Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiệm,…tìm tòi gợi mở và vấn đáp tìm tòi… thì chỉ dùng vào các đ ợt thi HS

giỏi, các đoàn kiểm tra đến dự giờ.

Thông qua kết quả phiếu điều tra và trao đổi với 5 GV dạy môn Dinh

dưỡng và Thức ăn vật nuôi chúng tôi nhận thấy: 4 GV dạy môn Dinh d ưỡng

và Thức ăn vật nuôi chưa từng sử dụng PHT vào trong giảng dạy, 1 GV có

sử dụng PHT vào trong bài, phương pháp mà các GV chủ y ếu sử dụng là

thuyết trình giảng giải.

Cho tới nay GV ở trường THNN Hà Nội sử dụng PHT trong DH còn r ất

ít hầu như khơng có. Mặt khác do lượng kiến th ức quá l ớn song song v ới

các giờ học lý thuyết là thực hành do vậy mà GV khơng có th ời gian đ ể thi ết

kế PTDH.

4.1.3. Tình hình học tập của học sinh

Qua tìm hiểu tại trường THNN - Hà Nội chúng tơi được biết khóa 48:

CN48A1 và CN48A2. Các em đi học rất đầy đủ, ghi chép bài c ẩn th ận. Khi

được gọi lên bảng trả lời đa số các em trả lời được trên 50%. Đối v ới môn

Dinh dưỡng và Thức ăn đây là một môn có ý nghĩa quan tr ọng cho vi ệc

học các môn chuyên ngành và ứng d ụng th ực t ế sau này nên các em có ý

thức học tập ngay từ đầu. Các em HS l ớp CN48A1, CN48A2 cho bi ết r ằng

các em rất ít khi đ ược d ạy h ọc b ằng PHT vì 80% GV d ạy h ọc b ằng

phương pháp thuyết trình, trong quá trình h ọc s ố l ần các em tham gia

xây dựng bài ít, h ầu nh ư các em ch ỉ tr ả l ời khi GV yêu c ầu tr ả l ời câu h ỏi.

Qua tìm hiểu về quá trình DH tại trường THNN- Hà Nội đã cho th ấy

điều kiện về cơ sở, vật chất…đáp ứng đủ yêu cầu cho quá trình d ạy h ọc,

HS có tinh thần hợp tác, GV bộ mơn và các thầy cơ trong trường nhiệt tình,

tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi th ực hiện đề tài này.

4.2. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

3838Nội dung chương III chủ yếu là các kiến thức kỹ thuật, vì vậy chúng

tơi lựa chọn những nội dung về quy trình kỹ thuật để thiết kế PHT. Đ ể HS

có thể tổng kết và khắc sâu kiến thức.

4.2.1. Hệ thống các phiếu học tập để dạy chương III

Số

PHTPhân loại theo mục tiêu1

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6Phân loại theo

mục đích sử

dụng243+

+

+

++

+Dạy bài

mớiCủng

cố+Phân loại theo

cách sử dụng

nhân

++

+

+

+Nhóm+

++

++

Bảng 4.1. Hệ thống các PHT để dạy chương III+

+

+1. PHT phát triển kỹ năng phân tích

2. PHT phát triển kỹ năng suy luận

3. PHT phát triển kỹ năng vận dụng kiến th ức

4. PHT phát triển kỹ năng quan sát

4.2.2. Các phiếu học tập sử dụng trong chương III

Hệ thống PHT có thể sử dụng trong bài dạy chương III: Năng lượng

và ước tính giá trị năng lượng của thức ăn, mơn Dinh dưỡng và Th ức ăn vật

nuôi:3939PHIẾU HỌC TẬP SỐ III.1

Họ và tên :…………………………………… Lớp:……………………

Thời gian: 5 phút

Mục tiêu: Phát triển kỹ năng quan sát

Yêu cầu: Quan sát hình vẽ và nghiên cứu SGK hoàn thành PHT sau:Câu 1: ATP cấu tạo gồm những thành phần nào?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

Câu 2: Thế nào là liên kết cao năng? Vị trí liên kết cao năng trong ATP?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

Câu 3 : Khi liên kết cao năng ATP -> ADP bị phá vỡ giải phóng bao nhiêu

kcal?

A : 6,4 kcal

B : 7,3 kcal

C : 7,5 kcal

D : 6,8 kcal

Câu 4 : Hoàn thành PTPƯ dưới đây :

ATP + H2O -> …. + Pi + …4040PHIẾU HỌC TẬP SỐ III.2

Nhóm :…………………………………….Lớp:……………………….

