Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa được ai

công bố trong bất kì cơng trình nghiên cứu nào khác.Tác giả luận vănLê Minh VươngMỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.........................4

1.1.1. Khái niệm................................................................................................4

1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp..............................4

1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp................................4

1.2. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG.......................................................5

1.2.1. Khái niệm hệ thống xếp hạng tín dụng...................................................5

1.2.2. Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng...................................................5

1.2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống xếp hạng tín dụng.........................6

1.3. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP........9

1.3.1. Loại hình doanh nghiệp...........................................................................9

1.3.2. Các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính....................................................10

1.3.3. Tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng..................................11

1.4. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG

KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP........................................................11

1.4.1. Tính hợp lý của hệ thống chỉ tiêu và trọng số........................................11

1.4.2. Tính khả thi và tính thực tế của hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng

của doanh nghiệp.............................................................................................12

1.4.3. Có khả năng đo lường chính xác rủi ro về tình hình tài chính của doanh

nghiệp..............................................................................................................12

1.5. KINH NGHIỆM VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...............................................13

1.5.1. Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp trên thị trường tài

chính của Mỹ...................................................................................................131.5.2. Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp của một số ngân

hàng thương mại ở Việt Nam...........................................................................17

1.5.3. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

trong việc nâng cao hiệu quả hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.......21

Chương 2 - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM......................23

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN KON TUM................................................................................23

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).........23

2.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kon Tum.......23

2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của BIDV Kon Tum thời gian qua..........24

2.2. TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA BIDV KON TUM......................................25

2.2.1. Khái quát hoạt động cho vay của BIDV Kon Tum................................25

2.2.2. Tình hình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp.............................27

2.3. QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM.......................................................30

2.3.1. Nguồn thông tin xếp hạng tín nhiệm.....................................................30

2.3.2. Các bước thực hiện................................................................................30

2.3.3. Phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp

của BIDV.........................................................................................................31

2.4. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM......................................................36

2.4.1. Đánh giá tính hợp lý của hệ thống chỉ tiêu.............................................36

2.4.2. Đánh giá tính khả thi và tính thực tế của hệ thống xếp hạng tín dụng của

doanh nghiệp...................................................................................................38

2.4.3. Đánh giá khả năng đo lường chính xác rủi ro về tình hình tài chính của

doanh nghiệp...................................................................................................38

2.5.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG THỰC TẾ

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM.........412.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV............................44

2.6.1 Những tác động tích cực trong hoạt động tín dụng................................44

2.6.2 Những hạn chế của hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ đối

với khách hàng doanh nghiệp..........................................................................46

Chương 3 - HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM...........................51

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2013.............51

3.1.1 Mục tiêu định hướng...............................................................................51

3.1.2. Nội dung................................................................................................51

3.1.3. Định hướng các chỉ tiêu tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của

BIDV Kon Tum đến năm 2013........................................................................52

3.1.4. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách

hàng doanh nghiệp...........................................................................................53

3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH

NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM.....................................................................53

3.2.1. Đối với NHĐT&PTVN.........................................................................53

3.2.2. Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ đối với

khách hàng doanh nghiệp của BIDV...............................................................56

3.2.3. Kiểm chứng mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV sau điều

chỉnh................................................................................................................ 62

3.3. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM......................................................66

3.4. KIẾN NGHỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC.......................................................................................................673.4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước................................................67

3.4.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước...................................69

KẾT LUẬN............................................................................................................71

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................72

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BCTC: Báo cáo tài chínhBIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;BIDV TW: Hội sở chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;CBCNV: Cán bộ công nhân viên;CBTD: Cán bộ tín dụngCIC: Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam;DN: Doanh nghiệp;DNNN: Doanh nghiệp nhà nước;DPRR: Dự phòng rủi ro;HTXHTD: Hệ thống xếp hạng tín dụngKH: Khách hàng;NHĐT & PTVN: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;NHNN (hay NHNNVN) : Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam;

NHTM: Ngân hàng Thương mại;PGĐ: Phó giám đốcQHKH: Quan hệ khách hàng;QLRR: Quản lý rủi roTCTD: Tổ chức tín dụng.XHTD: Xếp hạng tín dụng;DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu bảngTên bảngTrang1.1Tương quan giữa chỉ số tín dụng Z”-điều chỉnh của Altman161.2với hệ thống ký hiệu xếp hạng của S&P

Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính chấm điểm XHTD181.3doanh nghiệp của Vietinbank

Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính chấm181.4điểm XHTD doanh nghiệp của Vietinbank

Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính chấm điểm XHTD201.5doanh nghiệp của Vietcombank

Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính chấm212.1điểm XHTD doanh nghiệp của Vietcombank

Kết quả kinh doanh252.2Kết quả hoạt động tín dụng của BIDV qua các năm252.3Cơ cấu cho vay272.4Thực trạng doanh nghiệp theo nhóm nợ272.5Thực trạng phát sinh nợ xấu của doanh nghiệp 2009-2010292.6Hướng dẫn tính tốn một số chỉ tiêu phân tích tài chính342.7trong chấm điểm XHTD doanh nghiệp của BIDV

Tỷ trọng điểm theo loại hình sở hữu doanh nghiệp352.8Thực trạng khách hàng doanh nghiệp theo xếp hạng DN392.9Thực trạng xếp hạng và nợ xấu đối với khách hàng doanh402.10nghiệp của BIDV Kon Tum

