Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Các biện pháp khắc phục

5 Các biện pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.5.Các biện pháp khắc

phục

3. Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới

4. Sử dụng sai phân cấp một

Ví dụ từ hàm hồi qui: yt = 1 + 1x1t + 2x2t + ut,

ta suy ra yt-1 = 1 + 1x1,t-1 + 2x2,t-1 + ut-1,

Trừ hai vế cho nhau, ta được:

yt – yt – 1 = 1(x1,t – x1,t – 1) + 2(x2,t – x2,t – 1) + (ut – ut – 1) Hay:

yt = 1  x1,t + 2  x2,t + et,

Mặc dù, x1 và x2 có quan hệ tuyến tính, nhưng khơng có nghĩa sai phân

của chúng cũng như vậy.6.5.Các biện pháp khắc

phục

5. Giảm tương quan trong hàm hồi qui đa

thức.

Trong thực hành, để giảm tương quan trong hồi qui

đa thức, người ta thường sử dụng dạng độ lệch

(lệch so với giá trị trung bình).

Nếu sử dụng dạng độ lệch mà khơng giảm đa cộng

tuyến thì người ta có thể phải xem xét đến kỹ

thuật “đa thức trực giao”.6.5Các biện pháp khắc

phục

6. Một số biện pháp khắc phục khác.

Ngồi các biện pháp nêu trên, chúng ta còn có

thể sử dụng một số biện pháp khác để giải quyết

vấn đề cộng tuyến, ví dụ như:

Hồi qui thành phần chính

Hồi qui dạng sóng

...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Các biện pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×