Thời gian: 5 phút

Mục tiêu: Phát triển kỹ năng suy luận và phân tích

Yêu cầu: Nghiên cứu SGK trang 96 và 97 em hãy sắp xếp các d ạng năng

lượng cho sẵn bên dưới sơ đồ cho hợp lí và hoàn thành bài tập sau:

a, Các dạng năng lượng:4141- Năng lượng thônăng lượng thải ra ở- Năng lượng trao đổiphân là 1000kcal,- Năng lượng thuầntổng năng lượng thải- Năng lượng nướcra ở nước tiểu là 400tiểu, CH4kcal, tổng lượng ngơ- Nhiệt thất thốtthu nhận: 1,1 kg.- Năng lượng tiêu hóa………………………………- Năng lượng phân………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………Duy………………………………PHIẾU HỌC TẬP SỐtrì………………………………III.3Sản………………………………Họ và tên :xuấ………………………………………………………………t…………………………………… Lớp:b, Xác định giá trị DE……………………………………………………của 1 kg ngô trên lợn………………………………Thời gian: 5 phútbiết: tổng ME thu………………Mục tiêu: Phát triểnnhận: 4700kcal, tổngkỹ năng suy luận

4242Yêu cầu: Em hãy………………………………nghiên cứu phần 2.3………………mục II và hồn thànhb, Nếu bò sữa mỗibài tập sau:ngày ăn 4 kg thức ăna, Một con bò sữatinh và 7 kg thức ănmột ngày cho ăn 10thơ thì lượng CH4 sảnkg VCK ( thức ăn thô).sinh ra trong qNhóm số:Tính lượng CH4 sảntrình tiêu hóa là bao………………………lớp:sinh ra trong qnhiêu?………………..trình tiêu hóa?………………………………Thời gian: 5 phút………………………………………………………………Mục tiêu : Phát triển………………………………………………………………kỹ năng phân tích và………………………………………………………………vận dụng kiến thức………………………………………………………………Yêu cầu: nghiên cứu………………………………………………………………phần 3, mục II, trang………………………………………………………………104, môn Dinh………………………………………………………………dưỡngvà Thức ăn vật………………………………………………………………nuôi. Hãy hoàn thành………………………………………………………………bài tập sau:………………………………………………………………a, Xác định giá trị ME………………………………………………………………trên lợn trong 1 kg………………………………………………………………cám có 680g TDN?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………PHIẾU HỌC TẬP SỐ

III.44343………………………………………………………………Mục tiêu: Phát triển………………………………………………………………kỹ năng vận dụng………………………………………………………………kiến thức………………………………………………………………Yêu cầu: Nghiên cứu………………………………………………………………phần 1 và 2, mục III,………………………………………………………………trang 105, chương III:………………………………………………………………Năng lượng và ước………………………………………………………………tính giá trị năng…………………………………………lượng thức ăn, mơnb, Xác định giá trị ME………………………………Dinh dưỡng và Thứccủa 1 kg ngơ cho bò………………………………ăn vật ni. Em hãytheo thành phần dinh………………………………hồn thành bài tậpdưỡng như sau:…………………sau:protein thô = 7,9 %,a, Cho biết: lipit làlipit thô = 3 %, DXKN47%, protein thô= 79,5%, Xơ thô = 2,524%, tro thô 38%%trong 1,7 kg thức ăn.………………………………Giá trị GE nào dưới………………………………đây là đúng?………………………………PHIẾU HỌC TẬP SỐA : 2705………………………………III.5B : 2790………………………………Họ và tên:C : 2970………………………………………………………………D : 2973………………………………Lớp:…………………..b, Chọn giá trị DE cho………………………………Thời gian: 5 phútđúng? Biết: xơ thô………………………………

444415g, lipit 24g trong

1,3 kg thức ăn

A : 13,45

B : 14,13

C : 12,254545D : 13,71lipit = 11,52; % DXKNtiến hành xử lý sốPHIẾU HỌC TẬP SỐ= 5,6liệu bằng thống kêIII.6………………………………toán học thu được………………………………kết quả như sau:Nhóm:……………………………………………………………..………………………………Lớp: ……………………….………………………………Thời gian: 5 phút………………………………Mục tiêu: Phát triển………………………………kỹ năng phân tích………………………………Cho sơ đồ sau:………………………………Bảng 4.2. Bảng 1

Điểm số đạt được Xi

45678912910112--57913Ước tính giá ………………………………

trị năng lượng ME theo

phương pháp Janssen

………………………………Qua bảng số

liệu trên, chúng tơi có

thể4.3. KẾT QUẢ THỰC

Nhóm hạt

Đỗ tương

ngũ cốc

dầu

ME = 36,21 nguyên

x

ME =Yêu

2636

cầ+

u:

