Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

Tải bản đầy đủ - 0trang

105Bảng 3.8: Đánh giá hiệu quả hoạt động của đại lýCh tiêu đánh giáĐ i lý cà phêĐ i lý cà phêĐ i lý cà phêHt i qu nt i qu nt i qu n NgũsThanh KhêH i ChâuHành S nquanĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmtr ngđánhquyđánhquyđánhquygiáđ igiáđ igiáđ iK t qu bán hàng (tri u)4282814Kh2241224(ngày)1332222L32613132241212nĕng thanh toán

ng cà phê t n khoNh ng d ch v dành cho

khách hàng

Các tiêu chu n đ nh tính

khác

T ng c ng25X p lo i171215

3Sau khi đánh giá, đ i v i các Đ i lý có s điểm l n nh t, Cơng ty s có ph n

thng thích đáng. Còn đ i v i Đ i lý có s điểm th p, Cơng ty c n n l c tìm ranguyên nhân vì sao các thành viên đó ho t đ ng khơng có hi u qu . V n đ không

ch xu t phát từ phía Đ i lý mà cũng có thể từ vi c tài tr kém hi u qu c a Công

ty. Từ đó, Cơng ty cùng v i Đ i lý đó đ xu t các bi n pháp đi u ch nh ho t đ ng

phân ph i m t cách có hi u qu .

3.3.8.5 Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong kênh.

Do s n ph m cà phê Vica còn m i, th trng tiêu th ch a n đ nh, nên s cór t nhi u mâu thu n x y ra. M t s mâu thu n có thể x y ra:

 Mâu thu n v th trng tiêu th : Trong th i gian đ u, công ty ch m m ts Đ i lý nên Đ i lý có thể ho t đ ng ngồi vùng th trng c a mình. Khi cơng tym Đ i lý m i s làm cho các Đ i lý mâu thu n v th trng tiêu th .106 Mâu thu n v doanh s bán: Công ty đ a ra m c bán t i thiểu nh ng các

Đ i lý và các quán cà phê không đáp ng đc. Mâu thu n v thu th p thông tin th tr

trong vi c thu th p thông tin từ th trng: Công ty c n Đ i lý h p tácng mà Đ i lý qu n lý nh ng Đ i lý khôngth c hi n.

 Mâu thu n v l i ích gi a các thành viên: Trong kênh phân ph ,i do s b t

đ ng v l i ích s làm x y ra mâu thu n gi a các thành viên trong cùng m t c p

ho c gi a các thành viên c a các c p khác nhau .

 Mâu thu n v các đi u kho n ràng bu c khác: Giá bán, hoa h ng, đi u

kho n nh n hàng, thanh toán...

M t s bi n pháp mà Cơng ty có thể áp d ng để gi i quy t nh ng mâu thu n:

 Sử d ng s c m nh cng ch : Để tránh s mâu thu n gi a công ty và cácthành viên trong kênh c n ph i quy đ nh rõ đi u ki n v vùng th trng, giá bán,chi t kh u, doanh s bán... N u thành viên nào khơng tn th có thể xử lý bằng

cách đe do ph t tài chính, ch m d t h p đ ng...

 S c m nh khen thng: Để thúc đ y các thành viên nhi t tình và h n chmâu thu n gi a các thành viên trong cùng m t c p có thể sử d ng khen th

đ m b o s công bằng gi a các thành viên. Có thể khen th

kh nĕng thu th p thông tin từ th trng đểng theo doanh s , theong...Tuy nhiên, có mâu thu n là nguyên nhân ch quan c a các trung gian, có mâu

thu n l i là do khách quan từ mơi tr

phân tích nh ng trng bên ngồi, do v y Công ty c n xem xét vàng h p c thể để có cách gi i quy t h p lý.3.3.9 Giải pháp hỗ trợ thực hiện.

1. Chi phí tìm hiểu thơng tin trên th trng và các điểm bán cà phê đcIti n hành 2 tháng: g m 2 nhân viên

-Lng, chi phí đi l i c a m t nhân viên: 2 tri u + 500 nghìn đ ng =2,5 tri u / tháng

=> T ng chi phí kh o sát = 2,5 x 2 x 2 = 10 tri u

2. Chi phí m m t Đ i lý (chi phí đĕng qu ng cáo và chi phí giao d ch) : 3

tri u/ Đ i lý

=> T ng chi phí m Đ i lý: 3 x 6 = 18 tri uII1073. Chi phí ho t đ ng đ u t cho Đ i lý c p 1 là 10 tri u

H tr tr lIIIng cho nhân viên bán hàng t i Đ i lý trong 3 tháng đ u:2 tri u x 3 = 6 tri u

=> T ng chi phí chi Đ i lý c p 1 là 10 + 6 = 16 tri u

4. Chi phí đ u t cho Đ i lý c p 2 (t i đa 4 tri u/ Đ i lý)IV=> T ng chi phí = 4 x 5 = 20 tri u

5. Chi phí khác: 10 tri u

Nh v y, t ng chi phí ngu n v n để thi t l p h th ng phân ph i

= I +II + III + IV + V = 10 + 18 + 16 + 20 + 10 = 74 (tri u)

