Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
AS.PC: Tổ trưởng nhân viên tiếp thị

AS.PC: Tổ trưởng nhân viên tiếp thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH M C CÁC B NG

S hi uTên b ngb ngTrang2.1B ng phân tích ngu n nhân l c c a công ty402.2B ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty442.3B ng k t qu tiêu th theo s n phẩm kinh doanh452.4B ng th ng kê l c l522.5B ng h th ng phân chia m c l3.1S nlng tiêu th trong th i gian từ năm 2007 đ n năm 20093.2S nlng tiêu th3.3Nhu c u l c l3.4B ng phân chia khu v c bán hàng trên th tr3.5Tiêu chuẩn chung c a l c l3.6B ng ch m đi m đánh giá nhân viên1033.7B ng k ho ch công vi c c a nhân viên1043.8B ng đánh giá b n thân c a nhân viên104ng bán hàng trên th trng Đà n ngng theo c p b cd đoán trong th i gian đ nng bán hàng trên th trng Đà n ngng bán hàngng Đà n ng62

81

82

83

86

91DANH M C CÁC HÌNH V

S hi u

hình vTên hình vTrang1.1S đ ti n trình ho ch đ nh1.2Ti n trình tuy n ch n l c l1.3Ti n trình đào t o và phát tri n l c l1.4C c u tr c ti p đ n gi n171.5C c u tr c ti p có b ph n tham m u181.6C c ul cl191.7C u trúc t ch c l c lng bán hàng theo lãnh th201.8C u trúc t ch c l c lng bán hàng theo s n phẩm211.9C u trúc t ch c l c lng bán hàng theo khách hàng211.10C u trúc t ch c l c lng bán hàng t ng h p221.11Mơ hình lãnh đ o đ i v i qu n tr bán hàng241.12Ti n trình đánh giá302.1Quy trình cơng ngh s n xu t bia2.2Mơ hình t ch c c a b máy qu n lý372.3Máy gắn chai vô két422.4S đ c u trúc kênh phân ph i c a cơng ty492.5Mơ hình c u trúc l c lng bán hàng trên th trng Mi n Trung582.6Mơ hình c u trúc l c lng bán hàng trên th trng Đà n ng583.1Mơ hình tái c u trúc l c l5

ng bán hàng13ng bán hàng14ng bán hàng theo ch c năngcông ty bia Vi t namng bán hàng trên th trng Đà n ng36841Chng 1 - LÝ LU N CHUNG V QU N TR L C LNGBÁN HÀNG

1.1 KHÁI QUÁT VL CL1.1.1 Khái ni m l c lNG BÁN HÀNGng bán hàng- Bán hàng là vi c th c hi n m t chu i các ho t đ ng nhằm chuy n giao

quy n s h u hàng hóa từ ng

hàng còn ngi bán nh n đ-L cli bán sang ngi mua sao cho ngi mua nh n đcc ti n .ng bán hàng là các cá nhân, t ch c đc đào t o nghi p v m tcách bài b n khơng ch đ bán s n phẩm mà còn xây d ng và duy trì m i quan h

lâu dài đ i v i khách hàng. H là nh ng nhà chun mơn có kh năng phát hi n và

gi i quy t nh ng v n đ khó khăn c a khách hàng thông qua nh ng gi i pháp mà

h mang l i.

1.1.2 Phân lo i l c l

L clng bán hàngng bán hàng là c u n i c b n nh t gi a công ty và th trthu c vào các m c đích khác nhau mà có th có nh ng phân lo i l c l

hàng khác nhau.

đ itng. Tuỳ

ng bánđây, chúng ta xem xét hai cách phân lo i c b n: phân lo i theong qu n lý và phân lo i theo nhi m v bán hàng.

1.1.2.1 Phân loại theo đối tượng quản lý

L cllng bán hàng đc chia thành hai lo i: l c lng bán hàng riêng và l cng bán hàng uỷ quy n.

*L clng bán hàng riêng (l c l-L clng bán hàng riêng c a doanh nghi p là l c lng bán hàng n i b )

ng bán hàng đc hìnhthành từ nh ng nhân viên bán hàng ch làm vi c duy nh t cho doanh nghi p hay còn

g i là l c l

đng bán hàng c h u c a doanh nghi p. Đây là ki u l c lc hình thành ph bi nng bán hàngcác doanh nghi p khi doanh nghi p quy t đ nh sử d ng2toàn b quỹ th i gian c a nh ng nhân viên bán hàng và mong mu n th c hi n s

ki m soát chặt ch đ i v i h . L c lng này có th chia làm hai lo i: l c lngbán hàng bên trong và bên ngoài.

+L cl

ng bán hàng bên trong (c đ nh): là ki u qu n lý l c lng bán hàngđó nhân viên bán hàng làm vi c bên trong doanh nghi p theo cách th c cđ nh, khu trú t i các đi m bán nh t đ nh. Đây là ki u bán hàng đc duy trì và sửd ng khi doanh nghi p th c hi n ho t đ ng bán các s n phẩm c a mình cho khách

hàng theo hình th c bán hàng c đ nh. Đi u này đòi h i các doanh nghi p ph i thi t

l p các đi m bán hàng và kh i th o nh ng chính sách bán hàng nhằm thu hút khách

hàng và nh ng đi m bán hàng c a mình.

+L cl

ng bán hàng bên ngoài (di đ ng): là ki u qu n lý l c lng bán hàngđó các nhân viên bán hàng th c hi n vi c bán hàng bên ngồi doanh nghi phoặc khơng trú trong doanh nghi p. Vi c bán hàng c a nhân viên đ

b i d ch chuy n đ n nh ng n i c a khách hàng,thăm dò kh o sát và thc th c hi n

ng xuyênti p xúc gặp g (hẹn gặp, t ch c hành trình đi bán, đàm phán..). Ki u l c l

này thng đngc l a ch n v i hình th c bán hàng di đ ng. Vi c duy trì bán hàngki u này doanh nghi p ph i t ch c nh ng hành trình bán hàng, phân chia khu v c

bán hàng và t ch c các ho t đ ng d ch chuy n, vi ng thăm đàm phán bán hàng cho

nh ng nhân viên bán hàng khi th c hi n vi c bán.

-L cl

L clng bán hàng uỷ quy n:

ng bán hàng uỷ quy n là l c lnghi p. Trong trng h p này l c lng bán hàng chung cho nhi u doanhng bán hàng t hình thành dpháp lý là m t t ch c nào đó. Đ i v i l c li hình th cng này doanh nghi p không ph i th chi n s qu n lý chặt ch các nhân viên bán hàng nh là nh ng nhân viên c a mình.

Doanh nghi p có th sử d ng nhi u lo i l c l

trng. Doanh nghi p có th sử d ng h n h p l c lnghi p và l c lng bán hàng đ chi m lĩnh th

ng bán hàng riêng c a doanhng bán hàng uỷ quy n đ xâm nh p các lo i th trng khác nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

AS.PC: Tổ trưởng nhân viên tiếp thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×