Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ESP 8266 THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ESP 8266 THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

#define CMD_SEND_END "AT+CIPCLOSE=0"

#define HANHNGUYEN_PROTOCOL_HTTP 80

#define HANHNGUYEN_PROTOCOL_HTTPS 443

#define HANHNGUYEN_PROTOCOL_FTP 21

#define

HANHNGUYEN_PROTOCOL_CURRENT

HANHNGUYEN_PROTOCOL_HTTP

#define HANHNGUYEN_CHAR_CR 0x0D

#define HANHNGUYEN_CHAR_LF 0x0A

#define HANHNGUYEN_STRING_EMPTY ""

#define HANHNGUYEN_DELAY_SEED 1000

#define HANHNGUYEN_DELAY_1X (1*HANHNGUYEN_DELAY_SEED)

#define HANHNGUYEN_DELAY_2X (2*HANHNGUYEN_DELAY_SEED)

#define HANHNGUYEN_DELAY_3X (3*HANHNGUYEN_DELAY_SEED)

#define HANHNGUYEN_DELAY_4X (4*HANHNGUYEN_DELAY_SEED)

#define HANHNGUYEN_DELAY_0X (5*HANHNGUYEN_DELAY_SEED)

bool hasRequest = false;

void setup()

{

delay(HANHNGUYEN_DELAY_0X);

Serial.begin(115200);

pinMode(ROLE1, OUTPUT);

digitalWrite(ROLE1, LOW);

pinMode(ROLE2, OUTPUT);

digitalWrite(ROLE2, LOW);

initESP8266();

}

void loop()

{

while(Serial.available())

{

bufferingRequest(Serial.read());

}

if(hasRequest == true)

{

String htmlResponse = ""

""

""

SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 41"HANHNGUYEN"

""

""

"

DIEU KHIEN THIET BI DIEN THONG QUA MODULE WIFI

ESP8266V1

"

"
"

" ROLE1

ON
"

" ROLE1

OFF
"

""

"
"

"
"

" ROLE2

ON
"

" ROLE2

OFF
"

""

"
"

""

"";

String beginSendCmd = String(CMD_SEND_BEGIN) + "," + htmlResponse.length();

deliverMessage(beginSendCmd, HANHNGUYEN_DELAY_1X);

deliverMessage(htmlResponse, HANHNGUYEN_DELAY_1X);

deliverMessage(CMD_SEND_END, HANHNGUYEN_DELAY_1X);

hasRequest = false;

}

}

void initESP8266()

{

deliverMessage("AT+RST", HANHNGUYEN_DELAY_2X);

deliverMessage("AT+CWMODE=2", HANHNGUYEN_DELAY_3X);

deliverMessage("AT+CWSAP=\"DIEUKHIENROLE\",\"01234568\",1,4",

HANHNGUYEN_DELAY_3X);

deliverMessage("AT+CIFSR", HANHNGUYEN_DELAY_1X);

deliverMessage("AT+CIPMUX=1", HANHNGUYEN_DELAY_1X); // để cho phép các

kết nối TCP

deliverMessage(String("AT+CIPSERVER=1,")

+

HANHNGUYEN_PROTOCOL_CURRENT, HANHNGUYEN_DELAY_1X); //để tạo 1

TCP server

SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 42}

void bufferingRequest(char c)

{

static String bufferData = HANHNGUYEN_STRING_EMPTY;

switch (c)

{

case HANHNGUYEN_CHAR_CR:

break;

case HANHNGUYEN_CHAR_LF:

{

HANHNGUYENProcedure(bufferData);

bufferData = HANHNGUYEN_STRING_EMPTY;

}

break;

default:

bufferData += c;

}

}

void HANHNGUYENProcedure(const String& command)

{

hasRequest = command.startsWith("+IPD,");

if(command.indexOf("ROLE1_OFF") != -1)

{

digitalWrite(ROLE1, LOW);

}

else if(command.indexOf("ROLE1_ON") != -1)

{

digitalWrite(ROLE1, HIGH);

}

/////////////////////////////////////////

if(command.indexOf("ROLE2_OFF") != -1)

{

digitalWrite(ROLE2, LOW);

}

else if(command.indexOf("ROLE2_ON") != -1)

{

digitalWrite(ROLE2, HIGH);

}

}

SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 43void deliverMessage(const String& msg, int dt)

{

Serial.println(msg);

delay(dt);

}III.MƠ PHỎNG Q TRÌNH ĐIỀU KHIỂN(Mơ phỏng trực tiếp kết quả thu được).SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 44KẾT LUẬN

Về mặt lý thuyết, đồ án đã trình bày một cách hệ thống các lý thuyết liên quan và

cách thức sử dụng mạch vi điều khiển và hiểu rõ cơ chế hoạt động cũng như chức năng của

vi điều khiển Arduino, ESP8266, rơle.

Về mặt thực nghiệm, ngồi mơ hình hệ thống điện qua sơ đồ thực tả và chương trình

điều khiển bằng ngơn ngữ lập trình vi điều khiển, đồ án sẽ mơ phỏng trực tiếp quá trình sử

dụng điều khiển thiết bị điện bằng điện thoại di động thông qua vi mạch điện tử.SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 45TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Website tài liệu học tập cộng đồng Arduino Việt Nam: https://arduino.vn/

2. Website của google : https://sites.google.com/

3. Website trang chủ Arduino: https://www.arduino.cc/SV Nguyễn Thị Hạnh - BM. Mạng Máy Tính– Khóa 58Page 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ESP 8266 THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×