Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khách thể nghiên cứu: 70 HS và 5 GV ban chăn nuôi, Tr ường Trung

học Nông nghiệp Hà Nội.

3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến PHT và PPDH tích c ực đ ể tìm hi ểu

cơ sở lý thuyết để xây dựng PHT và PPDH phù hợp.

- Tìm hiểu tình hình áp dụng PHT vào giảng dạy ở Trường Trung h ọc

Nông Nghiệp Hà Nội, để từ đó có PPDH phù hợp với đặc điểm của HS.

- Nghiên cứu và phân tích mục tiêu nội dung DH ch ương III.

- Xây dựng hệ thống PHT, đề xuất biện pháp giảng dạy.

- Soạn giáo án và thực nghiệm giảng dạy.

- Thu thập, xử lý số liệu và viết báo cáo.

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Nghiên cứu sách báo, tạp chí, văn kiện của Đảng về tình hình và

định hướng phát triển giáo dục.

- Nghiên cứu tài liệu, cơng trình nghiên cứu liên quan đến v ấn đề đ ổi

mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm.

- Nghiên cứu tài liệu, luận văn, luận án có liên quan đ ến PHT.

- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu có liên quan đến ch ương III: Năng

lượng và ước tính giá trị năng lượng của th ức ăn – Môn Dinh d ưỡng và

Thức ăn vật nuôi.

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan để làm tài liệu cho xây d ựng bài

giảng sử dụng PHT.

3.3.2. Phương pháp quan sát sư phạm3131- Dự giờ GV dạy môn Dinh Dưỡng và Thức ăn vật nuôi đ ể n ắm bắt

được tình hình dạy và học của GV, HS. Từ đó đề xuất nh ững biện pháp DH

phù hợp.

- Quan sát tình hình học tập của lớp qua các tiết dạy qua GV bộ môn

qua tiết dạy thực nghiệm, GV chủ nhiệm, sổ điểm, vở ghi đầu bài, bài

kiểm tra của HS.

- Quan sát các phương pháp giảng dạy của GV trên l ớp trong quá

trình dự giờ.

- Quan sát cơ sở vật chất phục vụ cho DH, đồ dùng học tập, nhằm

tìm hiểu điều kiện cho sử dụng PHT.

3.3.3 Phương pháp thực nghiệm

3.3.3.1. Mục đích của phương pháp

Kiểm tra hiệu quả của thiết kế và sử dụng PHT DH chương III: Năng

lượng và ước tính giá trị năng lượng của th ức ăn – Môn Dinh d ưỡng và

Thức ăn vật nuôi , Trường THNN Hà Nội.

3.3.3.2. Nội dung

Sử dụng PHT để tổ chức DH chương III: Năng lượng và ước tính giá trị

năng lượng của thức ăn , trường THNN Hà Nội.

3.3.3.3. Phương pháp thực nghiệm

* Chọn lớp thực nghiệm lớp và ĐC

- Căn cứ vào điểm học tập của HS trong học kì

- Căn cứ vào đánh giá của GV bộ môn, GV chủ nhiệm để chọn lớp TN

và ĐC đồng đều nhau về số lượng, chất lượng tương đ ương nhau v ề ki ến

thức.

* Bố trí thí nghiệm

- Chọn lớp thực nghiệm: CN48A1. Số lượng HS: 35

- Giáo án được thiết kế theo hướng sử dụng PHT.

3232- Chọn lớp ĐC lớp: CN48A2. Số lượng HS: 35

- Giáo án được thiết kế theo hướng sử dụng các phương pháp nh ư

các GV THCN thường dùng hiện nay (thuyết trình, giảng giải, vấn đáp).

3.3.3.4. Phương pháp đánh giá

Chia làm 2 đợt kiểm tra:

- Đợt 1: Kiểm tra trong thực nghiệm vào cuối buổi th ực nghiệm th ứ

nhất bằng bài kiểm kiểm tra trắc nghiệm khách quan 10 phút.

- Đợt 2: Kiểm tra cuối thực nghiệm vào tiết học cuối cùng của

chương III bằng bài kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan

trong 35 phút.

Các bài kiểm tra nhằm mục đích đánh giá mức độ tiếp thu kiến th ức,

khả năng tư duy, khả năng giải quyết vấn đề qua đó đánh giá m ức đ ộ tính

cực, chủ động của HS qua các bài học.

3.3.4. Phương pháp điều tra

* Đối với GV:

- Sử dụng “ Phiếu điều tra GV” để tìm hiểu về tình hình thi ết k ế và

sử dụng PHT trong quá trình DH của GV và những khó khăn và thu ận l ợi

của GV khi sử dụng PHT.

- Trao đổi với GV về tình hình học tập của lớp TN và lớp ĐC

- Trao đổi với GV dạy môn Dinh dưỡng và Th ức ăn vật ni v ề tình

hình thiết kế và sử dụng PHT trong dạy môn Dinh d ưỡng và Th ức ăn v ật

ni.

- Thăm dò ý kiến của GV về chất lượng thiết kế và s ử d ụng PHT

trong DH chương III, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi.

* Đối với HS:3333- Sử dụng “ Phiếu Điều tra HS” về việc học bằng PHT trong quá trình

DH của GV. Những thuận lợi và khó khăn khi trả lời các PHT, và h ứng thú

của HS khi được học bằng phương pháp sử dụng PHT.

3.3.5. Xử lý số liệu

3.3.5.1. Về mặt định lượng

- Chấm các bài kiểm tra theo thang điểm 10. Số liệu được xử lý bằng

thống kê toán học với các hàm số.

- Giá trị trung bình cộng: Đo giá trị trung bình cộng của tập h ợp k ết

quả các bài kiểm tra của HS.

X

XTrong đó:xi=1

nn∑x n

i =1iilà giá trị trung bình của điểm số: Là điểm số thứ I trong dãy sốni: Là số bài làm của HS đạt điểmxin: Tổng số bài làm

- Độ lệch chuẩn (S): đo mức độ phân tán xung quanh giá trị trung bình

cộng.

ni∑ n (x

i =1iinS=− X)2với n≥ 30- Sai số trung bình (m): Nói lên sự biến động của sai số trung bìnhm=S

n3434Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×