Tóm tắt bảng cân đối kế tốn năm 2009 của Cơng ty CP A412.11Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính của Cơng ty CP A432.12Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính chấm43điểm XHTD doanh nghiệp của BIDVSố hiệu bảngTên bảngTrang3.1Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính XHTD doanh nghiệp573.2Chấm điểm các chỉ tiêu dự báo nguy cơ khó khăn tài chính583.3XHTD doanh nghiệp

Chấm điểm các chỉ tiêu thơng tin phi tài chính XHTD doanh593.4nghiệp

Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính chấm613.5điểm XHTD doanh nghiệp của BIDV

Đánh giá tình hình trả nợ của doanh nghiệp613.6Ma trận xếp loại khoản vay doanh nghiệp623.7Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính của Cơng ty CP A bằng mơ633.8hình sửa đổi theo đề xuất của luận văn

Chấm điểm các chỉ tiêu dự báo nguy cơ khó khăn tài chính64của Cơng ty CP A bằng mơ hình sửa đổi theo đề xuất của

3.9luận văn

Chấm điểm các chỉ tiêu thơng tin phi tài chính của Cơng ty

CP A bằng mơ hình sửa đổi theo đề xuất của luận văn641PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chính mang lại

thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy vậy, cùng với việc

đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng chứa đựng

nhiều rủi ro. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là khơng thể tránh khỏi, nó tồn tại

khách quan cùng với sự tồn tại của hoạt động tín dụng và xảy ra do các nguyên

nhân chủ quan cũng như khách quan. Vì vậy, mỗi ngân hàng cần phải xây dựng cho

mình một chính sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất

những tổn thất có thể xảy ra, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế (Hiệp ước

Basel I – năm 1998, Basel II – năm 2004) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Hiệp ước Basel II đề cập đến vai trò của cơ quan quản lý ngân hàng trong

việc đánh giá hệ thống XHTD nội bộ để phân loại rủi ro tài sản của tổ chức tín

dụng. Nhưng trong thực tế, NHNN rất khó kiểm chứng hệ thống xếp hạng đánh giá

rủi ro của các NHTM có đúng hay khơng. Trong khi đó, nếu được sử dụng hệ thống

đánh giá rủi ro kém chính xác, các NHTM có thể q lạc quan về triển vọng khách

hàng dẫn tới hậu quả khó lường. Từ những phân tích và nhận định nêu trên đã cho

thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống XHTD

nội bộ của các NHTM, và đây rõ ràng là công việc mà các NHTM cần tiến hành

một cách định kỳ nhằm đáp ứng với những thay đổi về môi trường kinh doanh và

tăng cường hơn nữa khả năng dự báo trong quản trị rủi ro tín dụng.

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của NHĐT&PTVN nói chung và

NHĐT&PTVN Chi nhánh Kon Tum nói riêng đã đạt được những thành tựu khơng

nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. NHĐT&PTVN Chi

nhánh Kon Tum đã quan tâm hơn tới việc kiểm sốt tăng trưởng tín dụng, tập trung

vào tính hiệu quả của các hoạt động tín dụng, quy trình tín dụng được thực hiện

ngày càng gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Mặt khác, để đảm bảo tăng trưởng

tín dụng an tồn, hiệu quả và bền vững, dần hội nhập với quy trình giám sát, quản lý2theo các chuẩn mực quốc tế NHĐT&PTVN đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp

hạng tín dụng nội bộ, cụ thể là hệ thống đánh giá xếp hạng khách hàng vay vốn. Tuy

nhiên, hệ thống xếp hạng này vẫn còn tồn tại ít nhiều khiếm khuyết dẫn đến sàng

lọc khách hàng không hiệu quả cần phải được bổ sung chỉnh sửa để có thể đáp ứng

được yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay cũng như trong tương

lai.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, luận văn đã đi vào nghiên cứu đề tài “HOÀN

THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM,

CHI NHÁNH KON TUM”.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài tập trung vào các nội dung:

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống xếp hạng tín dụng đối

với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.

- Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh

nghiệp tại NHĐT&PTVN, Chi nhánh Kon Tum.

- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối

với khách hàng doanh nghiệp tại NHĐT&PTVN, Chi nhánh Kon Tum.

3. Phương pháp thực hiện đề tài

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp phân tích định tính và phân

tích định lượng, trong đó chủ yếu dùng phương pháp định tính để nghiên cứu các vấn

đề lý luận và thực tiễn của hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng thơng qua hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Từ đó đề xuất các biện pháp - giải pháp, các kiến

nghị và điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHĐT & PTVN, Chi nhánh Kon Tum.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Là hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tính

điểm xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp mà NHĐT&PTVN

Chi nhánh Kon Tum hiện đang áp dụng.3- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu tại NHĐT&PTVN Chi nhánh

Kon Tum từ năm 2008 đến tháng 3/2011 (trong đó tập trung phân tích số liệu từ

2008 đến năm 2010).

5. Kết cấu và nội dung của đề tài

Kết cấu đề tài bao gồm các nội dung sau:

Phần mở đầu.

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống xếp hạng tín dụng đối với khách hàng

doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.

Chương 2: Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng

doanh nghiệp tại NHĐT&PTVN, Chi nhánh Kon Tum.

Chương 3: Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng

doanh nghiệp tại NHĐT&PTVN, Chi nhánh Kon Tum.

Kiến nghị và kết luận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×