Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÍNH GIÁ TRỊ NĂNGQuan tâm tới2. Kiểm tra bàiLƯỢNG CỦA THỨCcác dạng năngcũ ( khôngĂNlượng của thứckiểm tra bài cũ)ăn chăn ni3. Tiến trìnhBài 1: Năng lượng

trong dinh dưỡngII. Phương pháp,động vật và các hệphương tiện dạythống năng lượnghọcphút): Ngành chănthức ăn chăn ni1. Phương pháp dạyni đã và đanghọcđóng góp một phầnI. Mục tiêu bài dạy

Sau khi học xong bài

HS phải:- Phương pháp

thảo luận nhóm1. Về kiến thứcbài dạy

Đặt vấn đề ( 1không nhỏ vào tăng

trưởngkinhtế- Phương phápnước ta. Để đạtvấn đáp- tìm tòi, vấnđược năng suất caosự khác nhau của 3đáp- tái hiệnthì dinh dưỡng vàloại chuyển hóa năng2. Phương tiện dạythức ăn cho gia súc,lượng chủ yếu tronghọcgia cầm là một yếuPhân tích đượchoạt động sống.

Nêu được định

nghĩa năng lượng thơ- Giáo trìnhtố khơng thể thiếuDinh dưỡng và thứctrongăn vật nuôiVậy tỉ lệ các loạivà năng lượng tiêu- PHT số III.1,chănni.năng lượng như thếhóaPHT số III.2.nào là phù hợp, tốt2. Về kỹ năngIII. Tiến trình dạynhất cho vật ni,họchơm nay chúng taPhát triển kỹ

năng phân tích, suy1. Ổn định trậtcùng nhau đi tìmluận.tự lớp (0,5hiểu3.Về thái độphút)Năng lượng và ướcchươngIII:5757tính giá trị năngGV: Sự chuyển hóa năng lương

trong cơ thể động vật tuân theo

lượng của thức ăn.

những quy luật nhiệt động học

Thời

nào?

Hoạt động của thầy- trò

gian

Hoạt động 1: Tìm hiểu năng

lượng trong dinh dưỡng động

vật

GV: Mọi hoạt động sống của bất

kì sinh vật trên trái đất diễn ra

Hoạt động 2: Tìm hiểu v

đều cần có năng lượng. Vậy theo

hệ thống năng lượng thứ

em năng lượng là gì?

5

chăn nuôi

HS: trả lời

phút GV: Giới thiệu thêm cho họcGV:

10 mỗi học

sinhphát PHT III.1 cho

sinhtế

phút GV: Có những đơn vị đo

về các dạng năng lượ10

ng trong

phút HS: hoàn thành PHT ( 5 phút)

lượng nào mà em biết?

bào

GV: Thu PHT

HS: Suy nghĩ và trả lời cau h

- Các dạng năng lượng trongGtọ

ếi 3 em trong lớp lên GV:

hoàn1 cal được định nghĩa

bào: Hoá năng, Nhiệt năng, Đin

thành PHT trên bảng. GV th

nhếậnào?

n

năng

xét đưa ra tờ nguồn

HS: trả lờiGV: Theo em quá trình cây xanh

GV: nhấn mạnh:

sử dụng năng lượng mặt trời để

- ATP gồm bazơnitơ ađênin,

tạo ra năng lượng như thế nào?

đường ribơzơ và 3 nhóm

GV: Em hãy nêu khái niệm

HS: trả lời

phơtphat.

lượng thơ là gì?

HS: Suy nghĩ và trả lời câu h

- 2 nhóm phơtphat cuối cùng dễ

bị phá vỡ để giải phóng ra năng

VD: GE được tính bằng

l

ượ

ng.

5

của glucoz là 15,6; của tinh

phút17,7; của cellulose là 17,5

- Ba nhóm photphat của ATP có

casein là 24.5; của dầu thự

chứa 2 liên kết cao năng, mỗi

là 39

- Tổng kết và đưa ra nhận xét

liên kết cao năng khi phá vỡ giải

Lục lạp sử dụng năng lượngphóng

mặt 7,3 kcal

3

10 trời để quang hợp để tạo ra tinh

phút

phút bột(quang năng -> hóa năng), tại

GV: Nghiên cứu SGK và cho

ti thể sự hô hấp diễn ra để tạo

thế nào là năng lượng tiêu h

ra ATP( hóa năng -> hóa năng)

HS: trả lời câu hỏi

5858của thức ăn và cơngdưỡng tiêu hóa trongthức tính dạng nănggiá trị dinh dưỡngđó?

GV: Chia lớp thànhlượ4ngnhóm.

