SPHI UQua s li u trên có thể th y h u h t các quán cà phê các quán bán l đ u chọn

s n ph m cà phê Trung Nguyên và đ a ra nh ng l i nh n xét t t v ch t lng c ahãng cà phê Trung Nguyên. Riêng đ i v i đa s các quán cà phê, bên c nh mua

nh ng cà phê n i ti ng nh Trung Nguyên, Mê Trang,.. họ còn mua thêm cà phê

c a m t s hãng khác v tr n l n v i nhau để t o s khác bi t đ c đáo cho ly cà phê

c a quán. Trung bình m i quán thng sử d ng từ 2 – 4 nhãn hi u cà phê khi phach .

Đ i v i nh ng khách hàng đã mua hay sử d ng s n ph m cà phê Vica thì họ

dánh giá cao s n ph m vmùi v , ch t lng và giá c . Nh v y, m c dù ra đ ich a lâu nh ng s n ph m cà phê Vica đã ph n nào có ch đ ng trên th trng ĐàN ng. Tuy nhiên, so v i các đ i th có ti m l c m nh và lâu đ i trên th trng(Trung Nguyên, Mê Trang, Long) thì th ph n cà phê Vica còn thua kém xa. Do đó,

trong tng lai Vica c n khai thác t i đa các th m nh c a mình nhi u h n n a đểc i thi n v trí c a mình trên thng trng.3.3.3.4 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cơng ty

Phân tích điểm m nh và điểm y u c a công ty s giúp công ty nh n bi t đckh nĕng c a mình trong vi c đ m b o th c hi n các gi i pháp hồn thi n kênh

phân ph i hay khơng.

a) Điểm m nh:

- Quy mô c a công ty l n, doanh thu hàng nĕm cao và n đ nh, đ ng th i

hi n t i công ty đang kinh doanh cao su v i l i nhu n hàng nĕm cao. Đó chính là88ngu n tài chính h tr cho các ho t đ ng s n xu t, m r ng kinh doanh các s n

ph m cà phê, d ch v c a công ty.

- Đ i cà phê t tr ng c a Công ty v i di n tích 700 ha, s t o đi u ki n thuân

l i trong vi c gi m chi phí, ch đ ng đc ngu n đ u vào, không ph thu c vàonhà cung c p... là l i th để công ty nâng cao kh nĕng c nh tranh.

- Công ty đã đ u t m t nhà máy ch bi n cà phê công nght, là côngngh hi n đ i nh t Vi t Nam, s t o đi u ki n thu n l i cho công ty s n xu t ra

nh ng s n ph m có ch t lng cao phù h p v i nhu c u c a th trng.b) Điểm y u:

- Do m i bắt đ u kinh doanh m t s n ph m m i, h th ng qu n lý trong ho t

đ ng kinh doanh cà phê ch a hi u qu . Các chính sách, các k ho ch... v n ch a

phù h p làm tr ng i trong quá trình đ a s n ph m đ n ngi tiêu dùng m t cáchhi u qu .

- Ch t lng s n ph m ch a phù h p v i nhu c u th trgây tr ng i l n nh t trong vi c đ a s n ph m ra th trng, đây là v n đng.- Giá nguyên li u đ u vào ngày càng tĕng, trong khi giá bán khơng thể tĕng

vì n u tĕng s làm kh nĕng thâm nh p th trng gi m, làm cho l i nhu n gi m.H th ng phân ph i ho t đ ng ch a hi u qu . Kh nĕng m r ng th trng cònch m, ...

* Tóm lại: V i l i th là doanh nghi p ho t đ ng lâu nĕm, có ngu n v n l n,

t túc ngu n nguyên li u đ u vào đã t o ra nh ng thu n l i nh t đ nh khi đ a s n

ph m m i vào th tr

cao trong th trng. Tuy nhiên để s n ph m c a công ty chi m đc m t v tríng đòi h i cơng ty ph i không ngừng phát triển v mọi m t, t nd ng t i đa nh ng điểm m nh và c i thi n nh ng h n ch c a cơng ty để ngày càng

hồn thi n h n.

3.3.4 Xây dựng những phương án chính trong việc hồn thiện kênh phân phối

sản phẩm cà phê cho chi nhánh cơng ty tại Đà Nẵng

Qua nh ng phân tích trên, đã đ t ra cho h th ng phân ph i s n ph m cà phê

c a công ty m t s v n đ c n gi i quy t nh sau:89- Do nhu c u các nĕm t i tĕng cao nên kênh phân ph i cà phê ph i đ m b o

đáp ng nhu c u thay đ i qua các nĕm, đ ng th i đ m b o kh nĕng ti p c n khách

hàng m i m t cách nhanh chóng, đ m b o đc tính s n sàng c a s n ph m.- Do đ i th c nh tranh r t m nh, do v y trong quá trình thi t k kênh phân

ph i cà phê ph i đ m b o đc kh nĕng c nh tranh cao.- Ngồi ra, đây là m t cơng ty Nhà n

ph m cà phê ph i đ m b o h

ph i cà phê ph i đ m b o đc có qui mơ l n và phát triển nên s nng phát triển lâu dài c a công ty, vì th kênh phân

c tính hi u qu lâu dài.Để đ a ra gi i pháp hoàn thi n kênh phân ph i s n ph m cà phê trên th

trng, chúng ta s có các phng án chi n lc đ nh hng nh sau: Phương án 1: Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm cà phê

V i ph ng án này thì t i các th tr ng ti m nĕng, cơng ty s hình thành

m ng l i phân ph i r ng h n, làm tĕng di n tích ti p xúc v i khách hàng, nh đó

đ y m nh vi c tiêu th hàng hóa. Song để th c hi n ph ng án này, đòi h i cơng ty

ph i xây d ng thêm nhi u cửa hàng ho c tìm ki m các trung gian m i.

-u điểm: Tính linh ho t cao cũng nh di n ti p xúc v i khách hàng nhi u.- Nhc điểm: Chi phí th c hi n cho phng án này cao. Phương án 2: Củng cố hệ thống phân phối sản phẩm cà phê hiện có

Vi c c ng c kênh đ c th c hi n nh sau: Đ i v i các kênh có t c đ luân

chuyển nhanh s đ c công ty quan tâm đ y m nh, còn đ i v i các kênh có l ng

s n ph n cà phê tiêu th ch a cao thì cơng ty nên nâng cao bằng các đi u kiên ràng

bu c nhằm tĕng l ng bán c a toàn kênh cũng nh tĕng c ng kh nĕng kiểm sốt

c a cơng ty đ i v i kênh.

-u điểm: Doanh s bán tĕng ch y u là nh t c đ l u chuyển hàng hóatrong kênh. Vi c th c hi n phng án này khơng đòi h i nhi u chi phí, đ ng th itính kiểm soát c a kênh cao.

- Nh c điểm: Doanh s tĕng nh ng không nhi u do không tĕng c

ti p xúc v i khách hàng, s n ph m cà phê phân ph i cho các th tr

không đ

tr ngđng di nng ti m nĕngc bao ph đ y d , tính thích nghi c a kênh s kém do s thay đ i c a môi Phương án 3: Củng cố và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm cà phê

Ph ng án này đ c t ng h p từ ph ng án 1 và ph ng án 2 nên s khai thác

c u điểm đ ng th i cũng h n ch đ c các điểm y u từ hai ph ng án trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các nguồn lực của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×