Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các cơ quản lý Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính

Các cơ quản lý Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

70hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp của BIDV.

Tuy nhiên, để có thể kiện tồn hệ thống chấm điểm định hạng tín dụng đối

với khách hàng doanh nghiệp của BIDV ngoài các yếu tố tác động nội tại của mình

mà BIDV Chi nhánh Kon Tum có thể chủ động điều chỉnh được; BIDV cần thiết có

những giải pháp kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng có

liên quan nhằm hồn thiện các vấn đề có liên quan đến việc ban hành, áp dụng các

văn bản, qui định có tính chất quản lý….71KẾT LUẬN

Luận văn “Hoàn thiện hệ thống chấm điểm XHTD nội bộ đối với khách hàng

doanh nghiệp của BIDV Chi nhánh Kon Tum” đã giải quyết được các vấn đề sau :

a) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng

doanh nghiệp, các chỉ tiêu thường dùng để xếp hạng, kinh nghiệm xếp hạng trên thế

giới và các ngân hàng thương mại trong nước từ đó đưa ra bài học cho Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam .

b) Đề tài đã phân tích và đánh giá được thực trạng hệ thống XHTD đang áp

dụng tại BIDV Chi nhánh Kon Tum, qua đó cho thấy những thành tựa đạt được

cũng như những hạn chế còn tồn tại cần sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với những

biến động quá nhanh của điều kiện môi trường kinh doanh hiện nay. Bằng cách đối

chiếu với các mơ hình chấm điểm XHTD của các tổ chức định mức tín nhiệm quốc

tế, các NHTM kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn chuyên môn và tìm hiểu các

nghiên cứu của các nhà kinh tế trên thế giới, từ đó, luận văn đề ra những sửa đổi bổ

sung nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại

BIDV Chi nhánh Kon Tum.

c) Nghiên cứu này cũng đã đưa thêm được những kiến nghị về các biện pháp

hỗ trợ cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh

nghiệp của BIDV Chi nhánh Kon Tum phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận dữ liệu

của ngân hàng nên đề tài này cần được tiếp tục nghiên cứu trên diện rộng để có thể

đưa vào vận dụng trong thực tiễn. Do vậy, kính mong nhận được sự chỉ dẫn và ý

kiến đóng góp quý báu của Quý thầy cơ cũng như ý kiến trao đổi đóng góp của

đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện thêm.72TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. TS Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, NXB Thống Kê. Đại học Ngân hàng.

[2]. TS Hồ Diệu chủ biên (2004), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Thống Kê.

Trường Đại học Ngân hàng.

[3]. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (2004), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất bản

Thống kê. Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.

[4]. Nguyễn Phúc Thế Đức – Luận văn thạc sĩ kinh tế “ Hoàn thiện hệ thống chấm

điểm xếp loại khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam” – năm 2008.

[5]. Nguyễn Thành Huyên – Luận văn thạc sĩ kinh tế “ Hoàn thiện hệ thống xếp

hạng tín dụng của Vietcombank“ – năm 2008.

[6] TS. Nguyễn Minh Kiều (2004), Lợi nhuận và rủi ro, Bài giảng Fulbright.

[7]. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum, Báo cáo tổng

kết của Chi nhánh qua các năm.

[8]. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quyết định ban hành hệ thống xếp

hạng tín dụng nội bộ (20/10/2006).

[9]. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tài liệu tập huấn triển khai Quyết

định số 493/2005/QĐ-NHNN

[10]. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng nhà nước ban hành ngày

22/04/2005, Điều 2 mục 1 .

[11]. Quyết định 167/QĐ/BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài Chính : Về việc ban

hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp.

[12]. Văn bản của các cơ quan Nhà nước có liên quan.PHỤ LỤCTIÊU CHUẨN TÍNH ĐIỂM XHTD

DOANH NGHIỆP CỦA BIDV

Bảng I.01 : Chấm điểm quy mô doanh nghiệp của BIDV

Tiêu chí

Nội dung

Điểm

VốnLao độngDoanh thu thuầnTổng tài sảnHơn 100 tỉ đồng

Từ 80 đến 100 tỉ đồng

Từ 50 đến 80 tỉ đồng

Từ 30 đến 50 tỉ đồng

Từ 10 đến 30 tỉ đồng

Dưới 10 tỉ đồng

Hơn 1.500 người

Từ 1000 đến 1500 người

Từ 500 đến 1000 người

Từ 100 đến 500 người

Từ 50 đến 100 người

ít hơn 50 người

Hơn 400 tỉ đồng

Từ 200 đến 400 tỉ đồng

Từ 100 đến 200 tỉ đồng

Từ 50 đến 100 tỉ đồng

Từ 20 đến 50 tỉ đồng

Dưới 20 tỉ đồng

Hơn 300 tỉ đồng

Từ 150 đến 300 tỉ đồng

Từ 100 đến 150 tỉ đồng

Từ 50 đến 100 tỉ đồng

Từ 20 đến 50 tỉ đồng

Dưới 20 tỉ đồng

Quy mô

Lớn

Vừa

Nhỏ

(Nguồn : Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam)30

25

20

15

10

5

15

12

9

6

3

1

40

30

20

10

5

2

15

12

9

6

3

1

Tổng điểm

70-100

30-69

<30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các cơ quản lý Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×