% protein thô

82,5

x

%

lipit

+ 85,44 x %

Dựa vào

lipit + 37,26– x55,7 x % xơ

% DXKN thơ sơ đồ trên

hãy hồn thành bàiCác loNGHI

ại ỆM

khơ dầu

4.3.1. Kết quả phân

đỗ tương

ME =tích định lượng

2702 + 72

* Lần kiểm tra

x % lipit –

57,4 xth%

ứ nhất : Kiểm tra

xơ thô

10 phút sau khi họcnhậnthấy:Các loại bột cá

ME = 35,87 x

% vật chất khô

+ 42,09 x %

lipit – 34,08 x

% xơ thơ

Trong q trình thực

nghiệm,chúngtơitập sau đâybài Năng lượng trongthấy rằng ở lớp ĐCTính giá trị ME theodinh dưỡng động vậtđa số HS Đạt điểmphương pháp Janssenvà các hệ thống năng6,7,8 chiếm 85,71%,của 1,5 kg ngô biết %lượng trong thức ănđặc biệt vẫn tồn tạiprotein thô = 25.7; %chăn ni, chúng tơihọc sinh đạt điểm

4646dướitrungbìnhchiếm 2,86%, số emphút). Kết quả thuđạt điểm giỏi hơn sođược như sau:với lớp ĐCHS giỏi chiếm tỉ lệ ítĐể nhận thấy sự5,71%. Ở lớp TN đakhác nhau giữa haisố HS đạt điểm 6,7,8lớp, chúng tôi tiếnchiếm 51,43%, đặchành phân loại điểm

Bảng 4.3 : Bảng 2biệt là khơng có emkiểm tra như sau:nào đạt điểm dướiBảng 4.4. Phân loạitrung bình, số em đạt

HS giỏi gồm 17 em

chiếm 48,57% trong

đó đặc biệt có 1 emĐiểm số đạt được X

45678-5

26

313

109

15đạt điểm tuyệt đối

Từ bảng trên tachiếm 2,86%.

Nhưvậytanhận thấy sử dụng

PHT trong DH mang lại

đánhgiáhiệu quả sử dụng

PHT trong DH chúng

tối tiến hành kiểm

tra một bài kiểm tra

sau ba tuần thực

nghiệmbằngtrong thực nghiệmLớp

kiể

m

trađa số HS dạt điểm

6,7,8 chiếm 80%, , sốĐCem HS giỏi chiếm tỉ lệhiệu quả rõ rệt.

Đểnhận thấy: ở lớp ĐCkết quả kiểm trabàikiểm tra số 2 (35ít 5,71%. Ở lớp TN đa

số HS đạt điểm 6,7,8TNBài

kiể

m

traDưới trung

bình

Số

%

bài112,86%11200%11100%5200%5chiếm 80%, số em

đạt HS giỏi gồm 5 em

chiếm14,29%.Phâ

Tru

(

Số

bàiQua bảng trênTachúng ta có thể nhậnthấy rằng ở lớp thựcthấy: Qua hai bàinghiệm có nhiều emkiểm tra tỷ lệ phần

trăm HS khá giỏi lớp

4747thực nghiệm cao hơnĐC ở mức đáng tinso với lớp ĐC cụ thể;cậy.Bài kiểm tra 15 phút;

ĐC;65,71%,- Độ biến thiênTN;( Cv %) của lớp thực85,71%. và lớp thựcnghiệm qua các bàinghiệm khơng có HSkiểm tra đều thấpnào dưới trung bình.hơn so với lớp ĐC.Bài kiểm tra 35 phút:Điều này chứng tỏĐiểmĐC;lớp thực nghiệm học62,85%, TN; 71,45%,tập có kết quả caoĐiểmhơn lớp ĐC.khá;

giỏi;ĐC;TN35ĐC35TN352Tần suất

cộng dồn

Tần số

cộng dồn

Tần suất

cộng dồn

Tần số

cộng dồn

Tần suất

cộng dồn

Tần số

cộng dồn

Tần suất

cộng dồn5,72%, TN; 14,26 %.

Bảng 4.5. Bảng xử lý

kết quả các bài kiểm

tra

Lớp

kiểm tra

ĐC

TN

ĐC

TNTổng số bài

35

35

35

35Đồ thị 4. 1: Tần

X±m

6,97 ± 0.192

7,94 ± 0.189

6,91 ± 0.187

7.51 ± 0.173

Bảng 4.6 : Bảng soTừ bảng trên tasánh kết quả bài

kiểm tranhận thấy:

- Điểm trung

bình của lớp thực

nghiệm cao hơn lớpBài

kiểm

tra

1Lớp

ĐCsuất cộng dồn bài

kiểm tra lần 1

Đồ thị 4.2: Tần suất

cộng dồn bài kiểm

tra lần 2

Từ đồ thị trênTổn

g số

bài

35tôi nhận thấy

Chỉ chúng

số

đường biểu diễn tần

Tầnsu

sốất cộng dồn lớp

cộng dồn

thực nghiệm nằm

4848

Điểm sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×