Phát PHT số III.2

V. Dặn dò (0,5

HS: Hoàn thành PHT ( 5 phút)

học bài và

GV: Gọi đại diện mỗi phút):

nhóm lên

trả lời và giáo viên nhận xét

đọc trước bài mớithức ăn động vật

2. Về kỹ năng

Phát triển kỹ

năng phân tích, suyThơng qua GV bộ mơnluận

GV: Bổ sung kiến thức

HS: Lắng nghe

+ Nguồn năng lượng trao đổi

trong phân là năng Bài

lượ2:

ngNăng

có lượng

nguồn gốc từ dịch tiêu hóa, dịch

trong dinh dưỡng

mật, do bong niêm mạc ruột và

các tế bào vi sinh vật động vật và các hệ

+ Nguồn năng lượng nội sinh từ

thống năng lượng

nước tiểu có nguồn gốc từ sự

phân hủy của cơ và sth

ảứ

n cph

ănẩchăn

m

nuôi

của quá trình dị hóa để duy trì cơ

(tiếp)

thể

ME sau khi đã hiệuI. M

chụỉnh

c tiêu

cácbài dạy

nguồn năng lượng này được gọi

Sau khi học xong bài

là năng lượng trao đổi thật(TME)

TME = GE – ( N/I nướHS

c tiph

ểuả+i: N/I

CH4 +EEL)

1. Về kiến thức

EEL: nguồn năng lượng nội sinh

trong nước tiểu

Nêu được khái

+ Nguồn năng lượng trao đổi

niệm năng lượng khí

trong phân

tiêu hóa và năng

IV. Củng cố ( 1

phút)

Câu hỏi: Nêu

các dạng năng lượnglượng thuần, đưa ra

cơng thức tính3.Về thái độ

Quan tâm tới

các dạng năng

lượng của thức

ăn chăn nuôi

II. Phương pháp,

phương tiện dạy

học

1. Phương pháp dạy

học

- Phương pháp

thảo luận nhóm

- Phương pháp

vấn đáp- tìm tòi, vấn

đáp- tái hiện

2. Phương tiện dạy

họcPhân tích được

tổng các chất dinh

5959- Giáo trình3. Tiến trìnhDinh dưỡng và thứcbài dạyăn vật nuôi

- PHT số III.3,Đặt vấn đề (1

phút):BàitrướcPHT số III.4chúng ta đã đượcIII. Tiến trình dạytìm hiểu hai dạnghọcnăngcủa1. Ổn định trậtthức ăn đó là năngtự lớp (30 giây)lượng thơ và năng2. Kiểm tra bàilượng tiêu hóa. Hơmcũ (10 phút)nay chúng ta sẽ điGV: Nêu kháitìm hiểu các dạngniệm và đưa ranăng lượng còn lạicơng thức tínhcủa thức ăn chănnăng lượng tiêunihóa?

HS: Khái niệm:

Năng lượng tiêu hóa

là phần năng lượng

của thức ăn thực sự

được động vật tiêu

hóa.

DE = GE – N/I

phânlượngThời

gianGV: Phát PHT III.3 cho m

hoàn thành

HS: Hoàn thành PHT ( 5 phú

GV: Thu PHT. Đưa ra tờ nguồGV: Nghiên cứu SGK mụ

trang 100, Một em hãy nêu

niệm năng lượng thuần? đ

10 cơng thức tính?

phút HS: Lắng nghe và trả lời câuHoạt động của thầy- trò

GV:Một em hãy nêu các

Tìm hiểu về các hệ thống

năng lượng thường dùng ở

năng lượng thức ăn chăn nuôi

ta để đánh giá giá trị năng

trong thức ăn?

HS: Suy nghĩ và trả lời câu hGV: Nghiên cứu SGK mục II trang

10

96, một em hãy nêu khái niệm

phút năng lượng khí tiêu hóa và đưa

13

ra cơng thức tính lượng CH

phút GV: Chia lớp thành 4 nhóm

sinh khi lên men trong q trình

PHT III.4 cho mỗi nhóm

tiêu hóa của thức ăn thô và thức

thành.

ăn hỗn hợp.

HS: Nghiên cứu SGK và

HS: lắng nghe và trả lời câu hỏi

thành PHT ( 5 phút)

6060Thơng qua GV bộ mơntính giá trị năng

GV: Gọi đại diện của mỗi nhóm

lên chữa bài trên bảng. GV nhận

lượng trong chăn

xét và đưa ra tờ nguồn

nuôi

Nêu được cơngGV: Một em hãy nêu cơng thức

ước tính TDN thức ăn cho bò?

HS: Trả lời câu hỏithức ước tính

các giá trị GE,

DE, MEGV: Đưa ra một phương trình

ước tính TDN

- Ước tính TDN thức ăn cho bò từ

thành phần hóa học của thức ăn

+ TDN (% VCK) ( thức ăn thô

khô) = - 17,2649 + 1,2120 x %

protein thô + 0,8352 x % DXKN +

2,4637 x % lipit thô + 0,4475 x %

xơ thơ

GV: nghiên cứu giáo trình và đưa

ra các phương trình còn lại

HS: Nghiên cứu giáo trình

IV. Củng cố ( 1

phút)

Câu hỏi: Nêu

các dạng năng lượng

của thức ăn và cơng

thức tính dạng năng

lượng đó?