Qua nh ng phân tích v kh nĕng kinh doanh c a Công ty cũng nh nh ng

l i ích mà h th ng kênh phân ph i m i s đem l i thì chi phí đ u t để thi t l p h

th ng kênh phân ph i s n ph m cà phê Vica nh trên là h p lý.108K T LU N

Trong n n kinh t th trng c nh tranh kh c li t hi n nay, vi c t o đcl ith c nh tranh ngày càng khó, duy trì l i th c nh tranh lâu dài l i càng khó h n

nhi u cho các doanh nghi p và trong đó có Cơng Ty Cao Su Krơng Buk. Đ i v i

các s n ph m cà phê Vica mà Cơng Ty Cao Su Krơng Buk kinh doanh thì ngồi

ch t lng, giá c và th hi u sao cho phù h p v i th trm t nhân t góp ph n quan trọng giúp Cơng ty giành đng thì phân ph i cũng là

c u th c nh tranh.Trong quá trình nghiên c u và th c hi n đ tài này, tơi đã tìm hiểu và nắm bắt

đc th c tr ng c a Công ty và đã đ ra m t s gi i pháp nhằm hoàn thi n kênhphân ph i s n ph m cà phê Vica t i Công ty cao su Krông Buk. Hy vọng rằng trong

th i gian t i, Công ty s ti p t c gi v ng và phát huy các thành t u đã đ t đc,đ ng th i c n áp d ng các bi n pháp để khắc ph c nh ng h n ch còn t n t i trong

Cơng ty và đ c bi t đ i v i h th ng kênh phân ph i cà phê Vica t i Đà N ng.

Tuy nhiên, do còn nhi u h n ch c v ki n th c l n kh nĕng thâm nh p th c

t nên lu n vĕn này khơng tránh kh i nh ng sai sót. R t mong nh n đ

góp ý ki n c a các Th y, Cô để lu n vĕn c a tôi đc hồn thi n h n.Qua đây, em xin Kính g i l i c m n đ n TS.Đ

đ tơi hồn thành lu n vĕn này.

Tơi xin chân thành c m n!c s đóngng Liên Hà đã t n tình giúp109DANH M C TÀI LI U THAM KH O

[1] Ngơ Xn Bình, Hồng Vĕn H i (2005), Giáo trình Kinh tế và Quản trị

doanh nghiệp, Nhà xu t b n Giáo d c.

[2] Ngô Minh Cách, Đào Th Minh Thanh (2009), Quản trị Marketing, Nhà

xu t b n Tài chính.

[3] Trng Đình Chi n (2008), Quản trị kênh phân phối, Nhà xu t b n Đ ihọc Kinh t qu c dân.

[4] Lê Th Gi i, Nguy n Xuân Lãn (2008), Quản trị Marketing, Nhà xu t b n

Giáo d c.

[5] Philip Kotler (1994), Nguyên lý tiếp thị, Nhà xu t b n Thành ph H Chí

Minh.

[6 ] Nguy n Đình Thọ, Nguy n Th Mai Trang (2003), Nguyên lý Maketing,

Nhà xu t b n Đ i học Qu c gia Thành ph H Chí Minh.

[7] Tr n Th Ngọc Trang, Tr n Vĕn Thi (2008), Quản trị kênh phân phối,

Nhà xu t b n Th ng Kê.

[8] T ng c c th ng kê, Niên giám thống kê 2009, Nhà xu t b n Th ng kê

[9] Tài li u c a Hi p h i cà phê ca cao Vi t Nam (VICOFA)

[10] www.vinanet.com.vn Trang thông tin hàng hóa Vi t Nam110PH L C

PHI U ĐI U TRA KHÁCH HÀNG

(Ch đ : Thái đ và s l a ch n c a khách hàng v các nhãn hi u cà phê

t i th trng Đà N ng)Nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian

tới, Công ty cao su Krông Buk rất mong quý khách vui lòng cung cấp những nội

dung dưới đây bằng cách điền hoặc đánh dấu (x) vào ô trống:

1. Lng cà phê hàng ngày mà quán cà phê c a anh/ch bán đc (Tính bằng kg):..............Kg

2. Th i gian ph c v hàng ngày? ......................................................................

3. Các hãng cà phê mà quán đang sử d ng và s lng, lo i s n ph m ? (có thể chọncác hãng cùng lúc)

□ Mê TrangS lng……………..Lo i:………………□ Trung NguyênS lng……………..Lo i:………………□ LongS lng……………..Lo i:………………□ H ng ÂnS lng……………..Lo i:………………□ VicaS lng……………..Lo i:………………□ Khác (Vui lòng ghi rõ)S lng……………..Lo i:………………4. Nh n xét c a anh (ch ) v ch t l

R tt tng các lo i cà phê đang sử d ng?T tTrung bìnhMê Trang

Trung Nguyên

Long

H ng Ân

Vica

5. Anh (ch ) thng mua cà phê□ Đ i lý

□ Cửa hàng t p hố

□ Cơng ty

□Đc giao hàng t n n iđâu?Không t tR t không t tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×