Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1 : Thể hiện mối liên hệ PHT

Sơ đồ 2.1 : Thể hiện mối liên hệ PHT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngồi ra còn một số phần phụ kèm theo như : Họ và tên, số thứ tự,

thời gian làm, mục tiêu của PHT (Nguyễn Tất Thắng, 2011)

2.2.3 Các dạng phiếu học tập

Theo Trần Bá Hồnh (2000), trong DH nói chung có thể sử dụng một

số dạng PHT như sau:

* PHT phát triển kỹ năng quan sát: Là những PHT mà GV có thể sử

dụng những hình vẽ trong SGK hoặc tự lập sơ đồ, cho HS quan sát m ẫu v ật

thật, trên màn hình đèn chiếu, tranh ảnh, quan sát thực tế để t ừ đó rút ra

kiến thức mới trong bài học như; Hình thành kỹ năng, củng cố, so sánh, rút

ra nhận xét về vấn đề đó…

* PHT phát triển kỹ năng phân tích: Là những PHT yều cầu HS phân

tích một quan điểm, một sơ đồ, một hình vẽ, một vấn đề ch ưa rõ, m ột h ọc

thuyết…HS phải hiểu được kiến thức của vấn đề đó.

* PHT phát triển kỹ năng so sánh: Là những PHT thường sử dụng để

củng cố và kiểm tra. Để thực hiện PHT này HS ph ải nắm đ ược bản ch ất

của các đối tượng cần so sánh qua phân tích, tổng h ợp, khái qt hóa các

đặc điểm của vấn đề từ đó rút ra điểm giống nhau và khác nhau gi ữa

chúng.

* PHT phát triển kỹ năng quy nạp, khái quát : Là PHT có thể sử dụng

để dạy bài mới, củng cố kiến thức bài học. Qua việc hồn thành PHT này sẽ

hình thành cho HS một phương pháp tổng h ợp đi t ừ cái riêng, cái đ ơn l ẻ

đến cái chung, cái khái quát. HS lĩnh hội kiến th ức m ới t ự mình đ ưa ra

nhận xét và rút ra kết luận.

PHT dạng này gồm :

- Yêu cầu HS tóm tắt một đoạn SGK hoặc khái quát n ội dung chính

của một đoạn băng hình,…Đưa ra sơ đồ tóm tắt kiến th ức, nội dung nghiên

cứu.

2020- Đưa ra bảng số liệu hoặc thí nghiệm,…để yêu cầu HS khái quát và

rút ra kết luận, nhận xét tập trung vào nội dung bài.

* PHT phát triển kỹ năng suy luận, đề xuất giả thuy ết : Là loại PHT

mà GV đưa ra một giả thuyết để HS suy luận. GV cũng có th ể cho HS quan

sát sơ đồ, hình vẽ rồi từ đó đề xuất giả thuy ết…Để hồn thành PHT d ạng

này HS phải có kỹ năng tư duy logic.

* PHT phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức : Loại PHT này yêu cầu

HS ứng dụng kiến thức về một vấn đề để giải quyết một vấn đề khác, vận

dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để giải thích chứng minh m ột n ội

dung hay một vấn đề nào đó.

PHT dạng này có thể sử dụng với nhiều đối t ượng HS, cho k ết qu ả

kiểm tra đa dạng.2121PHTPhát

triển kỹ

năng

quan sátQuan

sát

hình

vẽ, sơ

đồPhát

triến kỹ

năng so

sánhPhát

triển kỹ

năng

phân

tíchQuan

sát

mẫu

vậtPhân

tích

quan

điểm,

1 vấn

đềSo

sánh 2

quan

điểm,

2 học

thuyếtSo

sánh 2

q

trình,

2 sự

vậtPhát

triển kỹ

năng

quy nạp

khái

qtPhân

tích sơ

đồ

hình

vẽ

SGKTóm

tắt 1

đoạn

SGK,

sơ đồ

hóaPhát

triển kỹ

năng suy

luận đế

xuất giả

thuyếtPhát triển

kỹ năng

vận dụng

kiến thứcSuy

luận 1

vấn đề

qua 1

vấn đềĐề

xuất

giả

thuyết

từ một

tình

huống

cụ thểQua

sơ đồ

rút ra

nhận

xét kết

luậnChứng

minh

giải thích

dựa vào

kiến

thức đã

họcVận

dụng

kiến

thức

thực

tiễnSơ đồ 2.2 : Các dạng PHT

2222( Nguyễn Tất Thắng, 2011)

2.2.4 Các biện pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy h ọc

Hiệu quả của việc DH sử dụng PHT được quyết định một phần bởi

biện pháp sử dụng PHT. PHT có thể sử dụng vào các khâu của quá trình DH

khác nhau như: dạy bài mới, củng cố, kiểm tra.

* PHT sử dụng để dạy bài mới: Là cách sử dụng PHT theo hình th ức

phát PHT cho HS trước khi vào nội dung bài m ới, ph ần m ới… Đ ể h ọc sinh

tự nghiên cứu tài liệu ( tài liệu, SGK) rồi rút ra kiến th ức c ần lĩnh h ội qua

trả lời ( hoàn thành phiếu).

PHT sử dụng trong trường hợp này thường yêu cầu HS:

- Đọc một đoạn SGK rồi tóm tắt, sơ đồ hóa, rút ra kết luận.

- Nghiên cứu tài liệu hoặc vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Quan sát hình vẽ, sơ đồ…

* Sử dụng PHT để củng cố kiến thức: Phát cho HS sau khi đã h ọc

xong một đoạn, một phần hay một bài, một nội dung nào đó. Thông qua

PHT sẽ khắc sâu kiến thức cho HS, đánh giá được mức đ ộ lĩnh h ội kiến

thức của HS và quá trình DH của HS.

PHT sử dụng trong trường hợp này thường yêu cầu HS:

- Điền vào sơ đồ câm do GV lập ra.

- So sánh, khái quát, kết luận sau khi học xong, một n ội dung.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Sơ đồ hóa nội dung bài học.

- Phân tích sơ đồ hoặc nội dung nào đó.

- Phân tích sơ đồ hoặc nội dung nào đó.

* Sử dụng PHT để kiểm tra : PHT dạng này phát cho HS khi cần thiết

kiểm tra lấy điểm (15 phút, 45 phút), kiểm tra chất l ượng. N ếu s ử d ụng

phiếu kiểm tra ngay trong bài dạy sẽ đánh giá mức độ tiếp thu ki ến th ức

2323Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1 : Thể hiện mối liên hệ PHT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×