V. Dặn dò ( 30

giây): học bài và

đọc trước bài mớiBài 3: Một số

phương trình ước

tính giá trị năng

lượng thức ăn gia

súc, gia cầm

I. Mục tiêu dạy học:

Sau khi học xong bài

HS phải:

1. Về kiến thức:2. Về kỹ năng:

Phát triển kỹ

năng phân tích, suy

luận

3. Về thái độ:

Quan tâm tới

ngành chăn nuôi

nước nhà và việc xác

định giá trị năng

lượng phù hợp cho

gia súc, gia cầm

II. Phương pháp,

PTDH

1. Phương pháp dạy

học

- Phương pháp thảo

luận nhómTrình bày được

các phương pháp ước

6161- Phương pháp vấn- Năng lượng thuần làhiểu tiếp mục III,đáp- tìm tòi, vấn đáp-phần năng lượngmột số phương pháptái hiệncuối cùng dùng choước tính giá trị năng2. Phương tiện dạyduy trì và sản xuấtlượng thức ăn gia súc,họcNE = ME – HIgia cầm- Giáo trìnhNE:- PHT III.5, PHT III.6thuầnIII. Tiến trình dạyME : năng lượng traohọcđổi1. Ổn định trật tự lớp(HI : năng lượng mất0,5 phút)đi dưới dạng nhiệt2. Kiểm tra bài cũ( 8thất thoátphút)3. Vào bài mới ( 0,5GV: Nêu khái niệmphút)năng lượng khí tiêuĐặt vấn đề: Ở bàihóa và năng lượngtrước chúng ta đãthuần? Đưa ra cơngđược tìm hiểu cácthức tính năng lượngdạng năng lượng củathuần?thức ăn. Để vật nuôiHS:sinh trưởng phát- Năng lượng dùng đểtriển tốt cần phải cóđốt cháy các khí thảigiá trị năng phù hợp,ra khi lên men thứccách tính các giá trịăn trong q trìnhnăng lượng như thếtiêu hóa gọi là năngnào thì bài hơm naylượng khí tiêu hóa.chúng ta sẽ đi tìmnănglượng

Thời

gianHoạt động của thầy - tHoạt động 3: Tổ chức ch

HS tìm hiểu một số phư

pháp ước tính giá trị năn

lượng thức ăn gia súc, gi

cầm5 phút GV: Em hãy đưa ra cơng th

ước tính giá trị GE

HS: Lắng nghe và trả lời10

phútGV: Nghiên cứu giáo

phần 2, mục 3 trang 10

cho biết có bao nhiêu ph

trình ước tính giá trị DE?

ra cơng thức tính cho

phương trình?

HS: Nghiên cứu và trả lờ

hỏiGV: Phát PHT III.5 cho mỗ

hoàn thành

HS: Hoàn thành PHT (5 ph

GV: Thu PHT. Gọi hai em

bảng chữa PHT, nhận x

6262+ 4,23 : giá trị ME củV.a D

1ặ

gn dò( 0,5 phút):

DXKN tiêu hóa. Sản phẩm của

học bài và đọc bài

thịt và cá 3,9 kcal; sản phẩm

của sữa 3,7 kcal; cácch

loươ

ại ng

hạIV

t

cốc 4,2 kcal; hạt đậu 4 kcal; lá

và thân cỏ họ đậu 3,8 kcal.

+ 4,23: giá trị ME của 1 g xơ

GV: Chia lớp làm 4 nhóm, phát

tiêu hóa. Trong phương pháp

Thông qua GV bộ môn

PHT III.6 cho mỗi HS

này cần phải hiệu chỉnh lượng

HS: Thảo luận, nghiên cứu SGK

xơ khơng tiêu hóa.

và hồn thành PHT ( 5 phút)ME = 0,34 x lượng xơ không

GV: Gọi đại diện mỗi nhóm tiêu

lên hóa (g)

trả lời và đưa ra nhận xét

đưa ra tờ nguồn10

phútGV: Có mấy phương pháp ước

tính giá trị năng lượng ME? Đó

là những phương pháp nào?

Nêu cơng thức tính của từng

phương pháp?IV: Củng cố( 1 phút)

Câu 1: Nêu các

10

phútphương pháp ước

GV: Bổ sung thêm kiến thức

HS: Lắng nghe

tính giá trị năng

+ 4,26 : giá trị ME của 1 g

lượng?

protein tiêu hóa. Casein và

trứng 4,35 kcal, cá và thịt 4,25

Câu 2: Nêu công

kcal, ngô và cao lương 4,4 kcal,

thức tính giá trị năng

cám mì 4,2 kcal, đậu tương 3,9

kcal, hạt đậu khác 4,3

lượkcal.

ng ME?

+ 9,5: giá trị ME của 1g lipit

tiêu hóa. Thịt và cá 9,93 kcal

sữa 9,25 kcal ; các loại hạt

9,11 kcal.

6363PHỤ LỤC 2: GIÁO

ÁN

GIÁO ÁN ĐỐIvà năng lượng tiêuIII. Tiến trình dạyhóahọc2. Về kỹ năngCHỨNG

Chương III: NĂNG

LƯỢNG VÀ ƯỚC

TÍNH GIÁ TRỊ NĂNGPhát triển kỹ1. Ổn định trật

tự lớp (0,5năng phân tích, suyphút)luận.2. Kiểm tra bài3.Về thái độcũ ( khôngLƯỢNG CỦA THỨCQuan tâm tớikiểm tra bài cũ)ĂNcác dạng năng3. Tiến trìnhBài 1: Năng lượnglượng của thứctrong dinh dưỡngăn chăn nuôibài dạy

Đặt vấn đề ( 1động vật và các hệII. Phương pháp,phút): Ngành chănthống năng lượngphương tiện dạynuôi đã và đangthức ăn chăn nihọcđóng góp một phầnI. Mục tiêu bài dạy1. Phương pháp dạykhông nhỏ vào tăngSau khi học xong bàihọctrưởngHS phải:

1. Về kiến thức- Phương pháp

thảo luận nhómPhân tích đượckinhtếnước ta. Để đạt

được năng suất cao- Phương phápthì dinh dưỡng vàsự khác nhau của 3vấn đáp- tìm tòi, vấnthức ăn cho gia súc,loại chuyển hóa năngđáp- tái hiệngia cầm là một yếulượng chủ yếu trong2. Phương tiện dạytố không thể thiếuhoạt động sống.họctrongNêu được định

nghĩa năng lượng thơ- Giáo trìnhchănni.Vậy tỉ lệ các loạiDinh dưỡng và thứcnăng lượng như thếăn vật nuôinào là phù hợp, tốt

6464nhất cho vật nuôi,

hôm nay chúng ta- Tổng kết và đưa ra nhận xét

10 Lục lạp sử dụng năng lượng mặt

hiểu chương III:

phút trời để quang hợp để tạo ra tinh

bột(quang năng -> hóa năng), tại

Năng lượng và ước

ti thể sự hơ hấp diễn ra để tạo

tính giá trị năng

ra ATP( hóa năng -> hóa năng)

Hoạt động 2: Tìm hiểu v

GV:

Schuyn

hóa

năng

l

ươ

lượng của thức ăn.

h

ệng

thống năng lượng thứ

trong cơ thể động vậ5t tuânchăn

theo ni

Thời

t động học

Hoạt động của thầy- trònhững quy luật nhiệphút

gian

nào?

GV: thuyết trình giảng giả

Hoạt động 1: Tìm hiểu năng

ra đơn vị đo năng lượng

lượng trong dinh dưỡng động

HS: Lắng nghe và ghi chép

vật

GV: Mọi hoạt động sống của bất

kì sinh vật trên trái đất diễn ra

đều cần có năng lượng. Vậy theo

em năng lượng là gì?

5

HS: trả lời

GV: Có những đơn vị năng

phút GV: Giới thiệu thêm cho học sinh

nào mà em biết?

về các dạng năng lượng trong tế

HS: Suy nghĩ và trả lời câu h

bào.

cùng nhau đi tìmGV: 1 cal được định nghĩa

- Các dạng năng lượng trongGV

tế nhấn mạnh:

thế nào?

bào: Hoá năng, Nhiệt năng, Điện

HS: trả lời câu hỏi

năng

- ATP gồm bazơnitơ ađênin,

GV: Tổng kết và đưa ra nhậ

đường ribơzơ và 3 nhóm

GV: Theo em q trình cây xanh

phôtphat.

sử dụng năng lượng mặt trời để

tạo ra năng lượng như thế nào?

- 2 nhóm phơtphat cuối cùng dễ

GV: Một em hãy nêu khái

bị phá vỡ để giải phóng ra năng

năng lượng tiêu hóa?

HS: trả lời

lượng.

10

HS: Trả lời câu hỏi

10

- Ba nhóm photphat cphút

ủa ATPGV:

có Đưa ra cơng thức tính

phút

chứa 2 liên kết cao năng, mỗliượng tiêu hóa và năng

liên kết cao năng khi phá vỡtrao

giải đổi

HS: Lắng nghe và ghi chép

phóng 7,3 kcal

6565Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×